Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Öğrencilerinin Hibrit Öğretime Yönelik Tutumları

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 47 - 59, 31.12.2023

Öz

Özet – Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerin hibrit öğretime yönelik tutum düzeylerinin belirlemektir. Ayrıca anne-baba eğitim durumu, akademik başarı, cinsiyet, sınıf kademeleri göre öğrencilerin hibrit öğretime yönelik tutum durumlarını tespit etmektir. Nicel yöntemin ve tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, kolay ulaşılabilen örneklem yoluyla seçilmiş 102 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı; iki bölümden oluşan anket formudur. Formun ilk bölümünde öğrencinin, demografik özeliklerini içeren beş soru bulunmaktadır. İkinci bölümünde 20 sorudan oluşan, ‘‘Ortaokul Öğrencilerinin Hibrit Öğretime Yönelik Tutumları Anket Formu’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde bir istatistik paket program kullanılmıştır. Verilerin analizinde bütün değişkenlere ilişkin betimsel istatistikleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, ortaokul öğrencilerin hibrit öğretime yönelik genel olarak olumlu tutum gösterdikleri ortaya konmuştur. Bunun nedeniyle ilgili araştırmada farklı sonuçlar ortaya konmuştur. Sınıf seviyelerine, cinsiyete ve öğrenci okul başarı puanlarına göre öğrenci tutumlarında farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmıştır. Velilerin eğitim durumlarına göre öğrenci tutumları incelendiğinde; baba ve anne velilerin eğitim durumlarıyla öğrenci tutumları arasında farklı ilişkiler olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akoğlu, G. & Karaaslan, B.T. (2020). COVID-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki psikososyal etkileri. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-103.
 • Akpolat, T. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 54 (2) , 497-522.
 • Atasoy, R., Özden, C., & Kara, D. N. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde yapılan E-ders uygulamalarının etkililiğinin öğrencilerin perspektifinden değerlendirilme-si. Electronic Turkish Studies, 15(6).
 • Balcı, A. (2020). Covid-19 Özelinde Salgınların Eğitime Etkileri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(3), 75-85.
 • Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T. & Vural, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4 (3) , 330-345.
 • Çoklar, A. N. & Dinç, Y. (2021). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (3) , 289-312.
 • Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380.
 • Gonçalves, S., & Majhanovich, S. (2022). Introduction: Pandemic, Disruption and Adjustment in Higher Education. In Pandemic, Disruption and Adjustment in Higher Education (pp. 1-12). Brill.
 • Gülmez, H. (2014). Veli eğitimiyle desteklenmiş maddenin değişimi ünitesi öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Haşıloğlu, M. A., Durak, S., & Arslan, A. (2020). Covid-19 uzaktan eğitim sürecinde fen bilimleri şube rehber öğretmenlerinin gözünden öğretmen, öğrenci ve velilerin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(3), 214-239.
 • Kadan, G. (2021). Covıd-19 Pandemisinde Çocuk Ve Ailelere Yönelik Yapılan Makalelerin İncelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 1-17.
 • Karataş, Z. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinin LGS ve YKS Sınavına Hazırlık Sürecinde Olan Çocuk ve Ergenlerin Psikolojilerine Yansımalarının İncelenmesi. Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikolojisi (s. 54-74). Ankara: Türkiye Klinikleri.
 • Kılıç, A. & Gürler, N. (2022). Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm: Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Harmanlanmış Öğrenme Ortamına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 5(2), 234-247.
 • Kök, A. (2018). Harmanlanmış öğrenme yönteminin etkililiği: Bir meta-analiz çalışması [The effectiveness of blended learning: A meta-analysis study] (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Lin, Q. (2008). Student satisfactions in four mixed courses in elementary teacher education program. Internet and Higher Education, 11, 53-59
 • MEB, (2020). Sayılarla uzaktan eğitim 23 Mart-29 Mayıs 2020. http://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarla-uzaktan-egitim-23-mart-29-mayis-2020/icerik/3053 web adresinden 08 Mayıs 2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Oruç, C. , Tecim, E. & Özyürek, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuğunun kişilik gelişiminde rol modellik ve çizgi filmler. Ekev Akademi Dergisi, 15 (48): 281-297.
 • Parlak, B. (2017). Dijital Çağda Eğitim: Olanaklar Ve Uygulamalar Üzerine Bir Analiz. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kayfor 15 Özel Sayısı, 1741-1759.
 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. New York: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Pérez-Sanagustín, M., Hilliger, I., Alario-Hoyos, C., Kloos, C. D., & Rayyan, S. (2017). H-MOOC framework: reusing MOOCs for hybrid education. Journal of Computing in Higher Education, 29(1), 47-64.
 • Rodriguez, M. A. & Anicete, R. C. R. (2010). Students’ views of a mixed hybrid ecology course. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 6(4), 791-798.
 • Sarı, T. & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4).
 • Sezgin, S. (2021). Acil Uzaktan Eğitim Sürecinin Analizi: Öne Çıkan Kavramlar, Sorunlar ve Çıkarılan Dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1) , 273-296.
 • UNESCO. (2020a). COVID-19 educational disruption and response, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse, adresinden 08 Mayıs 2022 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Usta, E. (2007). Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının akademik başarı ve doyuma etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ütkür Güllühan, N. (2021). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Veli Tutumları ve Teknolojiye Karşı Dirençlerinin İncelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 155-177.
 • Yağan, S. A. (2021). Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Salgını Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Görüşleri. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi,4(1),147-174.
 • Yalçın Tepe, F. & Adıgüzel, T. (2017). Eğitim Kurumlarında Teknoloji İle Değişim Süreci: Bir Yükseköğretim Kurumu Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63) , 1242-1261.
 • Yıldırım, R. & Ortak, Ş. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Gezilerden Yararlanma. International Journal of Social Science Research, 11 (1) , 71-87 .
 • Yıldırım, S. & Kişioğlu, A. N. (2018). Teknolojinin getirdiği yeni hastalıklar: nomofobi, netlessfobi, fomo. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), 473-480.
 • Yılmaz, N. A. (2020). Yükseköğretim Kurumlarinda Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkinda Öğrencilerin Tutumlarinin Araştirilmasi: Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Yiğit, Y. (2021) . Öğrencilerin Dijital Ortamlar Üzerinden Yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - / 17 (June 2021): 187-204.

Attitudes of Secondary School Students Towards Hybrid Teaching

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 47 - 59, 31.12.2023

Öz

Abstract – The study aims to determine the attitude levels of secondary school students towards hybrid teaching. In addition, it aims to determine students’ attitudes towards hybrid education according to their parents' educational status, academic achievement, gender, grade levels. The sample of the study, in which the quantitative method and survey model were used, consists of 102 secondary school students selected through an easily accessible sample. Data collection tool in this research; It is a questionnaire consisting of two parts. In the first part of the form, there are five questions containing the demographic characteristics of the student. The second part, "Middle School Students' Attitudes Towards Hybrid Education Questionnaire" consisting of 20 questions was used. Statistical Packet Program was used in the analysis of the data. In the data analysis, descriptive statistics for all variables were calculated. As a result of the research, it was revealed that secondary school students generally showed positive attitudes towards hybrid teaching. Because of this, different results have been revealed in the related research. It has been revealed that there are differences in student attitudes according to grade levels, gender and student school achievement scores. When the students' attitudes are examined according to the educational status of the parents; It has been observed that there are different relationships between the educational status of fathers and mothers and their student attitudes.

Kaynakça

 • Akoğlu, G. & Karaaslan, B.T. (2020). COVID-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki psikososyal etkileri. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-103.
 • Akpolat, T. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 54 (2) , 497-522.
 • Atasoy, R., Özden, C., & Kara, D. N. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde yapılan E-ders uygulamalarının etkililiğinin öğrencilerin perspektifinden değerlendirilme-si. Electronic Turkish Studies, 15(6).
 • Balcı, A. (2020). Covid-19 Özelinde Salgınların Eğitime Etkileri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(3), 75-85.
 • Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T. & Vural, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4 (3) , 330-345.
 • Çoklar, A. N. & Dinç, Y. (2021). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (3) , 289-312.
 • Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380.
 • Gonçalves, S., & Majhanovich, S. (2022). Introduction: Pandemic, Disruption and Adjustment in Higher Education. In Pandemic, Disruption and Adjustment in Higher Education (pp. 1-12). Brill.
 • Gülmez, H. (2014). Veli eğitimiyle desteklenmiş maddenin değişimi ünitesi öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Haşıloğlu, M. A., Durak, S., & Arslan, A. (2020). Covid-19 uzaktan eğitim sürecinde fen bilimleri şube rehber öğretmenlerinin gözünden öğretmen, öğrenci ve velilerin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(3), 214-239.
 • Kadan, G. (2021). Covıd-19 Pandemisinde Çocuk Ve Ailelere Yönelik Yapılan Makalelerin İncelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 1-17.
 • Karataş, Z. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinin LGS ve YKS Sınavına Hazırlık Sürecinde Olan Çocuk ve Ergenlerin Psikolojilerine Yansımalarının İncelenmesi. Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikolojisi (s. 54-74). Ankara: Türkiye Klinikleri.
 • Kılıç, A. & Gürler, N. (2022). Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm: Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Harmanlanmış Öğrenme Ortamına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 5(2), 234-247.
 • Kök, A. (2018). Harmanlanmış öğrenme yönteminin etkililiği: Bir meta-analiz çalışması [The effectiveness of blended learning: A meta-analysis study] (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Lin, Q. (2008). Student satisfactions in four mixed courses in elementary teacher education program. Internet and Higher Education, 11, 53-59
 • MEB, (2020). Sayılarla uzaktan eğitim 23 Mart-29 Mayıs 2020. http://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarla-uzaktan-egitim-23-mart-29-mayis-2020/icerik/3053 web adresinden 08 Mayıs 2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Oruç, C. , Tecim, E. & Özyürek, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuğunun kişilik gelişiminde rol modellik ve çizgi filmler. Ekev Akademi Dergisi, 15 (48): 281-297.
 • Parlak, B. (2017). Dijital Çağda Eğitim: Olanaklar Ve Uygulamalar Üzerine Bir Analiz. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kayfor 15 Özel Sayısı, 1741-1759.
 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. New York: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Pérez-Sanagustín, M., Hilliger, I., Alario-Hoyos, C., Kloos, C. D., & Rayyan, S. (2017). H-MOOC framework: reusing MOOCs for hybrid education. Journal of Computing in Higher Education, 29(1), 47-64.
 • Rodriguez, M. A. & Anicete, R. C. R. (2010). Students’ views of a mixed hybrid ecology course. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 6(4), 791-798.
 • Sarı, T. & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4).
 • Sezgin, S. (2021). Acil Uzaktan Eğitim Sürecinin Analizi: Öne Çıkan Kavramlar, Sorunlar ve Çıkarılan Dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1) , 273-296.
 • UNESCO. (2020a). COVID-19 educational disruption and response, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse, adresinden 08 Mayıs 2022 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Usta, E. (2007). Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının akademik başarı ve doyuma etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ütkür Güllühan, N. (2021). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Veli Tutumları ve Teknolojiye Karşı Dirençlerinin İncelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 155-177.
 • Yağan, S. A. (2021). Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Salgını Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Görüşleri. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi,4(1),147-174.
 • Yalçın Tepe, F. & Adıgüzel, T. (2017). Eğitim Kurumlarında Teknoloji İle Değişim Süreci: Bir Yükseköğretim Kurumu Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63) , 1242-1261.
 • Yıldırım, R. & Ortak, Ş. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Gezilerden Yararlanma. International Journal of Social Science Research, 11 (1) , 71-87 .
 • Yıldırım, S. & Kişioğlu, A. N. (2018). Teknolojinin getirdiği yeni hastalıklar: nomofobi, netlessfobi, fomo. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), 473-480.
 • Yılmaz, N. A. (2020). Yükseköğretim Kurumlarinda Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkinda Öğrencilerin Tutumlarinin Araştirilmasi: Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Yiğit, Y. (2021) . Öğrencilerin Dijital Ortamlar Üzerinden Yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - / 17 (June 2021): 187-204.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Öğretim Teknolojileri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hidayet As 0009-0002-0122-7525

Menekşe Eskici 0000-0001-6217-3853

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA As, H., & Eskici, M. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Hibrit Öğretime Yönelik Tutumları. International Journal of Computers in Education, 6(2), 47-59.