Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE SYSTEMATIC REVIEW OF POSTGRADUATE THESES ON MONTESSORI EDUCATION WRITTEN BETWEEN 2000-2021 IN TURKEY

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 2, 45 - 65, 03.06.2022

Öz

The aim of this study is to examine postgraduate theses written on the Montessori Method between 2000-2021 in Turkey. We employed a systematic review method in the research design and content analysis for analyzing data. Data for the current study include the postgraduate theses written on the Montessori method between 2000-2021 in Turkey, which is open to access at the Council of Higher Education Thesis Center. Fifty-two postgraduate theses in total were retrieved according to the criteria. We see that more studies on Montessori education in Turkey have been conducted after 2005. The results of our study demonstrate that the highest number of Montessori studies have been conducted at Selçuk University. We found that researchers primarily studied the effect of Montessori education on the development of various skills such as self care, literacy, social skills and experimental and survey designs were used most commonly. Finally, our examination revealed that researchers generally studied children between the ages of four and six without identified disabilities revealing an area needing additional focus.

Kaynakça

 • Ahi, B., & Kıldan, A.O. (2013). Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (27), 23-46.
 • American Montessori Society (2018). Literature review, 2014 – 2017, Part 2. Retrieved on April 19, 2021 from https://amshq.org/About-Montessori/Montessori-Articles/All-Articles/Literature-Review-Part-2
 • Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M., Yurteri Tiryaki, A., Çetin Sultanoğlu, S., & Şahin, S. (2015). Montessori eğitiminin çocukların gelişimine etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 32-52.
 • Arslan, M. (2008). Günümüzde Montessori pedagojisi. Milli Eğitim, 36 (177), 65-79.
 • Awes, A. (2014). Supporting the dyslexic child in the montessori environment. The NAMTA Journal, 39(3), 171-207.
 • Azuma, N. (1992). Recent studies and practices of the Montessori educational method: Ten Years from 1979 on the DIALOG Data-Base. Annual Rep. Fac. Educ., Iwate Univ., 51 (2), 147-161.
 • Baba, M., Öksüz, Y., Çevik, C., & Güven, E. (2011). 2005-2010 yılları arasında sınıf öğretmenliği alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (pp.692-695). Sivas, Turkey.
 • Bagby, J., Wells, K., Edmondson, K., & Thompson, L. (2014). A review of the literature, 2010-2013. Montessori Life, 26 (1), 32-41.
 • Biswas-Diener, R. (2011). Manipulating happiness: Maria Montessori. International Journal of Wellbeing, 1 (2), 214-225. doi:10.5502/ijw.v1i2.4.
 • Bloom, M. (2004). Editorial—primary prevention and early childhood education: An historical note on Maria Montessori. The Journal of Primary Prevention, 24 (3), 191-196.
 • Bolat, Y. (2016). Türkiye’de 2005-2015 yılları arasında mesleki ve teknik eğitim alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (8), 151-167.
 • Bolat, Y., & Tekin, M. (2017). Üstün yeteneklilerin eğitimi araştırmalarında eğilimler: Yöntem bilimsel bir analizi, International Journal of Eurasia Social Sciences, 8 (27), 609-629.
 • Bozkurt, E., Kölemen, E.B., Abanoz, T., & Ulutaş, İ. (2018). Çocukları Montessori eğitimi alan ebeveynlerin ”Montessori Eğitimi” algısı. Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, 50 Yılda Çocuk Gelişiminin İz Bırakan yolculuğu (pp.492-493). Ankara, Turkey
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016) Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Council of Higher Education (n.d.). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri. Retrieved on April 19, 2021 from https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ogretmen-yetistirme
 • Danişman, Ş. (2012). Montessori yaklaşımına genel bir bakış ve eğitim ortamının düzenlenmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1 (2), 85-113.
 • Dohrmann, K.R. (2003.) Outcomes for students in a Montessori program: a longitudinal study of the experience in the Milwaukee public schools. AMI/USA. https://www.public-montessori.org/wp-content/uploads/2016/10/Outcomes_Milwaukee%20b.pdf
 • Donabella, M.A., & Rule, A.C. (2008). Four seventh grade students who qualify for academic ıntervention services in mathematics learning multi-digit multiplication with the Montessori checkerboard. TEACHING Exceptional Children Plus, 4 (3), 1-29.
 • Donnelly, J.P. (2017). A systematic review of concept mapping dissertations. Evaluation and Program Planning, 60, 186-193. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.08.010
 • Egger, M. (2015). Evidence-based medicine. In N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), International encyclopedia of the social & behavioral sciences (2nd ed., pp. 327–331). Elsevier.
 • Eratay, E. (2011). Montessori yönteminin etkililiği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 11-19.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2 (1), 140-147.
 • Erkuş, A. (2019). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Seçkin yayınları.
 • Fero, J. R. (1997). A comparison of academic achievement of students taught by the Montessori Method and by traditional methods of instruction in the elementary grades. PhD Thesis. Montana State University.
 • Güleş, F., & Erişen, Y. (2009, Ekim). Okulöncesi dönem Montessori eğitim uygulamalarıyla kozmik eğitime hazırlık. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • Güneş, A. (2012, December 11th, interview). Dünyanın en başarılı eğitim sistemi: Montessori-. Nursel Tozkoparan'ın röportajı Retrieved on April 19, 2021 from https://www.haber7.com/roportaj/haber/967059-dunyanin-en-basarili-egitim-sistemi-montessori
 • Hara, A. (2015). A Concurrent method case study in the Montessori environment for children with special needs: a review of positive effectiveness in conjunction with other methods. Bulletin of the graduate school of human development, AichiPrefectural University, 6 (3), 67-83. http://doi.org/10.15088/00002124
 • Holfester, C. (2019). Montessori method. Salem Press Encyclopedia. Retrieved on March, 2021 from https://pdfs.semanticscholar.org/c88f/953b91e58f8d103c00480718c070f4f3a1f5.pdf
 • İlhan-Ildiz, G., & Fazlıoğlu, Y. (2020). Özel eğitimde Montessori metodunun kullanımı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (2), 869-884. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.627014
 • Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6 (1), 26-33.
 • Kayılı, G. (2016). Türkiye’deki Montessori yöntemi ile ilgili araştırmalar: 2000-2016 yılları arasındaki araştırma yayınlarının incelenmesi. (Tam Metin Bildiri). INES International Academic Research Congress, Antalya, Turkey.
 • Kayılı, G., & Gönen, A. (2018). Montessori materyallerinin orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların küçük kas becerilerine etkisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 32 (2), 40-52.
 • Kornfeld, E. (2020). Maria Montessori. Salem Press Biographical Encyclopedia.
 • Kılıç, Ç., & Arslan, S. (2016). Türkiye’de yayınlanan yetişkin eğitimine ilişkin makalelerin meta değerlendirmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 865-899. https://doi.org/10.17556/jef.35782
 • Koçyiğit, S. (2007). Farklı ülkelerde okul öncesi eğitimin gelişimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Korkmaz, E. (2006). Montessori metodu: eğitimde bir alternatif. Algı Yayıncılık.
 • Kurtoğlu, M., & Seferoğlu, S. (2013). Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile ilgili Türkiye kaynaklı dergilerde yayımlanmış makalelerin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2 (3), 1-10.
 • Lillard, A., & Else-Quest, N. (2006). The early years: evaluating Montessori education. Science, 313 (5795), 1893-1894. DOI: 10.1126/science.1132362 Littell, J.H., Corcoran, J., Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. Oxford University Press.
 • Lopata, C., Wallace, N.V., Finn, K.V. (2005). Comparison of academic achievement between Montessori and traditional educational programs. Journal of Research in Childhood Education, 20 (1), 5-13.
 • Lawrence, L. (1998). Montessori read and write: a parent's guide to literacy for children. Three Rivers Press.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2020). Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı. Retrieved on April 19, 2021 from https://imkbkml.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/22/910133/dosyalar/2020_06/09001813_cocukgelisimi.pdf
 • Montessori, M. (2016). Çocuğun keşfi (O. Gündüz, Çev.). Kaknüs Yayınları.
 • Montessori ve Kaynaştırma Eğitimini Geliştirme Derneği (n.d). Temmuz 2010’da İstanbul Koşuyolu’nda kurulan, derneğimizin misyonu. Retrieved on April 19, 2021 from http://www.montessori.org.tr/hakkimizda/
 • Özdağ, S.A. (2014). Montessori Metodu’nun eğitim mekânlarına yansıması üzerine kavramsal bir analiz. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Pare, A. (2019). Re-writing the doctorate: New contexts, identities, and genres. Journal of Second Language Writing, 43, 80-84. https://doi.org/10.1016/j.jslw. 2018.08.004
 • Petticrew, M., & Roberts H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Blackwell Publishing.
 • Pickering, J.S. (1992). Successful applications of Montessori methods with children at risk for learning disabilities. Annals of Dyslexia, 42 (1), 90-109. DOI: 10.1007/BF02654940
 • Rathunde, K. (2003). A comparison of Montessori and traditional middle schools: Motivation, quality of experience, and social context. The NAMTA Journal, 28 (3), 13-52.
 • Rathundi, K., Csikszentmihalyi, M. (2005). Middle school student’s motivation and quality of experience: A comparison of Montessori and traditional school environments. American Journal of Education, 111 (3), 341-371.
 • Röhrs, H. (1994). Maria Montessori (1870-1952). Prospects: The Quarterly Review of Comparative Education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), 24 (1/2), 169-183.
 • Salı, G., Aksoy, P., Baran, G., & Köksal Akyol, A. (2012). Türkiye’de okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar üzerine yapılmış araştırmaların incelenmesi. 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi - “Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Kültürlerarası Bakış, Çukurova Üniversitesi. (pp.96-102). Adana, Turkey.
 • Schilling, K. (2011). Montessori approach to teaching/learning and use of didactic materials. Presented at the University of Manitoba Education Graduate Symposium (pp.1-16). Winnipeg, Canada. Retrieved on April 19, 2021 from https://umanitoba.ca/faculties/education/media/Schilling-11.pdf Selçuk University (2018). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Retrieved on April 19, 2021 from https://bologna.selcuk.edu.tr/tr/Hakkinda/sosyal_bilimler_ens-cocuk_gelisimi_ve_ev_yonetimi_egitimi-cocuk_gel isimi_ve_egitimi-cocuk_gelisimi_ve_egitimi-yl
 • Sheppard, C.L., McArthur, C., & Hitzig, L.H. (2015). A systematic review of Montessori-based activities for persons with dementia. American Medical Directors Association, 17 (2), 117-122. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2015.10.006 Soydan, S. (2013). Çocuklarda merak duygusunu uyandırmada montessori öğretmenlerinin kullandıkları stratejiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (25), 269-290.
 • Şahintürk, Ö. (2012). Montessori yönteminin okul öncesi dönemde öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Tarman, B., Acun, İ., & Yüksel, Z. (2010). Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki tezlerin değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 725-746.
 • Taştepe, T., Başbay, M., Atlı, A., & Köksal Akyol, A. (2015). Analysis of studies made on Montessori approach in Turkey. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 5 (4), 65-74.
 • Topbaş, T. (2004). Montessori yöntemi ile çocuk eğitimi. Tek Ağaç Eylül Yayıncılık.
 • Yıldırım Doğru, S.S. (2015). Efficacy of Montessori education in attention gathering skill of children. Educational Research and Reviews, 10 (6), 733-738.
 • Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 78-97.
 • Yiğit, T. & Kabadayı, A. (2020). Comparıson of the attıtudes of acquırıng number concept of the chıldren exposed to tradıtıonal and montessorı methods ın preschool educatıonal ınstıtutıons. International Journal of Quality in Education, 4 (1) , 64-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijqe/issue/57765/825227
 • Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi (n.d.). Birim istatistikleri. Retrieved on April 19, 2021 from https://istatistik.yok.gov.tr/
 • Zeng, Y., Samantha, P. (2016). Reviewing the trends of nursing doctoral thesis research in Hong Kong. Open Journal of Nursing, 2 (4), 346-350. doi: 10.4236 / ojn.2012.24051.
Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 2, 45 - 65, 03.06.2022

Öz

Kaynakça

 • Ahi, B., & Kıldan, A.O. (2013). Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (27), 23-46.
 • American Montessori Society (2018). Literature review, 2014 – 2017, Part 2. Retrieved on April 19, 2021 from https://amshq.org/About-Montessori/Montessori-Articles/All-Articles/Literature-Review-Part-2
 • Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M., Yurteri Tiryaki, A., Çetin Sultanoğlu, S., & Şahin, S. (2015). Montessori eğitiminin çocukların gelişimine etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 32-52.
 • Arslan, M. (2008). Günümüzde Montessori pedagojisi. Milli Eğitim, 36 (177), 65-79.
 • Awes, A. (2014). Supporting the dyslexic child in the montessori environment. The NAMTA Journal, 39(3), 171-207.
 • Azuma, N. (1992). Recent studies and practices of the Montessori educational method: Ten Years from 1979 on the DIALOG Data-Base. Annual Rep. Fac. Educ., Iwate Univ., 51 (2), 147-161.
 • Baba, M., Öksüz, Y., Çevik, C., & Güven, E. (2011). 2005-2010 yılları arasında sınıf öğretmenliği alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (pp.692-695). Sivas, Turkey.
 • Bagby, J., Wells, K., Edmondson, K., & Thompson, L. (2014). A review of the literature, 2010-2013. Montessori Life, 26 (1), 32-41.
 • Biswas-Diener, R. (2011). Manipulating happiness: Maria Montessori. International Journal of Wellbeing, 1 (2), 214-225. doi:10.5502/ijw.v1i2.4.
 • Bloom, M. (2004). Editorial—primary prevention and early childhood education: An historical note on Maria Montessori. The Journal of Primary Prevention, 24 (3), 191-196.
 • Bolat, Y. (2016). Türkiye’de 2005-2015 yılları arasında mesleki ve teknik eğitim alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (8), 151-167.
 • Bolat, Y., & Tekin, M. (2017). Üstün yeteneklilerin eğitimi araştırmalarında eğilimler: Yöntem bilimsel bir analizi, International Journal of Eurasia Social Sciences, 8 (27), 609-629.
 • Bozkurt, E., Kölemen, E.B., Abanoz, T., & Ulutaş, İ. (2018). Çocukları Montessori eğitimi alan ebeveynlerin ”Montessori Eğitimi” algısı. Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, 50 Yılda Çocuk Gelişiminin İz Bırakan yolculuğu (pp.492-493). Ankara, Turkey
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016) Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Council of Higher Education (n.d.). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri. Retrieved on April 19, 2021 from https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ogretmen-yetistirme
 • Danişman, Ş. (2012). Montessori yaklaşımına genel bir bakış ve eğitim ortamının düzenlenmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1 (2), 85-113.
 • Dohrmann, K.R. (2003.) Outcomes for students in a Montessori program: a longitudinal study of the experience in the Milwaukee public schools. AMI/USA. https://www.public-montessori.org/wp-content/uploads/2016/10/Outcomes_Milwaukee%20b.pdf
 • Donabella, M.A., & Rule, A.C. (2008). Four seventh grade students who qualify for academic ıntervention services in mathematics learning multi-digit multiplication with the Montessori checkerboard. TEACHING Exceptional Children Plus, 4 (3), 1-29.
 • Donnelly, J.P. (2017). A systematic review of concept mapping dissertations. Evaluation and Program Planning, 60, 186-193. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.08.010
 • Egger, M. (2015). Evidence-based medicine. In N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), International encyclopedia of the social & behavioral sciences (2nd ed., pp. 327–331). Elsevier.
 • Eratay, E. (2011). Montessori yönteminin etkililiği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 11-19.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2 (1), 140-147.
 • Erkuş, A. (2019). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Seçkin yayınları.
 • Fero, J. R. (1997). A comparison of academic achievement of students taught by the Montessori Method and by traditional methods of instruction in the elementary grades. PhD Thesis. Montana State University.
 • Güleş, F., & Erişen, Y. (2009, Ekim). Okulöncesi dönem Montessori eğitim uygulamalarıyla kozmik eğitime hazırlık. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • Güneş, A. (2012, December 11th, interview). Dünyanın en başarılı eğitim sistemi: Montessori-. Nursel Tozkoparan'ın röportajı Retrieved on April 19, 2021 from https://www.haber7.com/roportaj/haber/967059-dunyanin-en-basarili-egitim-sistemi-montessori
 • Hara, A. (2015). A Concurrent method case study in the Montessori environment for children with special needs: a review of positive effectiveness in conjunction with other methods. Bulletin of the graduate school of human development, AichiPrefectural University, 6 (3), 67-83. http://doi.org/10.15088/00002124
 • Holfester, C. (2019). Montessori method. Salem Press Encyclopedia. Retrieved on March, 2021 from https://pdfs.semanticscholar.org/c88f/953b91e58f8d103c00480718c070f4f3a1f5.pdf
 • İlhan-Ildiz, G., & Fazlıoğlu, Y. (2020). Özel eğitimde Montessori metodunun kullanımı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (2), 869-884. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.627014
 • Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6 (1), 26-33.
 • Kayılı, G. (2016). Türkiye’deki Montessori yöntemi ile ilgili araştırmalar: 2000-2016 yılları arasındaki araştırma yayınlarının incelenmesi. (Tam Metin Bildiri). INES International Academic Research Congress, Antalya, Turkey.
 • Kayılı, G., & Gönen, A. (2018). Montessori materyallerinin orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların küçük kas becerilerine etkisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 32 (2), 40-52.
 • Kornfeld, E. (2020). Maria Montessori. Salem Press Biographical Encyclopedia.
 • Kılıç, Ç., & Arslan, S. (2016). Türkiye’de yayınlanan yetişkin eğitimine ilişkin makalelerin meta değerlendirmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 865-899. https://doi.org/10.17556/jef.35782
 • Koçyiğit, S. (2007). Farklı ülkelerde okul öncesi eğitimin gelişimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Korkmaz, E. (2006). Montessori metodu: eğitimde bir alternatif. Algı Yayıncılık.
 • Kurtoğlu, M., & Seferoğlu, S. (2013). Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile ilgili Türkiye kaynaklı dergilerde yayımlanmış makalelerin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2 (3), 1-10.
 • Lillard, A., & Else-Quest, N. (2006). The early years: evaluating Montessori education. Science, 313 (5795), 1893-1894. DOI: 10.1126/science.1132362 Littell, J.H., Corcoran, J., Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. Oxford University Press.
 • Lopata, C., Wallace, N.V., Finn, K.V. (2005). Comparison of academic achievement between Montessori and traditional educational programs. Journal of Research in Childhood Education, 20 (1), 5-13.
 • Lawrence, L. (1998). Montessori read and write: a parent's guide to literacy for children. Three Rivers Press.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2020). Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı. Retrieved on April 19, 2021 from https://imkbkml.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/22/910133/dosyalar/2020_06/09001813_cocukgelisimi.pdf
 • Montessori, M. (2016). Çocuğun keşfi (O. Gündüz, Çev.). Kaknüs Yayınları.
 • Montessori ve Kaynaştırma Eğitimini Geliştirme Derneği (n.d). Temmuz 2010’da İstanbul Koşuyolu’nda kurulan, derneğimizin misyonu. Retrieved on April 19, 2021 from http://www.montessori.org.tr/hakkimizda/
 • Özdağ, S.A. (2014). Montessori Metodu’nun eğitim mekânlarına yansıması üzerine kavramsal bir analiz. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Pare, A. (2019). Re-writing the doctorate: New contexts, identities, and genres. Journal of Second Language Writing, 43, 80-84. https://doi.org/10.1016/j.jslw. 2018.08.004
 • Petticrew, M., & Roberts H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Blackwell Publishing.
 • Pickering, J.S. (1992). Successful applications of Montessori methods with children at risk for learning disabilities. Annals of Dyslexia, 42 (1), 90-109. DOI: 10.1007/BF02654940
 • Rathunde, K. (2003). A comparison of Montessori and traditional middle schools: Motivation, quality of experience, and social context. The NAMTA Journal, 28 (3), 13-52.
 • Rathundi, K., Csikszentmihalyi, M. (2005). Middle school student’s motivation and quality of experience: A comparison of Montessori and traditional school environments. American Journal of Education, 111 (3), 341-371.
 • Röhrs, H. (1994). Maria Montessori (1870-1952). Prospects: The Quarterly Review of Comparative Education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), 24 (1/2), 169-183.
 • Salı, G., Aksoy, P., Baran, G., & Köksal Akyol, A. (2012). Türkiye’de okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar üzerine yapılmış araştırmaların incelenmesi. 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi - “Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Kültürlerarası Bakış, Çukurova Üniversitesi. (pp.96-102). Adana, Turkey.
 • Schilling, K. (2011). Montessori approach to teaching/learning and use of didactic materials. Presented at the University of Manitoba Education Graduate Symposium (pp.1-16). Winnipeg, Canada. Retrieved on April 19, 2021 from https://umanitoba.ca/faculties/education/media/Schilling-11.pdf Selçuk University (2018). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Retrieved on April 19, 2021 from https://bologna.selcuk.edu.tr/tr/Hakkinda/sosyal_bilimler_ens-cocuk_gelisimi_ve_ev_yonetimi_egitimi-cocuk_gel isimi_ve_egitimi-cocuk_gelisimi_ve_egitimi-yl
 • Sheppard, C.L., McArthur, C., & Hitzig, L.H. (2015). A systematic review of Montessori-based activities for persons with dementia. American Medical Directors Association, 17 (2), 117-122. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2015.10.006 Soydan, S. (2013). Çocuklarda merak duygusunu uyandırmada montessori öğretmenlerinin kullandıkları stratejiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (25), 269-290.
 • Şahintürk, Ö. (2012). Montessori yönteminin okul öncesi dönemde öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Tarman, B., Acun, İ., & Yüksel, Z. (2010). Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki tezlerin değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 725-746.
 • Taştepe, T., Başbay, M., Atlı, A., & Köksal Akyol, A. (2015). Analysis of studies made on Montessori approach in Turkey. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 5 (4), 65-74.
 • Topbaş, T. (2004). Montessori yöntemi ile çocuk eğitimi. Tek Ağaç Eylül Yayıncılık.
 • Yıldırım Doğru, S.S. (2015). Efficacy of Montessori education in attention gathering skill of children. Educational Research and Reviews, 10 (6), 733-738.
 • Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 78-97.
 • Yiğit, T. & Kabadayı, A. (2020). Comparıson of the attıtudes of acquırıng number concept of the chıldren exposed to tradıtıonal and montessorı methods ın preschool educatıonal ınstıtutıons. International Journal of Quality in Education, 4 (1) , 64-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijqe/issue/57765/825227
 • Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi (n.d.). Birim istatistikleri. Retrieved on April 19, 2021 from https://istatistik.yok.gov.tr/
 • Zeng, Y., Samantha, P. (2016). Reviewing the trends of nursing doctoral thesis research in Hong Kong. Open Journal of Nursing, 2 (4), 346-350. doi: 10.4236 / ojn.2012.24051.
Toplam 61 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nur Cebeci Bu kişi benim 0000-0001-5840-7653

Aybüke Arık Bu kişi benim 0000-0003-1202-5937

Harun Canaslan Bu kişi benim

Yeşim Fazlıoğlu Bu kişi benim 0000-0002-3970-7084

Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 2 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Cebeci, N., Arık, A., Canaslan, H., Fazlıoğlu, Y. (2022). THE SYSTEMATIC REVIEW OF POSTGRADUATE THESES ON MONTESSORI EDUCATION WRITTEN BETWEEN 2000-2021 IN TURKEY. International Journal of Quality in Education, 6(2), 45-65.
AMA Cebeci N, Arık A, Canaslan H, Fazlıoğlu Y. THE SYSTEMATIC REVIEW OF POSTGRADUATE THESES ON MONTESSORI EDUCATION WRITTEN BETWEEN 2000-2021 IN TURKEY. IJQE. Haziran 2022;6(2):45-65.
Chicago Cebeci, Nur, Aybüke Arık, Harun Canaslan, ve Yeşim Fazlıoğlu. “THE SYSTEMATIC REVIEW OF POSTGRADUATE THESES ON MONTESSORI EDUCATION WRITTEN BETWEEN 2000-2021 IN TURKEY”. International Journal of Quality in Education 6, sy. 2 (Haziran 2022): 45-65.
EndNote Cebeci N, Arık A, Canaslan H, Fazlıoğlu Y (01 Haziran 2022) THE SYSTEMATIC REVIEW OF POSTGRADUATE THESES ON MONTESSORI EDUCATION WRITTEN BETWEEN 2000-2021 IN TURKEY. International Journal of Quality in Education 6 2 45–65.
IEEE N. Cebeci, A. Arık, H. Canaslan, ve Y. Fazlıoğlu, “THE SYSTEMATIC REVIEW OF POSTGRADUATE THESES ON MONTESSORI EDUCATION WRITTEN BETWEEN 2000-2021 IN TURKEY”, IJQE, c. 6, sy. 2, ss. 45–65, 2022.
ISNAD Cebeci, Nur vd. “THE SYSTEMATIC REVIEW OF POSTGRADUATE THESES ON MONTESSORI EDUCATION WRITTEN BETWEEN 2000-2021 IN TURKEY”. International Journal of Quality in Education 6/2 (Haziran 2022), 45-65.
JAMA Cebeci N, Arık A, Canaslan H, Fazlıoğlu Y. THE SYSTEMATIC REVIEW OF POSTGRADUATE THESES ON MONTESSORI EDUCATION WRITTEN BETWEEN 2000-2021 IN TURKEY. IJQE. 2022;6:45–65.
MLA Cebeci, Nur vd. “THE SYSTEMATIC REVIEW OF POSTGRADUATE THESES ON MONTESSORI EDUCATION WRITTEN BETWEEN 2000-2021 IN TURKEY”. International Journal of Quality in Education, c. 6, sy. 2, 2022, ss. 45-65.
Vancouver Cebeci N, Arık A, Canaslan H, Fazlıoğlu Y. THE SYSTEMATIC REVIEW OF POSTGRADUATE THESES ON MONTESSORI EDUCATION WRITTEN BETWEEN 2000-2021 IN TURKEY. IJQE. 2022;6(2):45-6.