Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Nüfuz Ticareti Suçu

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 55 - 81, 15.06.2019

Öz

Türkiye’nin taraf olduğu “Yolsuzluğa Karşı Avrupa Devletler Grubu”
(GRECO)’nun yolsuzluk kaynaklı suçlarla daha etkin mücadele amacı
taşıyan tavsiyesi doğrultusunda, 2 Temmuz 2012’de 6352 sayılı Kanunun
89. maddesi ile madde başlığında ve içeriğinde önemli değişiklikler yapılan
nüfuz ticareti suçu, 5237 sayılı TCK’nin Kamu İdaresinin Güvenirliğine
ve İşleyişine Karşı Suçların düzenlendiği bölümde yer alan 255. maddede
düzenlenmiş bir suç tipidir. Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğu
gerekçesi ile haksız bir işin gördürülmesi girişiminde bulunulması ve
bu amaçla menfaat temin edilmesi ve sağlanması nüfuz ticareti suçunu
oluşturmaktadır. Çalışmamızın konusunu, mülga kanun ve yapılan
değişiklikler çerçevesinde nüfuz ticareti suçu oluşturmaktadır.

Kaynakça

  • [1] Alşahin, M. Emin., Çakır, Kerim. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019. [2] Alşahin, M. Emin., Çakır, Kerim. Ceza Hukuku Özel Hükümler, 17. baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018. [3] Bacaksız, Pınar., Tepe, İlker. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018. [4] Bacaksız, Pınar., Tepe, İlker. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler. 12. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017. [5] Baytemir, Erdal. Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile Banka Zimmeti, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011. [6] Çakmut, Özlem Yenerer. Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Cilt I, 4. baskı, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2017. [7] Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Doğuş Ltd. Şti. Matbaası, Ankara, 1962. [8] Erdem, Büşra. Haksız Arama Suçu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019. [9] Erem, Faruk. “Nüfuz Ticareti”, Ankara Barosu Dergisi, 13(6): 365- 370, 1956. [10]Erman, Sahir., Özek, Çetin. Ceza Hukuku Özel Bölüm Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar (TCK 202 - 281), Işık Matbaacılık, İstanbul, 1992. [11] Erman, Sahir., Özek, Çetin. Ceza Hukuku Özel Bölüm Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar (TCK 316 - 318), Dünya Basımevi, İstanbul, 1996. [12] Gökcan, Hasan Tahsin. Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti, İrtikâp, Rüşvet Suçları ve Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. [13] Hamide, Zafer. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. baskı, Beta Basım, İstanbul 2016. [14] Hafızoğulları, Zeki., Eşitli, Ezgi Aygün. Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, US-A Yayıncılık, Ankara, 2014. [15] İçel, Kayıhan. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Basım, İstanbul, 2017. [16] İpekçioğlu, Pervin Aksoy. Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009. [17] Koca, Mahmut., Üzülmez, İlhan. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3. baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016. [18] Koca, Mehmet Reis. “Nüfuz Ticareti Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 4(15), 2013. [19] Koca, Mehmet Reis. Zimmet-İrtikâp-Rüşvet-Nüfuz Ticareti ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014. [20] Meran, Necati. Zimmet-Rüşvet-İrtikâp ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008. [21] Özgenç, İzzet., Şahin, Cumhur. “Kamu Görevinin Kötüye Kullanılması Suçu Üzerine Düşünceler”. GÜHFD, 4(1): 188-234, 2002. [22] Yaşar, Osman., Gökcan, Hasan Tahsin., Artuç, Mustafa. Yorumlu- Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt V, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010. [23] Yemenci, Kürşat. Türk Hukukunda Nüfuz Ticareti Suçu (TCK m. 255), Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra Erdem

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 7 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Erdem, Büşra. “Nüfuz Ticareti Suçu”. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5, sy. 1 (Haziran 2019): 55-81.