PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ

Yıl 2014, Cilt: 72 Sayı: 2, 3 - 29, 13.06.2014

Kaynakça

  • Akdeniz, Ayşe Ledün: Sosyal Güvenlik Hukukunda Meslek Hastalığı Kavramı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2012. Akın, Levent: “İşverenin İşçiyi Gözetme Borcundan Doğan Sorumluluğunda Uygun Nedensellik Bağı”, Çimento İşveren, S. 2, C. 25, Mart 2011, s. 26- Aktaş, Hakkı: “İşverenin İşçi Ve Sigorta Karşısında Sorumluluğu, Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, 2010. Araslı, Utkan: “Yeni Borçlar Yasası’nın İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Maddi Tazminat Davalarında Getirdiği Sistem ve Hakkaniyet İndirimi”, Sicil, S. 24, Aralık 2011. Aydınlı, İbrahim: “İşverenin Koruma Yükümlülüğünün Sınırına İlişkin Hukuk Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 5006, 2011. Başboğa Şahbaz, Zübeyde: İşverenin İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sorumluluğu İle Maddi Zararın Hesabına İlişkin Esaslar, İstanbul, Beta, 2010 Başterzi, Süleyman: “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 2009 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtayın İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2009, Türk Milli Komitesi, Ankara, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, 2011. Baycık, Gaye: İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Maden İşçileri, Ankara, Yetkin, 2006. Çenberci, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, 6. Bası, Ankara, Olgaç Matbaası, 19 Eichenhofer, Eberhard/Wenner, Ulrich: Kommentar zum SGB VII, (Komm. zum SGB VII, Yazar Adı, Art., Kn.) Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşkazası Ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 344, 1974. Gauch Peter/Schmid, Jörg: Obligationenrecht, Teilband V 2c, Der Arbeitsvertrag, 4. Aufl., Schulthess § 2006, Art 328 OR, N. 15 (Staehelin, Obligationenrecht, Art…OR, Kn.).
  • Güneren, Ali: İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Ankara, Adalet Yayınevi, 2010. Gürsoy, Kemal Tahir: “İşverenin Sorumluluğu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1974. Güzel, Ali/Okur, Ali Rıza/Caniklioğlu, Nurşen: Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmiş 14. Bası, İstanbul, Beta, 2012 Güzel, Ali/Ugan Çatalkaya, Deniz: “İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğunun Niteliği ve Sınırları (Karar İncelemesi), Çalışma ve Toplum, S. 34, 2012/3. Hatemi, Hüseyin: İş kazasından Doğan Maddi Tazminat Miktarının Tayini, İHU, İş K. 73 (No.2), 1976. Hausheer, Heinz/Walter, Hans Peter: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Obligationenrecht Band Vı. 2. Abteilung, Bern, Stämpfli Verlag AG Bern, 2010 (Berner Komm, Art...OR, Kn.). Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, 2007 (BSK OR I, Yazar Adı, Art., Kn.). Kaplan Seylen, Tuncay: “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında İşverenin Hukuki Sorumluluğu ve Sorumluluğun Hukuki Dayanağı”, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ed. Dilek Baybora, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını No. 2664, 20 Nomer, Haluk Nami: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 13. Bası, İstanbul, Beta, 2013. Oğuzman, Kemal: “İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan İşverenin Sorumluluğu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 34, S. 1-4, 1968. Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip, Genişletilmiş 10. Bası, İstanbul, Vedat, 2012. Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.2, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip, Genişletilmiş 10. Bası, İstanbul, Vedat, 2013. Reisoğlu, Seza: Hizmet Akdi – Mahiyeti-Unsurları-Hükümleri, Ankara, Sevinç Matbaası, 1968. Sanlı, Kerem Cem: “Kusursuz Sorumluluk Halleri”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu: Makaleler- Tebliğler, İstanbul, XII Levha, 2012, s. Saraç, Coşkun: “İşyeri Dışında Meydana Gelen İş Kazası Nedeniyle Sorumluluk – İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü – Uygun İlliyet Bağı”, Sicil, S. 18, Haziran 2010. Sevimli, K. Ahmet: “Türk Borçlar Kanunu m. 417 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Işığında Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması”, Çalışma ve Toplum, S. 36, 2013/1. Süzek, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 9. Baskı, İstanbul, Beta, 2013. Süzek, Sarper: “Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda İşverenin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu”, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk Ve Tazminat, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosu 1996 Yılı Toplantısı.
  • Tandoğan, Halûk: Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, Ajans-Türk Matbaası, 1961. Tandoğan, Halûk: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara, Turhan, 1981. Tekinay, Selâhattin Sulhi: “İş Kazalarından Ve Meslek Hastalıklarından Dolayı İş Verenin Sorumluluğunun Sınırlanması Meselesi, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, S. 3, 1968. Tuncay, Can: “İş Kazasının Unsurları Ve İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğu, İHU, SSK. 11 (No.2), 1982. Tuncay, Can/Ekmekçi, Ömer: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Güncelleştirilmiş 16. Bası, İstanbul, Beta, 2013. Tunçomağ, Kenan: Türk İş Hukuku, C. 1, İkinci Bası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınları No. 2041, 1975. Tunçomağ, Kenan/Centel, Tankut: İş Hukukunun Esasları, 6. Baskı, İstanbul, Beta, 2013. Ulusan, İlhan: Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu, İstanbul, Kazancı, 1990. Üçışık, Hasan Fehim: Türk İş Hukukunda İşverenin İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Sorumluluğu, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 19 Üçışık, Hasan Fehim: “İşverenin Kavga Sırasında Yaralanan İşçiye Karşı Sorumluluğu”, İHU, İş K. 73 (No. 3), 1982/II. Yıldız, Gaye Burcu: “İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Toprak İşveren, S. 86, Haziran 2010. Waltermann, Raimund: Sozialrecht, 9 Aufl., C. F. Müller, 2011

Yıl 2014, Cilt: 72 Sayı: 2, 3 - 29, 13.06.2014

Kaynakça

  • Akdeniz, Ayşe Ledün: Sosyal Güvenlik Hukukunda Meslek Hastalığı Kavramı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2012. Akın, Levent: “İşverenin İşçiyi Gözetme Borcundan Doğan Sorumluluğunda Uygun Nedensellik Bağı”, Çimento İşveren, S. 2, C. 25, Mart 2011, s. 26- Aktaş, Hakkı: “İşverenin İşçi Ve Sigorta Karşısında Sorumluluğu, Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, 2010. Araslı, Utkan: “Yeni Borçlar Yasası’nın İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Maddi Tazminat Davalarında Getirdiği Sistem ve Hakkaniyet İndirimi”, Sicil, S. 24, Aralık 2011. Aydınlı, İbrahim: “İşverenin Koruma Yükümlülüğünün Sınırına İlişkin Hukuk Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 5006, 2011. Başboğa Şahbaz, Zübeyde: İşverenin İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sorumluluğu İle Maddi Zararın Hesabına İlişkin Esaslar, İstanbul, Beta, 2010 Başterzi, Süleyman: “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 2009 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtayın İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2009, Türk Milli Komitesi, Ankara, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, 2011. Baycık, Gaye: İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Maden İşçileri, Ankara, Yetkin, 2006. Çenberci, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, 6. Bası, Ankara, Olgaç Matbaası, 19 Eichenhofer, Eberhard/Wenner, Ulrich: Kommentar zum SGB VII, (Komm. zum SGB VII, Yazar Adı, Art., Kn.) Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşkazası Ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 344, 1974. Gauch Peter/Schmid, Jörg: Obligationenrecht, Teilband V 2c, Der Arbeitsvertrag, 4. Aufl., Schulthess § 2006, Art 328 OR, N. 15 (Staehelin, Obligationenrecht, Art…OR, Kn.).
  • Güneren, Ali: İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Ankara, Adalet Yayınevi, 2010. Gürsoy, Kemal Tahir: “İşverenin Sorumluluğu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1974. Güzel, Ali/Okur, Ali Rıza/Caniklioğlu, Nurşen: Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmiş 14. Bası, İstanbul, Beta, 2012 Güzel, Ali/Ugan Çatalkaya, Deniz: “İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğunun Niteliği ve Sınırları (Karar İncelemesi), Çalışma ve Toplum, S. 34, 2012/3. Hatemi, Hüseyin: İş kazasından Doğan Maddi Tazminat Miktarının Tayini, İHU, İş K. 73 (No.2), 1976. Hausheer, Heinz/Walter, Hans Peter: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Obligationenrecht Band Vı. 2. Abteilung, Bern, Stämpfli Verlag AG Bern, 2010 (Berner Komm, Art...OR, Kn.). Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, 2007 (BSK OR I, Yazar Adı, Art., Kn.). Kaplan Seylen, Tuncay: “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında İşverenin Hukuki Sorumluluğu ve Sorumluluğun Hukuki Dayanağı”, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ed. Dilek Baybora, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını No. 2664, 20 Nomer, Haluk Nami: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 13. Bası, İstanbul, Beta, 2013. Oğuzman, Kemal: “İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan İşverenin Sorumluluğu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 34, S. 1-4, 1968. Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip, Genişletilmiş 10. Bası, İstanbul, Vedat, 2012. Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.2, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip, Genişletilmiş 10. Bası, İstanbul, Vedat, 2013. Reisoğlu, Seza: Hizmet Akdi – Mahiyeti-Unsurları-Hükümleri, Ankara, Sevinç Matbaası, 1968. Sanlı, Kerem Cem: “Kusursuz Sorumluluk Halleri”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu: Makaleler- Tebliğler, İstanbul, XII Levha, 2012, s. Saraç, Coşkun: “İşyeri Dışında Meydana Gelen İş Kazası Nedeniyle Sorumluluk – İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü – Uygun İlliyet Bağı”, Sicil, S. 18, Haziran 2010. Sevimli, K. Ahmet: “Türk Borçlar Kanunu m. 417 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Işığında Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması”, Çalışma ve Toplum, S. 36, 2013/1. Süzek, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 9. Baskı, İstanbul, Beta, 2013. Süzek, Sarper: “Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda İşverenin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu”, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk Ve Tazminat, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosu 1996 Yılı Toplantısı.
  • Tandoğan, Halûk: Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, Ajans-Türk Matbaası, 1961. Tandoğan, Halûk: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara, Turhan, 1981. Tekinay, Selâhattin Sulhi: “İş Kazalarından Ve Meslek Hastalıklarından Dolayı İş Verenin Sorumluluğunun Sınırlanması Meselesi, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, S. 3, 1968. Tuncay, Can: “İş Kazasının Unsurları Ve İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğu, İHU, SSK. 11 (No.2), 1982. Tuncay, Can/Ekmekçi, Ömer: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Güncelleştirilmiş 16. Bası, İstanbul, Beta, 2013. Tunçomağ, Kenan: Türk İş Hukuku, C. 1, İkinci Bası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınları No. 2041, 1975. Tunçomağ, Kenan/Centel, Tankut: İş Hukukunun Esasları, 6. Baskı, İstanbul, Beta, 2013. Ulusan, İlhan: Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu, İstanbul, Kazancı, 1990. Üçışık, Hasan Fehim: Türk İş Hukukunda İşverenin İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Sorumluluğu, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 19 Üçışık, Hasan Fehim: “İşverenin Kavga Sırasında Yaralanan İşçiye Karşı Sorumluluğu”, İHU, İş K. 73 (No. 3), 1982/II. Yıldız, Gaye Burcu: “İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Toprak İşveren, S. 86, Haziran 2010. Waltermann, Raimund: Sozialrecht, 9 Aufl., C. F. Müller, 2011

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Bireysel İş Hukukuna İlişkin Yazılar
Yazarlar

Ayşe Akdeniz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 72 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuhfm115325, journal = {Journal of Istanbul University Law Faculty}, issn = {1303-4375}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {72}, number = {2}, pages = {3 - 29}, title = {İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ}, key = {cite}, author = {Akdeniz, Ayşe} }
APA Akdeniz, A. (2014). İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ . Journal of Istanbul University Law Faculty , 72 (2) , 3-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9190/115325
MLA Akdeniz, A. "İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ" . Journal of Istanbul University Law Faculty 72 (2014 ): 3-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9190/115325>
Chicago Akdeniz, A. "İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ". Journal of Istanbul University Law Faculty 72 (2014 ): 3-29
RIS TY - JOUR T1 - İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ AU - AyşeAkdeniz Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Law Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 29 VL - 72 IS - 2 SN - 1303-4375- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ %A Ayşe Akdeniz %T İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ %D 2014 %J Journal of Istanbul University Law Faculty %P 1303-4375- %V 72 %N 2 %R %U
ISNAD Akdeniz, Ayşe . "İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ". Journal of Istanbul University Law Faculty 72 / 2 (Haziran 2014): 3-29 .
AMA Akdeniz A. İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ. Journal of Istanbul University Law Faculty. 2014; 72(2): 3-29.
Vancouver Akdeniz A. İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ. Journal of Istanbul University Law Faculty. 2014; 72(2): 3-29.
IEEE A. Akdeniz , "İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ", Journal of Istanbul University Law Faculty, c. 72, sayı. 2, ss. 3-29, Haz. 2014