Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 35 - 46 2019-08-02

GELİŞİMSEL OYUN TERAPİSİNİN ÇOCUK EVLERİNDE KALMAKTA OLAN 4-8 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TRAVMA SONRASI DUYGUSAL STRESLERİNE OLAN ETKİLERİ

Kübra ALTUN [1] , Volkan DEMİR [2] , Hüseyin ÜNÜBOL [3]


Gelişimsel Oyun Terapisi dokunmayı terapötik araç olarak kullanan bir oyun terapisi türüdür. Bu oyun terapisinde dokunma temel iyileştirici güç olarak kabul edilir. Bu çalışma kapsamında Gelişimsel Oyun Terapisinin Çocuk Evlerinde kalmakta olan korunmaya muhtaç çocukların travma sonrasında ortaya çıkan stres belirtilerine etkileri incelenmiştir. Bu araştırmada İstanbul’da ikamet eden 4-8 yaş grubu 30 çocuğa Gelişimsel Oyun Terapisi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan grup Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği Çocuk Evlerinde kalmakta olan kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklardan oluşmaktadır. Araştırmada öntest-sontest deseni kullanılmıştır. Örneklem grubuna araştırma öncesinde ve sonrasında Çocukluk Çağı Travma Sonrası Duygusal Stres Ölçeği (PEDS) uygulanarak çocukların travma sonrasında ortaya çıkan stres belirtileri değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler bağımlı t testi ve wilcoxon testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Gelişimsel Oyun Terapisinin kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların travma sonrasında ortaya çıkan stres belirtilerini azaltmada etkili olduğu saptanmıştır.

Oyun Terapisi, Gelişimsel Oyun Terapisi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Duygusal Stres
  • Aker, A. T., Hamzaoğlu, O., & Boşgelmez, Ş. (2007). “Kocaeli-Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği” nin (Kocaeli-Kısa) Geçerliği. Dusunen Adam, 20, 172-178. Alpay, E. H., Aydın, A., & Bellur, Z. (2017). Çocukluk Çağı Travmalarının Depresyon ve Travma Sonrası Stres Belirtileri İle İlişkisinde Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Aracı Rolü (Tur). Klinik Psikiyatri Dergisi, 20(3), 218-226. American Psychiatric Association. (1996). APA (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4. Brody, V. A. (1997). Dialogue of touch: Developmental play therapy. Jason Aronson, Incorporated. Cougle, J. R., Timpano, K. R., Sachs-Ericsson, N., Keough, M. E., & Riccardi, C. J. (2010). Examining the unique relationships between anxiety disorders and childhood physical and sexual abuse in the National Comorbidity Survey- Replication. Psychiatry research, 177(1-2), 150-155. Dunn, E. C., McLaughlin, K. A., Slopen, N., Rosand, J., & Smoller, J. W. (2013). Developmental timing of child maltreatment and symptoms of depression and suicidal ideation in young adulthood: results from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Depression and anxiety, 30(10), 955-964. Fırat, S., & Baskak, B. Gelişimsel travmanın uzun dönem etkileri ve bunlara aracılık eden nörobiyolojik mekanizmalar. Kriz Dergisi, 20(1), 25-42. Field, T., Lasko, D., Mundy, P., Henteleff, T., Kabat, S., Talpins, S., & Dowling, M. (1997). Brief report: autistic children's attentiveness and responsivity improve after touch therapy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 27(3), 333-338. Fischer, G., & Riedesser, P. (1999). Lehrbuch der Psychotraumatologie. München, Basel: E. Fisher, H. L., Jones, P. B., Fearon, P., Craig, T. K., Dazzan, P., Morgan, K., ... & Murray, R. M. (2010). The varying impact of type, timing and frequency of exposure to childhood adversity on its association with adult psychotic disorder. Psychological medicine, 40(12), 1967-1978. Kırış, B. F. (2016). Gelişimsel Oyun Terapisinin Çocuk Evlerinde Kalmakta Olan 6-12 Yaş Grubu Çocukların Davranış Problemlerine Etkileri. İstanbul. Kong, S., & Bernstein, K. (2009). Childhood trauma as a predictor of eating psychopathology and its mediating variables in patients with eating disorders. Journal of Clinical Nursing, 18(13), 1897-1907. Montagu, A. (1971). Touching: The significance of the human skin. New York: Columbia University. Monteleone AM, Monteleone P, Serino I, Scognamiglio P, Genio M, & Maj M. Childhood trauma and cortisol awakening response in symptomatic patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa. Int J Eat Disord 2015; 48: 615-621 Moore, E., Gaskin, C., & Indig, D. (2013). Childhood maltreatment and post-traumatic stress disorder among incarcerated young offenders. Child abuse & neglect, 37(10), 861- 870. Rueger, R. (2001). Dokunmanın Mutluluğu. İstanbul: Okyanus Yayıncılık. Ruppert, F. (2011). Travma, bağlanma ve aile konstelasyonları. Çeviren: Fatma Zengin)(1. Basım) İstanbul: Kaknüs Yayınları. Saylor, C. F., Swenson, C. C., Stokes Reynolds, S., & Taylor, M. (1999). The Pediatric Emotional Distress Scale: A brief screening measure for young children exposed to traumatic events. Journal of Clinical Child Psychology, 28(1), 70-81. Schwartzenberger, K. (2004). Developmental play therapy. In meeting of the 21st Annual Association for Play Therapy International Conference, Denver, CO. Şimşek, Z., Erol, N., Öztop, D., & Özcan, Ö. Ö. (2008). Kurum Bakımındaki Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Duygusal Sorunların Epidemiyolojisi; Ulusal Örneklemde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Turk Psikiyatri Dergisi, 19(3). Tanrıdağ, O. (2013). Temel Beyin Bilgisine ve Nöro-Davranışsal Sendromlara Giriş. Teber, M. (2015). Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Çocuklarda Görülen Davranış Sorunlarının Çözümüne Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Tural, E. (2012). Ameliyat Öncesi Dönemde Çocuklara Verilen Eğitim Ve Terapötik Oyun Yöntemlerinin Çocuğun Kaygı, Korku Ve Ağrı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir. van Winkel, R., van Nierop, M., Myin-Germeys, I., & van Os, J. (2013). Childhood trauma as a cause of psychosis: linking genes, psychology, and biology. The Canadian Journal of Psychiatry, 58(1), 44-51. Wingo, A. P., Wrenn, G., Pelletier, T., Gutman, A. R., Bradley, B., & Ressler, K. J. (2010). Moderating effects of resilience on depression in individuals with a history of childhood abuse or trauma exposure. Journal of affective disorders, 126(3), 411-414.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Kübra ALTUN

Yazar: Volkan DEMİR

Yazar: Hüseyin ÜNÜBOL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ağustos 2019

APA Altun, K , Demir, V , Ünübol, H . (2019). GELİŞİMSEL OYUN TERAPİSİNİN ÇOCUK EVLERİNDE KALMAKTA OLAN 4-8 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TRAVMA SONRASI DUYGUSAL STRESLERİNE OLAN ETKİLERİ . International Journal of Social Science , 2 (2) , 35-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/47539/600482