Yıl 2012, Cilt 0 , Sayı 21, Sayfalar 81 - 114 2012-09-07

Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları

Selahattin BAYRAM [1]


          
A h i l i k , esnaf, lonca, gedik, tekel
 • Akdağ, Mustafa, Türkiye'nin İktisâdî ve İçtimaî Tarihi, C. I , Cem Yay. İstanbul, 1974.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri 3, s.269, 270, 209.
 • , 85, s. 214, 246.
 • , 93, s. 38, 43.
 • , 120, s. 1-2
 • Bayram, Mikail, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya, 1991.
 • Bayram, Selahattin, Havâss-ı Refî'a Mahkemesi 345 Nolu Kadı Siciline Göre 1803-1813 Tarihlerinde Eyyüb Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995.
 • Çadırcı, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991. Çağatay, Neşet, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1981.
 • Ekinci, Yusuf, Ahili k ve Meslek Eğitimi, M.E.B., İstanbul, 1990.
 • Demir, Galip, Ahili k ve İktisadi Hayat, Osmanlı Öncesiyle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 Mayıs 2002,
 • Bildiriler, C. I , ss. 71-77, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, "Globus" Dünya Basımevi, İstanbul, 2003.
 • Demirkent, Işın, XII.Yüzyıla Kadar Bizans'ta "Loncalar", Osmanlı Öncesiyle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9¬ 10 Mayıs 2002, Bildiriler, C. I , ss. 61-70, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa¬ kültesi Tarih Araştırma Merkezi, "Globus" Dünya Basımevi, İstanbul, 2003.
 • Gemici, Nurettin, Ahilikten Günümüze Meslek Arayışları ve Sonuçları, Değerler Eğitimi Dergisi, C. VIII, S. 19, Haziran, 2010. Gülerman, Adnan - Taştekil, Sevda, Ah i Teşkilatının Türk Toplu¬ munun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993.
 • Gürata, Mithat, Unutulan Adetlerimiz ve Loncalar, Tisa Matbaacı­ lık, Ankara, 1975.
 • İstanbul Müftülüğü Şer'iyye Sicilleri Arşivi, Havâss-ı Refî'a Kadılı­ ğı, Nr. 15/345, Varak 11/b.
 • , İstanbul Kadılığı, Nr. 24, Varak 16/b.
 • , İstanbul Kadılığı, Nr. 65, Varak, 16/b. , İstanbul Kadılığı, Nr. 135, Varak, 62/b). Kal'a, Ahmet, İstanbul Esnaf Birlikleri ve Nizamları-I, İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1998. , Esnaf Maddesi, Diyânet İslâm Ansiklopedisi, C. XI, İstanbul, 1995. Kara, Mustafa, Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah Yay., İstanbul, 1980. Koçak, Orhan, Osmanlı Devletinde Çalışma Hayatı, ( İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Se¬ mineri).
 • Küçükdağ, Yusuf, Anadolu Selçuklu Devletinde Ah i Teşkilâtı, Osmanlı Öncesiyle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 Mayıs 2002, Bildiriler, C. I , ss. 79-87, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, "Globus" Dünya Basımevi, İstanbul, 2003.
 • Mantran, Robert, 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, Çeviren: Mehmet Al i Kılıçbay- Enver Özcan, T.T.K., İstanbul, 1990.
 • Merçil, Erdoğan, Selçuklularda Meslekler, Osmanlı Öncesiyle Os¬ manlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 Mayıs 2002, Bildiriler, C. I , ss. 1-7, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, "Globus" Dünya Basımevi, İstanbul, 2003.
 • Özkaya, Yücel, XVIII. yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı, KBY., Ankara, 1985.
 • Şeker, Mehmet, İbn-i Batûta'ya Göre Anadolu'nun Sosyal-Kültürel ve İktisâdi Hayatı İle Ahilik, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993.
 • Tabakoğlu, Ahmet, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yay., İstanbul, 2000.
 • Tabakoğlu, Ahmet ve Diğerleri, (Editör: Ahmet Kala), İstanbul Ah ­ kâm Defterleri İstanbul Esnaf Tarihi I-II (1764-1793), İstanbul Araştırma¬ ları Merkezi, İstanbul, 1998.
 • Türkdoğan, Orhan, Türkiye'nin Sanayileşmesi, Töre-Devlet Yay., Ankara, 1981.
 • , Toplumsal Uzlaşmanın Temel Yapısı, Zaman Gazetesi, 12.5.1996.
 • Sâmî, Şemseddin, Kâmûs-i Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1989.
 • Zillioğlu, Mehmet, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. I-II, Üçdal Yay., İstanbul, 1986.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selahattin BAYRAM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Eylül 2012

Bibtex @ { iuilah11077, journal = {Journal of Istanbul University Faculty of Theology}, issn = {1303-5746}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {81 - 114}, doi = {}, title = {Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları}, key = {cite}, author = {Bayram, Selahattin} }
APA Bayram, S . (2012). Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları . Journal of Istanbul University Faculty of Theology , 0 (21) , 81-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11077
MLA Bayram, S . "Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları" . Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 81-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/983/11077>
Chicago Bayram, S . "Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 81-114
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları AU - Selahattin Bayram Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Faculty of Theology JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 114 VL - 0 IS - 21 SN - 1303-5746- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları %A Selahattin Bayram %T Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları %D 2012 %J Journal of Istanbul University Faculty of Theology %P 1303-5746- %V 0 %N 21 %R %U
ISNAD Bayram, Selahattin . "Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 / 21 (Eylül 2012): 81-114 .
AMA Bayram S . Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(21): 81-114.
Vancouver Bayram S . Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(21): 81-114.
IEEE S. Bayram , "Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları", Journal of Istanbul University Faculty of Theology, c. 0, sayı. 21, ss. 81-114, Eyl. 2012