Yazım Kuralları

Yazılarda bulunması gereken bölümler sırası ile şunlardır:

- Başlık sayfası
- Türkçe Başlık, Özet ve Anahtar Sözcükler
- İngilizce Başlık (Title), Özet (Abstract) ve Anahtar Sözcükler (Keywords)
- Metin
- Şekil/Resim ve Tablolar
- Kaynaklar
- Ekler (dipnotlar, anket formları vb.)

Yazılar LaTeX dosyası olarak veya 21x29.7 cm (A4) boyutundaki sayfaya, Word 6.0 ya da üst sürüm bir yazılım aracılığıyla, kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde, 10 punto Cambria Math karakteriyle, sıfır aralıklı, iki yana hizalı olacak şekilde yazılmalıdır. Hazırlanacak metinlerin (başlık sayfası hariç), kaynak listesi ile tablo ve şekil/resim altı yazıları dahil 25 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.

 

Başlık; Yazıların tümünde birinci sayfaya yazının başlığı, bunun altına da yazar(lar)ın açık isim ve soy isim(ler)i, unvan(lar)ı ile birlikte aynı satırda sıralanarak yazılmalıdır. Bir satır altta, çalışmanın yapıldığı ya da yazar(lar)ın bağlı bulunduğu kurumun adı ve şehir (farklı bölüm ya da kurumlardan olan yazarlar belirtilecek şekilde) yer almalıdır. Bunun da altında, uzun başlıklı yazıların, dergide yayınlandığında devam sayfalarının üst tarafında görünmesi arzu edilen ve 80 karakteri geçmeyen kısaltılmış başlığı belirtilmelidir. Başlık sayfasında ayrıca yazışmaların yapılabileceği yazarın adı ile birlikte iletişim adresi ve telefon, varsa faks numarası ile e-posta adresi belirtilmelidir. Bu sayfanın en altına varsa çalışmayı destekleyen fon ya da kuruluşun adı yazılmalı, çalışma daha önce bir kongre ya da benzeri bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise (sadece özetinin yayınlanmış olması koşuluyla) bu durum aynı bölümde ayrı bir satır olarak belirtilmelidir. İsim ve kurum kimliği gibi bilgiler, doğrudan ya da dolaylı olarak başlık sayfası dışında hiçbir sayfada belirtilmemelidir.

Özet; Türkçe ve İngilizce özetler başlığı izleyen en az 150, en fazla 250 sözcükten oluşacak şekilde ard arda yazılmalıdır. İngilizce özet (Abstract) kısmında, İngilizce başlık (Title) bulunmalıdır. Özetleri takiben her bir özetin altına, aralarında virgül olacak şekilde alfabetik sırayla dizilmiş ve küçük harfle yazılmış, Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3’er anahtar sözcük eklenmelidir.

Metin; Araştırma yazıları dört ana bölümde sunulmalıdır. İlk bölüm başlıklandırılmaksızın giriş bilgilerinin sunulduğu bölümdür. İzleyen bölümlerin başlıkları Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma (gerektiğinde ek olarak Sonuç ve/veya Teşekkür bölümü) sırasıyla yazılmalıdır. Diğer yazı tiplerinde bu standart aranmaz fakat metin (giriş bölümü hariç) Ara Başlıklara bölünmüş şekilde sunulmalıdır. Her bir ara başlığın varsa alt ve daha alt başlıkları kategorileri ayırt edilecek biçimde yazılmalıdır.

Şekil, Resim ve Tablolar; Metin içinde ayrı kategorilerde numaralandırılmalı, numaralandırmada Romen sayıları kullanılmamalıdır. Tablo numara, isim ve yazıları tabloların üst tarafında yer almalıdır. Şekil/resim numara, isim ve yazıları altlarında sunulmalıdır. Vektöryel yazılımlarda hazırlanmış şekiller (çizim ve grafikler) TIF ya da EPS formatında kaydedilebilir. Renkli şekiller RGB (8 bits) olarak TIF formatında, siyah/beyaz çizimler ise EPS formatında kaydedilmiş olmalıdır. Resimler 300 dpi çözünürlükte, TIF ya da JPG formatında hazırlanmalıdır. Şekil, tablo ya da resimlerde gerektiğinde standart dışı kısaltmalar kullanılabilir. Bu durumda kullanılan kısaltma ilgili başlık ya da şekil/resim altı yazısında açıklanmalıdır. Daha önce yayınlanmış şekil, tablo ya da resimler, yalnız kesin gerektiği durumlarda karşılaştırma amacıyla, yazar ya da yayıncısından (telif hakkı sahibinden) yazılı izin alınarak, kaynak gösterilmek koşuluyla kullanılabilir.

Denklemler ise; sayfalarda ortalanmış olarak verilmeli ve yazıda daha sonra kullanılacak olan denklemlerin sağ taraflarına numara verilmelidir.

Kaynaklar; Kaynaklar, başlarına sıra numarası konmaksızın alfabetik sırayla listelenmelidir. Tüm kaynaklara metin içinde gönderme (atıf) yapılmış olmalıdır.

Metin içinde gönderme

Metinde kaynak göstermek için parantez açılarak yazarın soyadı, eserin yayım tarihi verilir.

— Örnek: (Yılmaz ve Topçu, 2008).

Yazar adı cümle başı ya da içinde kullanılarak gönderme yapılacaksa parantez içinde ilgili kaynağın yayın yılı verilir.

— Örnek: Yılmaz ve Topçu (2008) bu konuda farklı düşünmektedirler…

Doğrudan alıntı ifadeler kullanıldığında ek olarak sayfa numarası belirtilmelidir.

— Örnek: (Yılmaz ve Topçu, 2008, s. 3155)

Metin içinde aynı yerde birden fazla kaynak gösterilmesi istendiğinde, kaynaklar parantez içinde ilk yazarlarının soyadı alfabetiğine göre dizilerek ve araları noktalı virgül ile ayrılarak belirtilir.

— Örnek: (Anderson ve ark., 2010; Yılmaz ve Topçu, 2008)

• Kaynak listesi

Aşağıda verilen genel örneklere uygun şekilde hazırlanmalıdır. Birden fazla yazarlı yayınlarda, son yazardan önce, Türkçe kaynak ise “ve”, yabancı dilde kaynak ise “and” bağlacı konulmalıdır. Yazar sayısı 6’ya kadar olan yayınlarda bütün yazarların adı yazılmalı, 6’dan fazla yazar sayısı olan yayınlarda ise 6 yazarın adı yazılıp sonda, Türkçe kaynak ise “ve ark.”, yabancı dilde kaynak ise “et al.” ifadesi ile birlikte sunulmalıdır. Süreli yayın adları, kısaltma yapılmaksızın açık olarak, italik yazılmalıdır. Kitaplarla ilgili künyelerde, kitap adlarının da, baş harfi hariç küçük harfle ve italik yazılması gereklidir. Birden fazla baskı yapmış kitaplarda baskı sayısı ve DOI (digital object identifier) kodu bulunmayan kitapların künyelerinde basım yeri (şehir) ve yayınevi mutlaka belirtilmelidir. Kaynak künyelerinde DOI kodu, küçük harfle doi ibaresi yazıldıktan sonra iki nokta üst üste konup ara verilmeksizin yazılır.

Cilt ve sayı numarası bulunan Türkçe süreli yayın makalesi örneği:

Yılmaz M., Topçu B. (2007). Konveks Sıralı Aile Üzerinde İki Boyutlu Artan (Azalan) Bozulma Oranı Kavramları”, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 7 (1), 447-458.

Yabancı dilde süreli yayın makalesi örneği:

Topçu B., Yılmaz M., (2009). Covariance Functions and Some Relations of Dependence, Bulletin of Statistics & Economics, 3, 14-32.

Henüz basılı sayı ve sayfa numarası almamış, online yayınlanmış DOI kodu içeren yabancı dilde süreli yayın makalesi örneği:

Alpsoy S., Aktas C., Uygur R., Topcu B., Kanter M., Erboga M., Karakaya O., Gedikbasi A., “Antioxidant and anti-apoptotic effects of onion (Allium cepa) extract on doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats”, Journal of Applied Toxicology, doi: 10.1002/jat.1738

Kitap örneği:

Witt, S. L. (1990). The pursuit of race and gender equity in American academe. New York: Praeger.

 

Elitaş C., Topçu B., (2009). Muhasebede İstatistik Kullanımı, Ankara, Gazi Kitabevi.

Kahraman, S. (Ed.) (2003). Avrupa Birliği Genişleme Politikası. İstanbul: Beta Basım A. Ş.

Ladrech, R. (Eds.) (2002). European Political Parties between Cooperation and Integration, Baden-Baden: ZEI Studies.

Tez örneği:

Topçu, B., (2003). Türlü Kovaryans Kavramları ve Olasılıkta kullanılışları. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Jan Slim R. R. (2011). Mergers And Acquisitions In The European Airline Sector. Unpublished doctoral dissertation, Erasmus University Rotterdam-Erasmus School of Economics, Netherlands.

Elektronik kaynak örnekleri:

World Wide Web (www) aracılığıyla elde edilen elektronik dokümanlar aşağıdaki gibi listelenirler:

— Örnek 1: TBMM (2012). Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programları. 15 Şubat 2013 tarihinde <...> adresinden erişildi.

— Örnek 2: The Economist. (2013, Feb 15). Conscience of a Corporation. 15 Şubat 2013 tarihinde <...> adresinden erişildi.

Ekler

Metin içinde yer kaplamaması amacıyla ayrı bir yerde (dipnot olarak) verilmek istenen açıklamalar bu bölümde sıralanabilir. Metin içinde gerekli yerlerde, köşeli parantez içinde üst karakter şeklinde sıra numarası verilen ilgili dipnotlar bu bölümde (endnotes) sıralanarak sunulmalıdır. Yazarların zorunlu olmadıkça dipnot kullanmamaları önerilir. Bunun dışında anket formu, harita, plan vb. diğer öğeler de ekler bölümünde verilebilir. Bunlarla ilgili açıklama yazıları da bu bölümde yer almalıdır. Birden fazla ek malzeme sunulması gerekliliğinde her bir ek için Romen rakamları ile ayrı sıra numarası verilmelidir.

 

Yazı Değerlendirme

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden hazırlanan yazılar, tamamı yayınlanmamış olmak koşuluyla dergiye gönderilebilir. Gelen yazılar Editör Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilir. Derginin yayın amacına uygun olmayan yazılar doğrudan reddedilebilir ya da hakem değerlendirmesine alınmadan yayın amacına ve yayın kurallarına uygun hale getirilmesi amacıyla yazara geri gönderilir. Dergi kapsamına uygun görülen yazılardan özgün araştırma yazısı, derleme ve örnek olay çalışması sınıfı yazılar hakem değerlendirme (eş değerlendirme/ peer review) sürecine girerler. Editör Kurulu, hakem yorum ve önerileri doğrultusunda dergiye gönderilen yazıların yayına hazırlanması aşamalarında gerekli gördüğü düzeltme ve değişiklikleri önermeye yetkilidir. Eş değerlendirme sürecinde gerekli düzelti aşamalarını geçtikten sonra sayfa düzeni yapılıp yayına hazır hale getirilen yazıların provası, son baskı onayı için ilgili (yazışmaların yapıldığı) yazara gönderilir.

Yazıların değerlendirilme sürecinde yazarların başvurularına yazının hakemlerce değerlendirme altına alındığına dair ilk yanıt için 14 gün, hakemlerin ilk değerlendirmesi için 21 gün, ayrıntılı değerlendirme sonucunun yazarlara bildirilmesi için 28 günlük süreye uyum amaçlanır. Dar kapsamlı düzeltme gereken yazılar için yazara 10 gün, geniş kapsamlı düzeltme gereken yazılarda yazarlara 20 günlük süre tanınır. Yazının basım için kabul edilmesinden sonraki 30 gün içerisinde basımevi editöründen yazarlara baskı öncesi son düzeltme önerileri gönderilir.