Özet Yazımı Hakkında

Makalenin özet kısmı, aşağıda verilen örnekteki gibi olması iyi bir "öz" mantığı için oldukça önemlidir. Maksat, araştırmacı sadece "Öz"e bakarak çalışma hakkında genel bilgi edinebilmelidir.

Dergimiz yazım kurallarına göre "Öz" 200 kelimeyi geçmemelidir. Ve iyi bir "Öz" için aşağıdaki 4 başlığa göre özet yazmak faydalı olacaktır.


Amaç: Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği ülkelerinin ve Türkiye'nin sektörel rekabet gücünün SITC ürün grupları bazında belirlenmesidir. 

Materyal/Yöntem- Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'nin karşılaştırmalı bir analizinin yapıldığı bu çalışmada, Comtrade veri tabanından SITC Rev. 3, üç haneli ürün grupları ve bunlara ait  1996-2005 yılları arası ihracat değerleri kullanılmıştır. Bu veriler, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemi dikkate alınarak, Vollrath'ın (1991) Nispi İhracat Avantajı İndeksi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Analizler sonucunda, Türkiye'nin emek yoğun ve sermaye yoğun malların ihracatında rekabet avantajına sahip olduğu, hammadde yoğun ve araştırma bazlı mallarda ise rekabet dezavantajına sahip olduğu,  AB ülkelerinin ise genel olarak kolay ve zor taklit edilebilen araştırma bazlı mallarda rekabet avantajına sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuç/Öneriler: Türkiye,emek yoğun ve sermaye yoğun malların ihracatında rekabet avantajına sahiptir. Bu sonuç Türkiye için en önemli üretim faktörlerinden birinin emek olduğunu göstermektedir. Kısa dönemde ihracatı arttırmak ve rekabet gücünü sürdürmek için emek yoğun sektörler ihracat ya da ticaret politikaları ile desteklenebilir. Ancak emek yoğun sektörün katma değeri düşük ürünlerden oluşuyor olması uzun dönem ihracat politikaları için rasyonel olmayacaktır. Bunun yerine AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de üretim faktörlerini araştırma bazlı mallara kaydırması ve bu yönlü planlamalara gitmesi gelecek için daha umut vaad edici olacaktır.


Yukarıdaki örnek "Öz"ü dergi formatı gereği tek paragrafta birleştirirsek, aşağıdaki gibi son şeklini verebiliriz.


Öz

Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği ülkelerinin ve Türkiye'nin sektörel rekabet gücünün SITC ürün grupları bazında belirlenmesidir. Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'nin karşılaştırmalı bir analizinin yapıldığı bu çalışmada, Comtrade veri tabanından SITC Rev. 3, üç haneli ürün grupları ve bunlara ait  1996-2005 yılları arası ihracat değerleri kullanılmıştır. Bu veriler, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemi dikkate alınarak, Vollrath'ın (1991) Nispi İhracat Avantajı İndeksi ile analiz edilmiştir..Analizler sonucunda, Türkiye'nin emek yoğun ve sermaye yoğun malların ihracatında rekabet avantajına sahip olduğu, hammadde yoğun ve araştırma bazlı mallarda ise rekabet dezavantajına sahip olduğu,  AB ülkelerinin ise genel olarak kolay ve zor taklit edilebilen araştırma bazlı mallarda rekabet avantajına sahip olduğu belirlenmiştir. Türkiye,emek yoğun ve sermaye yoğun malların ihracatında rekabet avantajına sahiptir. Bu sonuç Türkiye için en önemli üretim faktörlerinden birinin emek olduğunu göstermektedir. Kısa dönemde ihracatı arttırmak ve rekabet gücünü sürdürmek için emek yoğun sektörler ihracat ya da ticaret politikaları ile desteklenebilir. Ancak emek yoğun sektörün katma değeri düşük ürünlerden oluşuyor olması uzun dönem ihracat politikaları için rasyonel olmayacaktır. Bunun yerine AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de üretim faktörlerini araştırma bazlı mallara kaydırması ve bu yönlü planlamalara gitmesi gelecek için daha umut vaad edici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: AB, Türkiye, sektörel rekabet gücü.Saygılarımla