Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Haci Sinân Efendi’s Şurutu’s-Salat Poetry

Yıl 2021, Cilt Erken Görünüm / Online First, Sayı , 0 - 0, 06.04.2021

Öz

Classical Turkish literature, which contains information and materials about many aspects of life, also offers rich knowledge related to Turkish people’s religious and spiritual aspects. Too, examination of classical Turkish literary works reveals that they have much content about both Islamic faith itself and worship practices. Moreover, as we know, authors and poets have written numerous independent works on various religious subjects. This article analyzes a poetic religious work written independently during the classical Turkish literature period. According to information in currentlyextant manuscripts, the work has two titles, “Kitâb-ı Şurûtü’s-Salât” and “Şurûtu’s-Salât.” This poem, which has not been previously studied, was written by Hacı Sinân Efendi. Hacı Sinân Efendi’s poem was consulted to learn about his life because no sources contain information about him or his work. However, couplets under the section title “Şurûtu’s-Salat” contain information provided by the poet himself about his life, his profession, and his family. Besides our research on the poet’s biography, this study contains reviews on the work’s content and form, along with a transcribed translation prepared by comparing two copies.

Kaynakça

 • Akbayar, N. (2001). Osmanlı Yer Adları Sözlügü. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. google scholar
 • Akpınar, C. (1997). Hanif İbrahim Efendi, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 16, Ankara, 39-42. google scholar
 • Coşkun, A., Sivridağ, A., Karaca, Y., Yekeler, N., Özkılınç, A. ve Atik, V. (Hazırlayanlar) (2020). Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü, İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Yay. google scholar
 • Çankırı İsminin Etimolojisi. (tarih yok). 05/03/2021 tarihinde https://cankiri.ktb.gov.tr/TR-70596/tarihce. html adresinden alındı google scholar
 • Güler, M. (2015). Türk Edebiyatında Manzum Ferâiz-Nâmeler. (Doktora Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas. google scholar
 • Meninski, F. (1680). Thesaurus Linguarum Orientalium. Turcicae-Arabicae-Persicae, C. 1, Viennae, Austriae. google scholar
 • Steingass, F. J. (1963). A Comprehensive Persian-English Dictionarys (fifth impression). London. google scholar
 • Şemseddin Sami (H. 1306). Kamusu’l-Alam. C.1, İstanbul: Mihran Matbaası. google scholar
 • Şurut-i Salat, Hacı Sinan, Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosmaniye Koleksiyonu, 34 Nk 59/4 google scholar
 • Şurutü’s-Salat, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi İlavesi Bölümü, 00128 google scholar
 • Yaşaroğlu, M. K. (2006). Namaz, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 32, Ankara, 350-357. google scholar
 • Yazar, S. (2011). Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Yazar, S. (2014). Osmanlı Döneminde Fıkıh Sahasında Yapılmış Türkçe Tercümeler. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. 12(23), 49-166. google scholar

Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi

Yıl 2021, Cilt Erken Görünüm / Online First, Sayı , 0 - 0, 06.04.2021

Öz

Hayatın pek çok yönüyle ilgili bilgi ve malzeme bulabileceğimiz klasik Türk edebiyatı, milletimizin dinî ve ruhî cephesiyle alakalı olarak da oldukça zengin bir birikime sahiptir. Edebî eserlerimizi incelediğimizde muhtevalarında İslam dininin gerek inanç gerekse ibadet uygulamalarına ilişkin pek çok hususu barındırdıkları görülmektedir. Dahası müellif ve şairlerimiz tarafından kaleme alınmış farklı dinî mevzulara ait çok sayıda müstakil eserin mevcut olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu makalede de klasik Türk edebiyatı döneminde müstakilen kaleme alınmış manzum bir dinî eserden bahsedilecektir. Şimdilik bilinen nüshalarındaki bilgilere göre eserin “Kitâb-ı Şurûtü’s-Salât” ve “Şurûtu’s-Salât” olmak üzere iki şekilde isimlendirildiği görülmektedir. Daha önce üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamış olan bu manzume, Hacı Sinân Efendi adlı bir kişiye aittir. Kaynaklarda kendisine ve eserine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmayan Hacı Sinan Efendi’nin, hayatı hakkında bilgi edinmek için manzumesine müracaat edilmiştir. Bunun neticesinde manzumenin özellikle “sebeb-i nazm” başlığı altında yer alan beyitlerinde, şairin hayatı hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır. Bu kısımda şairin bizzat kendisi tarafından verilen bilgiler; onun hayatı, mesleği ve ailesi hakkında ilk elden malumat sahibi olmamızı sağlamıştır. Çalışma; şairin hal tercümesine dair araştırmalarımızın dışında, eserin muhteva ve şekil özelliklerine dair incelemelerimizi ve bunların yanı sıra iki nüshanın karşılaştırılması yoluyla hazırladığımız transkripsiyonlu metin çevirisini ihtiva etmektedir.

Kaynakça

 • Akbayar, N. (2001). Osmanlı Yer Adları Sözlügü. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. google scholar
 • Akpınar, C. (1997). Hanif İbrahim Efendi, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 16, Ankara, 39-42. google scholar
 • Coşkun, A., Sivridağ, A., Karaca, Y., Yekeler, N., Özkılınç, A. ve Atik, V. (Hazırlayanlar) (2020). Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü, İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Yay. google scholar
 • Çankırı İsminin Etimolojisi. (tarih yok). 05/03/2021 tarihinde https://cankiri.ktb.gov.tr/TR-70596/tarihce. html adresinden alındı google scholar
 • Güler, M. (2015). Türk Edebiyatında Manzum Ferâiz-Nâmeler. (Doktora Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas. google scholar
 • Meninski, F. (1680). Thesaurus Linguarum Orientalium. Turcicae-Arabicae-Persicae, C. 1, Viennae, Austriae. google scholar
 • Steingass, F. J. (1963). A Comprehensive Persian-English Dictionarys (fifth impression). London. google scholar
 • Şemseddin Sami (H. 1306). Kamusu’l-Alam. C.1, İstanbul: Mihran Matbaası. google scholar
 • Şurut-i Salat, Hacı Sinan, Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosmaniye Koleksiyonu, 34 Nk 59/4 google scholar
 • Şurutü’s-Salat, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi İlavesi Bölümü, 00128 google scholar
 • Yaşaroğlu, M. K. (2006). Namaz, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 32, Ankara, 350-357. google scholar
 • Yazar, S. (2011). Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Yazar, S. (2014). Osmanlı Döneminde Fıkıh Sahasında Yapılmış Türkçe Tercümeler. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. 12(23), 49-166. google scholar

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet GÜLER (Sorumlu Yazar)
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tokat, Türkiye
0000-0002-0498-775X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 16 Nisan 2021
Kabul Tarihi 11 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt Erken Görünüm / Online First, Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iutded917284, journal = {Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi}, issn = {1015-2091}, eissn = {2602-2648}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {Erken Görünüm / Online First}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi}, key = {cite}, author = {Güler, Mehmet} }
APA Güler, M. (2021). Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi . Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi , Erken Görünüm / Online First , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutded/issue/61218/917284
MLA Güler, M. "Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi" . Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Erken Görünüm / Online First (2021 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutded/issue/61218/917284>
Chicago Güler, M. "Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi". Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Erken Görünüm / Online First (2021 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi AU - Mehmet Güler Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - Erken Görünüm / Online First IS - SN - 1015-2091-2602-2648 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi %A Mehmet Güler %T Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi %D 2021 %J Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi %P 1015-2091-2602-2648 %V Erken Görünüm / Online First %N %R %U
ISNAD Güler, Mehmet . "Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi". Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Erken Görünüm / Online First / (Nisan 2021): 0-0 .
AMA Güler M. Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. 2021; Erken Görünüm / Online First: 0-0.
Vancouver Güler M. Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. 2021; Erken Görünüm / Online First: 0-0.
IEEE M. Güler , "Hacı Sinân Efendi’nin Şurûtu’s-Salât Manzumesi", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. Erken Görünüm / Online First, ss. 0-0, Nis. 2021