Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Geomorphological features of Marmara Sea Islands

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 57 - 66, 12.04.2019
https://doi.org/10.30897/ijegeo.533694

Öz

Kaynakça

 • Ardel, A. (1957). “ Marmara Denizaltı Reliefi” İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi, s:108.
 • Ardel, A. Ve İnandık, H. (1957). “Marmara Denizi’nin Teşekkülü ve Tekâmülü” http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tcd/article/view/1074000602/1074000592, İstanbul.
 • Atalay, İ. (1994). Türkiye Vejetasyon Coğrafyası. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Atalay, İ. (2005). “Kuvaterner’deki İklim değişimlerinin Türkiye Doğal Ortamı Üzerindeki Etkileri.” Türkiye Kuvaterner Sempozyumu.121-128
 • Barka, A., Sakınç, M., Yaltırak, C. (1999). “ Türkiye Denizleri’nin ve Çevre Alanlarının Jeolojisi” Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı, Tübitak Üniversite-MTA.
 • Doğanay,H. (1997). “Türkiye Beşeri Coğrafyası” Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:2982
 • Doğan, S.Ö. (2009). “Beşeri Coğrafya Açısından Marmara Takım Adaları” Çantay Kitapevi, İstanbul.
 • Eriş, K.K ve Çağatay, M.N. ( ? ). “Marmara Denizi’nde Orta Pleyistosen’den günümüze deniz seviyesi değişimleri ve Akdeniz ve Karadeniz ile su geçişleri” www.jmo.org.tr/resimler/ekler/17346143631ba77_ek.doc
 • Garipağaoğlu, N ve Özcan, S. (2016). “İstanbul Adaları’nın Mekân – Kıyı Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Planlanması” Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 33, İstanbul
 • Görür, N., Çağatay, M.N., Sakjnç, M., Sümengen, M., Şentürk,K., Yaltırak, C., Tchapalyga, A. (1997). “Origin of the Sea of Marmara as deduced from Neogene to Quaternary paleobiogeographic evolution of its frarne. İnternational Geology Review, 39.
 • İ.B.B. (2009). “İstanbul Mikrobölgeleme Projesi Anadolu Yakası” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Cilt 1.
 • İ.B.B. (2010). “ 1/50000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Raporu” İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü, cilt I-II, İstanbul.
 • İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2018). “İstanbul (Adalar)” http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,165071/adalar.html
 • İzbırak, R. (1996). “Türkiye I” Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Kitapları Dizisi:196.
 • Kaya, H., Yücel, Z.Y. ve Gazioğlu, C. (2008). “Marmara Denizi Adalarına Coğrafi bir Bakış.” Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, s; 185, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi, 20-23 Ekim, Çanakkale.
 • M.S.Ü. (1987). “ Marmara Takım Adaları Plan Araştırma Raporu” M.S.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, Temmuz, S: 21, İstanbul.
 • M.T. A. (2016). Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Yerbilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü, Version 2,9, Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi, Ankara.
 • Okay, A.I., Mater, B., Artüz, O.B., Gürseler, G., Artüz, M.L., Okay, N. (2007). “Bilimsel Açıdan Marmara Denizi” Türkiye Barolar Birliği ve Sevinç-Erdal İnönü Vakfı Yayını.
 • Ok, D. (2018). “Türkeli (Avşa, Marmara – Balıkesir) Adasının Kıyı Kullanımı ve Planlaması” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış).
 • Özgül, N. (2011). “İstanbul İl Alanının Jeolojisi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İstanbul Kent Jeolojisi Projesi, Aralık 2011
 • Öztürk, Ö. (2017). “Adalar (İstanbul adaları, Prens Adaları)” . http://ozhanozturk.com/2017/09/01/adalar/
 • Pamir, H.N. (1941). “İmarlı Adası’nın Jeolojik Etüdü” MTA Raporları, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Rapor No: 1276, Ankara.
 • Sakınç, M., Yaltırak, C., Oktay, F.Y. (1999). “Palaeogeographical evolution of the Thrace Neogene basIn and the Tethys-Paratehys relations at northwestern Turkey (Thrace)” Palaeo. Palaeo, 153.
 • Smith, H., Taymaz, T., Oktay, F., Yüce, H., Alpar, B., Başaran, H., Jackson, A.j., Kara, S., Şimşek,U. (1995). “ High resolution seismic profiling in the Sea of Marmara (NW Turkey: Late Quarenary sedimentation and Sea Level changes” GSA Bull. 107/8, 923-936.
 • Telli, S. ve Ekinci, D. (2012). “İstanbul Adaları’nın Jeomorfolojisi”, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Hatay.
 • Tunçdilek, N. (1987). “Marmara Adaları” İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No:7.
 • Yertek Mühendislik (2001). “ Adalar İlçesi Jeoloji-jeoteknik Araştırma Raporu” Kasım, s:29
 • Kaya, H. & Gazioğlu, C. (2015). Real estate development at landslides. International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), 2(1), 62–71.

Geomorphological features of Marmara Sea Islands

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 57 - 66, 12.04.2019
https://doi.org/10.30897/ijegeo.533694

Öz

The Sea of Marmara is located on a continental crust. The Sea of Marmara, which is a remnant of the Sarmasien period of the Miocene Sea, is an inland sea (Okay, 2007). It opens to the Black Sea with the Bosphorus and the Aegean Sea with the Dardanelles. Its surface area is 11 111 km2 (Gazioğlu, et al., 2002) and its average depth ranges from -200 to -500 m (Doğanay, 1997). At the end of the third time, and at the beginning of the fourth time, there were crumbs and crashes arising from the earth crust movements in and around, where this sea lies today (İzbırak, 1996).

In the Marmara Sea, the oldest sediments were deposited as a result of the transformation of the Marmara Sea from a lacustrine environment to a marine environment with the Mediterranean Tyrenian transgression at the end of Middle Pleistocene. When the sea level in the Sea of Marmara is at the same or higher than the present day, water passage from the Black Sea has occurred. At the beginning of Late Pleistocene, as a result of a sudden drop in world sea level, the water passage from the Marmara Sea to the Mediterranean was cut and the marine sedimentation environment was replaced by lacustrine sedimentation. At the beginning of Late Pleistocene (between 64.000-59.000 BC), Mediterranean waters entered the Sea of Marmara and the Black Sea with the sudden rise of sea level (Algan, et al., 2011 ). After the transgression, the gulfs and islands in the Sea of Marmara were formed.

Kaynakça

 • Ardel, A. (1957). “ Marmara Denizaltı Reliefi” İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi, s:108.
 • Ardel, A. Ve İnandık, H. (1957). “Marmara Denizi’nin Teşekkülü ve Tekâmülü” http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tcd/article/view/1074000602/1074000592, İstanbul.
 • Atalay, İ. (1994). Türkiye Vejetasyon Coğrafyası. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Atalay, İ. (2005). “Kuvaterner’deki İklim değişimlerinin Türkiye Doğal Ortamı Üzerindeki Etkileri.” Türkiye Kuvaterner Sempozyumu.121-128
 • Barka, A., Sakınç, M., Yaltırak, C. (1999). “ Türkiye Denizleri’nin ve Çevre Alanlarının Jeolojisi” Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı, Tübitak Üniversite-MTA.
 • Doğanay,H. (1997). “Türkiye Beşeri Coğrafyası” Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:2982
 • Doğan, S.Ö. (2009). “Beşeri Coğrafya Açısından Marmara Takım Adaları” Çantay Kitapevi, İstanbul.
 • Eriş, K.K ve Çağatay, M.N. ( ? ). “Marmara Denizi’nde Orta Pleyistosen’den günümüze deniz seviyesi değişimleri ve Akdeniz ve Karadeniz ile su geçişleri” www.jmo.org.tr/resimler/ekler/17346143631ba77_ek.doc
 • Garipağaoğlu, N ve Özcan, S. (2016). “İstanbul Adaları’nın Mekân – Kıyı Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Planlanması” Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 33, İstanbul
 • Görür, N., Çağatay, M.N., Sakjnç, M., Sümengen, M., Şentürk,K., Yaltırak, C., Tchapalyga, A. (1997). “Origin of the Sea of Marmara as deduced from Neogene to Quaternary paleobiogeographic evolution of its frarne. İnternational Geology Review, 39.
 • İ.B.B. (2009). “İstanbul Mikrobölgeleme Projesi Anadolu Yakası” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Cilt 1.
 • İ.B.B. (2010). “ 1/50000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Raporu” İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü, cilt I-II, İstanbul.
 • İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2018). “İstanbul (Adalar)” http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,165071/adalar.html
 • İzbırak, R. (1996). “Türkiye I” Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Kitapları Dizisi:196.
 • Kaya, H., Yücel, Z.Y. ve Gazioğlu, C. (2008). “Marmara Denizi Adalarına Coğrafi bir Bakış.” Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, s; 185, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi, 20-23 Ekim, Çanakkale.
 • M.S.Ü. (1987). “ Marmara Takım Adaları Plan Araştırma Raporu” M.S.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, Temmuz, S: 21, İstanbul.
 • M.T. A. (2016). Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Yerbilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü, Version 2,9, Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi, Ankara.
 • Okay, A.I., Mater, B., Artüz, O.B., Gürseler, G., Artüz, M.L., Okay, N. (2007). “Bilimsel Açıdan Marmara Denizi” Türkiye Barolar Birliği ve Sevinç-Erdal İnönü Vakfı Yayını.
 • Ok, D. (2018). “Türkeli (Avşa, Marmara – Balıkesir) Adasının Kıyı Kullanımı ve Planlaması” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış).
 • Özgül, N. (2011). “İstanbul İl Alanının Jeolojisi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İstanbul Kent Jeolojisi Projesi, Aralık 2011
 • Öztürk, Ö. (2017). “Adalar (İstanbul adaları, Prens Adaları)” . http://ozhanozturk.com/2017/09/01/adalar/
 • Pamir, H.N. (1941). “İmarlı Adası’nın Jeolojik Etüdü” MTA Raporları, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Rapor No: 1276, Ankara.
 • Sakınç, M., Yaltırak, C., Oktay, F.Y. (1999). “Palaeogeographical evolution of the Thrace Neogene basIn and the Tethys-Paratehys relations at northwestern Turkey (Thrace)” Palaeo. Palaeo, 153.
 • Smith, H., Taymaz, T., Oktay, F., Yüce, H., Alpar, B., Başaran, H., Jackson, A.j., Kara, S., Şimşek,U. (1995). “ High resolution seismic profiling in the Sea of Marmara (NW Turkey: Late Quarenary sedimentation and Sea Level changes” GSA Bull. 107/8, 923-936.
 • Telli, S. ve Ekinci, D. (2012). “İstanbul Adaları’nın Jeomorfolojisi”, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Hatay.
 • Tunçdilek, N. (1987). “Marmara Adaları” İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No:7.
 • Yertek Mühendislik (2001). “ Adalar İlçesi Jeoloji-jeoteknik Araştırma Raporu” Kasım, s:29
 • Kaya, H. & Gazioğlu, C. (2015). Real estate development at landslides. International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), 2(1), 62–71.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Hakan KAYA> (Sorumlu Yazar)
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ , İSTANBUL
0000-0002-7298-1915
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijegeo533694, journal = {International Journal of Environment and Geoinformatics}, eissn = {2148-9173}, address = {}, publisher = {Cem GAZİOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, number = {1}, pages = {57 - 66}, doi = {10.30897/ijegeo.533694}, title = {Geomorphological features of Marmara Sea Islands}, key = {cite}, author = {Kaya, Hakan} }
APA Kaya, H. (2019). Geomorphological features of Marmara Sea Islands . International Journal of Environment and Geoinformatics , 6 (1) , 57-66 . DOI: 10.30897/ijegeo.533694
MLA Kaya, H. "Geomorphological features of Marmara Sea Islands" . International Journal of Environment and Geoinformatics 6 (2019 ): 57-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijegeo/issue/43673/533694>
Chicago Kaya, H. "Geomorphological features of Marmara Sea Islands". International Journal of Environment and Geoinformatics 6 (2019 ): 57-66
RIS TY - JOUR T1 - Geomorphological features of Marmara Sea Islands AU - HakanKaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30897/ijegeo.533694 DO - 10.30897/ijegeo.533694 T2 - International Journal of Environment and Geoinformatics JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 66 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-9173 M3 - doi: 10.30897/ijegeo.533694 UR - https://doi.org/10.30897/ijegeo.533694 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Environment and Geoinformatics Geomorphological features of Marmara Sea Islands %A Hakan Kaya %T Geomorphological features of Marmara Sea Islands %D 2019 %J International Journal of Environment and Geoinformatics %P -2148-9173 %V 6 %N 1 %R doi: 10.30897/ijegeo.533694 %U 10.30897/ijegeo.533694
ISNAD Kaya, Hakan . "Geomorphological features of Marmara Sea Islands". International Journal of Environment and Geoinformatics 6 / 1 (Nisan 2019): 57-66 . https://doi.org/10.30897/ijegeo.533694
AMA Kaya H. Geomorphological features of Marmara Sea Islands. International Journal of Environment and Geoinformatics. 2019; 6(1): 57-66.
Vancouver Kaya H. Geomorphological features of Marmara Sea Islands. International Journal of Environment and Geoinformatics. 2019; 6(1): 57-66.
IEEE H. Kaya , "Geomorphological features of Marmara Sea Islands", International Journal of Environment and Geoinformatics, c. 6, sayı. 1, ss. 57-66, Nis. 2019, doi:10.30897/ijegeo.533694