Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 638 - 655 2019-12-27

Compilation The Folk Songs of Ozan İsa Koç from Sivas İmranlı
Sivas İmranlılı Ozan İsa Koç Türkülerinin Derlenmesi

Uğur Kayapınar [1] , Özlem Özaltunoğlu [2]


In this research; eight folk songs of Minstrel İsa Koç were compiled who is one of the living representatives of the minstrel tradition in Sivas, İmranlı. Minstrel whose real name is İshak Koç got his psuedonym “Ozan İsa Koç” from Nida Tüfekçi. Minstrel İsa Koç; who tells about love, homesickness and seperation in his folk songs, with the heredity of his grandmother Şeyh Elif Koç’s and his father Ahmet Koç’s musical wealth, successfully represents our country in national and international competitions and events. According to the results obtained from this study where intended to add Ozan İsa Koç's life, poems, folk songs in literature and Turkish folk music repertoire; (a) in the half of the folk songs were used the psuedonym of Ozan İsa Koç, (b) syllabic meters in 7, 8, 11, 14 and free style use in folk songs, (c) hüseyni and uşşak maqams use in folk songs, (d) 10/8, 7/8 and 4/4 music meters use in folk songs. Opportunities that the age of technology in which we live offers us considering, the number of folk song compilation studies is inadequate in Sivas İmranlı. there are only seven folk songs in TRT music archive form Sivas İmranlı and because of that this kind of researches  should be repeated by other minstrels in Sivas İmranlı for adding new folk songs to Turkish folk music repertoire.
Türk Halk müziği repertuvarına kazandırılmalıdır.türkülerin 7’li, 8’li, 11’li, 14’lü ve serbest hece ölçülerinde yazıldığı görülmektedir, (c) türkülerde hüseyni ve ağırlıklı olarak uşşak makamı dizisi kullanılmıştır, (d) Ozan İsa Koç’un 10/8’lik ve 7/8’lik usullere nazaran 4/4’lük usule daha fazla yer verdiği söylenebilir. İçinde yaşadığımız teknoloji çağının bizlere sunduğu imkânlar göz önüne alındığında, ozanlar şehri Sivas’ta ve İmranlı’da türkü derlemesine yönelik çalışmaların sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. TRT repertuvarında sadece yedi adet İmranlı türküsünün kayıtlı olmasından hareketle yapılmış olan bu araştırma farklı ozanlarla yinelenmeli, halkın içinde yaşamaya devam eden türkülerimiz erlenmiş olan türkülerin yarısında Ozan İsa Koç’un mahlası bulunmaktadır, (b) Ozan İsa Koç’un hayatının, şiirlerinin, türkülerinin literatüre ve Türk Halk müziği repertuvarına kazandırılmasının amaçlandığı bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; (a) dBu araştırmada; Sivas ili İmranlı ilçesinde ozanlık geleneğinin yaşayan temsilcilerinden Ozan İsa Koç’un sekiz türküsü derlenmiştir. Asıl adı İshak Koç olan ozanımız Ozan İsa Koç mahlasını Nida Tüfekçi’den almıştır. Türkülerinde aşkı, gurbeti, ayrılığı anlatan Ozan İsa Koç, babaannesi Şeyh Elif Koç ve babası Ahmet Koç’tan devraldığı müzikal zenginliklerle ulusal ve uluslar arası yarışma ve etkinliklerde Sivas’ı ve ülkemizi başarıyla temsil etmektedir.
 • Akdoğu, O. (2003). Türk Müziğinde Türler ve Biçimler. İzmir: Meta Basımevi. Arslan, M., Köktürk, M. (1999). Halkbiliminde Teori ve Yöntem Arayışları, Milli Folklor Dergisi, Sayı: 41, s.14-28.
 • Ateş, M. (2008). TRT Repertuarındaki Şarkışla Yöresine Ait Türkülerin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Avşar, M. (2010). Tokatlı Âşık Selmani’nin Âşıklık Geleneğindeki Yeri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın, Ş. (2018). Sivaslı Ozan Hasan Erdoğan’ın Ozanlık Geleneğindeki Önemi ve 13 Eserinin Derlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AZAR, B. (2007). Sözlü Kültür Geleneği Açısından Türk Saz Şiiri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, s.119-133.
 • Daştan, N. (2018). Bayburtlu Halk Şairi İmdat Sancar’dan Derlenen Hikâyeli Türküler, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 63, s.305-323.
 • Gazimihal, M. R. (1961). Musiki Sözlüğü, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Güneş, C. (2018). Halk Ozanı Âşık Süleyman Duman’ın Hayatı Şiirleri ve Türküleri, Online Journal of Music Sciences, 3 (2), s.150-169.
 • Hoşsu, M. (1997). Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı, İzmir: Kombassan A.Ş.
 • http1 (2019) http://www.trtnotaarsivi.com/thm.php, internet sitesinden 16.06.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Kaya, D. (1998). Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsati, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.
 • Köprülü, M. F. (1976). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara: TTKB.
 • Terzioğlu, A. M. (2015). Ağrı Yöresinde Kayıt Altına Alınmamış Türkülerin Derlenerek Eğitim Müziği Açısından Incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tüfekçi, N. (1984). Türk Halk Müziği, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, XLVII, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yılmaz, B. (2013). Âşık Eseri’den Türkü Derlemesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9399-9172
Yazar: Uğur Kayapınar
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5802-5428
Yazar: Özlem Özaltunoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 6 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Kayapınar, U , Özaltunoğlu, Ö . (2019). Sivas İmranlılı Ozan İsa Koç Türkülerinin Derlenmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 5 (2) , 638-655 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss/issue/51161/592504