Yıl 2012, Cilt 0 , Sayı 21, Sayfalar 59 - 80 2012-09-07

XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği

Hülya ALPER [1]


Gazzâlî, Şirvânî, Risâletü'l-kudsiyye, Oszanlı, şerh
 • Afîfî, Ebu'l-'Alâ, Mutezile'nin Ma'dûm Nazariyesi ile İbn Arabi'nin A'yân-ı Sâbite Nazariyesinin Karşılaştırılması (çev. Cağfer Karadaş), Ulu­ dağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VI (Bursa 1994), s. 267-276.
 • Altıntaş, Ramazan, "Şirvânî", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklope­ disi, İstanbul, 2010, XXXIX, 208-209.
 • Atâî, Nev'îzade Zeyl-i Şekâik (Hadâiku'l-hakaikfî tekmületi ş-şekaik), İs­ tanbul: Matbai 'Âmire 1268.
 • Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü'l-'ârifîn esmâül-meüllîfîn ve âsârül- musannifîn (nşr. İbnülemin Mahmud Kemal-Avni Aktuç), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi 1951-5.
 • Bedevî, Abdurrahman , Mü'ellefâtü'l-Gazzâlî, Kuveyt: Vekâletu'l- Matbu'at, 1977.
 • Brockelmann, Carl Geschichte der ArabischenLitterature, Leiden: E. J. Brill 1949.
 • Cürcânî, Kitâbü't-Ta'rîfât, Beyrut: Mektebeti Lübnân 1990.
 • Çelik, Ömer, "Muhammed Emin B. Sadruddîn eş-Şirvânî'nin Haya­ tı, İlmî Kişiliği ve Eserleri", M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XIII-XIV-XV (İstanbul 1997), s. 211-224.
 • a.mlf., Muhammed Emin b. Sadruddin eş-Şirvânî'nin Hayatı ve Feth Sû­ resi Tefsirinin Tahkiki, İstanbul: M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış yüksek lisans tezi 1992.
 • Demirli, Ekrem, İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan, İstanbul: Kabalcı 2009.
 • Eraydın, Selçuk , "Feyiz", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, XII, 514.
 • Fığlalı, "Tercümânü'l-Ümem", Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXIV (Ankara 1981), s. 277-335.
 • a.mlf., "İbn Sadru'din eş-Şirvânî ve İtikâdî Mezhepler Hakkındaki Türkçe Risalesi", Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXIV (Ankaı ra 1981), s. 249-276.
 • Gazzâlî, îhyâü 'ulûmi'd-dîn, Beyrut: Dâru Sâdır 2000.
 • el-Habeşî, Abdullah Muhammed, Câmiu ş-şurûh vel-havaşî mucemü şâmil li esmâi'l-kütübü'l-meşrûha fî türâsil-îslâmî ve beyâni şurûhuhâ, Abu Dabi: el-Mu'cemü'l-sekâfî 2004.
 • İbn Sînâ, en-Necât (nşr. Abdurrahman Umeyre), Beyrut: Dârü'l-cîl, 1992.
 • Kara, İsmail, ""Unuttuklarını Hatırla " Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not", Dîvân Disiplinlerarası Çalışma Dergisi, XV/28 (İstanbul 2010/1), s. 1-67.
 • Karabulut, Ali Rıza, İstanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması Eserler Ansiklopedisi, Kayseri: Akabe Kitapevi ts.
 • Karahan, Abdülkadir , "Tercümânü'l-ümem (İtikad Mezhepleri Üzerine Türkçe Bir Yazma)", İstanbul Yüksek îslâm Enstitüsü Dergisi, I (İs­ tanbul 1962), s. 4-21.
 • Karlığa, H. Bekir, "Gazzâlî", Türkiye Diyanet Vakfı îslâm Ansiklopedi­ si, İstanbul, 1996, XIII, 518-530.
 • Kâtib Çelebi, Keşfüz-zunûn 'an esâmil-kütüb vel-fünûn (nşr. Kilisli Muallim Rıfat-Şerefeddin Yaltkaya), İstanbul: Maarif Matbaası 1941-43.
 • Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Matbai 'Âmire 1308.
 • Muhibbî, Hulâsatül-eser fî a'yâni'l-karni'l-hâdî 'aşer (nşr. Mustafa Vehbî), Kahire 1284'den ofset Beyrut: Dâru Sâdır ts.
 • Şirvânî, Şerhu kavâ'idi'l-'akâ'id, Süleymaniye Kütüphanesi, Giresun, nr. 135.
 • a.mlf., Şerhu kavâidi'l-'akâ'id, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşîd Efendi, nr. 317.
 • Tehânevî, Keşşâfü ıstılâhâtil-fünûn vel-'ulûm (nşr. Ali Dahrûc), Bey­ rut: Mektebetü Lübnân Nâşirûn 1996.
 • Tibawi, A.L "Al-Ghazali's Sojourn in Damascus and Jerusalem", Muslim World,, 9 (1965), s. 65-122.
 • Uludağ, Süleyman, "A'yan-ı sâbite", Türkiye Diyanet Vakfı îslâm An­ siklopedisi, İstanbul, 1991, IV, 198-199. a.mlf., "Kemâl", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2002, XXV, 222.
 • Yaka, Eyüp, "Fethullah İbn Sadreddîn eş-Şirvânî (ö. 1036/1626)'nin İbadet Risalesi", Tasavvuf, VHI (Ankara 2002), s. 79-95.
 • Zebîdî, İthâfü s-sâdetil-muttekîn bi şerhi İhyâ'ü 'ulûmi'd-dîn, Beyrut: Dâr'ül-Kütübi'l-'İlmiyye 1422/2002.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hülya ALPER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Eylül 2012

Bibtex @ { iuilah11076, journal = {Journal of Istanbul University Faculty of Theology}, issn = {1303-5746}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {59 - 80}, doi = {}, title = {XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği}, key = {cite}, author = {Alper, Hülya} }
APA Alper, H . (2012). XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği . Journal of Istanbul University Faculty of Theology , 0 (21) , 59-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11076
MLA Alper, H . "XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği" . Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 59-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11076>
Chicago Alper, H . "XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 59-80
RIS TY - JOUR T1 - XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği AU - Hülya Alper Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Faculty of Theology JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 80 VL - 0 IS - 21 SN - 1303-5746- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği %A Hülya Alper %T XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği %D 2012 %J Journal of Istanbul University Faculty of Theology %P 1303-5746- %V 0 %N 21 %R %U
ISNAD Alper, Hülya . "XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 / 21 (Eylül 2012): 59-80 .
AMA Alper H . XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(21): 59-80.
Vancouver Alper H . XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(21): 59-80.
IEEE H. Alper , "XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Dünyasında Bir Gazzalî Şarihi Olarak Sadreddinzade eş-Şirvanî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kudsiyye Örneğinde Şerh Geleneği", Journal of Istanbul University Faculty of Theology, c. 0, sayı. 21, ss. 59-80, Eyl. 2012