Yıl 2020, Cilt 28 , Sayı 217, Sayfalar 44 - 56 2020-06-30

Turkish Search and Rescue Organization: International Cooperation Activities and Disputes
Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu: Uluslararası İş Birliği Faaliyetleri ve Yaşanan Anlaşmazlıklar

Ali Cemal TÖZ [1] , Turuğsan OLGAÇ [2]


Search and rescue operations intend to save the lives of people in need of emergency assistance who have been endangered by natural disasters or any other unwanted cause. Especially in marine accidents, due to the challenging conditions of the marine environment and the specific rules of the maritime, search and rescue activities to be implemented require complex needs such as legal and operational infrastructure, organization within the public sector, qualified personnel, effective communication and reporting system, international level cooperation. Taking into consideration this situation, countries can establish search and rescue organizations at sea and determine search and rescue zones in the surrounding seas in their own internal legal regulations in order to save human life. As search and rescue is a service area aiming to ensure the safety of casualties, states can carry out these activities only within the framework of their organic organizations, as well as providing search and rescue services within the framework of agreements made with other states. In previous years search and rescue operations that carried out at sea were executed with the perception of rescue of survivors after ship accidents. However, due to the worldwide economic imbalances in recent years, the mass deaths caused on illegal irregular migration done by people trying to cross from Middle East and North Africa to Europe have increased the importance of search and rescue activities. These incidents are handled in terms of security in order to prevent immigrants who try to cross the maritime border, and in terms of safety in order to ensure the safety of these people.
In this study, the Turkish Search and Rescue Organization, which was established in order to prevent in marine accidents, was introduced and the cooperation activities and conflicts with other countries and organizations for marine search and rescue regions, which were determined in accordance with national and international legal regulations, were presented. Document Review Method was used while researching article subjects.

Arama ve kurtarma operasyonları kaza, doğal afet ya da başka herhangi bir istenmeyen sebeple tehlikeye maruz kalmış acil yardıma ihtiyaç duyan insanların hayatlarını kurtarmayı amaçlamaktadır. Özellikle denizde gerçekleşen kazalarda gerek deniz ortamının zorlayıcı koşulları gerekse denizciliğin kendisine özgü kuralları nedeniyle, uygulanacak arama ve kurtarma faaliyetleri, hukuki ve operasyonel alt yapı, kamu bünyesinde organizasyonel teşkilatlanma, kalifiye personel, etkin bir iletişim ve raporlama sistemi, uluslararası seviyede işbirliği gibi kompleks ihtiyaçları gerektirmektedir. Ülkeler bu durumu göz önünde bulundurarak insan hayatını kurtarmaya yönelik olacak şekilde kendi iç hukuk düzenlerinde denizde arama ve kurtarma organizasyonlarını tesis etmekte ve çevre denizlerinde arama ve kurtarma bölgelerini belirleyebilmektedir. Arama ve kurtarma kazazedelerin can emniyetini sağlamayı amaçlayan bir hizmet alanı olduğundan devletler sadece kendi organik kuruluşları çerçevesinde bu faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri gibi diğer devletler ile yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde de arama ve kurtarma hizmeti verebilmektedir. Denizde gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonları önceki yıllarda gemi kazaları sonrasında kazazedelerin kurtarılması şeklinde bir algıyla gerçekleştirilmekteydi. Ancak son yıllarda Dünya çapında yaşanan ekonomik dengesizliklerden dolayı özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan insanların Akdeniz Havzasında sebep olduğu yasadışı düzensiz göç olayları sebebiyle görülen toplu ölümler arama ve kurtarma faaliyetlerinin önemini daha da artırmıştır. Yaşanan bu olaylar deniz sınırını geçmeye çalışan göçmenlerin önlenmesi açısından güvenlik, bu kişilerin can emniyetlerinin sağlanması açısından ise emniyet boyutuyla ele alınmaktadır. Bu çalışmada denizde gerçekleşen deniz kazalarına müdahale etmek için teşkil edilen Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu tanıtılmış, ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uygun olarak belirlenmiş olan deniz arama ve kurtarma bölgelerine yönelik diğer ülkeler ve organizasyonlar ile yapılan işbirliği faaliyetleri ve yaşanan anlaşmazlıklar ortaya koyulmuştur. Makalede yer alan konulara ilişkin araştırma yöntemi olarak “Doküman İncelemesi” yöntemi kullanılmıştır.
 • AKSU, F. (2013). “Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Türkiye-AB İlişkileri, Doğu Akdenizde Hukuk ve Siyaset”. A.Ü.SBF Yayınları.
 • Arasan, İ. (2014). “Türkiye’nin AB’ye Üyelik Sürecinde Arama-Kurtarma Bölgesi Düzenlemeleri: Kuvvetler Arası Koordinasyon ve Hava Kuvvetlerinin Rolü”. Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydın, G. (2016). Deniz Yoluyla Gerçekleşen Düzensiz Göç ile Mücadelede Devletlerin Yetki ve Uygulamaları. Göç Araştırmaları Dergisi. Cilt.2, Sayı.2.
 • Ayyıldız, E.T. (2007). “Deniz Alanlarında Güvenlik Yönetimi Ege Denizi Uygulaması”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Başeren, Sertaç.H. (2006). “Ege Sorunları”. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Yayınları No.25, Ankara.
 • Bernard, M., Kondak, K., Maza, I, Ollero, A. (2011). Autonomous Ttansportation and Deployment with Aerial Robots for Search and Rescue Missions. Kournal of Field Robotics, 28 (6).
 • Bostancı, M. (2018). “Göçle Mücadele Stratejisi Kapsamında AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex ve Avrupa Sınır Gözetim Sistemi Eurosur’un Analizi”. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi. Cilt.4, Sayı 7.
 • Ceyhun, G.Ç., Oral,E.Z. (2011). Türkiye’nin Deniz Alanlarındaki Sınır Anlaşmaları ve Güncel Durum. Uluslararası Deniz Hukuku’nda Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma Yetkisinin Sınırları Sempozyumunda sunulmuştur. Trabzon, 24-25 Mart 2011.
 • Günaydın, M., Tatlı, Ö., Genç, E.E. (2017). “Arama Kurtarma Örgütleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)”. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. Cilt.3, Sayı.1.
 • Kara, A. (2013). “Arama Kurtarma Operasyonlarında Risk Analizi ve Türkiye İçin Arama Kurtarma Model Araştırması”. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara.
 • Mutlu, Resul (2016). “Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama ve Kurtarma Merkezlerine Yönelik Etkinlik Analizi”. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Narayanan, R.G.L., Ibe, O.C. (2012). A Joint Network for Disaster Recovery and Search and Rescue Operations. Computer Networks, 56 (14).
 • Uysal, M., Yılmaz, M., Tiryakioğlu, İ., Polat, N. (2017). İnsansız Hava Araçlarının Afet Yönetiminde Kullanımı. 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansında sunulmuştur. Eskişehir, 11-13 Ekim 2017.
 • Waharte, S., Trigoni, N. (2010). Supporting Search and Rescue Operations with UAVs. Paper presented at the International Conference on Emerging Security Technologies, Canterbury, UK., September, 10-11, 2010.
 • Yenigün, C. (2010). “Ege’de Barış Yolunda Donmuş Sorunlar”. Dünya Çatışmaları Dergisi. Cilt.1, Sayı.3.
 • 1944 Şikago Milletler arası Sivil Havacılık Antlaşması.
 • 1979 Denizde Arama Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi.
 • Türkiye Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Romanya Hükumeti, Ukrayna Hükumeti, Rusya Federasyonu ve Gürcistan Cumhuriyeti arasında imzalanan 1998 tarihli Karadeniz’e Sahildar Ülkeler Arasında Deniz Arama ve Kurtarma Faaliyetlerinde İş Birliği Sağlanması Hakkında Anlaşma.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 24 Mayıs 2004 tarihli Karadeniz’de Denizde Arama ve Kurtarma Alanında İş Birliği Anlaşması.
 • Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan, 8 Eylül 1988 tarihli, Uluslararası Sularda ve Uluslararası Hava Sahasında Kazaları ve Olayları Önlemek için İzlenecek Yöntemler Protokolü.
 • Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 16 Haziran 2000 tarihli, Denizciliğin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü.
 • Türkiye ile Suriye arasında imzalanan, 14 Ekim 2008 tarihli, Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşma.
 • 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun, md.14-19 ve 23-25.
 • Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği, 2001.
 • Ulusal Arama ve Kurtarma Planı, 2002.
 • http://web.shgm.gov.tr/ [Online] [Erişim 31.03.2019]
 • https://www.afad.gov.tr/ [Online][Erişim 13.05.2020]
 • https://www.akut.org.tr/ [Online][Erişim 13.05.2020]
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Sayı
Yazarlar

Yazar: Ali Cemal TÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Turuğsan OLGAÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { gdt761487, journal = {Gemi ve Deniz Teknolojisi}, issn = {1300-1973}, eissn = {2651-530X}, address = {}, publisher = {TMMOB Gemi Mühendisleri Odası}, year = {2020}, volume = {28}, pages = {44 - 56}, doi = {}, title = {Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu: Uluslararası İş Birliği Faaliyetleri ve Yaşanan Anlaşmazlıklar}, key = {cite}, author = {Olgaç, Turuğsan} }
APA Töz, A , Olgaç, T . (2020). Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu: Uluslararası İş Birliği Faaliyetleri ve Yaşanan Anlaşmazlıklar . Gemi ve Deniz Teknolojisi , 28 (217) , 44-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gdt/issue/55677/761487
MLA Töz, A , Olgaç, T . "Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu: Uluslararası İş Birliği Faaliyetleri ve Yaşanan Anlaşmazlıklar" . Gemi ve Deniz Teknolojisi 28 (2020 ): 44-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gdt/issue/55677/761487>
Chicago Töz, A , Olgaç, T . "Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu: Uluslararası İş Birliği Faaliyetleri ve Yaşanan Anlaşmazlıklar". Gemi ve Deniz Teknolojisi 28 (2020 ): 44-56
RIS TY - JOUR T1 - Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu: Uluslararası İş Birliği Faaliyetleri ve Yaşanan Anlaşmazlıklar AU - Ali Cemal Töz , Turuğsan Olgaç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Gemi ve Deniz Teknolojisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 56 VL - 28 IS - 217 SN - 1300-1973-2651-530X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gemi ve Deniz Teknolojisi Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu: Uluslararası İş Birliği Faaliyetleri ve Yaşanan Anlaşmazlıklar %A Ali Cemal Töz , Turuğsan Olgaç %T Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu: Uluslararası İş Birliği Faaliyetleri ve Yaşanan Anlaşmazlıklar %D 2020 %J Gemi ve Deniz Teknolojisi %P 1300-1973-2651-530X %V 28 %N 217 %R %U
ISNAD Töz, Ali Cemal , Olgaç, Turuğsan . "Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu: Uluslararası İş Birliği Faaliyetleri ve Yaşanan Anlaşmazlıklar". Gemi ve Deniz Teknolojisi 28 / 217 (Haziran 2020): 44-56 .
AMA Töz A , Olgaç T . Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu: Uluslararası İş Birliği Faaliyetleri ve Yaşanan Anlaşmazlıklar. Gemi ve Deniz Teknolojisi. 2020; 28(217): 44-56.
Vancouver Töz A , Olgaç T . Türk Arama ve Kurtarma Organizasyonu: Uluslararası İş Birliği Faaliyetleri ve Yaşanan Anlaşmazlıklar. Gemi ve Deniz Teknolojisi. 2020; 28(217): 44-56.