Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de 2018-2022 Yılları Arasında Müzik Teknolojileri Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 48 - 60, 30.06.2023
https://doi.org/10.52911/itall.1231676

Öz

Teknoloji gelişimi birçok alanda insan hayatına ve ilgi alanlarına etki etmektedir. Bu araştırma, teknolojik gelişmelerin müziğe olan etkilerini ortaya koyabilmek adına, Türkiye’de 2018-2022 yıllarını kapsayan, müzik teknolojileri alanındaki lisansüstü tezlerin sınıflandırılması amacıyla yapılmıştır. Belirtilen zaman periyodu Covid-19 pandemi dönemini de içerdiği için yapılan tez çalışmaları üzerinde etkisinin, öncü gösterge niteliğinde durum tespitini yapmak, araştırmanın alt amaçları arasındadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın içerik ve kapsamını; 2018-2022 yılları arasında YÖK tez tarama sayfasında erişilebilen toplam 31 lisansüstü tezleri oluşturmaktadır. Araştırma için ulaşılan tez çalışmalarında, tezlerin anahtar kelimelerinde, konu başlıklarında ve özet kısımlarında yer verilen müzik teknolojilerine ilişkin kavramlar, araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Bu kavramlar ‘Bilgisayar, teknoloji, ses kayıt, dijital, kayıt teknolojileri, ses teknolojileri, müzik teknolojileri, stüdyo, yazılım’ ifadelerini içermekle birlikte, müzik alanı ile ilişkili olanlar üzerinden tarama yapılmıştır. Elde edilen veriler akademik derecelere, yıllara, üniversitelere, enstitülere, konulara, yazıldığı dile ve tez başlıklarına göre sınıflandırılmış, frekans/yüzde dağılımları yapılarak incelenmiştir. Elde edilen verilerden yola çıkılarak müzik teknolojisi alanında yüksek lisans tezlerinin çoğunlukta olduğu, çalışmaların İstanbul merkezli olduğu ve enstitü bazında Sosyal Bilimler Enstitülerinin ağırlıklı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmanın, müzik teknolojileri alanında yapılacak çalışmalara öncü gösterge oluşturma bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Acar, A. K. (2019). Müzik teknolojilerinin başlangıç seviye grup piyano eğitiminde kullanılabilirliğine yönelik öğretim programı önerisi: mıdı piyano laboratuvar uygulamaları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akça, M. (2018). Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda teknolojik araç ve bilgisayar destekli klasik gitar eğitim metodunun etkililiğinin sınanması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akkaya, U. C. (2018). İşitsel p300 esaslı algısal beyin bilgisayar müzik arayüzü kullanılarak ses biçimlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Asma İpekçiler, B. (2022). Covid-19 döneminde müzik öğretmenlerinin müzik teknolojisi ile ilgili aldıkları dersleri kullanma durumları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale : Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ayekin, H. (2018). Ev stüdyolarında el yapımı malzemelerle (dıy) akustik düzenleme. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Büyüktekin, M. A. (2019). Müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında ses kayıt ve müzik teknolojileri ile ilgili derslerin öğretimi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Chadabe, J. (1997). Electric sound. New Jersey: Pearson Education.
 • Çebi Taş, B. H. (2018). Türk sanat müziğinin internet üzerinden pazarlanması ve Türkiye müzik işletmeciliği ortamındaki yeri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çolak, S. (2018). Konvolüsyon yöntemi ile elde edilen akustik modellemelerin gerçek mekan yansımaları ile karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çörekçi, E. D. (2020). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının müzik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik tutumları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Delikara, A. (2019). Türkiye’de müzik teknolojileri alanında yapılmış lisansüstü tezler. Ekev Akademi Dergisi, 0 (79), 1-16.
 • Denizci Görgülü, Ö. Ç. (2018). İnternet ve müzik bağlamında Türkiye'de değişen müzisyen kimliği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hardal, B. (2018). Müziksel işitme okuma yazma dersi öğretiminde müzik teknolojisi uygulamalarının başarıya etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • İçuz, M. (2018). Kulaklık ve hoparlör dinleme düzenlerinde seçilen iki mikrofon diziliminin tercihinin öznel ölçümü üzerine bir deney. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İlhan, S. Y. (2018). Ortaokul müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların dijital müzik yazılımları ile çokseslendirme analizi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kalkanoğlu, B. (2018). Bilgisayar destekli piyano öğretiminin öğrenci performansı üzerindeki etkilerinin araştırılması (home concert xtreme örneği). (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (9.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırgız Durukan, G. (2018). Türkiye müzik ortamındaki telif hakları konusunun dijital müziğe yansıması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Konuk, E. (2020). Dijital teknoloji çağında müzik: postmodern dönüşüm analizi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mert, E. (2019). İlköğretim 7. Sınıf müzik öğretiminde teknoloji destekli materyal kullanımının akademik başarıya etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özer, H. (2021). Müzik teknolojilerinin müzik eğitimi anabilim dallarında kullanımına yönelik bir araştırma; Van ili örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Van: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özkeleş, M. (2018). Miks aşamasında boyut kavramı ve boyutu etkileyen faktörler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, M. (2019). Teknik kulak eğitiminde spektral değişkenler: müzik teknolojisi eğitimi alan öğrencilerin mesleki işitme yetilerini geliştirmek üzere inovatif bir uygulama önerisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Say, A. (2005). Müzik ansiklopedisi (1. Baskı), Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Seçme, S. (2018). Sayısal ses çalışma yazılımları arasındaki ses çıktılarının farklarının analizleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Sönmez, M. H. (2019). Devlet okulları ve özel okullardaki müzik öğretmenlerinin 5. Sınıf müzik dersinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri (kayseri ili örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sulak, E. (2018). Dijital ses efektlerinin yazılımsal olarak oluşturulması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tanyeri, B. (2018). Türk müziği usulleri ile sanal ses kütüphanesi tasarımı. (Yayınlanmamış doktora tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tehli, S. (2020). Müzik teknolojileri kapsamında geliştirilmiş sanal işitsel ortamın yaylı çalgı öğrencilerinin entonasyon farkındalığına etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tekeli, B. (2019). Erişilebilir ve yardımcı müzik teknolojilerinin kullanılabilirliğine ilişkin bir araştırma (engelli bireyler örneği). (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tekin, İ. H. (2017). Video oyunlarında müziğin kullanımı: Legend of zelda örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tuna, C. (2018). Online alışverişte müzik ve temponun tüketicinin zaman algısına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü.
 • Yıldırım, C. (2000). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yılmaz, K. (2019). Arel nazariyatındaki basit makamlarda bestelenmiş klasik türk müziği eserleri ile bu makamlara ait nazari bilgilerin bilgisayar destekli karşılaştırılması. (Yayınlanmamış sanatta yeterlilik tezi). Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yungul, O. (2018). Web tabanlı uzaktan eğitimin çalgı (gitar) eğitiminde uygulanabilirliği. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Examination of Postgraduate Theses in the Field Of Music Technologies In Turkey Between 2018-2022

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 48 - 60, 30.06.2023
https://doi.org/10.52911/itall.1231676

Öz

The development of technology affects human life and interests in many areas. This research was carried out to classify the postgraduate theses in the field of music technologies covering the years 2018-2022 in Turkey in order to reveal the effects of technological developments on music. Since the specified time period includes the Covid-19 pandemic period, it is among the sub-objectives of the research to determine the situation as a leading indicator of the effect on the thesis studies. The research is a descriptive study from qualitative research methods. The content and scope of the research consist of a total of 31 postgraduate theses that can be accessed on the thesis screening page of the Council of Higher Education between 2018-2022. In the thesis studies reached for the research, the concepts related to music technologies included in the keywords, subject headings, and abstracts of the theses constitute the limitations of the research. Although these concepts include the expressions "Computer, technology, sound recording, digital, recording technologies, sound technologies, music technologies, studio, software", the ones related to the field of music have been scanned. The data obtained were classified according to academic degrees, years, universities, institutes, subjects, the language in which they were written, and thesis titles and were analyzed by making frequency/percentage distributions. Based on the data obtained, it was concluded that the master's theses in the field of music technology are in the majority, the studies are based in Istanbul, and the Social Sciences Institutes are dominant based on the institute. It is thought that the research is important in terms of creating a leading indicator for the studies to be done in the field of music technologies.

Kaynakça

 • Acar, A. K. (2019). Müzik teknolojilerinin başlangıç seviye grup piyano eğitiminde kullanılabilirliğine yönelik öğretim programı önerisi: mıdı piyano laboratuvar uygulamaları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akça, M. (2018). Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda teknolojik araç ve bilgisayar destekli klasik gitar eğitim metodunun etkililiğinin sınanması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akkaya, U. C. (2018). İşitsel p300 esaslı algısal beyin bilgisayar müzik arayüzü kullanılarak ses biçimlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Asma İpekçiler, B. (2022). Covid-19 döneminde müzik öğretmenlerinin müzik teknolojisi ile ilgili aldıkları dersleri kullanma durumları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale : Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ayekin, H. (2018). Ev stüdyolarında el yapımı malzemelerle (dıy) akustik düzenleme. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Büyüktekin, M. A. (2019). Müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında ses kayıt ve müzik teknolojileri ile ilgili derslerin öğretimi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Chadabe, J. (1997). Electric sound. New Jersey: Pearson Education.
 • Çebi Taş, B. H. (2018). Türk sanat müziğinin internet üzerinden pazarlanması ve Türkiye müzik işletmeciliği ortamındaki yeri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çolak, S. (2018). Konvolüsyon yöntemi ile elde edilen akustik modellemelerin gerçek mekan yansımaları ile karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çörekçi, E. D. (2020). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının müzik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik tutumları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Delikara, A. (2019). Türkiye’de müzik teknolojileri alanında yapılmış lisansüstü tezler. Ekev Akademi Dergisi, 0 (79), 1-16.
 • Denizci Görgülü, Ö. Ç. (2018). İnternet ve müzik bağlamında Türkiye'de değişen müzisyen kimliği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hardal, B. (2018). Müziksel işitme okuma yazma dersi öğretiminde müzik teknolojisi uygulamalarının başarıya etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • İçuz, M. (2018). Kulaklık ve hoparlör dinleme düzenlerinde seçilen iki mikrofon diziliminin tercihinin öznel ölçümü üzerine bir deney. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İlhan, S. Y. (2018). Ortaokul müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların dijital müzik yazılımları ile çokseslendirme analizi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kalkanoğlu, B. (2018). Bilgisayar destekli piyano öğretiminin öğrenci performansı üzerindeki etkilerinin araştırılması (home concert xtreme örneği). (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (9.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırgız Durukan, G. (2018). Türkiye müzik ortamındaki telif hakları konusunun dijital müziğe yansıması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Konuk, E. (2020). Dijital teknoloji çağında müzik: postmodern dönüşüm analizi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mert, E. (2019). İlköğretim 7. Sınıf müzik öğretiminde teknoloji destekli materyal kullanımının akademik başarıya etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özer, H. (2021). Müzik teknolojilerinin müzik eğitimi anabilim dallarında kullanımına yönelik bir araştırma; Van ili örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Van: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özkeleş, M. (2018). Miks aşamasında boyut kavramı ve boyutu etkileyen faktörler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, M. (2019). Teknik kulak eğitiminde spektral değişkenler: müzik teknolojisi eğitimi alan öğrencilerin mesleki işitme yetilerini geliştirmek üzere inovatif bir uygulama önerisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Say, A. (2005). Müzik ansiklopedisi (1. Baskı), Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Seçme, S. (2018). Sayısal ses çalışma yazılımları arasındaki ses çıktılarının farklarının analizleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Sönmez, M. H. (2019). Devlet okulları ve özel okullardaki müzik öğretmenlerinin 5. Sınıf müzik dersinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri (kayseri ili örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sulak, E. (2018). Dijital ses efektlerinin yazılımsal olarak oluşturulması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tanyeri, B. (2018). Türk müziği usulleri ile sanal ses kütüphanesi tasarımı. (Yayınlanmamış doktora tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tehli, S. (2020). Müzik teknolojileri kapsamında geliştirilmiş sanal işitsel ortamın yaylı çalgı öğrencilerinin entonasyon farkındalığına etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tekeli, B. (2019). Erişilebilir ve yardımcı müzik teknolojilerinin kullanılabilirliğine ilişkin bir araştırma (engelli bireyler örneği). (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tekin, İ. H. (2017). Video oyunlarında müziğin kullanımı: Legend of zelda örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tuna, C. (2018). Online alışverişte müzik ve temponun tüketicinin zaman algısına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü.
 • Yıldırım, C. (2000). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yılmaz, K. (2019). Arel nazariyatındaki basit makamlarda bestelenmiş klasik türk müziği eserleri ile bu makamlara ait nazari bilgilerin bilgisayar destekli karşılaştırılması. (Yayınlanmamış sanatta yeterlilik tezi). Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yungul, O. (2018). Web tabanlı uzaktan eğitimin çalgı (gitar) eğitiminde uygulanabilirliği. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Berna ÖZKUT 0000-0001-9476-6506

Elif KISTIR 0000-0002-0783-7108

Erken Görünüm Tarihi 26 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 9 Ocak 2023
Kabul Tarihi 14 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ÖZKUT, B., & KISTIR, E. (2023). Examination of Postgraduate Theses in the Field Of Music Technologies In Turkey Between 2018-2022. Instructional Technology and Lifelong Learning, 4(1), 48-60. https://doi.org/10.52911/itall.1231676