Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 3, 80 - 86, 01.10.2018
https://doi.org/10.26833/ijeg.412348

Öz

People are struggling with floods, which are types of natural disasters. Floods are in the first place among natural disasters in terms of damage to the community and the number of victims. Acquisition data from reliable sources is one of the central issues in the assessment of the condition in areas with high probability of flooding and operative decision making in extreme situations. As the source of this kind of data Remote Sensing data is widely used which is interpreted by Geographical Information Systems technologies in a short time. In addition, accurate geographical linking is possible through modern satellite navigation technology, which makes it possible to spread information quickly and deliver obtained results to customers. Since the Kura River is the source of fresh water in Azerbaijan, most important and strategic importance, there are many settlements, industrial and economic facilities along the riverbed. That is why, as a result of the floods in the downstream of the Kura River, the environment, economic infrastructure, individual spatial areas and the population living in these areas are damaged. As an example of flood damage assessment, the recent flood in 2010 was analyzed. Different archival, field survey and digital materials were used. Maps of flooded areas and the potential infrastructure in flooded areas were determined through ArcGIS 10.2.1 software. Among all flooded areas, settlements and pastures had the highest share. The study proved that integration of various spatial data could greatly support flood damage assessment.

Kaynakça

 • Aghayev A.T., 2017. Assessment of the 2010 Kura River Flood Using Remote Sensing Data and GIS Tools. AGH University of Science and Technology Journals, Krakow, Poland, № 2 (11), pp. 15-28
 • Ağayev A.T., 2017. Çay daşqınlarında multispektral təsvirlərin təsnifatlaşdırılması. Milli Aviasiya Akademiyası, “Gənclərin yaradıcı potensialı aviakosmik məsələlərin həllində” Beynəlxalq iştirakla II elmi- praktiki gənclər konfransı, Bakı, s. 182-186
 • Ağayev A.T., 2016. Çay daşqını nəticəsində yaşayış məntəqələrinə dəyən ziyanın məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında proqnozlaşdırılması. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Ekologiya və Su Təsərrüfatı jurnalı, Bakı: Politex MMC, № 3, s. 94-99
 • Ağayev A.T., 2015. Müxtəlif təyinatli torpaqlarin CİS vasitəsilə tədqiqi. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Gəncə, s. 49-53.
 • Alıyev E.M., 2016. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında daşınmaz əmlakın kadastrının aparılması məsələləri: Tex. elm. üzrə fəlsəfə dok. dis. avtoref. Bakı, 24 s.
 • Aliyev E.M., 2013. Problems related to lands of water fund during implementation of cadastre and registration of real estate lands. Journal of European Applied Sciences, Germany: ORT Publishing, № 2, pp. 186-190
 • Archival materials of State Land and Cartography Committee of Azerbaijan Republic
 • Aslanov H.G., 2013. Ecogeographical problems of the downstream of the Kura River (H.Q. Aslanov Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri). Chashioghlu, 90- 149, Baku
 • Audisio C., Turconi L., 2011. Urban floods: a case study in the Savigliano area (North-Western Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, Germany: Copernicus, № 11, pp. 2951-2964
 • C.J. van der Sande, S.M. de Jong, A.P.J. de Roo, 2003. A segmentation and classification approach of IKONOS-2 imagery for land cover mapping to assist flood risk and flood damage assessment. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Elsevier, Netherlands, № 4, pp. 217- 229
 • Dano U.L., Abdul-Nasir M., Ahmad M.H., Imtiaz A.C., Soheil S., Abdul-Lateef B. and Haruna A.A., 2011. Geographic Information System and Remote Sensing Applications in Flood Hazards Management: A Review. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, United Kingdom: Maxwell, pp. 933-947
 • Galina M., Yuri M., Boris V.S., Semyon P., Viacheslav A.Z., Arnis L., 2014. Advanced river flood monitoring, modelling and forecasting. Journal of Computational Science, Elsevier BV, Netherlands, pp. 77-85
 • Mateeul H., Memon A., Sher M., Siddiqi P., Jillani R., 2012. Techniques of Remote Sensing and GIS for flood monitoring and damage assessment: A case study of Sindh province, Pakistan. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, Egypt: Elsevier, № 15, pp. 135-141
 • Musayeva M.R., 2014. Daşqınların təsərrüfatın inkişafı və ərazi təşkilinə təsiri. Bakı: Nafta-Press, 192 s.
 • Müttəlibova Ş.F. 2007. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi məlumat sistemləri texnologiyası əsasında sel hadisələrinin qiymətləndirilməsi: Texniki elmlər namizədi disssertasiya, avtoreferat, Bakı, 22 s.
 • Pashayev E.P., Hasanov F.H., 2010. History and development of the “Azdovsutəslayihə” Institute, (Paşayev Elbrus Paşa oğlu, Həsənov Fərzəli Həsən oğlu “Azdövsutəslayihə” institutunun tarixi və inkişaf yolu). Sherg-Gerb, Baku, 31 p
 • Süleymanov T.İ., Müttəlibova Ş.F., 2006. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi məlumat sistemləri texnologiyası əsasında Kiş çayı hövzəsinin rəqəmli xəritələşdirilməsi. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı: MAKA-nın mətbəəsi, № 9(1), s. 3-7
 • Süleymanov T.İ., Müttəlibova Ş.F., 2004. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi məlumat sistemləri texnologiyası əsasında sel hadisələrinin tədqiqi. Akademik A.Ş. Mehdiyevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-texniki konfransın materialları: məsafədən zondlamada informasiya və elektron texnologiyaları. Bakı: MAKA-nın mətbəəsi, s. 75-78
 • Süleymanov T.İ., Alıyev E.M., 2009. Ortofotoşəkillər və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında məkan obyektlərinin idarə edilməsinin elektron məlumat bazasının yaradılması. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı: MAKA-nın mətbəəsi, № 2(12), s. 22-28
 • Сулейманов Т. И., Алыев Э.М., 2012. Значимость базы данных кадастра в проведении геоинформационных операций, связанных с недвижимостью. Научный Обозреватель, Россия (г. Уфа): Инфинити, № 12, с. 113-114
 • Сулейманов Т.И., Мутталибова Ш.Ф., 2005. Геоинформационная технология для оценки гидрологических процессов в селеопасных районах Азербайджана. Материалы VII Международного научно-технического конференция Системный анализ и информационная технология. Украина (Киев), с. 82
 • Şentürk, E., Erener, A., 2017. Determınatıon of temporary shelter areas in natural dısasters by GIS: a case study, Gölcük/Turkey. International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), Vol. 2, Issue 03, pp. 84-90, ISSN 2548-0960, Turkey, DOI: 10.26833/ijeg.317314
 • Tina G., Mathias B. and Heidi K., 2014. Flood Damage Modeling on the Basis of Urban Structure Mapping Using High-Resolution Remote Sensing Data. Water, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Basel, Switzerland, 2368 p
 • Yılmaz, A., Canıberk, M., 2018. Real time vector database updating system: a case study for Turkish Topographic Vector atabase (TOPOVT). International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), Vol. 3, Issue 2, pp. 073-079, ISSN 2548-0960, Turkey, DOI: 10.26833/ijeg.383054
 • http://www.fhn.gov.az/index.php?aze/pages/33
 • http://earthexplorer.usgs.gov

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 3, 80 - 86, 01.10.2018
https://doi.org/10.26833/ijeg.412348

Öz

Kaynakça

 • Aghayev A.T., 2017. Assessment of the 2010 Kura River Flood Using Remote Sensing Data and GIS Tools. AGH University of Science and Technology Journals, Krakow, Poland, № 2 (11), pp. 15-28
 • Ağayev A.T., 2017. Çay daşqınlarında multispektral təsvirlərin təsnifatlaşdırılması. Milli Aviasiya Akademiyası, “Gənclərin yaradıcı potensialı aviakosmik məsələlərin həllində” Beynəlxalq iştirakla II elmi- praktiki gənclər konfransı, Bakı, s. 182-186
 • Ağayev A.T., 2016. Çay daşqını nəticəsində yaşayış məntəqələrinə dəyən ziyanın məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında proqnozlaşdırılması. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Ekologiya və Su Təsərrüfatı jurnalı, Bakı: Politex MMC, № 3, s. 94-99
 • Ağayev A.T., 2015. Müxtəlif təyinatli torpaqlarin CİS vasitəsilə tədqiqi. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Gəncə, s. 49-53.
 • Alıyev E.M., 2016. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında daşınmaz əmlakın kadastrının aparılması məsələləri: Tex. elm. üzrə fəlsəfə dok. dis. avtoref. Bakı, 24 s.
 • Aliyev E.M., 2013. Problems related to lands of water fund during implementation of cadastre and registration of real estate lands. Journal of European Applied Sciences, Germany: ORT Publishing, № 2, pp. 186-190
 • Archival materials of State Land and Cartography Committee of Azerbaijan Republic
 • Aslanov H.G., 2013. Ecogeographical problems of the downstream of the Kura River (H.Q. Aslanov Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri). Chashioghlu, 90- 149, Baku
 • Audisio C., Turconi L., 2011. Urban floods: a case study in the Savigliano area (North-Western Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, Germany: Copernicus, № 11, pp. 2951-2964
 • C.J. van der Sande, S.M. de Jong, A.P.J. de Roo, 2003. A segmentation and classification approach of IKONOS-2 imagery for land cover mapping to assist flood risk and flood damage assessment. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Elsevier, Netherlands, № 4, pp. 217- 229
 • Dano U.L., Abdul-Nasir M., Ahmad M.H., Imtiaz A.C., Soheil S., Abdul-Lateef B. and Haruna A.A., 2011. Geographic Information System and Remote Sensing Applications in Flood Hazards Management: A Review. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, United Kingdom: Maxwell, pp. 933-947
 • Galina M., Yuri M., Boris V.S., Semyon P., Viacheslav A.Z., Arnis L., 2014. Advanced river flood monitoring, modelling and forecasting. Journal of Computational Science, Elsevier BV, Netherlands, pp. 77-85
 • Mateeul H., Memon A., Sher M., Siddiqi P., Jillani R., 2012. Techniques of Remote Sensing and GIS for flood monitoring and damage assessment: A case study of Sindh province, Pakistan. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, Egypt: Elsevier, № 15, pp. 135-141
 • Musayeva M.R., 2014. Daşqınların təsərrüfatın inkişafı və ərazi təşkilinə təsiri. Bakı: Nafta-Press, 192 s.
 • Müttəlibova Ş.F. 2007. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi məlumat sistemləri texnologiyası əsasında sel hadisələrinin qiymətləndirilməsi: Texniki elmlər namizədi disssertasiya, avtoreferat, Bakı, 22 s.
 • Pashayev E.P., Hasanov F.H., 2010. History and development of the “Azdovsutəslayihə” Institute, (Paşayev Elbrus Paşa oğlu, Həsənov Fərzəli Həsən oğlu “Azdövsutəslayihə” institutunun tarixi və inkişaf yolu). Sherg-Gerb, Baku, 31 p
 • Süleymanov T.İ., Müttəlibova Ş.F., 2006. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi məlumat sistemləri texnologiyası əsasında Kiş çayı hövzəsinin rəqəmli xəritələşdirilməsi. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı: MAKA-nın mətbəəsi, № 9(1), s. 3-7
 • Süleymanov T.İ., Müttəlibova Ş.F., 2004. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi məlumat sistemləri texnologiyası əsasında sel hadisələrinin tədqiqi. Akademik A.Ş. Mehdiyevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-texniki konfransın materialları: məsafədən zondlamada informasiya və elektron texnologiyaları. Bakı: MAKA-nın mətbəəsi, s. 75-78
 • Süleymanov T.İ., Alıyev E.M., 2009. Ortofotoşəkillər və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında məkan obyektlərinin idarə edilməsinin elektron məlumat bazasının yaradılması. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı: MAKA-nın mətbəəsi, № 2(12), s. 22-28
 • Сулейманов Т. И., Алыев Э.М., 2012. Значимость базы данных кадастра в проведении геоинформационных операций, связанных с недвижимостью. Научный Обозреватель, Россия (г. Уфа): Инфинити, № 12, с. 113-114
 • Сулейманов Т.И., Мутталибова Ш.Ф., 2005. Геоинформационная технология для оценки гидрологических процессов в селеопасных районах Азербайджана. Материалы VII Международного научно-технического конференция Системный анализ и информационная технология. Украина (Киев), с. 82
 • Şentürk, E., Erener, A., 2017. Determınatıon of temporary shelter areas in natural dısasters by GIS: a case study, Gölcük/Turkey. International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), Vol. 2, Issue 03, pp. 84-90, ISSN 2548-0960, Turkey, DOI: 10.26833/ijeg.317314
 • Tina G., Mathias B. and Heidi K., 2014. Flood Damage Modeling on the Basis of Urban Structure Mapping Using High-Resolution Remote Sensing Data. Water, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Basel, Switzerland, 2368 p
 • Yılmaz, A., Canıberk, M., 2018. Real time vector database updating system: a case study for Turkish Topographic Vector atabase (TOPOVT). International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), Vol. 3, Issue 2, pp. 073-079, ISSN 2548-0960, Turkey, DOI: 10.26833/ijeg.383054
 • http://www.fhn.gov.az/index.php?aze/pages/33
 • http://earthexplorer.usgs.gov

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Articles
Yazarlar

Amil AGHAYEV> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-4947-8713
Azerbaijan

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijeg412348, journal = {International Journal of Engineering and Geosciences}, eissn = {2548-0960}, address = {}, publisher = {Murat YAKAR}, year = {2018}, volume = {3}, number = {3}, pages = {80 - 86}, doi = {10.26833/ijeg.412348}, title = {Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools}, key = {cite}, author = {Aghayev, Amil} }
APA Aghayev, A. (2018). Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools . International Journal of Engineering and Geosciences , 3 (3) , 80-86 . DOI: 10.26833/ijeg.412348
MLA Aghayev, A. "Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools" . International Journal of Engineering and Geosciences 3 (2018 ): 80-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijeg/issue/37203/412348>
Chicago Aghayev, A. "Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools". International Journal of Engineering and Geosciences 3 (2018 ): 80-86
RIS TY - JOUR T1 - Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools AU - Amil Aghayev Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26833/ijeg.412348 DO - 10.26833/ijeg.412348 T2 - International Journal of Engineering and Geosciences JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 86 VL - 3 IS - 3 SN - -2548-0960 M3 - doi: 10.26833/ijeg.412348 UR - https://doi.org/10.26833/ijeg.412348 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Engineering and Geosciences Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools %A Amil Aghayev %T Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools %D 2018 %J International Journal of Engineering and Geosciences %P -2548-0960 %V 3 %N 3 %R doi: 10.26833/ijeg.412348 %U 10.26833/ijeg.412348
ISNAD Aghayev, Amil . "Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools". International Journal of Engineering and Geosciences 3 / 3 (Ekim 2018): 80-86 . https://doi.org/10.26833/ijeg.412348
AMA Aghayev A. Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools. IJEG. 2018; 3(3): 80-86.
Vancouver Aghayev A. Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools. International Journal of Engineering and Geosciences. 2018; 3(3): 80-86.
IEEE A. Aghayev , "Determining of different inundated land use in Salyan plain during 2010 the Kura River flood through GIS and remote sensing tools", International Journal of Engineering and Geosciences, c. 3, sayı. 3, ss. 80-86, Eki. 2018, doi:10.26833/ijeg.412348