Dergi Politikaları

 • Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin yayım organıdır.
 • Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.
 • Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi basılı ve elektronik ortamda yayımlanır.
 • Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Aralık ve Haziran sayıları olmak üzere yılda bir cilt iki sayı olarak yayımlanır.
 • Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde tüm politikalar ve süreçler yayın kurulu tarafından belirlenir.
 • Yayın kurulu kararıyla özel sayılar yayımlanabilir.
 • Dergi yayım politikaları ve süreçlerinde yapılan değişiklikler derginin resmi web sitesinde ilan edilir.

Yayım Dili

 • Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin yayım dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır.
 • Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar verir.
 • İngilizce dilinde yazılan makalelerin Abstract ve Keywords bölümlerinin Türkçe tercümeleri de yayımlanır.
 • Arapça dilinde yazılan makalelerin Öz ve Anahtar Kelimeler ve Özet bölümlerinin Türkçe ve İngilizce tercümeleri de yayımlanır.

Mali Politika

 • Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi açık erişimli bir dergidir, dergi için herhangi bir ücret talep edilmez.
 • Yayımlanan metinleri için yazara ücret ödenmez.
 • Editör kuruluna ve hakemlere herhangi bir ücret ödenmez.
 • Çevirilerin tüm mali ve hukuki telif hakkı işlemleri çevirmen tarafından yapılır.
 • Telif hakkı bedeli ve diğer türlü hiçbir ücret için çeviri sahibine mali destek sağlanmaz.
 • Yazar, çeviriyi Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne gönderdiği tarihten itibaren tüm mali, hukuki ve ilmi sorumluluğu kabul etmiş sayılmaktadır.

Yayım İlkeleri

 • Metinlerin tüm kontrol ve değerlendirme süreçleri elektronik ortamda raporlanarak arşivlenir.
 • Tüm metin türleri, Haziran sayısı için 15 Mayıs-15 Ağustos, Aralık sayısı için 15 Kasım-15 Şubatı’tır. Makale kabul sistemi bu tarih aralıkları haricinde kapalıdır.
 • Yazım Kurallarına göre ayarlanmamış metinler değerlendirme sürecine alınmadan yazara iade edilir.
 • Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde daha önce başka bir yerde yayımlanmamış metinler yayımlanır.
 • Başka bir yayımda değerlendirme sürecinde olan metinler yazara iade edilir.
 • Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde, ilahiyat alanında yayımlanmış ilmi metinler yayımlamaktadır. İlahiyat alanı ile ilişkili disiplinlerarası alanda yayımlanmış metinler de alana dair katkıları göz önüne alınarak değerlendirme sürecine alınabilir.
 • Bir sayıda aynı yazara ait türü ne olursa olsun en fazla bir (1) çalışma yayımlanabilir.
 • Aynı ciltte yayın türü farklı olmak koşuluyla en fazla iki (2) çalışma yayımlanabilir.
 • Dergi editör kurulunda görev yapanlar dergiye metin gönderebilirler fakat metnin değerlendirildiği dönemde dergide görev yapamazlar.

Değerlendirme Politikaları

 • Makele ve çeviri türündeki metinler iki tür incelemeye tabi tutulur:
  Şekil Açısından Değerlendirme
 • Yazım Kontrolü: Metinler şekil, yazım kuralları, İSNAD Atıf Sistemi'ne uygunluk açısından incelenir. Düzeltme istenen metinlerin yazarları düzeltmelerini 11 gün içinde yapmalıdır.
 • İntihal/Benzerlik Kontrolü: İntihal/Benzerlik Kontrolü: Metinler intihal/benzerlik oranı açısından incelenir. Yayın Kurulunca belirlenmiş intihal/benzerlik oranı %15’dir. Bu oranı aşan yazılar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilir. İntihal/Benzerlik kontrolü Yayın Kurulu değerlendirmesinden sonra ve Dil Kontrolü sürecinden önce olmak üzere iki defa yapılmaktadır. Düzeltme istenen metinlerin yazarları düzeltmelerini; ilk kontrol için 11 gün içinde; ikinci kontrol için 4 gün içinde göndermelidir.
 • Dil Kontrolü: Türkçe metinler için Abstract ve Summary, diğer dillerde yazılan metinler içinse Abstract, Öz, Türkçe Özet ve Summary bölümlerinin gramatik kontrolü yapılır. Düzeltme istenen metinlerin yazarları düzeltilmiş metinlerini 5 gün içinde göndermelidir.
 • Tashih ve Redaksiyon: Metnin muhtevasına müdahale etmeden, yazarın bilgisi dâhilinde, dilsel ifade ve imlâ birliğini sağlamak açısından metnin diline ve üslubuna dair düzeltmeler yapılır. Bu aşamadan sonra yazardan düzeltme istenmez fakat son okuma için metin yazara gönderilir.
  Akademik Değerlendirme
  Yayın Kurulu Değerlendirmesi:
 • Yayın Kurulu değerlendirmesi 2 aşamalıdır. Her makale editör tarafından alanı göz önünde bulundurularak iki yayın kurulu üyesine gönderilir.
 • Yayın Kurulu değerlendirme sürecinde çift taraflı kör değerlendirme sistemi uygulanmaktadır
 • Yayın Kurulu üyeleri ilk aşamada metinleri değerlendirme sürecine alınabilecekler ve reddedilecekler olarak ikiye ayırır.
 • Yayın kurulu üyeleri Yayım Kurulu Değerlendirme Kriterlerinde belirtildiği şekilde makaleleri puanlar.
 • Editör yayın kurulundan gelen puanlama çerçevesinde en yüksek puanlı ilk 25 makaleyi değerlendirme sürecine alır.
 • Kitap ve Sempozyum Değerlendirmeleri için değerlendirmesi editörün görevlendirdiği alan editörü tarafından yapılır.
 • Editörün görevlendirme hususunda temel kriteri alan editörünün değerlendirmelerin alanında çalışma yapıyor olmasıdır.

 • Hakem Değerlendirmesi:
 • Metinler, yayın kurulu tarafından belirlenen hakemler tarafından akademik değerlendirmeye tabi tutulur. Hakem değerlendirme sürecinde, hakemin talebi olursa, metin düzeltmeler için iki defa yazara gönderilir. Yazarların düzeltilmiş metinleri her düzeltme talebi için 8 gün içinde göndermesi gerekir. Yazarın düzeltilmiş metinle beraber Yazar Düzeltme Formunu da doldurması gerekmektedir.
 • Aynı makale için olumlu ve olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.
 • Yazarların, dergi yayım sürecinin sorunsuz işlemesi açısından, düzeltmeler için verilen tarihleri aşmaması önem arz etmektedir.
 • Belirlenen tarihler içinde düzeltmelerini yapmayan yazarların metinleri değerlendirme sürecinden çıkarılır.
 • Hakemleme Politikası
 • Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde çift taraflı kör hakemleme sistemi uygulanmaktadır.
 • Hakem raporlarında gizlilik esastır; bu sebeple derginin künyesinde hakem isimlerine yer verilmez.
 • Bir sayıda bir hakeme birden çok makale gönderilebilir.

Arşiv Politikası

 • Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere, uluslararası indeks kurumlarına yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.

Telif Politikası

 • Çeviri Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne gönderildiği tarihten itibaren, değerlendirme sürecinin sonuna kadar ve yayımlandığı takdirde yayımlandığı tarihten itibaren Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayım Kurulu’nun izni olmaksızın görsel, işitsel ve matbu herhangi bir mecrada tamamıyla veya kısmen yayımlanamaz; Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne atıf yaparak alıntılanabilir.

İntihal Politikası

 • Yayın Kurulunca belirlenmiş intihal/benzerlik oranı %15’dir. Bu oranı aşan yazılar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilir.
  İntihal kontrolü esnasında ilgili alan editörü intihal/benzerlik kontrolü için üretilmiş programları kullanırlar ve sonuçları rapor halinde editöre sunarlar.