Yıl 2012, Cilt 0 , Sayı 21, Sayfalar 5 - 26 2012-09-07

Bu makalede Hz. Ali'nin ilk mushaf nüshaları ile ilişkisi ve onun şahsi mushaf nüshası üzerinde durulmuştur. Bilindiği gibi buna ilişkin rivayetler birçok Şiî ve Sünnî kaynakta yer almaktadır. Bu konudan söz edilince maalesef Kur'an'ın tahrifi veya ondan bazı bölümler i n çıkarıldığı meselesi de gündeme getirilmekte, bazı Şiî kaynaklar, Kur'an'ın cem'i veya çoğaltılması sırasında Hz. Al i ve Ehl-i Beyt hakkındaki bir takım âyetlerin Kur'an'a alınmadığı gibi çok ciddi bir iddi a ileri sürmektedir. Yapılan tetkikler göstermiştir ki , söz konusu iddiayı destekleyecek güvenilir her hangi bir kanıt olmadığı gibi kaynaklarda yer alan rivayetleri nakledenlerin güvenilir ravi niteliklerine sahip olmayan kimseler oldukları, dolayısıyla riva- yetlerine itibar edilmemesi gerektiği bizzat bazı Şiî müellifler tarafından da net bir şekilde ifade edilmiştir. Yine tetkikler, Hz. Ali'y e nispet edilen ve farklı muhtevaya sahip olduğu iddia edilen mushafa da henüz rastlanmamış, yani böyle bir mushaf hiç olmamıştır.
Ali b. Ebi Talib, Kur 'an tarihi, Mushaf, Ali Mushafı, tahrif
 • Altıkulaç, Tayyar, Hz. Ali'ye Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerîf (San'â Nüshası), İstanbul 1432/2011.
 • Eş'arî, Ebü'l-Hasan A l i b. İsmail, Makâİâtü'l-İslâmiyyîn vehtilâfül- musallîn (nşr. Hellmut Ritter), Wiesbaden 1963.
 • Hillî, Tekıyyüddin el-Hasan b. A l i b. Davûd, Kitâbü'r-Ricâl, Necef /1972.
 • İbn Ebû Dâvûd, Abdullah b. Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistânî, Kitâbü'l-Mesâhif (nşr. Arthur Jeffery), Kahire 1355/1936.
 • İbn Hacer, Ebü'l-Fadl Ahmed b. A l i el-Askalânî, Lisânül-Mîzân, Beyrut 1390/1971. , Tehzîbüt-Tehzîb, Haydarâbâd 1325. , Fethul-bârî bi şerhil-Buhârî, Kahire 1378/1959.
 • İbn Kesîr, Ebü'l-Fidâ İsmail b. Kesîr, Fedâilül-Kurân, Beyrut /1966.
 • İbnü'l-Cezerî, Ebü'l-Hayr Muhammed b. Muhammed, en-Neşr fil- kırââtil-aşr (nşr. A l i Muhammed ed-Dabbâ'), Matbaatü Mustafa M u h a m - med, Kahire ts. İbnü'n-Nedîm, el-Fihrist, Matbaatü'l-İstikâme, Kahire ts. Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed, Tesbîtü delâilün-nübüvve, Beyrut Kafârî, Nâsır b. Abdullah b. A l i , Usûlü mezhebi'ş-Şîa, y.y. /1993.
 • Kurtubî, el-Câmi li-ahkâmi'l-Kur'ân, Beyrut 1405/1985.
 • Malatî, Ebü'l-Hüseyin Muhammed b. Ahmed b. Abdurrahman, et- Tenbîh ver-red alâ ehli'l-ehvâ' vel-bida , (nşr. Muhammed Zâhid el-Kevserî), Beyrut 1388/1968.
 • Mizzî, Ebü'l-Haccâc Yusüf b. Abdurrahman, Tehzîbü'l-Kemâl fî esmâi'r-ricâl, (nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rûf), Beyrut 1403-1413/1983-1992.
 • Musa Cârullah, el-Veşîa fî nakdi akâidi'ş-Şîa, Kahire 1403.
 • Öz, Mustafa, "Hişâm b. Hakem", DÎA, İstanbul 1998, XVIII, 151ı
 • Süleym b. Kays, Kitâbü Süleym b. Kays el-Hilâlî, (nşr. Muhammed b. Bâkır el-Ensârî), K u m 1415/1995.
 • Süyûtî, Celâlüddîn Abdurrahman b. Kemâl, el-İtkân fî ulûmi'l- Kur'ân, (nşr. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrahim), Kahire 1387/1967.
 • Şeyh Müfîd, Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed el-Ukberî, Evâilü'l-makâlât fıl-mezâhibi vel-muhtârât, Tahran 1372.
 • Tûsî, Ebû Ca'fer Muhammed b. el-Hasan, İhtiyâru ma'rifeti'r-ricâl el- marûf bi Ricâli l-Keşşî, Meşhed 1348. , el-Beyân fî tefsîri'l-Kur'ân, Beyrut ts. (Dâru İhyâi't- türâsi'l-Arabî). , Ricâlü t-Tûsî (nşr. Muhammed Sâdık), Necef 1381 /1961.
 • Ya'kübî, Ahmed b. Ebû Ya'küb İshâk, Târîhu'l-Ya'kübî, Beyrut ts. Zehebî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed, Mîzânü'l- i'tidâl, (nşr. A l i Muhammed el-Bicâvî), Kahire 1382/1963.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tayyar ALTINKULAÇ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Eylül 2012

Bibtex @ { iuilah11074, journal = {Journal of Istanbul University Faculty of Theology}, issn = {1303-5746}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {5 - 26}, doi = {}, title = {Hz. Ali ve İlk Mushaf Nüshaları}, key = {cite}, author = {Altınkulaç, Tayyar} }
APA Altınkulaç, T . (2012). Hz. Ali ve İlk Mushaf Nüshaları . Journal of Istanbul University Faculty of Theology , 0 (21) , 5-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11074
MLA Altınkulaç, T . "Hz. Ali ve İlk Mushaf Nüshaları" . Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 5-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11074>
Chicago Altınkulaç, T . "Hz. Ali ve İlk Mushaf Nüshaları". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 5-26
RIS TY - JOUR T1 - Hz. Ali ve İlk Mushaf Nüshaları AU - Tayyar Altınkulaç Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Faculty of Theology JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 26 VL - 0 IS - 21 SN - 1303-5746- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hz. Ali ve İlk Mushaf Nüshaları %A Tayyar Altınkulaç %T Hz. Ali ve İlk Mushaf Nüshaları %D 2012 %J Journal of Istanbul University Faculty of Theology %P 1303-5746- %V 0 %N 21 %R %U
ISNAD Altınkulaç, Tayyar . "Hz. Ali ve İlk Mushaf Nüshaları". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 / 21 (Eylül 2012): 5-26 .
AMA Altınkulaç T . Hz. Ali ve İlk Mushaf Nüshaları. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(21): 5-26.
Vancouver Altınkulaç T . Hz. Ali ve İlk Mushaf Nüshaları. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(21): 5-26.
IEEE T. Altınkulaç , "Hz. Ali ve İlk Mushaf Nüshaları", Journal of Istanbul University Faculty of Theology, c. 0, sayı. 21, ss. 5-26, Eyl. 2012