Yazım Koşulları

1. İnsan ve İnsan Dergisi tematik yayıncılık yapmaktadır. Her sayısında belli bir konuya odaklanmaktadır. Dergiye gönderilecek çalışmalar çıkacak sayının konusuyla ilgili ve özgün olmalıdır, daha önce başka bir yerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Çalışma öz, dipnotlar ve kaynakça dâhil 7.000 kelimeyi aşmamalıdır.

2. Dergiye gönderilen makalelerin Dergi'nin "Etik ilkeler ve Yayın Politikası"na uygun hazırlandığı, yazım bakımından son denetimlerinin yapıldığı ve yayımlanmaya hazır olarak gönderildiği kabul edilir. Bu kapsamda, Etik İlkeler ve Yayın Politkası'nı ihlal eden veya yazım yanlışları bulunan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

3. Editörler tarafından incelenen çalışmalar, değerlendirilmek üzere Yayın Kurulu’na sunulur. Yayın Kurulunca çalışmaların iadesine veya en az iki anonim hakeme gönderilmesine karar verilir. Çift taraflı kör hakemlik ilkesine göre, hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, ilgili makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına nihai olarak yayın kurulu karar verir.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri sürümler) formatında olmalıdır. Yazı içinde resim, grafik, şekil veya tablolar kullanılmışsa, bu ögeler orijinal resim veya excel dosya olarak ayrı ayrı gönderilmelidir. (# Dergiye gönderilecek makalelerde uyulması gereken kâğıt ve yazım düzeni)

5. Dergiye gönderilecek yazılar Türkçe veya İngilizce olabilir.

6. Başlık yazısının altında yazar veya yazarların adları sıralı olarak yazılmalıdır. Yazar ad/adları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. Yazar veya yazarların unvanı ilk sayfanın altında (*) işareti ile gösterilir. Unvandan sonra, yazarın görev yaptığı kurum (Üniversite, fakülte, bölüm veya diğer) adı belirtilir. Akademik unvan dışında başka unvan kullanılmaz.

7. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) iletişim bilgileri (adı, unvanı, çalıştığı kurum, kurum adresi, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaraları, elektronik posta adresleri, ORCID ID) editörlere ulaştırılmalıdır.

8. Makalelerde, 120-150 kelime arası Türkçe ve İngilizce öz ile 5 anahtar kelime yer almalıdır. Türkçe makalelerde, Türkçe öz ilk sayfada; İngilizce abstract ise başlığı ile birlikte yazının sonunda yer alır. İngilizce makalelerde ise İngilizce abstract ilk sayfada, Türkçe öz başlığı ile birlikte yazının sonunda yer alır.

9. Dergiye gönderilen yazılarda Chicago dipnot-kaynakça sistemi kullanılmalıdır. (Atıf ve kaynakça yazım kılavuzu). Dipnot, kaynakça yazımı ve yazım kuralları konusunda fikir edinmek için son sayımızdaki makalelere ve derginin sonundaki yazım kurallarına bakılabilir.

10. Çalışmalar Dergi Park sistemi üzerinden yüklenmelidir. Çalışmalarla birlikte “Etik Sorumluluk Beyanı ve Telif Hakkı Formu” doldurularak sisteme yüklenmelidir.

11. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar:

– Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak, katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
– İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
– İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
– Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
– Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
– Olgu sunumlarında “aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
– Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
– Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen niteliklerdeki çalışmaların etik kurul raporu ya da izin belgelerinin sunulması gerekir.

12. İntihal politikamız: Dergiye gönderilen makaleler Plagiarisma (Desktop Plagiarism Checker) İntihal Programı gibi intihal programları ile kontrol edilir. Araştırma Makalelerinde benzerlik oranı yüzde yirmiyi aşmamalıdır. Özgün olmadığı veya akademik etiğe uygun hazırlanmadığı tespit edilen çalışmalar editörler tarafından değerlendirmeye alınmaz, derhal reddedilir.


Dergiye gönderilecek makalelerde uyulması gereken kâğıt ve yazım düzeni


Chicago dipnot-kaynakça yazım kılavuzu

Etik sorumluluk beyanı formu
Etik Sorumluluk Beyanı ve Telif Hakkı Formu
(Formu bilgisayarınıza indirin, doldurduktan sonra “farklı kaydet” seçeneğini kullanarak kaydedin. Kontrol ettikten sonra sistem üzerinden gönderin).

Etik sorumluluk beyanı formu
Makale Değerlendirme Formu
(Değerlendirme ölçütlerine göz atmak, yazarlar için yararlı ve bilgilendirici olabilir).


İnsan ve İnsan Dergisi EBSCO, Index Copernicus, ULAKBİM TR Dizin, ERIH PLUS, BASE, DOAJ, OpenAIRE, OAJI, Google Scholar ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer almaktadır.