Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 29 - 46, 28.07.2020

Öz

Kaynakça

 • Armstrong, J. L. (1964). The interrelationships among self and occupational concepts of male college students in three stages of vocational preparation. Unpublished doctoral dissertation, University of Minnesota.
 • Arıcak, O. T. (1999). Grupla psikolojik danışma yoluyla benlik saygısının geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aricak, O. T. (2007). The Investigation of Turkish University Students' Vocational Self-Esteem Levels within Different Academic Departments. Online Submission.
 • Asche, M. (1974). The Interrelationships Between Self-Concepts and Occupational Concepts of Post-High School Vocational-Technical Students.
 • Baloğlu, N., Karadağ, E., Çalışkan, N., & Korkmaz, T. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı ve iş doyumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.
 • Coopersmith, S. (1967). The Antecedents or Self Esteem. San Francisco : W.H., Freeman USA.
 • Dilmaç, B., & Halil, E. K. Ş. İ. (2012). Öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin ve özgeci davranışlarının mesleki benlik saygısı açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(23), 65-82.
 • Dursun, Ö. Ö., Çuhadar, C., & Tanyeri, T. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 131-142.
 • Ekici, F. Y., Günhan, G., & Anılan, Ş. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 2(1), 48-58.
 • ERG (2019). Eğitim İzleme Raporu Öğretmenler, ERG: Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi
 • Fransson, G., Holmberg, J., Lindberg, O. J., & Olofsson, A. D. (2019). Digitalise and capitalise? Teachers’ self-understanding in 21st-century teaching contexts. Oxford Review of Education, 45(1), 102-118.
 • Gençtanırım Kurt, D., ve Gürlen, E. (2016). Predicting Vocational Self-Esteem of Prospective Teachers. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(2).
 • Külünkoğlu, T. (2017). Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmene Saygı Değerine İlişkin Görüşleri. Asya Studies, 1(1), 11-22.
 • Işık, E. N. (2006). Öğretmen adaylarının benlik kavramları ile mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşımın bazı değişkenlere göre incelenmesi: Selçuk üniversitesi örneği (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin mesleki benlik saygılarının belirlenmesi (Master's thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı).
 • İncik, E. Y. ve Kılıç F. (2014). Attitudes regarding the teaching profession, professional efficacy beliefs and vocational self-esteem of teacher canditates enrolled at education faculties and pedagogic formation programmes. International Journal of Social Science and Education, 4 (2), 380-391.
 • Kiriş, B., & Aslan, H. (2019). Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri İle Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları Arasındaki İlişkiye Yönelik Öğretmen Algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1656-1675.
 • Nong, D., & Xie, D. (2009). Effects of Instrumental Motivation and Self-esteem on English-Teaching and Their Countermeasures in Hingher Vocational Colleges [J]. Journal of Changsha Aeronautical Vocational and Technical College, 3.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Newbury Park, Sage.
 • Rosenberg, M. (1965). Rosenberg self-esteem scale (RSE). Acceptance and commitment therapy. Measures package, 61(52).
 • Simor, T. K. S., Ferreira, V. R. T., Patias, N. D., Wagner, M. F., Rissi, V., & Nascimento, T. (2019). Depressive Symptoms, Anxiety, Self-Esteem and Educational Social Skills in Public School Teachers. Creative Education, 10(13), 3469.
 • TEDMEM. (2019). Öğretmenlik Meslek Kanunu Öneri Metni (TEDMEM Değerlendirme Dizisi). Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Tümkaya, S. (2000). İlkokul öğretmenlerindeki denetim odağı ve tükenmişlikle ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 61-68.
 • Watkins, D. (1975). Self-esteem as a moderator in vocational choice: A test of korman's hypothesis. Australian Psychologist, 10(1), 75-80.
 • Waugh, R. F. (2001). Measuring ideal and real self-concept on the same scale, based on a multifaceted, hierarchical model of self-concept. Educational and Psychological Measurement, 61(1), 85-101.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı) Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, K. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzları ile demokratik değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 147-170.
 • Zieff, H. E. (1995). The effect of experiences in clinical training on the Professional self-esteem of clinical psychology students. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Massachusetts, Massachusetts, ABD. [Internet-26.04. 2012] www. sagepub. com/zieff/pmn. pdf.

ATAMA TÜRLERİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BENLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 29 - 46, 28.07.2020

Öz

Bu araştırma, farklı atama türleri ile görevlendirilen öğretmenlerin mesleki benlik algılarını çözümlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında mesleki benlik algısı kavramı; bireysel benlik saygısı, mesleki benlik saygısı, mesleğe uygunluk, mesleki yeterlilik, çevrenin mesleğe bakışı ile bireyin mesleki performansı bileşenleri çerçevesinde ele alınmıştır. Araştırmanın deseni, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması tekniğidir. Araştırmada ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yönteminin tekniklerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Bu kapsamda farklı türlerde ataması yapılan 30 öğretmen ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tüm katılımcıların mesleki benlik algı değerlendirmeleri, kendi bakış açıları bağlamında oldukça yüksek bir düzey olarak belirlenirken, çevrelerinin bakış açıları bağlamında düşük bir düzeyi göstermiştir. Araştırma sonunda, öğretmenlerin çevresel bağlamda mesleki benlik algılarının iyileştirilmesi adına farklı atama türlerinin bütünleştirilmesi yönünde öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Armstrong, J. L. (1964). The interrelationships among self and occupational concepts of male college students in three stages of vocational preparation. Unpublished doctoral dissertation, University of Minnesota.
 • Arıcak, O. T. (1999). Grupla psikolojik danışma yoluyla benlik saygısının geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aricak, O. T. (2007). The Investigation of Turkish University Students' Vocational Self-Esteem Levels within Different Academic Departments. Online Submission.
 • Asche, M. (1974). The Interrelationships Between Self-Concepts and Occupational Concepts of Post-High School Vocational-Technical Students.
 • Baloğlu, N., Karadağ, E., Çalışkan, N., & Korkmaz, T. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı ve iş doyumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.
 • Coopersmith, S. (1967). The Antecedents or Self Esteem. San Francisco : W.H., Freeman USA.
 • Dilmaç, B., & Halil, E. K. Ş. İ. (2012). Öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin ve özgeci davranışlarının mesleki benlik saygısı açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(23), 65-82.
 • Dursun, Ö. Ö., Çuhadar, C., & Tanyeri, T. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 131-142.
 • Ekici, F. Y., Günhan, G., & Anılan, Ş. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 2(1), 48-58.
 • ERG (2019). Eğitim İzleme Raporu Öğretmenler, ERG: Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi
 • Fransson, G., Holmberg, J., Lindberg, O. J., & Olofsson, A. D. (2019). Digitalise and capitalise? Teachers’ self-understanding in 21st-century teaching contexts. Oxford Review of Education, 45(1), 102-118.
 • Gençtanırım Kurt, D., ve Gürlen, E. (2016). Predicting Vocational Self-Esteem of Prospective Teachers. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(2).
 • Külünkoğlu, T. (2017). Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmene Saygı Değerine İlişkin Görüşleri. Asya Studies, 1(1), 11-22.
 • Işık, E. N. (2006). Öğretmen adaylarının benlik kavramları ile mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşımın bazı değişkenlere göre incelenmesi: Selçuk üniversitesi örneği (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin mesleki benlik saygılarının belirlenmesi (Master's thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı).
 • İncik, E. Y. ve Kılıç F. (2014). Attitudes regarding the teaching profession, professional efficacy beliefs and vocational self-esteem of teacher canditates enrolled at education faculties and pedagogic formation programmes. International Journal of Social Science and Education, 4 (2), 380-391.
 • Kiriş, B., & Aslan, H. (2019). Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri İle Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları Arasındaki İlişkiye Yönelik Öğretmen Algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1656-1675.
 • Nong, D., & Xie, D. (2009). Effects of Instrumental Motivation and Self-esteem on English-Teaching and Their Countermeasures in Hingher Vocational Colleges [J]. Journal of Changsha Aeronautical Vocational and Technical College, 3.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Newbury Park, Sage.
 • Rosenberg, M. (1965). Rosenberg self-esteem scale (RSE). Acceptance and commitment therapy. Measures package, 61(52).
 • Simor, T. K. S., Ferreira, V. R. T., Patias, N. D., Wagner, M. F., Rissi, V., & Nascimento, T. (2019). Depressive Symptoms, Anxiety, Self-Esteem and Educational Social Skills in Public School Teachers. Creative Education, 10(13), 3469.
 • TEDMEM. (2019). Öğretmenlik Meslek Kanunu Öneri Metni (TEDMEM Değerlendirme Dizisi). Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Tümkaya, S. (2000). İlkokul öğretmenlerindeki denetim odağı ve tükenmişlikle ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 61-68.
 • Watkins, D. (1975). Self-esteem as a moderator in vocational choice: A test of korman's hypothesis. Australian Psychologist, 10(1), 75-80.
 • Waugh, R. F. (2001). Measuring ideal and real self-concept on the same scale, based on a multifaceted, hierarchical model of self-concept. Educational and Psychological Measurement, 61(1), 85-101.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı) Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, K. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzları ile demokratik değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 147-170.
 • Zieff, H. E. (1995). The effect of experiences in clinical training on the Professional self-esteem of clinical psychology students. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Massachusetts, Massachusetts, ABD. [Internet-26.04. 2012] www. sagepub. com/zieff/pmn. pdf.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Neslihan KURT
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5948-4017
Türkiye


Ayşe DEMİRBOLAT Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kurt, N. & Demirbolat, A. (2020). ATAMA TÜRLERİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BENLİK ALGILARININ İNCELENMESİ . International Journal of Social Science , 3 (2) , 29-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/56160/774872