Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

INVESTIGATION OF THE FATHERS’ TIME SPENDING TOGETHER WITH THEIR CHILDREN

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 58 - 72, 07.12.2022

Öz

Fathers taking a more active role in raising children have positive effects on the child's social, emotional, mental, sexual identity, and personality development. This study examined the situation of fathers whose children are between three and six years old, spending time with their children. The participants of the study consisted of 848 fathers whose children are between three and six years old. "Personal Information Form" and "The Form for Determining the Situation of Spending Time with the Child" developed by the researcher were used as data collection tools. The data were collected through the internet. Obtained data were analyzed with T-Test, Anova, and v tests. According to the findings, it was seen that socioeconomic level affects the father's spending time with the child, and fathers with high income spend more time with their children than fathers with low income. The educational level of the father also affects the level of spending time with the child. As the educational level increases, the level of the fathers’ spending time with their child increases in direct proportion. An inversely proportional relationship was found between the number of children and the time spent with the child. It was understood that fathers with fewer children spent more time with their children. In addition, older fathers spend less time with their children than younger fathers. It was concluded that the level of fathers spending time with their children did not differ significantly according to the gender of the child.

Kaynakça

 • Aksoy, A. & Tatlı, S. (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Babaların Çocuklarıyla Olan İlişkileri ile Babalık Rolü Algıları Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 1-22.
 • Aldous, J., Mulligan, G., & Bjarnason, T. (1998). Fathering over Time: What Makes the Difference? Journal of Marriage and Family. 60(4), 809-820.
 • Alnıak, Ş. (2004). Farklı Eğitim Yaklaşımları Uygulayan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kişilerarası Prıblem Çözme Becerisi Programının Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Amato, P. R. (1987). Family Processes İn One-Parent, Stepparent, And İntact Families: The Child's Point of View. Journal of Marriage and the Family, 327-337.
 • Arabacı, N. & Ömeroğlu E. (2013). 48-72 Aylık Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocukları İle İletişimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 41-53. Bekman, S. (2001). Genel Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Öneriler. Çocuğun Yaşamında Babanın Rolü ve Önemi Sempozyum Raporu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayını, No:12.
 • Danziger, S. K. & Radin, N. (1990). Absent Does Not Equal Uninvolved: Predictors of Fathering İn Teen Mother Families. Journal of Marriage and the Family, 52(3), 636–642.
 • Davidov, M. & Grusec, J. E. (2006). Untangling the Links of Parental Responsiveness to Distress and Warmth To Child Outcomes. Child Development, 77(1), 44-58.
 • Demircioğlu, H., Şahin, F. T. & Günindi, Y. (2011). The Familial Functions İn Accordance With The Parents' Views. Journal of Education Faculty, 13(1), 92-106.
 • Dizman, H. (2003). Anne babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların saldırganlık eğilimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Goldberg, W. A. & Easterbrooks, M. A. (1984). Toddler Development İn The Family: Impact of Father İnvolvement And Parenting Characteristics. Child Development, 55(3), 740–752.
 • Güleç, D. (2010). Baba-Bebek Bağlanma Ölçeği'nin Türk Toplumunda Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Elder, G. H., Conger, R. D., Foster, E. M., & Ardelt, M. (1992). Families Under Economic Pressure. Journal of Family Issues, 13(1), 5–37
 • Evans, C. (1996). Düşük Sosyo-Ekonomik Örneklemli Türk Babaların Rollerine Yönelik Tutumları ve Katılımları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Gerson, K. (1993). No Man's Land: Men's Changing Commitments to Family and Work. New York: Basic Books. 1994.
 • Gürşimşek, İ., Kefı, S. & Girgin, G. (2007). Okulöncesi Eğitime Babaların Katılım Düzeyi ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (33), 181-191.
 • Harris, K. M., & Morgan, S. P. (1991). Fathers, Sons, And Daughters: Differential Paternal İnvolvement in Parenting. Journal of Marriage and the Family, 53(3), 531–544.
 • Ishii-Kuntz, M. (1995). Perception Toward Fathers’ Roles. Fatherhood: Contemporary Theory, Research, and Social Policy, 7(1), 102.
 • İzci, B (2013). An Exploratory Study of Turkish Fathers' Involvement in the Lives of Their Preschool Aged Children. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. USA: Florida State University.
 • Karayılmaz, S. (2020). Kırsal Kesimden Babaların Babalık Rolü Algısı İle Çocuk Bakım Uygulamalarına Katılımları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi, İstanbul.
 • Kimmet, E. (2003). Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Yaklaşım ve Uygulamalar: Baba Destek Programı. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul:YA-PA s.371-378
 • Kuruçırak, Ş. (2010). 4-12 Aylık Bebeği Olan Babaların, Babalık Rolü Algısı ile Bebek Bakımına Katılımı Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Lamb, M. E. (2001). Male Roles İn Families “At Risk”: The Ecology Of Child Maltreatment. Child Maltreatment, 6(4), 310-313.
 • Mehall, K. G., Spinrad, T. L., Eisenberg, N., & Gaertner, B. M. (2009). Examining The Relations of İnfant Temperament And Couples' Marital Satisfaction to Mother and Father İnvolvement: A Longitudinal Study. Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers, 7(1), 23–48..
 • Notaro, P. C., & Volling, B. L. (1999). Parental Responsiveness And İnfant-Parent Attachment: A Replication Study With Fathers And Mothers. Infant Behavior and Development, 22(3), 345-352.
 • Parke, R. D. (1996). Fatherhood. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Pekel Uludağlı, N., (2017). Baba katılımında etkili faktörler ve baba katılımının baba, anne ve çocuk açısından yararları.. Türk Psikoloji Yazıları , 20(39), 70-88.
 • Pruett, K. (2000). Father-need. New York, NY. Broadway Books. Sternberg.
 • Ramirez-Valles, J., Zimmerman, M.A., & Juarez, L. (2002). Gender Differences of Neighborhood and Social Control Processes: A Study Of The Timing Of First-İntercourse Among Low-Achieving, Urban, African American Youth. Youth & Society, 33, 418-441.
 • Seçer Z., Çeliköz N. & Yaşa S. (2007). Bazı Kişisel Özelliklerine Göre Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Babalarının Babalığa Yönelik Tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(18), 425 - 438..
 • Sımsıkı, H. & Şendil, G . (2014). Baba Katılım Ölçeği'nin (BAKÖ) Geliştirilmesi . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (49) , 104-123 .
 • Şahin, H & Demiriz, S . (2014). Beş Altı Yaşında Çocuğu Olan Babaların, Babalık Rolünü Algılamaları İle Aile Katılım Çalışmalarını Gerçekleştirmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181 (181), 273-294..
 • Taşkın, N. (2011). Çocukların Gelişiminde Katkıları Unutulanlar: Babalar. Eğitime Bakış Dergisi, 7 (20), 43.
 • Tezel Şahin, Y. & Özbey, Ö. (2009). Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17 (17), 30-39..
 • Türkoğlu, D., & Akduman, G. G. (2016). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Babaların Babalık Rolü Algısı İle Çocuklarının Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(03), 224-241.
 • Uzun, H. & Baran, G. (2015). Babaların Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarıyla İlişkisinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019 15(1): 47-6
 • Ünlü, Ş. (2010). Being fathered and being a father: Examination of the general pattern of Turkish fathers' and their own fathers' involvement level for children between the ages of 0-8. Unpublished Master Thesis. Middle East Technical University, Ankara.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Aytekin, Ç., Artan, İ., Kangal, S. B., Çalşandemir, F. Ve Özkızıklı, S. (2016). Çocukların anne-Babalarına Yönelik algılarının İncelenmesi. Mehmet akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, !(38), 168-188,
 • Coltrane,S.(1995). The Future of Fatherhood: Social, Demographic and Economic Influence on Men’s Family Involvement.W.Marsiglio (Edt.) Fatherhood Contemporary Theory, Research and Social Policy (255).Thousand Oaks, California Sage.
 • Paquette, D. (2004) Theorizing the father-child relationships: Mechanisms and developmental outcomes. Human Development, 47, 193-219.
 • Tomul, E. (2008). Türkiye’de Ailenin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Eğitime Katılım Üzerinde Göreli Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 153 – 168.
Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 58 - 72, 07.12.2022

Öz

Kaynakça

 • Aksoy, A. & Tatlı, S. (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Babaların Çocuklarıyla Olan İlişkileri ile Babalık Rolü Algıları Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 1-22.
 • Aldous, J., Mulligan, G., & Bjarnason, T. (1998). Fathering over Time: What Makes the Difference? Journal of Marriage and Family. 60(4), 809-820.
 • Alnıak, Ş. (2004). Farklı Eğitim Yaklaşımları Uygulayan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kişilerarası Prıblem Çözme Becerisi Programının Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Amato, P. R. (1987). Family Processes İn One-Parent, Stepparent, And İntact Families: The Child's Point of View. Journal of Marriage and the Family, 327-337.
 • Arabacı, N. & Ömeroğlu E. (2013). 48-72 Aylık Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocukları İle İletişimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 41-53. Bekman, S. (2001). Genel Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Öneriler. Çocuğun Yaşamında Babanın Rolü ve Önemi Sempozyum Raporu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayını, No:12.
 • Danziger, S. K. & Radin, N. (1990). Absent Does Not Equal Uninvolved: Predictors of Fathering İn Teen Mother Families. Journal of Marriage and the Family, 52(3), 636–642.
 • Davidov, M. & Grusec, J. E. (2006). Untangling the Links of Parental Responsiveness to Distress and Warmth To Child Outcomes. Child Development, 77(1), 44-58.
 • Demircioğlu, H., Şahin, F. T. & Günindi, Y. (2011). The Familial Functions İn Accordance With The Parents' Views. Journal of Education Faculty, 13(1), 92-106.
 • Dizman, H. (2003). Anne babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların saldırganlık eğilimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Goldberg, W. A. & Easterbrooks, M. A. (1984). Toddler Development İn The Family: Impact of Father İnvolvement And Parenting Characteristics. Child Development, 55(3), 740–752.
 • Güleç, D. (2010). Baba-Bebek Bağlanma Ölçeği'nin Türk Toplumunda Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Elder, G. H., Conger, R. D., Foster, E. M., & Ardelt, M. (1992). Families Under Economic Pressure. Journal of Family Issues, 13(1), 5–37
 • Evans, C. (1996). Düşük Sosyo-Ekonomik Örneklemli Türk Babaların Rollerine Yönelik Tutumları ve Katılımları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Gerson, K. (1993). No Man's Land: Men's Changing Commitments to Family and Work. New York: Basic Books. 1994.
 • Gürşimşek, İ., Kefı, S. & Girgin, G. (2007). Okulöncesi Eğitime Babaların Katılım Düzeyi ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (33), 181-191.
 • Harris, K. M., & Morgan, S. P. (1991). Fathers, Sons, And Daughters: Differential Paternal İnvolvement in Parenting. Journal of Marriage and the Family, 53(3), 531–544.
 • Ishii-Kuntz, M. (1995). Perception Toward Fathers’ Roles. Fatherhood: Contemporary Theory, Research, and Social Policy, 7(1), 102.
 • İzci, B (2013). An Exploratory Study of Turkish Fathers' Involvement in the Lives of Their Preschool Aged Children. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. USA: Florida State University.
 • Karayılmaz, S. (2020). Kırsal Kesimden Babaların Babalık Rolü Algısı İle Çocuk Bakım Uygulamalarına Katılımları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi, İstanbul.
 • Kimmet, E. (2003). Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Yaklaşım ve Uygulamalar: Baba Destek Programı. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul:YA-PA s.371-378
 • Kuruçırak, Ş. (2010). 4-12 Aylık Bebeği Olan Babaların, Babalık Rolü Algısı ile Bebek Bakımına Katılımı Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Lamb, M. E. (2001). Male Roles İn Families “At Risk”: The Ecology Of Child Maltreatment. Child Maltreatment, 6(4), 310-313.
 • Mehall, K. G., Spinrad, T. L., Eisenberg, N., & Gaertner, B. M. (2009). Examining The Relations of İnfant Temperament And Couples' Marital Satisfaction to Mother and Father İnvolvement: A Longitudinal Study. Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers, 7(1), 23–48..
 • Notaro, P. C., & Volling, B. L. (1999). Parental Responsiveness And İnfant-Parent Attachment: A Replication Study With Fathers And Mothers. Infant Behavior and Development, 22(3), 345-352.
 • Parke, R. D. (1996). Fatherhood. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Pekel Uludağlı, N., (2017). Baba katılımında etkili faktörler ve baba katılımının baba, anne ve çocuk açısından yararları.. Türk Psikoloji Yazıları , 20(39), 70-88.
 • Pruett, K. (2000). Father-need. New York, NY. Broadway Books. Sternberg.
 • Ramirez-Valles, J., Zimmerman, M.A., & Juarez, L. (2002). Gender Differences of Neighborhood and Social Control Processes: A Study Of The Timing Of First-İntercourse Among Low-Achieving, Urban, African American Youth. Youth & Society, 33, 418-441.
 • Seçer Z., Çeliköz N. & Yaşa S. (2007). Bazı Kişisel Özelliklerine Göre Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Babalarının Babalığa Yönelik Tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(18), 425 - 438..
 • Sımsıkı, H. & Şendil, G . (2014). Baba Katılım Ölçeği'nin (BAKÖ) Geliştirilmesi . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (49) , 104-123 .
 • Şahin, H & Demiriz, S . (2014). Beş Altı Yaşında Çocuğu Olan Babaların, Babalık Rolünü Algılamaları İle Aile Katılım Çalışmalarını Gerçekleştirmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181 (181), 273-294..
 • Taşkın, N. (2011). Çocukların Gelişiminde Katkıları Unutulanlar: Babalar. Eğitime Bakış Dergisi, 7 (20), 43.
 • Tezel Şahin, Y. & Özbey, Ö. (2009). Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17 (17), 30-39..
 • Türkoğlu, D., & Akduman, G. G. (2016). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Babaların Babalık Rolü Algısı İle Çocuklarının Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(03), 224-241.
 • Uzun, H. & Baran, G. (2015). Babaların Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarıyla İlişkisinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019 15(1): 47-6
 • Ünlü, Ş. (2010). Being fathered and being a father: Examination of the general pattern of Turkish fathers' and their own fathers' involvement level for children between the ages of 0-8. Unpublished Master Thesis. Middle East Technical University, Ankara.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Aytekin, Ç., Artan, İ., Kangal, S. B., Çalşandemir, F. Ve Özkızıklı, S. (2016). Çocukların anne-Babalarına Yönelik algılarının İncelenmesi. Mehmet akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, !(38), 168-188,
 • Coltrane,S.(1995). The Future of Fatherhood: Social, Demographic and Economic Influence on Men’s Family Involvement.W.Marsiglio (Edt.) Fatherhood Contemporary Theory, Research and Social Policy (255).Thousand Oaks, California Sage.
 • Paquette, D. (2004) Theorizing the father-child relationships: Mechanisms and developmental outcomes. Human Development, 47, 193-219.
 • Tomul, E. (2008). Türkiye’de Ailenin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Eğitime Katılım Üzerinde Göreli Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 153 – 168.
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Damar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 2 Şubat 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Damar, M. (2022). INVESTIGATION OF THE FATHERS’ TIME SPENDING TOGETHER WITH THEIR CHILDREN. International Journal of Quality in Education, 7(1), 58-72.
AMA Damar M. INVESTIGATION OF THE FATHERS’ TIME SPENDING TOGETHER WITH THEIR CHILDREN. IJQE. Aralık 2022;7(1):58-72.
Chicago Damar, Mustafa. “INVESTIGATION OF THE FATHERS’ TIME SPENDING TOGETHER WITH THEIR CHILDREN”. International Journal of Quality in Education 7, sy. 1 (Aralık 2022): 58-72.
EndNote Damar M (01 Aralık 2022) INVESTIGATION OF THE FATHERS’ TIME SPENDING TOGETHER WITH THEIR CHILDREN. International Journal of Quality in Education 7 1 58–72.
IEEE M. Damar, “INVESTIGATION OF THE FATHERS’ TIME SPENDING TOGETHER WITH THEIR CHILDREN”, IJQE, c. 7, sy. 1, ss. 58–72, 2022.
ISNAD Damar, Mustafa. “INVESTIGATION OF THE FATHERS’ TIME SPENDING TOGETHER WITH THEIR CHILDREN”. International Journal of Quality in Education 7/1 (Aralık 2022), 58-72.
JAMA Damar M. INVESTIGATION OF THE FATHERS’ TIME SPENDING TOGETHER WITH THEIR CHILDREN. IJQE. 2022;7:58–72.
MLA Damar, Mustafa. “INVESTIGATION OF THE FATHERS’ TIME SPENDING TOGETHER WITH THEIR CHILDREN”. International Journal of Quality in Education, c. 7, sy. 1, 2022, ss. 58-72.
Vancouver Damar M. INVESTIGATION OF THE FATHERS’ TIME SPENDING TOGETHER WITH THEIR CHILDREN. IJQE. 2022;7(1):58-72.