Yazım Kuralları

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci
Yayın Süreci
1. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle Editör tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından incelenir. Bu yönleriyle uygun bulunanların yazar adları gizlenir ve Editör ve / veya Yayın Kurulu üyelerinin görüşü doğrultusunda, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hiçbir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara hakem adı açıklanmaz
________________________________________
2. Hakem raporları iki yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu nihai kararını raporlar üzerinden verebilir. Yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate alırlar.
________________________________________
3. Yayına hazır eserler için yazardan onay alınır.
________________________________________
4. Her bir yazara derginin basılı kopyasından birer adet gönderilir.
________________________________________
Yazarlar için Yazım Kuralları
1. Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve kaynakça dahil 8000 sözcüğü geçmemelidir.
________________________________________
2. Dergiye gönderilecek yazılara ortalama 150 sözcükten oluşan özet, 5 anahtar sözcük ve başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir.
________________________________________
3. Yazıya ek olarak yazarın kısa biyografisi, iletişim bilgileri ve ORCID bilgisi gönderilmelidir. Ayrıca telif hakkı devir formu (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16881) sorumlu yazar tarafından doldurduktan sonra taranarak sisteme yüklenmelidir.
________________________________________
4. Gönderilen metinde yazarın kimliğini ifşa edecek ibarelerden kaçınılması gerekmektedir.
________________________________________
5. Herhangi bir teknikle katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma için üniversitelerin etik kurullarından uygunluk belgesi alınmalı ve ilgili bilgiler makale ile birlikte sunulmalıdır. Yazı teklifleri yazarın adı, çalışmanın adı, çalışmanın tek cümlelik özetini içeren bir ileti ile gönderilmelidir.
________________________________________
6. İLEF Dergisi’nde yer alacak tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları Chicago Referans Formatı’na uygun olarak gösterilmelidir. Bunun için Referans ve Metin Formatı sayfamıza bakabilirsiniz.
________________________________________
7. Yazıda kullanılan başlıklar kısa ve net olmalıdır.
________________________________________
8. Yazılar doc ya da docx uzantılı dosyada Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve çift satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
________________________________________
9. Yazının ana başlığı ve ara başlıklar, kalın ve sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.
________________________________________
10. 40 sözcüğü geçen alıntılar, paragraftan bir santim içerde, blok halinde, tek satır aralığında ve 11 punto ile yazılmalıdır.
________________________________________
11. Alıntı yapıldığı durumlarda kaynaklar, tablo ve figürlerin altına yazılmalıdır.
________________________________________
12. Yukarıdaki kurallara uymayan yazılar, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra değerlendirme sürecine kabul edilir.
________________________________________
Yazı teslimi ve dergiyle ilgili her türlü iletişim için editor@ilefdergisi.org adresi kullanılabilir.