Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KOVİD-19 KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 71 - 80, 28.07.2020

Öz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül sonuçları olan bir salgındır. Bu salgın yayılma hızı ve mortalite oranları ile diğer koronavirüs salgınlarından ayrılmaktadır. Kovid-19 fiziksel sağlık yanında psikolojik sağlık üzerinde de etkili olmuştur. Bu çalışmada Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Türk örneklemindeki güvenirlik ve geçerliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 793’ü kadın ve 383’ü erkek olmak üzere toplam 1176 kişi katılmıştır. Katılımcılara demografik veri formu, Koronavirüs Kaygı Ölçeği, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ve Sağlık Bilişleri Anketi uygulanmıştır. Uzman görüşlerinin alınması sonucunda ölçeğin dil geçerliği incelenmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi ölçeği tek faktörlü yapı sergilediğini göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ölçek yapısını araştırma örneklemi için uygun bulunmuştur. Ölçek maddelerinin yüksek ayırt ediciliğe sahip olduğu görülmüştür. Test-tekrar test ve ölçüt bağıntılı güvenirlik bulguları, ölçeği yüksek güvenirlik değerine sahip olduğunu göstermiştir. Elde edilen veriler Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Türk örneklemi için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır ve yapılacak çalışmalarda kullanılması uygundur.

Kaynakça

 • Ahorsu, D. K., Lin, C. Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2020). The Fear of COVID-19 Scale: Development and Initial Validation. International journal of mental health and addiction, 1-9.
 • Akbaş, G., & Korkmaz, L. (2007). Ölçek uyarlaması (adaptasyon). Türk Psikoloji Bülteni, 13(40), 15-16.
 • Aydemir, Ö., Güvenir, T., Küey, L. ve Kültür, S. (1997). Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 8(4), 280-287.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş AMOS Uygulamaları. İstanbul: Ezgi Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ercan, İ., & Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 211-216.
 • Guan, W. J., Ni, Z. Y., Hu, Y., Liang, W. H., Ou, C. Q., He, J. X., et al. (2020). Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. N Engl J Med, 382(18), 1708-1720.
 • Güriş, S., & Astar, M. (2019). Bilimsel araştırmalarda SPSS ile istatistik. İstanbul: DER Tayınları.
 • Hadjistavropoulos, H. D., Janzen, J. A., Kehler, M. D., Leclerc, J.A., Sharpe, D. ve Bourgault-Fagnou, M. D. (2012). Core cognitions related to health anxiety in self- reported medical and non-medical samples. Journal of Behavioral Medicine, 35, 167-178.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Liu, Y., Gayle, A. A., Wilder-Smith, A., & Rocklöv, J. (2020). The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus. Journal of travel medicine. J Travel Med, 27(2), 1-6.
 • Lu, H., Stratton, C. W., & Tang, Y. W. (2020). The Wuhan SARS‐CoV‐2 What's next for China. Journal of Medical Virology, 92(6), 546-547.
 • Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Wang, W., Tang, J., & Wei, F. (2020). Updated understanding of the outbreak of 2019 novel coronavirus (2019‐nCoV) in Wuhan, China. Journal of medical virology, 92(4), 441-447.
 • Yılmaz, Ö., & Dirik, G. (2018). Sağlık Bilişleri Anketi (SBA)'nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi, Nesne Psikoloji Dergisi, 6(13), 337-366.
 • Zhao, S., Lin, Q., Ran, J., Musa, S. S., Yang, G., Wang, W., & Wang, M. H. (2020). Preliminary estimation of the basic reproduction number of novel coronavirus (2019-nCoV) in China, from 2019 to 2020: A data-driven analysis in the early phase of the outbreak. International journal of infectious diseases, 92, 214-217.
 • Zigmond, A. S. ve Snaith, R. P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr Scand, 67, 361-390.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nefise LADİKLİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1033-7251
Türkiye


Erdi BAHADIR
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
0000-0002-8404-1779
Türkiye


Fatıma Nurefşan YUMUŞAK Bu kişi benim
serbest araştırmacı
Türkiye


Hüdanur AKKUZU Bu kişi benim
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gülşen KARAMAN Bu kişi benim
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Zeynep TÜRKKAN Bu kişi benim
serbest araştırmacı
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ladikli, N. , Bahadır, E. , Yumuşak, F. N. , Akkuzu, H. , Karaman, G. & Türkkan, Z. (2020). KOVİD-19 KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI . International Journal of Social Science , 3 (2) , 71-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/56160/774887