Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 42 - 52, 30.03.2017
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.384

Öz

Kaynakça

 • Aktan, C. C. 2003, “Avrupa birliğinin rekabet gücü”, MESS Mercek, cilt 32, sayı 8, ss. 35-42.
 • Assaf, A. & Dwyer, L. 2013, “Benchmarking international tourism destinations”, Tourism Economics, vol. 19, no.6, pp. 1233–47.
 • Ayaş, N. & Baydur, C. M. 2005, “Turizm bölgelerinde fiyat rekabet gücünün belirleyenleri Marmaris-Fethiye turizm bölgelerinin karşılaştırmalı analizi”, İktisat İşletme ve Finans, cilt 20 sayı233, ss. 122-131.
 • Bahar, O. 2004, “Türkiye’de turizm sektörünün rekabet gücü analizi üzerine bir alan araştırması: Muğla örneği”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Muğla.
 • Bahar, O. & Kozak, M. 2005, Küreselleşme sürecinde uluslararası turizm ve rekabet edilebilirlik, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Bahar, O. & Kozak, M. 2005, “Türkiye turizminin akdeniz ülkeleri ile rekabet gücü açısından karşılaştırılması”, Anatolia Turizm Araştırma Dergisi, cilt 16, sayı 2, ss. 139–152.
 • Baltagi, B. H., Feng, Q. & Kao, C. 2012, “A lagrange multiplier test for cross-sectional dependence in a fixed effects panel data model”, Journal of Econometrics, vol. 170, no. 1, pp. 164-177.
 • Barros, C. P., Botti, O., Peypoch, N., Robinot, E., Bernardind, S. & Assaf, A. G. 2011, “Performance of French destinations: tourism attraction perspectives”. Tourism Management, vol. 32 no. 1, pp. 141–46.
 • Breusch, T. S. & Pagan, A. R. 1980, “The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics”. The Review of Economic Studies, vol. 47, no.1, pp. 239-253.
 • Buhalis, D. 2000, “Marketing the competitive destination of the future”, Tourism Management, vol.21, no. 1, pp. 97–116.
 • Crouch, G. I. 2007, Modelling destination competitiveness: a survey and analysis of the ımpact of competitiveness attributes, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd, Australia.
 • Crouch, G. I. & Ritchie, J. R. B. 1999, “Tourism, competitiveness, and societal prosperity”, Journal of Business Research, vol. 44, no.3, pp. 137–152.
 • Demir, O. & Çoban, O. 1996, “Türk otomotiv sanayinin AB otomotiv sanayi karşısındaki rekabet gücü”, İşveren Dergisi, Haziran, 25-31.
 • Doğan, Ö.İ. 2000, “Rekabet gücünün gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 14, ss. 1-27.
 • Doğan, Ö. İ. 2000, “Kalite uygulamalarının işletmelerin rekabet gücü üzerine etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 2, sayı 1, ss. 5–27.
 • Doğan, Ö. İ., Marangoz, M. & Topoyan, M. 2003, “İşletmelerin iç ve dış pazarda rekabet gücünü etkileyen faktörler ve bir uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 5, sayı 2, ss. 117–121.
 • d’Hauteserre, A. M. (2000). “Lessons in managed destination competitiveness: the case of foxwoods casino resort”, Tourism Management, vol. 21, no. 1, pp. 23-32.
 • Dimoska, T. & Trimcev, B. 2012, “Competitiveness strategies for supporting economic development of the touristic destination”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.44, pp. 279-288.
 • Drucker, P. F. 1998, Gelecek için yönetim, 5. Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Dumitrescu, E.I. & Hurlin, C. 2012, “Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels”, Economic Modelling, vol. 29, no. 4, pp. 1450-1460.
 • Dwyer, L., Forsyth, P. & Rao, P. 2000, “The Price competitiveness of travel and tourism: a comparison of 19 destinations”, Tourism Management, vol. 21, no. 1, pp. 9-22.
 • Dwyer, L., Forsyth, P. & Rao, P. 2001, PPPs and the price competitiveness of international tourism destinations, Joint World Bank-OECD Seminar on Purchasing Power Parities, Recent Advances in Methods and Applications, Washington D.C
 • Dwyer L., Forsyth P. & Rao P. 2002, “Destination price competitiveness: exchange rate changes versus domestic inflation”, Journal of Travel Research, vol. 40 no. 3, pp. 328-336.
 • Dwyer, L. & Kim, C. 2003, “Destination competitiveness: determinants and indicators”, Current Issues in Tourism, vol.6, no. 5, pp. 369-414.
 • Enright, M.J. & Newton, J. 2004, “Tourism destination competitiveness: a quantitati and approach”, Tourism Management, vol. 25, no. 6, pp. 777-788.
 • Go, F. M. & Govers, R. 2000, “Integrated quality management for tourist destinations: a European persfective on achieving competitiveness”, Tourism Management, vol. 21, no.1, pp. 79-88.
 • Göçer, İ. 2013, “Arge-harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı, dış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri”, Maliye Dergisi, vol. 165, pp. 215-240.
 • Güriş, B. 2015, Panel vektör otoregresif modeller ve panel nedensellik (stata ile panel veri modelleri içerisinde), (Ed. Selahattin Güriş), Der Yayınları, 454, İstanbul, ss. 291-305.
 • Hassan, S. S. 2000, “Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism ındustry”, Journal of Travel Research, vol.38, no. 3, pp. 239-245.
 • Hong, W. C. 2008, Competitiveness in the tourism sector: A comprehensive approach from economic and management points, Physica-Verlag Heidelberg. http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/competitiveness/index_en.htm Adresinden erişilmiştir (15.01.2017). http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/competitiveness/documents/technical_annex_en.pdf Adresinden erişilmiştir (15.01.2017). http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicatorsAdresinden erişilmiştir (15.01.2017).
 • Kao, C. 1999, “Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data”. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44.
 • Kayar, Ç.H. & Kozak N. 2008, “Measuring destination competitiveness: An application of travel and tourism competitiveness index”, The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure Proceedings Book, pp. 7285,Antalya.
 • Kibritçioğlu, A. 1996, Uluslararası rekabet gücüne kavramsal bir yaklaşım, Uluslararası (makro) iktisat okumaları, Ed. Aykut Kibritçioğlu, , Ankara: 72 TDFOD Yayıncılık.
 • Knezevic Cvelbar, L., Dwyer, L., Koman, M. & Mihalic, T. 2015, “Drivers of destination competitiveness in tourism: A global investigation”, Journal of Travel Research, pp.1–10.
 • Koç, E. 2009, “A review of country tourism competitiveness, research performance and overall country competitiveness”, CompetitivenessReview: An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness, vol.19, no. 2, pp. 119-133.
 • Kotan, Z. 2002, Uluslararası rekabet gücü göstergeleri Türkiye örneği, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Kozak, M. 2007, “Türkiye’nin uluslararası turizmde rekabet düzeyi konusunda yürütülen çalışmaların genel bir analizi”, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çeşme, İzmir, ss. 419-425.
 • Kozak, M. & Rimmington, M. 1999, “Measuring tourist destination competitiveness: Conceptual considerations and empirical findings”, Hospitality Management, vol. 18, no. 3, pp. 273–283.
 • Kuşat, N. 2011, “Küreselleşen dünyada turizm sektörü: Bilgi iletişim teknolojileri ve rekabet gücü”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt 3, sayı 5, ss. 114-138.
 • Man, T. W. Y., Lau, T. & Chan, K. F. 2002, “The competitiveness of small and medium enterprises a conceptualization with focus on entrepreneurial competencies”, Journal of Business Venturing, vol. 17, no. 2, pp. 123-142.
 • Mazanec, J. A. & Ring, A. 2011, “Tourism destination competitiveness: Second thoughts on the world economic forum reports, Tourism Economics, vol. 17, no. 4, pp. 725-751.
 • Mihalic, T. 2000, “Environmental management of a tourist destination: A factor of tourism competitiveness”, Tourism Management, vol. 21, no. 1, pp. 65‐78.
 • Oral, M. 1993, “Endüstriyel rekabetçi model”, Verimlilik Dergisi, cilt 4, ss. 39-51.
 • Pearce, D.G. 1997, “Competitive destination analysis in southeast asia”, Journal of Travel Research, vol. 35, no. 4, pp. 16-24.
 • Peattie, K. & Peattie S. 1996, “Promotional competitions: A winning tool for tourism marketing, Tourism Management, vol. 17, no. 6, pp. 433-442.
 • Pesaran, M. H. 2004, General diagnostic tests for cross section dependence in panels, Cambridge Working Papers in Economics, No. 435.
 • Poon, A. 2002, Tourism, tecnology and competitive strategies, Wallingford, UK: CAB International.
 • Porter, M.E., 1991, The Competitive Advantage of Nations, The Mac Millon Pres Ltd. NY.
 • Porter, M.E., 2003, Rekabet stratejisi, sektör ve rakip analizi teknikleri, Sistem Yayıncılık, çev. Gülen Ulubilgin, Ankara.
 • Prideaux, B. 2000, “The role of the transport system in destination development”, Tourism Management, vol. 21, no. 1, pp. 53-63.
 • Smit, A. J. 2010, “The competitive advantage of nations: is porter’s diamond framework a new theory that explains the international competitiveness of countries?”, Southern Business Review, vol. 14, no. 1, pp. 105-130.
 • Tiryakioğlu, M. 2004, “Yenilikçi rekabet stratejileri açısından Türk imalat sanayi ve yenilikçilik”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, İİBF, ss. 503-516, Eskişehir, 25-26 Kasım 2004.
 • United Nations World Tourism Organization (UNWTO), 2015, UNWTO Tourism Highlights 2015 Edition, http://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
 • Uysal, D. 2000, Teknolojik Gelişim ve Global Rekabet Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 515.
 • World Economic Forum (WEF), (2015). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf

EFFECT OF THE TOURISTIC PRODUCT PRICES AND COSTS ON THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS: A COMPARATIVE PANEL DATA ANALYSIS

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 42 - 52, 30.03.2017
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.384

Öz

Purpose- Tourism is an important sector for countries across the world which develops the fastests and contributes to country's economy. The countries in the tourism market are in a serious competition due to its contribution to the economic development. Therefore are countries increasing their international competitiveness by the price and cost advantage of the touristic products they offer in order to obtain a greater share of the international tourism market. 

Methodology- In the study are the effects of the price and cost advantages on the tourism incomes determined by utilizing the data of 31 European stakeholder countries in the tourism sector for 2000-2014. The harmonized index of consumer prices, representing the price and cost advantage and established by the European Commission’s (EC) Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) with 5 indicators based on the real effective Exchange rate, and the unit labour cost series are utilized. 

Findings- The co-integration and causality relation between these series and the tourism income series of the current period are examined by the Kao (1999) panel co-integration and the Dumitrescu and Hurlin (2012) panel causality analysis. 

Conclusion- As a result of the conducted analysis, it is determined that there is a co-integration between the price-cost advantage and the tourism revenues, and that the price-cost advantage is a statistically meaningful reason for the tourism revenues. 

Kaynakça

 • Aktan, C. C. 2003, “Avrupa birliğinin rekabet gücü”, MESS Mercek, cilt 32, sayı 8, ss. 35-42.
 • Assaf, A. & Dwyer, L. 2013, “Benchmarking international tourism destinations”, Tourism Economics, vol. 19, no.6, pp. 1233–47.
 • Ayaş, N. & Baydur, C. M. 2005, “Turizm bölgelerinde fiyat rekabet gücünün belirleyenleri Marmaris-Fethiye turizm bölgelerinin karşılaştırmalı analizi”, İktisat İşletme ve Finans, cilt 20 sayı233, ss. 122-131.
 • Bahar, O. 2004, “Türkiye’de turizm sektörünün rekabet gücü analizi üzerine bir alan araştırması: Muğla örneği”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Muğla.
 • Bahar, O. & Kozak, M. 2005, Küreselleşme sürecinde uluslararası turizm ve rekabet edilebilirlik, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Bahar, O. & Kozak, M. 2005, “Türkiye turizminin akdeniz ülkeleri ile rekabet gücü açısından karşılaştırılması”, Anatolia Turizm Araştırma Dergisi, cilt 16, sayı 2, ss. 139–152.
 • Baltagi, B. H., Feng, Q. & Kao, C. 2012, “A lagrange multiplier test for cross-sectional dependence in a fixed effects panel data model”, Journal of Econometrics, vol. 170, no. 1, pp. 164-177.
 • Barros, C. P., Botti, O., Peypoch, N., Robinot, E., Bernardind, S. & Assaf, A. G. 2011, “Performance of French destinations: tourism attraction perspectives”. Tourism Management, vol. 32 no. 1, pp. 141–46.
 • Breusch, T. S. & Pagan, A. R. 1980, “The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics”. The Review of Economic Studies, vol. 47, no.1, pp. 239-253.
 • Buhalis, D. 2000, “Marketing the competitive destination of the future”, Tourism Management, vol.21, no. 1, pp. 97–116.
 • Crouch, G. I. 2007, Modelling destination competitiveness: a survey and analysis of the ımpact of competitiveness attributes, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd, Australia.
 • Crouch, G. I. & Ritchie, J. R. B. 1999, “Tourism, competitiveness, and societal prosperity”, Journal of Business Research, vol. 44, no.3, pp. 137–152.
 • Demir, O. & Çoban, O. 1996, “Türk otomotiv sanayinin AB otomotiv sanayi karşısındaki rekabet gücü”, İşveren Dergisi, Haziran, 25-31.
 • Doğan, Ö.İ. 2000, “Rekabet gücünün gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 14, ss. 1-27.
 • Doğan, Ö. İ. 2000, “Kalite uygulamalarının işletmelerin rekabet gücü üzerine etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 2, sayı 1, ss. 5–27.
 • Doğan, Ö. İ., Marangoz, M. & Topoyan, M. 2003, “İşletmelerin iç ve dış pazarda rekabet gücünü etkileyen faktörler ve bir uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 5, sayı 2, ss. 117–121.
 • d’Hauteserre, A. M. (2000). “Lessons in managed destination competitiveness: the case of foxwoods casino resort”, Tourism Management, vol. 21, no. 1, pp. 23-32.
 • Dimoska, T. & Trimcev, B. 2012, “Competitiveness strategies for supporting economic development of the touristic destination”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.44, pp. 279-288.
 • Drucker, P. F. 1998, Gelecek için yönetim, 5. Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Dumitrescu, E.I. & Hurlin, C. 2012, “Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels”, Economic Modelling, vol. 29, no. 4, pp. 1450-1460.
 • Dwyer, L., Forsyth, P. & Rao, P. 2000, “The Price competitiveness of travel and tourism: a comparison of 19 destinations”, Tourism Management, vol. 21, no. 1, pp. 9-22.
 • Dwyer, L., Forsyth, P. & Rao, P. 2001, PPPs and the price competitiveness of international tourism destinations, Joint World Bank-OECD Seminar on Purchasing Power Parities, Recent Advances in Methods and Applications, Washington D.C
 • Dwyer L., Forsyth P. & Rao P. 2002, “Destination price competitiveness: exchange rate changes versus domestic inflation”, Journal of Travel Research, vol. 40 no. 3, pp. 328-336.
 • Dwyer, L. & Kim, C. 2003, “Destination competitiveness: determinants and indicators”, Current Issues in Tourism, vol.6, no. 5, pp. 369-414.
 • Enright, M.J. & Newton, J. 2004, “Tourism destination competitiveness: a quantitati and approach”, Tourism Management, vol. 25, no. 6, pp. 777-788.
 • Go, F. M. & Govers, R. 2000, “Integrated quality management for tourist destinations: a European persfective on achieving competitiveness”, Tourism Management, vol. 21, no.1, pp. 79-88.
 • Göçer, İ. 2013, “Arge-harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı, dış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri”, Maliye Dergisi, vol. 165, pp. 215-240.
 • Güriş, B. 2015, Panel vektör otoregresif modeller ve panel nedensellik (stata ile panel veri modelleri içerisinde), (Ed. Selahattin Güriş), Der Yayınları, 454, İstanbul, ss. 291-305.
 • Hassan, S. S. 2000, “Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism ındustry”, Journal of Travel Research, vol.38, no. 3, pp. 239-245.
 • Hong, W. C. 2008, Competitiveness in the tourism sector: A comprehensive approach from economic and management points, Physica-Verlag Heidelberg. http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/competitiveness/index_en.htm Adresinden erişilmiştir (15.01.2017). http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/competitiveness/documents/technical_annex_en.pdf Adresinden erişilmiştir (15.01.2017). http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicatorsAdresinden erişilmiştir (15.01.2017).
 • Kao, C. 1999, “Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data”. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44.
 • Kayar, Ç.H. & Kozak N. 2008, “Measuring destination competitiveness: An application of travel and tourism competitiveness index”, The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure Proceedings Book, pp. 7285,Antalya.
 • Kibritçioğlu, A. 1996, Uluslararası rekabet gücüne kavramsal bir yaklaşım, Uluslararası (makro) iktisat okumaları, Ed. Aykut Kibritçioğlu, , Ankara: 72 TDFOD Yayıncılık.
 • Knezevic Cvelbar, L., Dwyer, L., Koman, M. & Mihalic, T. 2015, “Drivers of destination competitiveness in tourism: A global investigation”, Journal of Travel Research, pp.1–10.
 • Koç, E. 2009, “A review of country tourism competitiveness, research performance and overall country competitiveness”, CompetitivenessReview: An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness, vol.19, no. 2, pp. 119-133.
 • Kotan, Z. 2002, Uluslararası rekabet gücü göstergeleri Türkiye örneği, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Kozak, M. 2007, “Türkiye’nin uluslararası turizmde rekabet düzeyi konusunda yürütülen çalışmaların genel bir analizi”, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çeşme, İzmir, ss. 419-425.
 • Kozak, M. & Rimmington, M. 1999, “Measuring tourist destination competitiveness: Conceptual considerations and empirical findings”, Hospitality Management, vol. 18, no. 3, pp. 273–283.
 • Kuşat, N. 2011, “Küreselleşen dünyada turizm sektörü: Bilgi iletişim teknolojileri ve rekabet gücü”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt 3, sayı 5, ss. 114-138.
 • Man, T. W. Y., Lau, T. & Chan, K. F. 2002, “The competitiveness of small and medium enterprises a conceptualization with focus on entrepreneurial competencies”, Journal of Business Venturing, vol. 17, no. 2, pp. 123-142.
 • Mazanec, J. A. & Ring, A. 2011, “Tourism destination competitiveness: Second thoughts on the world economic forum reports, Tourism Economics, vol. 17, no. 4, pp. 725-751.
 • Mihalic, T. 2000, “Environmental management of a tourist destination: A factor of tourism competitiveness”, Tourism Management, vol. 21, no. 1, pp. 65‐78.
 • Oral, M. 1993, “Endüstriyel rekabetçi model”, Verimlilik Dergisi, cilt 4, ss. 39-51.
 • Pearce, D.G. 1997, “Competitive destination analysis in southeast asia”, Journal of Travel Research, vol. 35, no. 4, pp. 16-24.
 • Peattie, K. & Peattie S. 1996, “Promotional competitions: A winning tool for tourism marketing, Tourism Management, vol. 17, no. 6, pp. 433-442.
 • Pesaran, M. H. 2004, General diagnostic tests for cross section dependence in panels, Cambridge Working Papers in Economics, No. 435.
 • Poon, A. 2002, Tourism, tecnology and competitive strategies, Wallingford, UK: CAB International.
 • Porter, M.E., 1991, The Competitive Advantage of Nations, The Mac Millon Pres Ltd. NY.
 • Porter, M.E., 2003, Rekabet stratejisi, sektör ve rakip analizi teknikleri, Sistem Yayıncılık, çev. Gülen Ulubilgin, Ankara.
 • Prideaux, B. 2000, “The role of the transport system in destination development”, Tourism Management, vol. 21, no. 1, pp. 53-63.
 • Smit, A. J. 2010, “The competitive advantage of nations: is porter’s diamond framework a new theory that explains the international competitiveness of countries?”, Southern Business Review, vol. 14, no. 1, pp. 105-130.
 • Tiryakioğlu, M. 2004, “Yenilikçi rekabet stratejileri açısından Türk imalat sanayi ve yenilikçilik”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, İİBF, ss. 503-516, Eskişehir, 25-26 Kasım 2004.
 • United Nations World Tourism Organization (UNWTO), 2015, UNWTO Tourism Highlights 2015 Edition, http://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
 • Uysal, D. 2000, Teknolojik Gelişim ve Global Rekabet Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 515.
 • World Economic Forum (WEF), (2015). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Sabriye CELİK UGUZ>

0000-0003-2550-657X

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Celik Uguz, S. (2017). EFFECT OF THE TOURISTIC PRODUCT PRICES AND COSTS ON THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS: A COMPARATIVE PANEL DATA ANALYSIS . Journal of Business Economics and Finance , 6 (1) , 42-52 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.384

Journal of Business, Economics and Finance (JBEF) is a scientific, academic, double blind peer-reviewed, quarterly and open-access journal. The publication language is English. The journal publishes four issues a year. The issuing months are March, June, September and December. The journal aims to provide a research source for all practitioners, policy makers and researchers working in the areas of business, economics and finance. The Editor of JBEF invites all manuscripts that that cover theoretical and/or applied researches on topics related to the interest areas of the Journal. JBEF charges no submission or publication fee.Ethics Policy - JBEF applies the standards of Committee on Publication Ethics (COPE). JBEF is committed to the academic community ensuring ethics and quality of manuscripts in publications. Plagiarism is strictly forbidden and the manuscripts found to be plagiarized will not be accepted or if published will be removed from the publication. Authors must certify that their manuscripts are their original work. Plagiarism, duplicate, data fabrication and redundant publications are forbidden. The manuscripts are subject to plagiarism check by iThenticate or similar. All manuscript submissions must provide a similarity report (up to 15% excluding quotes, bibliography, abstract, method).


Open Access - All research articles published in PressAcademia Journals are fully open access; immediately freely available to read, download and share. Articles are published under the terms of a Creative Commons license which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Open access is a property of individual works, not necessarily journals or publishers. Community standards, rather than copyright law, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution and responsible use of the published work, as they do now.