Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 22 - 33 2018-11-01

Abdal Ata Vıllage Accordıng To Temettuat Regıster
TEMETTUAT DEFTERİ KAYITLARINA GÖRE ABDAL ATA KÖYÜ

Aysemin ÇANAK [1]


With the Tanzimat Fermani, the tax system has been changed. According to the income of the people, the tax collection system has begun to be implemented. Work has been initiated for this purpose. In every region of the country, real estate, land, animals and similar assets were recorded by making counts. Thus, books called "Temettuat Defterleri" appeared. These books, which are important sources of Ottoman socio-economic history, are very important in terms of social history research. Temettuat Books are created by registering all kinds of goods that enable people to gain taxation according to wealth and annual income. From the books, the professions of the registered persons, the amount of land they own, the total income from the cultivated areas, the productivity per acre, the size of the agricultural enterprises can be determined. Abdal Ata, the central village of Corum today, which we are trying to examine, is the book of the date of 1845, published in the Prime Ministry Ottoman Archives. ML. VRD. TMT. d. It is registered with the number 000534. In the book period, the village is registered as 573 households with 353 people. This book belongs to the year 1260H-1261 / 1844M-1845 and the size of the notebook is 50x17.5 and it is arranged according to numbering system. Total 20 pages
Tanzimat Fermanı ile vergi sisteminde değişikliğe gidilmiştir. Kişilerin gelirine göre, vergi toplama sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu amaçla çalışmalar başlatıldı. Ülkenin her bölgesinde, emlâk, arazi, hayvan ve benzeri mal varlıklarının sayımları yapılarak kaydedildi. Böylelikle “Temettuat Defterleri” denilen defterler ortaya çıktı. Osmanlı sosyo-ekonomik tarihinin önemli kaynakları olan bu defterler, dönemin sosyal tarih araştırmacılığı bakımından çok önemlidir. Temettuat defterleri halkın servet ve yıllık kazancına göre vergilendirme yapmak için kişiye kazanç sağlayan her türlü mal varlığının kayıt altına alınmasıyla oluşmuştur. Defterlerden, kayıtlı olan kişilerin meslekleri, sahip oldukları toprak miktarı, ekili alanlardan elde edilen toplam gelir, dönüm başına verimlilik, tarım işletmelerinin büyüklüğü tespit edilebilmektedir. İncelediğimiz defter, günümüzde Çorum ilinin merkez köyü olan Abdal Ata’nın 1845 tarihli Temettuat defteri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde ML. VRD. TMT. d. 000534 numarası ile kayıtlıdır. Defterde söz konusu dönemde köy 57 hane 353 kişi olarak kayıtlıdır. Bu defter 1260H-1261/1844M-1845 Yılına ait olup defterin boyutu 50x17,5 ebadında olup, numaralandırma sistemine göre düzenlenmiştir. Toplam 20 sayfadır
 • BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ (BOA) Cevdet Evkaf: 599/30220, 170/8483, 114/5693, 204/10185, 500/25252, /12458, 599/30230. Evkaf Defterleri : - /11538 ML VRD TMT d : /00534.
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ (VGMA) Numaralı Defter: No: 58, s.69 (Vakfiyenin Arapçası) Numaralı Defter: No: 28, s.90 (Vakfiyenin Türkçesi) ARAŞTIRMA İNCELEME ESERLERİ ANAKÖK, Tayyar. (1950). Çorum Tarihi. Çorum.
 • ARINCI, Rıfat. (1941). Arz’da ve Yurdumuzda Zelzele Bölgesi. Çorumlu Dergisi, 29 (4), 897-903.
 • AYVERDİ, İlhan. (2011). Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 4. Baskı, I-II-III, İstanbul: Kubbealtı İktisadi İşletmesi Yayını.
 • BARKAN, Ömer Lütfi. (1942). “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu
 • Olarak Vakıflar ve Temlikler”, Vakıflar Dergisi, II, 279-386. DEVELLİOĞLU, Ferit. (1993). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. Ankara: Aydın Kitabevi.
 • ERGİNLİ, Zafer. (2002). Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri. Türkler
 • Ansiklopedisi, 9, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. GÖYÜNÇ, Nejat. (1979). Hane Deyimi Hakkında. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S.32, 331
 • GÜRAN, Tevfik. (1998). 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı. İstanbul: Eren Yay.
 • EYİCE, Semavi. (1969). Çorum’un Mecitözü’nde Aşıkpaşaoğlu Elvan Çelebi Zaviyesi. Türkiyat Mecmuası, XV, 211-246.
 • KÜTÜKOĞLU, Mübahat. (1995). Osmanlı Sosyal İktisadi Kaynaklarından Temettü Defterleri. Belleten, LIX/225, 395-412.
 • KORKMAZ, Şerif. (2007). Çorum Tarihi Kaynaklarından Temettuat Defterleri. Uluslararası
 • Osmanlıdan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu. Çorum. 71-91. ----------------------. (2003). Çorum’un İdari, Sosyal ve Ekonomik Yapısı (Tanzimat-II. Meşrutiyet).
 • Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. KÖSEOĞLU, Neşet. (1939). Köy Adlarına Göre Bir Araştırma. Çorumlu Dergisi, S.13, Yıl. 2. Çorum: 399-401.
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Aysemin ÇANAK
Kurum: NevĢehir HacıbektaĢ Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ABD Dr. Öğr.

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2018

APA Çanak, A . (2018). Abdal Ata Vıllage Accordıng To Temettuat Regıster . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 22-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57374/812856