Yıl 2015, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 251 - 276 2016-04-01

The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat)
AHMED HAMDİ AKSEKİ’NİN BİRDEN FAZLA EVLİLİK (TEADDÜD-İ ZEVCÂT) KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI

Abdullah DURMUŞ [1]


In the late period of the Ottoman Empire many social and economic issues have been discussed by scholars of that time. Polygamy was frequently mentioned among intellectuals. Proponents of Westernization and Turkish nationalists criticized polygamy, but Islamists supported it. In this context, Ahmed Hamdi Akseki argued that polygamy is permissible in Islam. But according to him, the justice among women absolutely must be considered. Also the state must inquiry the man who want to marry more than one about fulfilling the justice between his wives.

Osmanlı Devletinin son devrinde sosyal ve iktisadi birçok konu tartışılmıştır. Sosyal alanda tartışılan konulardan biri de kadındır. Kadın konusunda da birden çok evlilik aydınlar arasında çokça dile getirilmiştir. Birden çok evlenmeyi Batıcı ve Türkçü aydınlar eleştirirken İslamcı aydınlar ise savunmuşlardır. Ahmed Hamdi Akseki bu tartışmalarda İslam’da birden fazla evliliğe izin verildiğini savunur. Ancak ona göre adalet şartına kesinlikle uyulması gerekmektedir. Ayrıca devlet, birden çok evlenmek isteyen kişinin adalet şartını yerine getirip getiremeyeceğini araştırması gerekmektedir.
 • Ahmed  Naim,  “Taaddüd-­‐‑i  zevcât  İslamiyet’ten  Men  Olunabilir  mi  İmiş”,   Sebilü’r-­‐‑Reşad,  c.  XII,  sy.  298,  Mayıs  1329.
 • Akdaş,   Hayrunnisa;   Kahraman,   Abdullah,   “Tanzimat’tan   II.   Meşruti-­‐‑ yet’e   Taaddüd-­‐‑i   Zevcatı   Savunanlar,   Reddedenler   ve   Gerekçeleri”,   Erzincan   Üniv.  Sos.Bil.  Dergisi,  c.  VIII,  sy.  3,  Yıl:  2015.   Akseki,   “İslamiyet  ve  Teaddüd-­‐‑i  Zevcât”,  Osmanlıdan  Cumhuriyete   İslam   Düşüncesinde  Arayışlar,  İstanbul  1999.
 • Bilmen,   Ömer   Nasuhi,   “Teaddüd-­‐‑i   Zevcat   Müessesesi   İctimaiyyesi-­‐‑1”,   Sebil’ür-­‐‑Resad, c.23,  Yıl:  1340.
 • Bolay,  Süleyman  Hayri,  “Ahmed  Hamdi  Akseki”,  DİA,  II,  293-­‐‑295.
 • Dârimî,  Ebû  Muhammed  Abdullah  b.  Abdurrahman  (ö.384/994),  Sü-­‐‑ nenü’d-­‐‑Dârimî,  “Nikah”,  24,  I-­‐‑II,  İstanbul  1992.
 • Demircan,   Adnan,   “Cahiliyye   ve   Hz.   Peygamber   Döneminde   Çok   Kadınla  Evlilik”,    İstem,    sy.  2,  Yıl:  2003.
 • Ebû  Dâvûd,  Süleyman  b.  Eş‘as  (ö.  275/888),  Sünen-­‐‑i  Ebî  Dâvûd, “Ni-­‐‑ kah”,  38,  I-­‐‑IV,  İstanbul  1992.
 • Gökalp,  Ziya,  Makaleler  9,  İstanbul  1980.
 • Gündüz,  Mustafa,  II.  Meşrutiyetin  Klasik  Paradigmaları,  Ankara  2007.
 • İbn   Mâce,   Ebu   Abdillah   Muhammed   b.   Yezid   el-­‐‑Kazvinî   (ö.   273/887),  Sünen, “Nikah”,  47,  I-­‐‑II,   (Nşr.  Muhammed  Fuad  Abdulbâkî),  Da-­‐‑ ru’l-­‐‑hadîs,  Kâhire  t.y.
 • İncegül,   Sümeyye,   Tanzimattan   Günümüze   Çok   Evlilik   Tartışmaları, Yayımlanmamış   Yüksek   Lisans   Tezi,   Erciyes   Üniv.   Sosyal   Bilimler   Enstitüsü,   Kayseri  2008.
 • Kahraman,   Abdullah,   “Zor Zamanlarda   Yapılabileceklerin   En   İyisini   Yapan   İslam   Alimi:   Ahmed   Hamdi   Akseki   (1887-­‐‑1951)”,   İslam   Hukuku   Araştırmaları  Dergisi,  sy.  6,  Yıl:  2005.
 • Kara,  İsmail,  “Türkiye’de  İslamcılık  Düşüncesi  Ve  Hareketi  Üzerine  Bir-­‐‑ kaç  Not”,  Türkiye’de  İslamcılık  Düşüncesi  ve  Hareketi-­‐‑Sempozyum  Tebliğleri,   İstan-­‐‑ bul  2013.
 • Kara,  İsmail,  Türkiye’de  İslamcılık  Düşüncesi,  İstanbul  1987, I-­‐‑II.
 • Koca,  Ferhat,  Şeyhulislam  Musa  Kazım  Efendi’nin  Hayatı  ve  Fetvaları,  İstan-­‐‑ bul  2002.
 • Mahmut   Esat,   Fatma   Aliye,   Çok   Eşlilik, Haz.:   Firdevs   Canbaz,   Ankara     2007.
 • Mansurizade  Said,  “Taaddüd-­‐‑i  Zevcât  İslamiyet’ten  Men  Olunabilir”,  İs-­‐‑ lam  Mecmuası  ,    sy.  8,  8  Mayıs  1330.
 • Mardin,  Şerif,  Türk  Modernleşmesi  – Makaleler  4,  İstanbul  1991.
 • Musa   Kâzım,   “Hürriyet-­‐‑Müsavat   (Çok   Evlilik)”,  Sırat-­‐‑ı  Müstakîm, sy.   4,   Yıl:  1324.
 • Neseî,   Ebû   Abdurrahmân   Ahmed   b.   Şuayb   (ö.305/915),   Sünenü’n-­‐‑
 • Nesâî,  “Nisâ”,  2,  I-­‐‑VIII,  İstanbul  1992.
 • Okur,   Kâşif   Hamdi,   “II.   Meşrutiyet   Dönemi   İslam   Hukuku   Tartışmalarından   Bir   Kesit (Mansurizade   Said   ve   Seyyid   Bey   örneği)”,   Dini Araştırmalar,   c.  II,  sy.  5,  Yıl:  1999.
 • Ortaylı,   İlber,   “Osmanlı  Toplumunda  Kadın”,  Osmanlı   İmparatorluğunda   İktisadi  ve  Sosyal  Değişim  – Makaleler  1,  Ankara  2000.
 • Ramazanoğlu,   Yıldız,   “Osmanlı   kadın   hareketinde   İslamcı   temalar”,   Türkiye’de  İslamcılık  Düşüncesi  ve  Hareketi-­‐‑Sempozyum  Tebliğleri,  İstanbul  2013.
 • Şemseddin  Sami,  “Kadınlar”,  Bir  Elde  İğne  Bir  Elde  Kitap,  İstanbul  2008.
 • Tekin,   Mustafa,   “İslamcılığın   cinsiyeti   :   Değişim   sürecinde   İslamcı   kadınlar”,  Türkiye’de   İslamcılık  Düşüncesi   ve  Hareketi-­‐‑Sempozyum   tebliğleri,  İstan-­‐‑ bul  2013.
 • Tirmizi,   Ebû   İsa   Muhammed   b.   İsa   b.   Sevde   (ö.   279/892),   (Thk.:İbrahim  Atve  Ivaz),  Sünenü’t-­‐‑Tirmizî,  “Nikah”,  41,  I-­‐‑V,  İstanbul  1992.
Konular Sosyal, Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdullah DURMUŞ
Kurum: İstanbul Üniveristesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

Bibtex @araştırma makalesi { iuilah179715, journal = {Journal of Istanbul University Faculty of Theology}, issn = {1303-5746}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {251 - 276}, doi = {}, title = {The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat)}, key = {cite}, author = {Durmuş, Abdullah} }
APA Durmuş, A . (2016). The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat) . Journal of Istanbul University Faculty of Theology , (32) , 251-276 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/17208/179715
MLA Durmuş, A . "The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat)" . Journal of Istanbul University Faculty of Theology (2016 ): 251-276 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/17208/179715>
Chicago Durmuş, A . "The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat)". Journal of Istanbul University Faculty of Theology (2016 ): 251-276
RIS TY - JOUR T1 - The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat) AU - Abdullah Durmuş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Faculty of Theology JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 276 VL - IS - 32 SN - 1303-5746- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat) %A Abdullah Durmuş %T The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat) %D 2016 %J Journal of Istanbul University Faculty of Theology %P 1303-5746- %V %N 32 %R %U
ISNAD Durmuş, Abdullah . "The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat)". Journal of Istanbul University Faculty of Theology / 32 (Nisan 2016): 251-276 .
AMA Durmuş A . The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat). Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2016; (32): 251-276.
Vancouver Durmuş A . The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat). Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2016; (32): 251-276.
IEEE A. Durmuş , "The Approach of Ahmad Hamdi Akseki on Polygamy (Taaddud-i Zavcat)", Journal of Istanbul University Faculty of Theology, sayı. 32, ss. 251-276, Nis. 2016