PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul yöneticilerinin iletişimci liderlik rolleri

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı , 1 - 13, 01.12.2018

Öz

İletişim, insanlık tarihi kadar eski olan ve dünyanın varlığıyla ortaya çıkan bir olgudur. İnsan toplumsal ve kültürel bir varlıktır. İnsanın iletişimi ise bilgilerin ortak paylaşımı, toplumsal rollerin öğrenilmesi, yeni bireylerin yetişmesi, bireysel olarak; bilgi ve becerilerin elde edilebilmesi, insanın kendisini anlatabilmesi açısından önem taşımaktadır. Örgütsel iletişim ise kurumların geleceğine yön veren, kuruma güç katan ve o gücü sürekli kılan bir araçtır. Eğitimin temelde bir iletişim etkinliği olması aynı zamanda girdisi ve çıktısının insan olması nedeniyle eğitim örgütlerinde iletişim yönetiminin etkin bir şekilde uygulanması, diğer örgüt türleri ile karşılaştırıldığında daha fazla önem taşımaktadır. Okullarda gerçekleştirilen eğitim- öğretim faaliyetlerinin temelinde iletişim yer almaktadır. Bir dersin işlenişinde öğretmen ile öğrenci arasında iletişim kurulması gerekmektedir. Yapılan veli toplantıları, öğretmen-veli ve yönetici-veli iletişimini gerektirir. Bu nedenle okullarda iletişim göz ardı edilemez bir olgudur. Okullarda iletişime yön veren, iletişim sürecini başlatan ve kurulacak iletişimin kalitesini belirleyen en önemli öğe, yöneticidir. Yönetici, kendisine verilen yetkiye dayalı olarak diğer paydaşlara göre daha etkin bir konuma sahiptir. Eğitim örgütlerinde olumlu ve başarılı çalışmalar yapılabilmesi, kalitenin sağlanabilmesi yöneticilerin öğretmenlerle, öğrencilerle ve velilerle kurdukları olumlu iletişim ile mümkün olmaktadır. Bu sağlandığı zaman okullarda yönetim kolaylaşır ve eğitim- öğretim etkinliği sağlıklı bir şekilde yürütülebilir. Ayrıca etkin iletişim sürecinin oluşturulduğu okullarda motivasyon/iş doyumu, kültür, stres yönetimi, çatışma yönetimi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri gibi çeşitli örgütsel değişkenler de olumlu yönde etkilenir. Böylece okulların belirlenen amaçlara ulaşması kolaylaşır.

Communication leadership roles of school administrators

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı , 1 - 13, 01.12.2018

Öz

Communication is a phenomenon that has emerged with the history of mankind and the world's being taken away. Human communication as a social and cultural entity; sharing of common information, training of new individuals, learning of social roles, individually; To be able to explain itself is important in terms of obtaining knowledge and skills. Organizational communication is a tool that guides the future of institutions, adds power to the institution and makes the power permanent. The fact that the input and output are human beings, as well as the fact that education is basically a communication activity, the effective application of communication management in educational organizations is more important compared to other types of organizations. Communication is the basis of education activities in schools. here is a need to establish a communication between the teacher and the student. Parents' meetings require teacher-parent and administrator-parent communication. Parents' meetings require teacher-parent and administrator-parent communication. Therefore, communication in schools is a phenomenon that cannot be ignored. The most important element that directs communication in schools, initiates the communication process and determines the nature of the communication to be established is the manager. The manager has a more effective position than other stakeholders based on the authority granted to him. In order to ensure quality in educational organizations, to make positive and successful studies, it is possible to have managers communicate with teachers, students and parents with healthy communication. When this is achieved, management becomes easier in the schools and the educational activity can be carried out in a healthy way. In addition, various organizational variables such as motivation / job satisfaction, culture, stress management, conflict management and communication technologies are affected positively in schools where effective communication process is established. Thus, it becomes easier for schools to reach the determined objectives.

Ayrıntılar

Diğer ID JA39AZ75RN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gönül ŞENER Bu kişi benim


Mukadder Boydak ÖZAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı

Kaynak Göster

APA Şener, G. & Özan, M. B. (2018). Communication leadership roles of school administrators . Journal of Anatolian Education Research , 2 , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jaer/issue/42813/517451

JAER Uluslararası İndekslerde taranan dergi statüsündedir.