Yıl 2012, Cilt 0 , Sayı 21, Sayfalar 27 - 58 2012-09-07

Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi

Kerim BULADI [1]


Kur'ân'ın temel konusu insan, onun hidayeti ve eğitimidir. O, insanlığın dünya ve âhiret saadetini temin etmek için gönderilmiştir. Bu yüzden Kur'ân, kendisinin okunmasını ve üzerinde ciddi olarak düşünülmesini istemektedir. Hiç şüphesiz Kur'ân'ın mukaddes metni, bütün fikir hareketlerinin ilham kaynağıdır. Böyle mükemmel ve kıyâmete kadar Alla h tarafından koruma vaadi ile nitelenen Kur'ân'ı anlamak, öncelikle ona muhatap olanların en önemli görevlerinden biridir. Kur'ân, insanı bir bütün olarak ele alır. Bu sebeple Kur'ân'ın açıklamalarının ve ortaya koyduğu ilkelerinin bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesinin zarureti ortadadır. Bir âyetin ihtiva ettiği mesajın daha iyi anlaşılabilmesi, onun diğer âyetlerle olan bağlamı göz önüne alınarak mümkün olabilir. Lafızların bağlamlarından koparılarak yorumlanmasının, Kur'ân'ın bütünlüğü içerisinde anlam daralmasına sebep olduğu da unutulmamalıdır.
Kur'ân, anlam, bağlam, yorum
 • Ahmed b. Muhammed b. Hanbel (ö. 241/855), el-Müsned, İstanbul, 1982 (Çağrı Yayınları, I-VI).
 • Albayrak, Halis, Kur'ân'ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yayınları, İstan¬ bul, 1992.
 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuk Neşriyat, İstanbul, 1991.
 • Beydavî, Nâsıruddin Ebû Said Abdullah b. Ömer el-Beydâvî (ö. H . 685), Envâru't-Tenzîl ve Esrârut-Tevîl, Beyrut, ts. (Kitab Mecmua minetTefâsir içinde, I-VI).
 • Çimen, Abdullah Emin, Kur ân Karşıtlarının Ekonomik Kaygıları, Nehir Yayınları, İstanbul, 2008.
 • Çimen, Abdullah Emin, Kurân-ı Kerimde Helâk Kavramı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001.
 • Çimen, Abdullah Emin, Kur ân da Ritmik Yapı: Fasıla ve Üslûp Açıs­ ından Bir Deneme, Din i Araştırmalar, Sayı, 2, Ankara, 2007.
 • Davudoğlu, Ahmed, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez Neş­ riyat, İstanbul, 1977 (I-XI).
 • Derveze, Muhammed Izzet, Kur ânül-Mecîd, Arapçadan çeviren, Vahdettin İnce, Ekin Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistanî (ö. 275/888), Sünenü EbîDâvûd, İstanbul, 1981 (Çağrı Yayınları, I-V).
 • Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, çevirenler, Alparslan Açıkgenç, M . Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002.
 • Güngör, Mevlüt, Fıkhî Tefsir Hareketi ve Fıkhî Tefsir, Bayrak Mat¬ baası, İstanbul, 1996.
 • Hâzin, Alâuddin Al i b. Muhammed b. İbrahim (ö. 725 h.), LübâbutTevîl fîMeânit-Tenzîl, Beyrut, ts. (Kitabun Mecmuatün minet-Tefâsîr içinde).
 • Hûlî, Emîn, Kurân Tefsîrinde Yeni Bir Metod, Tercüme, Mevlüt Güngör, Bizim Basımevi, Ankara, 2001.
 • İbnü'l-Arabî, Ebu Bekir b. Muhammed b. Abdilla, Ahkâmü'l-Kur'ân, Tahkîk, Muhammed Abudulkâdir Ata, Dâru'l-kitâbi'l-İlmiyye Beyrut, 1988 (I-IV).
 • İbn Hacer, Muhammed b. Muhammed b. Hacer el-Askalânî (ö. 855/1449), Fethu'l-Bârî bi Şerhi Sahîhi'l-Buhârî, Dâru İhyâi't-Türâsi'lArabiyyi, Beyrut, 1988. (I-XIII+Fihrist).
 • İbn Hişâm, Muhammed Abdulmelik b. Hişâm el-Meâfirî ((ö. 213 h.), es-Sîretün-Nebiyyi, Tahkîk, Şeyh Ahmed Cad, Dâru'l-Gaddi'l-Cedîd, Mısır, 2005.
 • İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd (ö. 273/886 ) Sünenü İbni Mâce, İstanbul, 1981 (Çağrı Yayınları, I-II).
 • İbn Manzûr, Muhammed b. Manzûr, el-Efrikî (ö. 711/1311), Lisânü'l-Arab, Darü İhyâüt-Türâsi'l-Arabiyyi, Beyrut, 1999 (I-XVIII).
 • İsfehânî, Râğıb, el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân, çeviren, Yusuf Türker, Pınar Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Kırca, Celal, Kur ânı Anlama, Marifet Yayınları, İstanbul, 2010. Kotan, Şevket, Kurân ve Tarihselcilik, Beyan Yayınları, İstanbul, 2011, İkinci Basım, s. 158.
 • Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed (ö. H . 671), el-Camiu li Ahkâmi'l-Kur'ân, Beyrut, 1995, (I-X, Fihrist).
 • Malik b. Enes (ö. 179/795 ), Muvatta, İstanbul, 1981, (Çağrı Yay¬ ınları).
 • Mevlânâ, Şiblî, Asr-ı Sadet, Tercüme, Ömer Rıza Doğrul, Günümüz Türkçesi'ne Uygulayan, Ö. Zeki Mollamehmetoğlu, Eser Neşriyat, İstan¬ bul, 1977.
 • Mâtürîdî, Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed(ö. 333/944), Te vîlâtü l-Kur ân, Neşre hazırlayanlar, Al i Haydar Ulusoy, imla kontrol, Bekir Topaloğlu, Mizan Yayınevi, İstanbul, 2008 (I-XVI)
 • Mübârekfûrî, Safiyyü'r-Rahman, er-Rahîkil-Mahtûm, Dâru'l-Vefâ, 17. baskı, Medine, 2005.
 • Müslim, Ebu'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc (ö. 261/874), Sahîhu Müslim, İstanbul, 1981, (Çağrı Yayınları, I-III).
 • Nesefî, Ebul-Berakât Abdullah b. Ahmed (ö. 710/1310), Medârikü'tTenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl, Beyrut, ts. (Kitabun Mecmuatün mine't-Tefâsir içinde, I-VI).
 • Okumuş Mesut, Kur ânın Kronolojik Okuyuşu Muhammed İzzet Derveze Örneği, Araştırma Yayınları, Ankara, 2009.
 • Özek, Al i ve arkadaşları, Kurân-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meâli, Medine, 1992.
 • Öztürk, İsa ve arkadaşları, Dictionnaire Larousse, Ansiklopedik Türkçe Sözlük, Milliye t Gazetesi Yayınları, İstanbul, 1994.
 • Râzî, Fahruddîn (ö. 606/1209), et-Tefsîru'l-Kebîr, Dâru'l-Kitâbi'ilIlmiyye, Beyrut, 1990 (I-XXXII).
 • Şevkânî, Muhammed b. Al i Muhammed eş-Şevkânî (ö. 1250/1834), Fethu'l-kadîr el-Câmiu beyne Fenneyi'r-rivâyeti min İlmit-Tefsîr, Dâru'lKitabi'l-Arabiyyi, Beyrut, 1994.
 • Taberi, Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310/922), Câmiul-Beyân fî Tesîril-Kurân, Kahire, Dâru'l-Hadîs, Kahire, 1987 (I-XII).
 • Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizî (ö. 279/892 ), Sünenüt-Tirmizî, İstanbul, 1981 (Çağrı Yayınları, I-V).
 • Tirmiz, Muhammed b. İsa, eş-Şemâilil Muhammediyye, Dâru İbni Hazm, Beyrut, 1997.
 • Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2009.
 • Yazır, Muhammed Hamdi (ö. 1942), Hak Dini Kur ân Dili, Eser Kitabevi, İstanbul, 1971.
 • Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâfü an Hakâiki GavâmidıtTenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîli fî Vücûhi't-Te'vîl, Dâru'l-Kitâbi'l-Arabiyyi, Beyrut, ts.(IV)
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kerim BULADI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Eylül 2012

Bibtex @ { iuilah11075, journal = {Journal of Istanbul University Faculty of Theology}, issn = {1303-5746}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {27 - 58}, doi = {}, title = {Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi}, key = {cite}, author = {Buladı, Kerim} }
APA Buladı, K . (2012). Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi . Journal of Istanbul University Faculty of Theology , 0 (21) , 27-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11075
MLA Buladı, K . "Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi" . Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 27-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11075>
Chicago Buladı, K . "Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 27-58
RIS TY - JOUR T1 - Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi AU - Kerim Buladı Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Faculty of Theology JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 58 VL - 0 IS - 21 SN - 1303-5746- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi %A Kerim Buladı %T Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi %D 2012 %J Journal of Istanbul University Faculty of Theology %P 1303-5746- %V 0 %N 21 %R %U
ISNAD Buladı, Kerim . "Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 / 21 (Eylül 2012): 27-58 .
AMA Buladı K . Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(21): 27-58.
Vancouver Buladı K . Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(21): 27-58.
IEEE K. Buladı , "Kur'ân'ın Anlaşılmasında Bütüncül Yaklaşımın ve Anlam-Bağlam İlişkisinin Önemi", Journal of Istanbul University Faculty of Theology, c. 0, sayı. 21, ss. 27-58, Eyl. 2012