Etik İlkeler ve Yayın Politikası

YAYIN POLİTİKASI
Hitit Medical Journal, dergiye gönderilen bilimsel makalelerde en yüksek etik ve bilimsel standartların yanısıra ticari kaygıların olmaması koşulunu arar. Gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması şarttır. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda daha önce sunulan çalışmalar, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir. Bilimsel yazı işleme alındıktan sonra,Telif hakkı bildirim metninde belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra, makaleye hiçbir aşamada, Telif hakkı bildirim metninde imzası bulunan yazarlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Makaledeki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Yazarlar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititmedj/page/15080 internet adresinden ulaşacakları “Telif Hakkı Bildirim Metnini”nu doldurup https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititmedj adresinde yer alan “Makale Gönder” linkindeki bölümden makale ile birlikte göndermelidirler.

BİLİMSEL SORUMLULUK

Makaledeki bütün yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazarlar makalenin son halini kabul etmelidir. Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

BİYOİSTATİSTİKSEL SORUMLULUK

Gerekli olan tüm araştırma makalelerinde biyoistatistiksel analizleri uygun şekilde yapılmalı ve dergiye gönderilmeden önce bir biyoistatistik uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir (p= 0.025; p= 0.524 gibi). Makalelerin biyoistatistik uygunluğunun kontrolü için ek bilgi www.icmje.org adresinden temin edilebilir. Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. İstatistik kullanılan her makale derginin 'İstatistik Editörü' tarafından kontrol edilecek ve uygun olmayan istatistiklerin uygun şekilde değiştirilmesi istenecektir.

YAZIM DİLİ SORUMLULUĞU

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.gov.tr adresi esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce bir dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Her makale derginin 'Yabancı Dil Editörü' tarafından kontrol edilecek ve uygun olmayan yazıların doğru şekilde değiştirilmesi istenecektir.

DEĞERLENDİRME SÜRESİ ve YAYIN SÜRECİ
Dergiye gönderilen tüm dosyalar önce anlaşılırlık, dilbilgisi ve yazım kurallarına uyum açısından bir ‘ön kontrol’den geçirilir. Dergi yazım kurallarına uygun olmayan dosyalar hakem değerlendirme sürecine alınmadan önce diğer ön kontrol sonuçlarıyla birlikte yazarlara düzeltilmesi için tekrar gönderilir. Ancak dergi yazım kurallarına uygun dosyalar için hakem değerlendirme süreci başlatılır.
Daha sonra editörler ya da ilgili branştaki alan editörleri makaleyi gözden geçirerek birbirinden ayrı kurumda çalışan en az 2 hakeme gönderirler. Uygun bir süre içinde makale hakem tarafından değerlendirilmezse, bir başka hakem görevlendirilir. Eğer bu 2 hakem tarafından makaleyle ilgili görüş ayrılığı varsa ya da makale kapsamlı ve daha çok görüşe uygun görülen bir araştırma ise 3. bir hakem daha görevlendirilir. Hakem dönüşleri olduktan sonra eğer makale kabul edilirse, son olarak tekrar editör ya da alan editörü tarafından kontrolü yapılarak herhangi bir eksik yoksa makale kabul edilir ve bu yazara bildirilir. Revizyon istenen makaleler ise editör ya da alan editörü tarafından hakem eleştirileri ile birlikte tekrar yazara gönderilir. Yazar revizyonu tamamladıktan sonra makale ilk değerlendirmeyi yapan hakemlere tekrar gönderilir. Eğer ilk değerlendirmede sadece şekilsel ve minör değişiklikler varsa ve bunlar düzeltilmişse, makale 2. kez hakeme gönderilmeden ilgili editör ya da alan editörü tarafından kontrol edilerek de kabul edilebilir.
Kabul edilen makaleler 'son okuyucu teknik editörler' tarafından tekrar gözden geçirilerek düzeltmeler yapılır. Önemli eksiklikler tespit edilirse yazara bunların düzeltilmesi için tekrar gönderilir ve son olarak dizgi öncesi formata çevrilir. Daha sonra dizgiye gönderilir. Genel olarak kabul edilen makalelerin dizgisi tamamlanarak takip eden ilk sayıda basımı yapılır. Dergiye gelen makale yoğunluğuna ve başka teknik sebeplere göre bu süre bir sonraki sayıların yayınlanmasına kadar da uzayabilir.

ETİK SORUMLULUK ve ETİK İLKELER
A- Yazarlar için etik kurallar
Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. İstenen belgeler eksiksiz bir biçimde sunulmazsa makale değerlendirmeye alınmadan dergi tarafından reddedilme hakkına sahiptir.
Makalelerin değerlendirilmesinde ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un yazarlar için uluslararası standartları dikkate alınır.

Editöryel kurul üyelerinden herhangi birinin yazar olduğu yeni gönderi olarak gelen makalelerin değerlendirme sürecinde, ilgili kurul üyesi başeditör tarafından kurul üyeliğinden çıkarılır ve ancak süreç sonlandıktan sonra tekrar kurul üyeliğine atanır. Bu sayede ilgili kurul üyesinin sürece herhangi bir etkisinin olmaması sağlanır. 

Araştırma Etiği ve Yasal/Özel İzin Belgeleri

Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda 'Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html)ve COPE (Committee on Publication Ethics) ilkelerini benimser ve kabul eder. Tüm bilimsel araştırma makalelerinde yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından 'Çalışma Etik Açıdan Uygundur' belgesi ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır, Etik izin belgelerinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Dergi tarafından istenen belgeler eksiksiz bir biçimde sunulmazsa makale değerlendirmeye alınmadan reddedilir.
Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde ‘’Guide for the Care and Use of Laboratory Animals’’ (www.nap. edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.

Çıkar çatışması

Makalede ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, cihaz ya da firma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır. Yazarlar gönderilen makalelerinde çıkar çatışması olup olmadığını açıkça belirtmelidirler.

İntihal ile ilgili hususlar
Gönderilen tüm makaleler intihal açısından taranır. İntihal saptanan durumlarda benzerlik oranına bağlı olarak editörlerin makaleyi reddetme ve/veya yazarlardan düzeltme talep etme hakkı saklıdır.

B- Hakemler için etik kurallar
Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunu ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir. Belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili objektif, tarafsız, bilimsel, anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır. Hakem raporları, makalenin bilimsel niteliği (ele aldığı konu, kullanılan yöntem ya da ilgili literatürün uygun kullanımı) ile ilgili değerlendirme de içerecektir. Bu değerlendirme olumlu ya da olumsuz, içerik hakkında mutlaka yapılmalıdır. Bu değerlendirmeler yapılırken mutlaka 'Online hakem değerlendirme formu' kullanılmalıdır. Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.

C- Alan editörleri için etik kurallar
Dergi alan editörleri, makaleyi tarafsız, bağımsız, önyargısız ve farklı kurumda çalışan en az 2 hakeme değerlendirilmesi için gönderirler. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir. Alan editörleri hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir. Editör ve editör yardımcıları, yayın ilkelerine uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, yazının biçiminde düzenleme veya yazıyı hakemlere göndermeden reddetme yetkisine sahiptir. Makale biçimi Biyomedikal Dergilere Gönderilen makaleler “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication” (http://www.icmje.org/) yazma ve düzenleme kurallarına uygun olmalıdır. Alan editörü her makale için aşağıdaki durumları değerlendirmelidir.

İntihal: Başka bir yazarın yayının tamamen veya kısmen içeriğini bir referans vermeden, kendi yayını gibi yeniden yayımlamak.
Fabrikasyon: Mevcut olmayan veri ve bulgular/sonuçlarını yayımlamak.
Duplikasyon/Teksir: Herhangi başka bir yayından veri tekrarı yapmak, yayın dilini değiştirerek atıf yapılmayan makaleler yayınlamak.
Salamizasyon/Yanıltma: Doğal olmayan yollarla yapılmış bir çalışmanın sonuçlarını bölerek birden fazla yayın oluşturmak.