PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI

Yıl 2009, Cilt 59, Sayı 2, 213 - 238, 08.10.2010

Öz

Bu çalışmada, işletmeyi tüm yönleriyle değerlemeyi amaçlayan performans değerleme modellerinden finansal, finansal olmayan ve birleşik performans değerleme modellerine yer verilmiş ve finansal performans değerleme modellerini yetersizliklerini ve eksikliklerini gidermeye yönelik olarak stratejik değerleme modeli olan çok boyutlu performans değerleme modeli kurumsal karne yaklaşımı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kurumsal karne yaklaşımı bünyesinde müşteri, iç değerlendirme ve sürekli öğrenme sürecini bünyesinde barındırmaktadır. İşletmelerin faaliyetlerinin sürekliliğinin sadece kar maksimizasyonu ile mümkün olmadığı, yasal, vakalar ve ölçüm yöntemlerine uyum kapsayan vaka matrisinin gerekliliği ve risk odaklı iç denetim organizasyonu tarafından kullanılması ilgili matrisin, kurumsal karne yaklaşımının yeni bir boyutu olarak yer alması gerektiği belirtilmiştir.

Kaynakça

 • Ağca Veysel, Tunçer Ender, Çok Boyutlu Performans Değerleme Modelleri ve Bir Balanced Scorecard Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, C: VIII, Sayı: 1, 2006, ss: 165-176.
 • Akgül, BaĢak Ataman, ĠĢletmelerde Yeni Performans Ölçümleme Sistemleri, Muhasebe Finansman Dergisi, 2004, ss: 73-82.
 • Akman Özgür, ĠĢletmelerde Stratejik Yönetim ve Modern Stratejik Yönetim YaklaĢımlarından DengelenmiĢ Skor Tablosu Uygulmasına Ait Bir Model Önerisi, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2002.
 • Anthony J. Ridley, “Audit Committee Event Matrix”, Internal Auditor, April 2000, ss. 48-61. BIMSA Palladium Executing Strategy, “Stratejik Odaklı Organizasyonlar ve Performans Esaslı Bütçeleme”, Kamu Ġdareleri Strateji GeliĢtirme Birimleri Aylık Bilgi PaylaĢım Toplantısı-1, Maliye Bankanlığı- Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, 7 Temmuz 2006, Slayt: 1-22.
 • Chapman, Christy, “EC Green Paper Discuss Need for Internal Auditing”, Internal Auditor, October 1996, ss. 7-10.
 • ÇoĢkun Ali, Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı: Türkiye’deki Sanayi ĠĢletmeleri Üzerine Bir AraĢtırma, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 1, Mart 2006, ss: 127-153.
 • ÇoĢkun, Ali, STK’ların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir YaklaĢım: Performans Karnesi, Sivil Toplum, Yıl. 4, Sayı: 15, ss: 103-117.
 • Ercan, M.K & Öztürk, M.B & DemirgüneĢ K., Değere Dayalı Yönetim ve Entelektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara, Ekim 2003.
 • Gürbüz, A.Osman, Ergincan,, Yakup Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) ve Net Kar: ĠMKB’deki Hisse Senedi Fiyatlarının Analizi (1995-2000), Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, C: 6, Yıl: 10, Sayı: 21, Ocak 2004, ss. 28-39.
 • Gürol, Yonca Deniz, Toplam (Dengeli) BaĢarı Göstergesi (Balanced Scorecard) Yönteminin Stratejik Bilginin Sağlanması Sürecindeki Yeri, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, EskiĢehir, Kasım 2004, s: 315-322.
 • Hamel, Gary & Prahalad, C.K., Geleceği Kazanmak, Anadolu Grubu Yayınları, No: 1, Ġstanbul, 1995.
 • Horngren C.T. & Sundem, G.L., Stratton W.O., Introduction to Management Accounting, Twelfh Edition, Pertice-Hall International, New Jersey, 2002.
 • Hongeren, C.T. & Foster G., Datar S.M., Cost Accounting, Tenth Edition, Pertice-Hall International, New Jersey, 2000.
 • Kaplan, S. Robert & Norton P. David, The Strategy Focused Organization, Harward Business School Publishing Corporation, (ISBN: 1-57851-250-6) 2001.
 • Kaplan, S. Robert & Norton, P. David, Balance Scorecard ġirket Stratejisini Eyleme DönüĢtürmek, Sistem Yayıncılık, 2007.
 • Karapınar, Aydın, ĠĢletme Performansının Ölçülmesinde Katma Değer ve Bir Örnek Uygulama”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C: 4, Sayı: 2, Haziran 2002, ss: 59-74
 • Martin, J.D.& Petty, J.W., Value Based Management, Harvard Business Scholl Pres, BostonMassachusetts, 2000.
 • Schultheis, Robert & Summer Mary, Management Information Systems: The Manager’s View Chicago, Third Edition, Irwin, 1995.
 • Steward, Myers &. Brealey, R.A, Principles of Corporate Finance, Sixth Edition, Irwin/Mc Graw –Hill Inc., Boston, 2000.
 • The Institute Internal Auditor, The Professional Practices Framework, Florida, 2002, Uzay, ġaban, ĠĢletmelerde Denetim Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin (Audit Committee) Rolü ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi, Ocak 2003, ss. 71-82.

Yıl 2009, Cilt 59, Sayı 2, 213 - 238, 08.10.2010

Öz

Kaynakça

 • Ağca Veysel, Tunçer Ender, Çok Boyutlu Performans Değerleme Modelleri ve Bir Balanced Scorecard Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, C: VIII, Sayı: 1, 2006, ss: 165-176.
 • Akgül, BaĢak Ataman, ĠĢletmelerde Yeni Performans Ölçümleme Sistemleri, Muhasebe Finansman Dergisi, 2004, ss: 73-82.
 • Akman Özgür, ĠĢletmelerde Stratejik Yönetim ve Modern Stratejik Yönetim YaklaĢımlarından DengelenmiĢ Skor Tablosu Uygulmasına Ait Bir Model Önerisi, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2002.
 • Anthony J. Ridley, “Audit Committee Event Matrix”, Internal Auditor, April 2000, ss. 48-61. BIMSA Palladium Executing Strategy, “Stratejik Odaklı Organizasyonlar ve Performans Esaslı Bütçeleme”, Kamu Ġdareleri Strateji GeliĢtirme Birimleri Aylık Bilgi PaylaĢım Toplantısı-1, Maliye Bankanlığı- Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, 7 Temmuz 2006, Slayt: 1-22.
 • Chapman, Christy, “EC Green Paper Discuss Need for Internal Auditing”, Internal Auditor, October 1996, ss. 7-10.
 • ÇoĢkun Ali, Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı: Türkiye’deki Sanayi ĠĢletmeleri Üzerine Bir AraĢtırma, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 1, Mart 2006, ss: 127-153.
 • ÇoĢkun, Ali, STK’ların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir YaklaĢım: Performans Karnesi, Sivil Toplum, Yıl. 4, Sayı: 15, ss: 103-117.
 • Ercan, M.K & Öztürk, M.B & DemirgüneĢ K., Değere Dayalı Yönetim ve Entelektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara, Ekim 2003.
 • Gürbüz, A.Osman, Ergincan,, Yakup Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) ve Net Kar: ĠMKB’deki Hisse Senedi Fiyatlarının Analizi (1995-2000), Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, C: 6, Yıl: 10, Sayı: 21, Ocak 2004, ss. 28-39.
 • Gürol, Yonca Deniz, Toplam (Dengeli) BaĢarı Göstergesi (Balanced Scorecard) Yönteminin Stratejik Bilginin Sağlanması Sürecindeki Yeri, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, EskiĢehir, Kasım 2004, s: 315-322.
 • Hamel, Gary & Prahalad, C.K., Geleceği Kazanmak, Anadolu Grubu Yayınları, No: 1, Ġstanbul, 1995.
 • Horngren C.T. & Sundem, G.L., Stratton W.O., Introduction to Management Accounting, Twelfh Edition, Pertice-Hall International, New Jersey, 2002.
 • Hongeren, C.T. & Foster G., Datar S.M., Cost Accounting, Tenth Edition, Pertice-Hall International, New Jersey, 2000.
 • Kaplan, S. Robert & Norton P. David, The Strategy Focused Organization, Harward Business School Publishing Corporation, (ISBN: 1-57851-250-6) 2001.
 • Kaplan, S. Robert & Norton, P. David, Balance Scorecard ġirket Stratejisini Eyleme DönüĢtürmek, Sistem Yayıncılık, 2007.
 • Karapınar, Aydın, ĠĢletme Performansının Ölçülmesinde Katma Değer ve Bir Örnek Uygulama”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C: 4, Sayı: 2, Haziran 2002, ss: 59-74
 • Martin, J.D.& Petty, J.W., Value Based Management, Harvard Business Scholl Pres, BostonMassachusetts, 2000.
 • Schultheis, Robert & Summer Mary, Management Information Systems: The Manager’s View Chicago, Third Edition, Irwin, 1995.
 • Steward, Myers &. Brealey, R.A, Principles of Corporate Finance, Sixth Edition, Irwin/Mc Graw –Hill Inc., Boston, 2000.
 • The Institute Internal Auditor, The Professional Practices Framework, Florida, 2002, Uzay, ġaban, ĠĢletmelerde Denetim Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin (Audit Committee) Rolü ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi, Ocak 2003, ss. 71-82.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ÇANAKÇIOĞLU>


Mahmut DEMİRBAŞ>

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 59, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuifm8693, journal = {İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası}, issn = {1304-0235}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {59}, number = {2}, pages = {213 - 238}, title = {PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {Çanakçıoğlu, Mustafa and Demirbaş, Mahmut} }
APA Çanakçıoğlu, M. & Demirbaş, M. (2010). PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI . İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası , 59 (2) , 213-238 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifm/issue/795/8693
MLA Çanakçıoğlu, M. , Demirbaş, M. "PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI" . İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 59 (2010 ): 213-238 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifm/issue/795/8693>
Chicago Çanakçıoğlu, M. , Demirbaş, M. "PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 59 (2010 ): 213-238
RIS TY - JOUR T1 - PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI AU - MustafaÇanakçıoğlu, MahmutDemirbaş Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 238 VL - 59 IS - 2 SN - 1304-0235- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI %A Mustafa Çanakçıoğlu , Mahmut Demirbaş %T PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI %D 2010 %J İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası %P 1304-0235- %V 59 %N 2 %R %U
ISNAD Çanakçıoğlu, Mustafa , Demirbaş, Mahmut . "PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 59 / 2 (Ekim 2010): 213-238 .
AMA Çanakçıoğlu M. , Demirbaş M. PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 2010; 59(2): 213-238.
Vancouver Çanakçıoğlu M. , Demirbaş M. PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 2010; 59(2): 213-238.
IEEE M. Çanakçıoğlu ve M. Demirbaş , "PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, c. 59, sayı. 2, ss. 213-238, Eki. 2010