Yıl 2015, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 7 - 40 2016-04-01

The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah
BAKARA SURESI 106. AYET BAĞLAMINDA NESH-NES’ İLİŞKİSİ

Muhammed İsa YÜKSEK [1]


The 106th verse of Baqarah surah, that is maybe the first verses for naskh theory in the Usul/methodology, has undertaken a paternal role about the existence of naskh and, the formulation of naskh’s kinds and its form of realization. This article has dealt with the naskh and nas’  as two basic concepts in the context of different mutawater readings of Quran/Qraah. The article disregards that the discussion about there is naskh in Quran or not as a popular theme by the side of interpreters/Mufassers of Quran. Despite of that, the article evaluates this issue in the frame of the data of Usul/methodology and aims to indicate that there is a distinction between naskh and nas’. Therefore, it aims to some determinations about isolating elements, which are evaluated under the nas’  concepts, from naskh.

Bir problematik (mes’ele) olarak usul ilminde incelenen nesih teorisinin kullandığı ayetlerden belki de ilki olan Bakara suresi 106. ayet neshin mevcudiyeti, gerçekleşme şekli ve çeşitlerinin formüle edilmesinde bir şablon görevi üstlenmektedir. Bu çalışma Bakara suresi 106. ayette geçen ve nesih teorisi açısından temel iki kavram olan nesh ve nes’i -mütevatir kıraatlar bağlamında- bu kelimeler üzerinde bulunan farklı kıraatları esas alarak incelemektedir. Özellikle son dönem tefsir akademisyenleri nezdinde yaygın hale gelen Kur’an’da neshin varlığı/yokluğu gibi bir tartışmayı gündemine almayan çalışmamız, konuyu usul ilminin verileri çerçevesinde ele almakta ve nesh-nes’ kavramları arasında bir ayırıma giderek nes’ kavramı altında değerlendirilebilecek unsurların nesh’ten soyutlanması noktasında tespitler yapmayı hedeflemektedir.
 • Altundağ,  Mustafa,  “Kur’an’da  Neshi  Kabul  Etmeyenlerin  Gerekçelerine  Tah-­‐‑ lilî   Bir   Yaklaşım”, Kur’an   ve   Tefsir   Araştırmaları   III,   İstanbul,   Ensar   Neşriyat,   2002.
 • Alûsî,  Ebu’l-­‐‑Fadl  Şihabüddin  es-­‐‑Seyyid  Mahmud,  Ruhu’l-­‐‑Meânî, Beyrut,   Daru  İhyâi’t-­‐‑Türâsi’l-­‐‑Arabî,  t.y.
 • Âmidî,   Ebü'ʹl-­‐‑Hasan   Seyfeddin   Ali   b.   Muhammed   b.   Salim,   el-­‐‑İhkam   fî   usuli'ʹl-­‐‑ahkâm, Riyad,  Darü’s-­‐‑Samiî,  2003.
 • Bağdadî,  Ebu  Mansur  Abdülkahir,  en-­‐‑Nasih   ve’l-­‐‑Mensuh, thk.  Hilmi  Ka-­‐‑ mil  Esad  Abdülhadi,  Amman,  Darü’l-­‐‑Advâ,  t.y.
 • Bakkal,  Ali,  “Kur’an’da  Mensuh  Ayetlerin  Sayısı” Harran  Üniversitesi   İla-­‐‑ hiyat   Fakültesi   Dergisi   No:3,   Şanlıurfa,   Harran   Üniversitesi   İlahiyat   Fakültesi   Dergisi  Yayınları,  1996.
 • Begavî,  Ebu  Muhammed  el-­‐‑Huseyn  b.  Mesud  el-­‐‑Ferra,  Meâlimü’t-­‐‑Tenzil, thk.  Halid  Abdurrahman  el-­‐‑Ak,  Mervan  Sivar,  Beyrut,  Dârü'ʹl-­‐‑Ma'ʹrife,  1992.
 • Bikâî,   Ebü'ʹl-­‐‑Hasan   Burhaneddin   İbrâhim   b.   Ömer   b.   Hasan,   Nazmü'ʹd-­‐‑ dürer  fî  (min)  tenasübi'ʹl-­‐‑ay[ati]  ve'ʹs-­‐‑süver,  Kahire,  Daru’l-­‐‑Kitabi’l-­‐‑İslami,  t.y.
 • Cessâs,  Ebû  Bekr  Ahmed  b.  Alî  Râzî,    Ahkâmü'ʹl-­‐‑Kur'ʹân, thr.  Abdüsselam   Muhammed  Ali  Şahin,  Beyrut,  Darü’l-­‐‑Kütübi’l-­‐‑İlmiyye,  1994.
 • ……………Usulü’l-­‐‑fıkh  = Fusul fi’l-­‐‑usul,  dirase  ve   tahkik  Uceyl  Casim  en-­‐‑ Neşemi,  Kuveyt:  Vizaretü’l-­‐‑Evkaf  ve’ş-­‐‑Şuuni’l-­‐‑İslamiyye,  1994.
 • Cüveynî,   İmâmü'ʹl-­‐‑Haremeyn   Ebü'ʹl-­‐‑Meâlî   Rüknüddîn   Abdülmelik   b.   Abdullâh  b.  Yûsuf,  el-­‐‑Burhân  fî  usûli'ʹl-­‐‑fıkh,   thk.  Abdülazim  ed-­‐‑Dib,  Devha   [Do-­‐‑ ha],  Câmiatu  Katar,  1978.
 • Dânî,  Ebu  Amr  Osman  b.  Said,  et-­‐‑Teysir  fi’l-­‐‑Kırââti’s-­‐‑Seb’, Beyrut,  Dârü’l-­‐‑ Kütübi’l-­‐‑İlmiyye,  1996.
 • Dihlevî,   Mahmûd   b.   Muhammed,   İfadatü’l-­‐‑envar   fî   idaeti   usuli’l-­‐‑Menar, thk.  Hâlid  Muhammed  Abdülvahid  Hanefi,  Riyad,  Mektebetü’r-­‐‑Rüşd,  2005.
 • Ebu   Ali   el-­‐‑Farisî,   Ebu   Ali   el-­‐‑Hasen   b.   Abdülgafur,  el-­‐‑Hucce  li’l-­‐‑Kurrai’s-­‐‑ Seb’a, thk.  Bedreddin  Kahveci,  Beyrut,  Darü’l-­‐‑Me’mun  li’t-­‐‑Türâs,  1984.
 • Ebû Hayyan el-­‐‑Endelüsî, Esirüddin   Muhammed   b.   Yusuf   Ceyyani,   el-­‐‑ Bahru’l-­‐‑muhit,  thk.  Adil  Ahmed  Abdülmevcud  Ali  Muhammed  Muavvid,  Bey-­‐‑ rut,  Daru’l-­‐‑Kütübi’l-­‐‑İlmiyye,  1993.
 • Fahreddin   er-­‐‑Râzî,  Ebû  Abdullah   Fahreddin  Muhammed   b.  Ömer   Fah-­‐‑ reddin,   el-­‐‑Mahsul   fî   ilmi   usuli'ʹl-­‐‑fıkh,   thk.   Taha   Cabir   [Feyyaz]   Alvani, Beyrut,   Müessesetü'ʹr-­‐‑Risâle,  1992.
 • ………..et-­‐‑Tefsirü'ʹl-­‐‑kebir=Mefatihü'ʹl-­‐‑gayb,Beyrut,  Dâru’l-­‐‑Fikr,  1981.
 • Gazâlî,   Ebû   Hamid   Huccetülislam   Muhammed   b.   Muhammed,   el-­‐‑ Müstesfa   min   ilmi'ʹl-­‐‑usul,   dirase   ve   tahkik   Hamza   b.   Züheyr   Hafız,   Cidde,   eş-­‐‑ Şeriketü’l-­‐‑Medineti’l-­‐‑Münevvere  li’t-­‐‑Tıbaa  ve’n-­‐‑Neşr,  t.y.
 • Halil   b.   Ahmed,   Ebû   Abdurrahman   Halil   b.   Ahmed   b.Amr   Ferahidi,   Kitâbi'ʹl-­‐‑ayn, thk.  Abdülhamid  Hendâvî,  Beyrut,  Darü’l-­‐‑Kütübi’l-­‐‑İlmiyye,  2003.
 • Harbî,   Abdülaziz   b.   Ali   b.   Ali,   Tevcîhü   Müşkili’l-­‐‑Kırâât   el-­‐‑Aşriyye   el-­‐‑ Ferşiyye  lügaten  ve  tefsiran  ve  i’raben, Mekke,  y.y,  1997.
 • Hayyâtî,   Muhammâdî   b.   Abdüsselam,   Türâsü   Ebi’l-­‐‑Hasan   el-­‐‑Harrâlî   el-­‐‑ Merâkeşî, y.y,  Metâbiu’n-­‐‑Necah  el-­‐‑Cedide,  1995.
 • Hemezânî,   Ebu’l-­‐‑Ala   el-­‐‑Hasen   b.   Ahmed   b.   El-­‐‑Hasen,   Gâyetü’l-­‐‑İhtisar  fi   Kırââti’l-­‐‑Aşerati  eimmeti’l-­‐‑emsar, Tanta,  Darü’s-­‐‑Sahabe,  2006. Hibetullah  b.  Selame,  Ebü'ʹl-­‐‑Kâsım  Hibetullah  b.  Selame  b.  Nasr,  en-­‐‑Nasih   ve'ʹl-­‐‑mensuh, Mısır,  Mektebetü   ve  Matbaatü  Mustafa   el-­‐‑Bâbî   el-­‐‑Halebî   ve   Evla-­‐‑ düh,  1967.
 • İbn   Atıyye,   Ebu   Muhammed   Abdülhak   İbn   Galbun   el-­‐‑Endülüsî,   el-­‐‑ Muharrerü’l-­‐‑Veciz   fi   Tefsiri’l-­‐‑Kitabi’l-­‐‑Aziz, thk   Abdüsselam   Abdüşşâfi   Muham-­‐‑ med,  Beyrut,  Darü’l-­‐‑Kütübi’l-­‐‑İlmiyye,  2001.
 • İbn  Ebû  Meryem,    Ebû  Abdullah  Nasr  b.  Ali  b.Muhammed,  eş-­‐‑Şirazi  el-­‐‑ Müdah  fî vücuhi'ʹl-­‐‑kıraa  ve  ileliha,  thk.  Ömer  Hamdân  Kübeysi,  Cidde,  y.y,  1993.
 • İbn  Cevzî,  Ebu’l-­‐‑Ferec  Cemalüddin  Abdurrahman  b.  Ali  b.  Muhammed, Nevasihü'ʹl-­‐‑Kur'ʹân, thk.  ve  drs.  Muhammed  Eşref  Ali  el-­‐‑Melbâri,  Medine,  Vizare-­‐‑ tü’t-­‐‑Ta’limi’l-­‐‑Âlî,  2003.
 • …………  ..Zâdü’l-­‐‑mesir  fi  ilmi’t-­‐‑tefsir, Beyrut,  el-­‐‑Mektebü’l-­‐‑İslamî,  1987.
 • İbn  Cezerî,  Ebu’l-­‐‑Hayr  Muhammed  b.  Muhammed  ed-­‐‑Dimeşkî,  en-­‐‑Neşr   fi’l-­‐‑Kırââti’l-­‐‑Aşr, Beyrut,  Darü’l-­‐‑Kütübi’l-­‐‑İlmiyye,  t.y.
 • İbn  Cinni,  Ebü'ʹl-­‐‑Feth  Osman  b.  Cinni  el-­‐‑Mevsıli,  el-­‐‑Muhteseb:  fî  tebyini  vü-­‐‑ cuhi  şevazi'ʹl-­‐‑kıraa  ve'ʹl-­‐‑izahi  anha,  thk.  Ali  en-­‐‑Necdi  Nasıf,  Abdülhalim  en-­‐‑Neccâr, Abdülfettah   İsmail   Şibli,   yay.   haz.  Muhammed  Beşir  el-­‐‑İdilbi,   İstanbul,   Sezgin  Neşriyat,  1986.
 • İbn  Faris,  Ebü'ʹl-­‐‑Hüseyin  Ahmed  b.  Faris  b.  Zekeriyyâ,  Mu'ʹcemu  mekayi-­‐‑ si'ʹl-­‐‑luga,  thk.  Abdüsselam  Muhammed  Harun,  Beyrut,  Darü’l-­‐‑Fikr,  t.y.
 • İbn   Galbûn,   Ebu’l-­‐‑Hasan   Tahir   b.   Abdülmünim,  et-­‐‑Tezkira   fi’l-­‐‑Kırââti’s-­‐‑ Semân, thk.   Eymen   Rüşdi   Süveyd,   Dimeşk,   Darü’l-­‐‑Gavsâni   li’d-­‐‑Dirasâti’l-­‐‑ Kur’aniyye,  2009.
 • İbn   Haleveyh,   Ebû   Abdullah   Hüseyin   b.   Ahmed   b. Haleveyh,  el-­‐‑Hucce   fi’l-­‐‑Kırââti’s-­‐‑Seb’,    thk.  Abdülâl  Salim  Mekrem,  Beyrut,  Darü’ş-­‐‑Şuruk,  1979.
 • İbn  Hazm,  Ebû  Muhammed  b.  Ali  b.  Ahmed  b.  Saîd  ez-­‐‑Zahiri,  el-­‐‑İhkam  fî   usuli'ʹl-­‐‑ahkâm,  thk.  Ahmed  Muhammed  Şakir,  Beyrut,  Menşüratü  Dâri’l-­‐‑Âfâk  el-­‐‑ Cedide,  t.y.
 • ……………en-­‐‑Nasih   ve'ʹl-­‐‑mensuh  fi'ʹl-­‐‑Kur'ʹâni'ʹl-­‐‑kerim, thk.   Abdülgaffar   Sü-­‐‑ leyman  Bündari,  Beyrut,  Dârü'ʹl-­‐‑Kütübi'ʹl-­‐‑İlmiyye,  1986.
 • İbn   Kesir,   Ebü’l-­‐‑Fida   İsmail   b.   Ömer,   Tefsiru’l-­‐‑Kur’ani’l-­‐‑Azîm, Beyrut,   Dar-­‐‑u  Sâdir,  2004.
 • İbn  Manzur,  Ebü'ʹl-­‐‑Fazl  Muhammed   b.  Mükerrem   b.  Ali   el-­‐‑Ensârî,  Lisa-­‐‑ nü'ʹl-­‐‑Arab,“n-­‐‑s-­‐‑h  maddesi”,  Beyrut,  Dâru  Sadır,  t.y.
 • İbn   Teymiyye,   Ebü’l-­‐‑Abbas   Takıyyüddin   Ahmed   b.   Abdülhalim,   Mec-­‐‑ muatü’l-­‐‑fetava,  cem  ve  tertip:  Abdurrahman  b.  Muhammed  b.  Kasım,  Suud,  y.y,  1962.
 • İbn   Zencele,   Ebu   Zür’a   Abdurrahman   b.   Muhammed,   Huccetü’l-­‐‑Kırâât, thk.  Saîd  el-­‐‑Efgânî,  Beyrut,  Müessesetü’r-­‐‑Risale,  1997.
 • İcî,  Ebü'ʹl  -­‐‑Fazl  Adudüddin  Abdurrahman  b.  Ahmed  b.  Abdülgaffar,  Şer-­‐‑ hü’l-­‐‑Adud   ala   muhtasari’l-­‐‑münteha’l-­‐‑usuli   =   Şerhu   Muhtasari’l-­‐‑Münteha, thk.   Fadi   Nasıf,  Tarık  Yahyâ,  Beyrut,  Dârü’l-­‐‑Kütübi’l-­‐‑İlmiyye,  2000.
 • İsnevî,   Ebû   Muhammed   Cemaleddin   Abdürrahim   b.   el-­‐‑Hasan,   Nihaye-­‐‑ tü'ʹs-­‐‑sul   fî   şerhi  Minhaci'ʹl-­‐‑vüsul, thk.   Muhammed   Buhayt   el-­‐‑Mutîî,   Beyrut,   Âle-­‐‑ mü'ʹl-­‐‑Kütüb,  t.y.
 • Kara,  İsmail,  Bir  Felsefe  Dili  Kurmak, İstanbul,  Dergah  Yayınları,  2001.
 • Karâfî,   Ebü'ʹl-­‐‑Abbas   Şehabeddin   Ahmed   b.   İdris   b.   Abdürrahim,   Şerhu   Tenkihi'ʹl-­‐‑fusul,  Beyrut,  Darü’l-­‐‑Fikr,  2004.
 • Katade  b.  Diame,  Ebü'ʹl-­‐‑Hattab  es-­‐‑Sedûsî,  en-­‐‑Nasih  ve'ʹl-­‐‑mensuh  fî  kitâbilla-­‐‑ hi  teala, thk.  Hâtim  Sâlih  ed-­‐‑Dâmin,  Beyrut,  Müessesetü'ʹr-­‐‑Risâle,  1985.
 • Kâtib   Çelebi,   Hacı   Halife   Mustafa   b.   Abdullah,   Keşfü’z-­‐‑zünun   an   esa-­‐‑ mi’u’l-­‐‑ kütüb  ve’l-­‐‑ fünun, haz.  M.  Şerefettin  Yaltkaya,  Kilisli  Rifat  Bilge,  Ankara,   Milli  Eğitim  Bakanlığı,  1971.
 • Kurtubî,   Ebu   Abdullah   Muhammed   b.   Ahmed,   el-­‐‑Cami’   li   Ahkami’l-­‐‑ Kur’an, Beyrut,  Darü  İhyai’t-­‐‑Türasi’l-­‐‑Arabî,  1985.
 • Matrudî,   Abdurrahman   b.   İbrahim,   en-­‐‑Nesh   fi’l-­‐‑Kurani’l-­‐‑Azîm, Riyad,   Metâbiu  Camiati’l-­‐‑Melik  Suud,  1993.
 • Merdavî,  Ebü'ʹl-­‐‑Hasan  Alaeddin  Ali  b.  Süleyman  b.  Ahmed,  et-­‐‑Tahbir  şer-­‐‑ hu’t-­‐‑Tahrir   fî   usuli’l-­‐‑fıkhi’l-­‐‑Hanbelî, dirase   ve   tahkik   Abdurrahman   b.   Abdullah   el-­‐‑Cibrin,  Riyad,  Mektebetü’r-­‐‑Rüşd,  2000.
 • Mekkî,  Ebû  Muhammed  b.  Hammus  b.  Muhammed Mekkî b.  Ebû  Talib,   el-­‐‑Hidaye   ila   büluğu’n-­‐‑nihaye, İmarât,   Külliyetü’d-­‐‑Dirâsâti’l-­‐‑Ulyâ   ve’l-­‐‑Bahs   el-­‐‑ İlmî,  2008.
 • ……….. el-­‐‑İzah  li-­‐‑nasihi'ʹl-­‐‑Kur'ʹân   ve  mensuhih,  thk.  Ahmed  Hasan   Ferhat,   Cidde,  Dârü'ʹl-­‐‑Menar,  1986.
 • …………el-­‐‑Keşf   an   Vücuhi’l-­‐‑Kırââti’s-­‐‑Seb’   ve   İlelühâ   ve   Hıcecühâ, thk.  Mu-­‐‑ hiddin  Ramazan,  Dimeşk,  Matbuatü  Mucemmai’l-­‐‑Lügatü’l-­‐‑Arabiyye,  1974.
 • Mustafa   Zeyd,  en-­‐‑Nesh  fi'ʹl-­‐‑Kur'ʹâni'ʹl-­‐‑Kerim:   dirase   teşriiyye,   tarihiyye,   nak-­‐‑ diyye,  Kahire,  Darü’l-­‐‑Yüsr,  2011.
 • Nadiye  Şerif,  en-­‐‑Nesh  fi  Dirâseti’l-­‐‑Usuliyyîn, Beyrut,  Müessesetü’r-­‐‑Risale,   1985.
 • Nehhas,  Ebû  Cafer  Ahmed  b.  Muhammed  b.   İsmail  el-­‐‑Muradi,  en-­‐‑Nasih   ve'ʹl-­‐‑mensuh   fî   kitâbillahi   azza   ve   celle   ve   ihtilafi’l-­‐‑ulemai   fî   zalik,  thk.   Süleyman   b.   İbrâhim  b.  Abdullah  el-­‐‑Lahim,  Beyrut,  Müessesetü'ʹr-­‐‑Risâle,  1991.
 • Özdeş,  Talip,  “Vahiy  Olgu  İlişkisi  Açısından  Nesh’e  Getirilen  Yorumlara  Eleş-­‐‑ tirel  Bir  Yaklaşım”, İslâmî  Araştırmalar  Dergisi  sayı:1,  Ankara,  2001.
 • Sâbir   Hasen,   Muhammed   Ebu   Süleyman,   Mevridü’z-­‐‑Zam’ân   fi   Ulumi’l-­‐‑ Kur’an, Bombay,  Darü’s-­‐‑Selefiyye,  1984.
 • Serahsî,  Ebû  Bekr  Şemsüleimme  Muhammed  b. Ahmed  b.  Sehl,  Usulü'ʹs-­‐‑ Serahsi, thk.  Ebü'ʹl-­‐‑Vefâ  el-­‐‑Efganî,  Beyrut,  Dârü'ʹl-­‐‑Kütübi’l-­‐‑ilmiyye,  t.y.
 • Sıddik  Hasan  Han,  Ebü'ʹt-­‐‑Tayyib  Muhammed  el-­‐‑Kannevci  Ebcedü'ʹl-­‐‑ulûm, Beyrut,  Dârü'ʹl-­‐‑Kütübi'ʹl-­‐‑İlmiyye,  1978.
 • Suyutî,   Ebü'ʹl-­‐‑Fazl   Celaleddin   Abdurrahman   b.   Ebî   Bekr,   ed-­‐‑Dürrü’l-­‐‑ Mensûr  fi’t-­‐‑Tefsir  bi’l-­‐‑Me’sur, Beyrut,  Daru’l-­‐‑Kütübi’l-­‐‑İlmiyye,  1990.
 • ………… el-­‐‑İtkan  fi  Ulumi’l-­‐‑Kur’an, thk.  Şuayb  Arnaut,  Beyrut,  Müessese-­‐‑ tü’r-­‐‑Risale  2008.
 • Şafiî,  Ebû  Abdullah  Muhammed  b.  İdris  b.  Abbas,  er-­‐‑Risâle, thk.  Dr.  Rıfat   Fevzi  Abdülmuttalib,  y.y,  Darü’l-­‐‑Vefa,  t.y.
 • Şatıbî,  Ebû  İshak  İbrâhim  b.  Musa  b.  Muhammed  el-­‐‑Gırnatî,  el-­‐‑Muvafakat   fî  usuli'ʹş-­‐‑şeria, şrh.    Abdullah  Draz,  y.y,  1975.
 • Şeyhzade,   Muhyiddin   Mehmed   Kocevi,   Hâşiyetu   Şeyhzade   ala   Tefsiri’l-­‐‑ Kadi   el-­‐‑Beyzavi=Hâşiye   ala   Tefsiri'ʹl-­‐‑Kadi   el-­‐‑Beyzavi, İstanbul,   Hakikat   Kitabevi,   1998.
 • Şimşek,   Sait,   Kur’an’ın   Anlaşılmasında   İki   Mesele, İstanbul,   Yöneliş   Yayınları,  1997
 • Taberî,  Ebû  Cafer  İbn  Cerir  Muhammed  b.  Cerir  b.  Yezid, Câmiü'ʹl-­‐‑beyân   fî  tefsiri'ʹl-­‐‑Kur'ʹân, Beyrut,  Daru’l-­‐‑Kütübi’lİlmiyye,  1999.
 • Tehânevî,  Muhammed  b.  A'ʹla  b.  Ali  el-­‐‑Faruki  el-­‐‑Hanefî,  Mevsuatu  keşşafı   ıstılahati'ʹl-­‐‑fünun  ve'ʹl-­‐‑ulûm, ed.  Refîk  el-­‐‑Acem,  thk.  Ali  Dahruc,  çev.ler  Corc  Zey-­‐‑ nati,  Abdullah  Halidi,  Beyrut,  Mektebetu  Lübnan  [Librairie  du  Liban],  1996. Vahidî,  Ebu’l-­‐‑Hasan  Ali  b.  Ahmed,  el-­‐‑Vasît  fi  Tefsiri’l-­‐‑Kur’ani’l-­‐‑Mecîd, thk.   Adil   Ahmed   Abdülmevcud,   Ali   Muhammed   Muavvid,   v.d,   Beyrut,   Daru’l-­‐‑ Kütübi’l-­‐‑İlmiyye,  1994.
 • Zarzur,   Adnan   Muhammed,   Ulumü’l-­‐‑Kur’an, Beyrut,   el-­‐‑Mektebü’l-­‐‑ İslamî,  1981.
 • Zeccac,  Ebu  İshak  İbrahim  b.  Seri,  Meâni’l-­‐‑Kur’an  ve  İ’rabühü, thk.  Abdül-­‐‑ celil  Abduh  Şelebî,  Beyrut,  Alemü’l-­‐‑Kütüb,  1988.
 • Zemahşerî,   Ebü'ʹl-­‐‑Kâsım   Cârullah  Mahmûd   b.   Ömer   b.  Muhammed,  el-­‐‑ Keşşaf  an  hakaiki  gavamizi’t-­‐‑tenzil  ve  uyuni’l-­‐‑ekavil  fî  vucühi’t-­‐‑te’vil, thk.  ve   tlk.  ve   drs.  Adil  Ahmed  Abdülmevcud,  Ali  Muhammed  Muavviz;  şarik  fî  tahkik  Fethi   Abdurrahman  Ahmed  Hicazi,  Riyad,  Mektebetü’l-­‐‑Ubeykan,  1998.
 • ………….. Esasü'ʹl-­‐‑belaga,  Beyrut,  Dârü’l-­‐‑Kütübi’l-­‐‑İlmiyye,  1998.
 • Zerkeşî,   Ebû   Abdullah   Bedreddin  Muhammed   b.   Bahadır   b.   Abdullah,   el-­‐‑Burhan  fî  ulumi'ʹl-­‐‑Kur'ʹân,  thk.  Muhammed  Ebü'ʹl-­‐‑Fazl  İbrâhim,  Kahire,  Dâru’t-­‐‑ Türâs,  1983.
 • Zürkânî,  Muhammed  Abdülazîm,  Menâhilü'ʹl-­‐‑irfân  fî  Ulûmi'ʹl-­‐‑Kur'ʹân, thk.   Fevvaz  Ahmed  Zümerlî,  Beyrut,  Darü’l-­‐‑Kitâbi’l-­‐‑Arabî,  1995.
Konular Sosyal, Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muhammed İsa YÜKSEK
Kurum: İstanbul Üniveristesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

Bibtex @araştırma makalesi { iuilah179717, journal = {Journal of Istanbul University Faculty of Theology}, issn = {1303-5746}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {7 - 40}, doi = {}, title = {The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah}, key = {cite}, author = {Yüksek, Muhammed İsa} }
APA Yüksek, M . (2016). The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah . Journal of Istanbul University Faculty of Theology , (32) , 7-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/17208/179717
MLA Yüksek, M . "The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah" . Journal of Istanbul University Faculty of Theology (2016 ): 7-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/17208/179717>
Chicago Yüksek, M . "The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah". Journal of Istanbul University Faculty of Theology (2016 ): 7-40
RIS TY - JOUR T1 - The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah AU - Muhammed İsa Yüksek Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Faculty of Theology JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 40 VL - IS - 32 SN - 1303-5746- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah %A Muhammed İsa Yüksek %T The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah %D 2016 %J Journal of Istanbul University Faculty of Theology %P 1303-5746- %V %N 32 %R %U
ISNAD Yüksek, Muhammed İsa . "The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah". Journal of Istanbul University Faculty of Theology / 32 (Nisan 2016): 7-40 .
AMA Yüksek M . The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2016; (32): 7-40.
Vancouver Yüksek M . The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2016; (32): 7-40.
IEEE M. Yüksek , "The Relation of Naskh and Nas' in The Context of 106th Verse of Al-Baqarah Surah", Journal of Istanbul University Faculty of Theology, sayı. 32, ss. 7-40, Nis. 2016