Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 13 - 19 2020-07-10

Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of The Growth-Development and Nutrition Status of 6-12-Months Old Infants

Zeynep ALTINBAŞ [1] , Hilal HIZLI GÜLDEMİR [2] , Muazzez GARİPAĞAOĞLU [3]


Amaç: Çalışma 6-12 aylık bebeklerin beslenme ve büyüme durumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya İstanbul ili, Çekmeköy ilçesinde Haziran-Eylül 2014 tarihleri arasında izlenen 300 anne-bebek çifti alınmıştır. Demografik veriler bir anket formu ile alınmış, bebeklerin bir günlük besin tüketimleri kaydedilmiş, ağırlık ve boy uzunlukları hemşireler tarafından ölçülmüştür. Bebeklerin ağırlık ve boy uzunlukları ise ülkemiz için geliştirilmiş büyüme eğrileri ve Z skoru ile, günlük enerji ve besin ögeleri alımları TÜBER’e göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Bebeklerin yüzde 45,3’ü kız ve yaş ortalaması 10,1±1,9 ay idi. Bebeklerin doğum ağırlık ve boyları ise sırasıyla 3,2±0,4 kg ve 49,8±2,4 cm iken, vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve BKİ’leri sırasıyla: 9,3±1,5 kg, 72,4±5,9 cm, 0,73±2,24 olarak saptanmıştır. Doğum ağırlığı, boy uzunluğu ve BKİ Z skoru -1, +1 SD olan bebeklerin oranları sırasıyla: %69,0, %47,4 ve %52,9 iken, mevcut durumda %59,1, %44,9, %42,4 olarak bulunmuştur. Bebeklerin doğumdan sonraki süreçte vücut ağırlığı ve BKİ’lerindeki artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p>0,05). Tüm grupta bebeklerin %76,3’ünün anne sütüne devam ettiği belirlenmiştir. Annelerin ilk tamamlayıcı besin olarak yoğurdu (%33,1) tercih ettikleri, bunu muhallebi (%15,7) ve meyve püresinin (%13,4) izlediği gözlenmiştir. Yoğurt, sebze-meyve, yumurta, et ve tavuğun başlama zamanının sırasıyla: 24,7±4,6, 24,9±5,3, 26,6±6,1, 29,6±8,3 hafta olduğu saptanmıştır. Bebeklerin günlük beslenmeleriyle enerjiyi 971±274 kcal, proteini 27,8±12,0 g, demir dışındaki tüm enerji ve besin ögelerini yeterli hatta fazla aldıkları görülmüştür. Tartışma: 6-12 ay dönemindeki bebeklerin enerji dahil, pek çok besin ögesini fazla tükettikleri, doğumla karşılaştırıldığında BKİ’lerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Annelerin tamamlayıcı beslenme ve büyüme gelişme konusunda bilinçlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür.
Objective: This study was planned to evaluate the growth-development and nutritional status of infants aged 6-12 months Methods: The study included 300 mother-infant pairs in Çekmeköy, Istanbul, between June and September 2014. Information on 300 babies and their families who participated in the study were taken by a questionnaire, one-day nutritional expenditures of the babies were recorded, and weight and height lengths were measured by nurses. The weight and height of infants were evaluated according to a Z score and growth curves for our country; energy and nutrient intake were evaluated with TUBER. Results: Of the infants, 45.3% were female, and their average age was 10.1±1.9 months. The weight and height of infants at birth were 3.2±0.4 kg, 49.8±2.4 cm and current weight and height were from 9.3±1.5 kg and 72.4±5.9 cm, respectively. Body weight, height and BMI ratios of infants with -1 and +1 SD Z scores at birth were 69.0%, 47.4%, 52.9% and current values were 59.1%, 44.9% and 42.4% respectively. The increase in body weight and BMI were found to be statistically significant (p>0.05). It was observed that mothers preferred yogurt (33.1%), pudding (15.7%), fruit puree (13.4%), baby biscuits (8.4%) and eggs (6.7%) as the first complementary foods. It was determined that yogurt was started at week 24.7±4.6; fruits and vegetables at 24.9±5.3; eggs at 26.6±6.1; meat and poultry at week 29.6±8.3.It was observed that infants received 970.6±274.3 kcal/day of energy and 27.8±12.0 g/day of protein. All energy and nutrients except iron were consumed well enough an even more. Discussion: The study showed that 6-12 month babies overconsume many nutrients including daily energy and BMIs were found to be higher when compared with their birth. Conclusions: It was considered beneficial to inform the mothers on the growth and development of their infants and especially on complementary nutrition.
 • 1. King C, Davis T. Nutritional treatment of infants and children with faltering growth. Eur J Clin Nutr 2010;64(1):11-3.
 • 2. Kaya Z, Yiğit Ö, Erol M, Bostan Gayret Ö. Altı-yirmi dört ay arası yaş grubunda beslenmeyle ilgili anne ve babaların bilgi ve deneyimlerinin değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bülteni 2016;54(2):705. 3. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. 2008. p955.
 • 4. Akman Aşık S. Çocuklarda dengeli beslenmenin önemi. Klin Tıp Pediatr Derg 2015;7(2):12-7.
 • 5. Hür G, Şen Celasin N. Tamamlayıcı besinler geçişin önemi ve durum değerlendirmesi. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Derg 2014;2(3):104-15.
 • 6. Yılmazbaş P, Kural B, Uslu A, Sezer GM, Gökçay G. Annelerin gözünden ek besinlere başlama nedenleri ve annelerin mamalar hakkındaki düşünceleri. İst Tıp Fak Derg 2015;78(3):76-82.
 • 7. Gökçay G, Garipağaoğlu M. Sağlıklı Çocuğun Beslenmesi. In: Pediyatri 2009. p. 183-94.
 • 8. Scott MI. Feeding and nutrition of infants and young children: guidelines for the WHO European region, with emphasis on the former soviet countries. J Hum Lact 2001;17(3):265-6.
 • 9. Sağlık Bakanlığı. Türkiye beslenme ve sağlık araştırması 2010: Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu (serial online) 2014. p. 91-504.
 • 10. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye nüfus ve sağlık araştırması 2013. Hacettepe üniversitesi nüfus etütleri enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. 2014. p. 161.
 • 11. Hacettepe Üniversitesi Nüfur Etütleri Enstitüsü. Türkiye nüfus ve sağlık araştırması. 2008.
 • 12. Friel JK, Isaak C a., Hanning R, Miller A. Complementary food consumption of Canadian infants. Open Nutr J 2009;3(1):11-6.
 • 13. Yılmazbaş P, Gökçay G. İlk iki yaşta sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme alışkanlığınıngeliştirilmesi. Çocuk Dergisi 2015;13(4):14753.
 • 14. Schwartz C, Scholtens PAMJ, Lalanne A, Weenen H, Nicklaus S. Development of healthy eating habits early in life. Review of recent evidence and selected guidelines 2011;57(3):796-807. http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.05.316
 • 15. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. Türkiye’ye özgü besin ve beslenme rehberi. 2015.p.97.
 • 16. Cattaneo A, Williams C, Pallas-Alonso CR, Hernandez-Aguilar MT, Lasarte-Velillas JJ, Landa-Rivera L, et al. ESPGHAN’s 2008 recommendation for early introduction of complementary foods: How good is the evidence? Matern Child Nutr 2011;7(4):335-43.
 • 17. Onbaşi Ş, Duran R, Çiftdemir NA, Vatansever Ü, Acunaş B, Süt N. Doǧum öncesi anne adaylarına verilen emzirme ve anne sütü eǧitiminin emzirme davranışları üzerine etkisi. Türk Pediatr Arşivi 2011;46(1):75-80.
 • 18. Demir R, Özçırpıcı B. Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 0-2 yaş çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve malnütrisyon saptanan çocukların annelerine verilen eğitimin etkisi. Çocuk Sağlığı ve Hast Derg 2014;57:183-90.
 • 19. Yeşinel S, Aldemir EY, Kavuncuoğlu S, Yeşinel S, Yıldız H. Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerde büyümenin değerlendirilmesi. Türk Pediatr Ars 2014;49(4):289-98.
 • 20. Sivri BB. 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilim Derg 2014;5(1):59-65.
 • 21. Çöl Araz N. Yenidoğan döneminde anne sütü ile beslenmeye başlanması üzerinde etkili olan sosyodemografik faktörlerin değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hast Derg 2012;6(4):215-20.
 • 22. Şanlıer N, Aytekin F. Ankara’da yaşayan 0-36 ay çocukların bazı antropometrik ölçümleri ve anne sütü ile beslenme durumlarının saptanması. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Derg 2004;24(1):271-89.
 • 23. WHO. Maternal, infant and young child nutrition report by the secretariat. executive board. World Heal Organ 2013;4:1-10.
 • 24. Nguyen PH, Menon P, Ruel M, Hajeebhoy N. A situational review of infant and young child feeding practices and interventions in viet nam. Asia Pac J Clin Nutr 2011;20(3):359-74.
 • 25. Caetano MC, Ortiz TTO, Da Silva SG lopes, De Souza FIsS, Sarni ROS. Complementary feeding: Inappropriate practices in infants. Rev Chil Pediatr 2012;83(5):503.
 • 26. İnanç N, Aykut M, Çiçek B, Şahin H, Yılmaz M, Katrancı D, et al. Kayseri İl Merkezi’nde 0 – 36 Aylık çocuklarda malnütrisyon durumu ve etkileyen bazı faktörler. Türk Hij Den Biyol Derg 2005;62(1):41-8.
 • 27. Jones-Smith JC, Neufeld LM, Laraia B, Ramakrishnan U, GarciaGuerra A, Fernald LCH. Early life growth trajectories and future risk for overweight. Nutr Diabetes 2013;3:60-7.
 • 28. Patel V. Postnatal depression and infant growth and development in low income countries: a cohort study from Goa, India. Arch Dis Child 2003;88(1):34-7.
 • 29. Caroli M, Mele RM, Tomaselli MA, Cammisa M, Longo F, Attolini E. Complementary feeding patterns in Europe with a special focus on Italy. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2012;22(10):813-8.
 • 30. Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F, et al. Türk çocuklarinda vücut aǧirliǧi, boy uzunluǧu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans deǧerleri. Cocuk Sagligi ve Hast Derg 2008;51(1):1-14.
 • 31. Neyzi O, Ertuğtul T. Büyüme ve Gelişmenin değerlendirilmesi. In: Pediyatri. 2009. p. 1000.
 • 32. European Food Safety Authority (EFSA). Scientific opinion on the appropriate age for introduction of complementary feeding of infants- EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). EFSA J 2009;7(12):1-38.
 • 33. Aktaç Ş, Garipağaoğlu M, Gökçay G, Akman Z. Çocuk sağlığı izlem polikliniğinde takip edilen dokuz ve on iki aylık bebeklerde tamamlayıcı beslenme uygulamaları ve besin ögesi alımlarının belirlenmesi. Çocuk Derg 2015;15(2):56-64.
 • 34. Yang Z, Huffman SL. Nutrition in pregnancy and early childhood and associations with obesity in developing countries. Matern Child Nutr 2013;9:105-19.
 • 35. Ip EH, Marshall SA, Santiago S, Skelton JA, Suerken CK, Arcury TA, et al. Determinants of adiposity rebound timing in children. J Pediatr 2017;184:151-6.
 • 36. Börnhorst C, Siani A, Tornaritis M, Molnár D, Lissner L, Regber S, et al. Potential selection effects when estimating associations between the infancy peak or adiposity rebound and later body mass index in children. Int J Obes 2017;41:518-26.
 • 37. Agostoni C, Braegger C, Decsi T, Kolacek S, Koletzko B, Michaelsen KF, et al. Complementary feeding: A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009;49(1):112-25.
 • 38. Li R, Fein SB, Chen J, Grummer-Strawn LM. Why mothers stop breastfeeding: Mothers’ self-reported reasons for stopping during the first year. Pediatrics 2008;122:69-76.
 • 39. Conn JA, Davies MJ, Walker RB, Moore VM. Food and nutrient intakes of 9-month-old infants in Adelaide, Australia. Public Health Nutr 2009;12(12):2448-56.
 • 40. Butte NF, Fox MK, Briefel RR, Siega-Riz AM, Dwyer JT, Deming DM, et al. Nutrient intakes of us infants, toddlers, and preschoolers meet or exceed dietary reference intakes. J Am Diet Assoc 2010;110(12):S27-37.
 • 41. Boran P, Aktaç Ş. Diversity and nutrient composition of the diets of breastfed infants. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2018;27:9-19.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0560-1951
Yazar: Zeynep ALTINBAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3951-5023
Yazar: Hilal HIZLI GÜLDEMİR
Kurum: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2172-1467
Yazar: Muazzez GARİPAĞAOĞLU
Kurum: FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jchild767918, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {13 - 19}, doi = {}, title = {Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Altınbaş, Zeynep and Hızlı Güldemi̇r, Hilal and Gari̇pağaoğlu, Muazzez} }
APA Altınbaş, Z , Hızlı Güldemi̇r, H , Gari̇pağaoğlu, M . (2020). Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi . Çocuk Dergisi , 20 (1) , 13-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/55988/767918
MLA Altınbaş, Z , Hızlı Güldemi̇r, H , Gari̇pağaoğlu, M . "Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi" . Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 13-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/55988/767918>
Chicago Altınbaş, Z , Hızlı Güldemi̇r, H , Gari̇pağaoğlu, M . "Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi". Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 13-19
RIS TY - JOUR T1 - Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi AU - Zeynep Altınbaş , Hilal Hızlı Güldemi̇r , Muazzez Gari̇pağaoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 19 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi %A Zeynep Altınbaş , Hilal Hızlı Güldemi̇r , Muazzez Gari̇pağaoğlu %T Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi %D 2020 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Altınbaş, Zeynep , Hızlı Güldemi̇r, Hilal , Gari̇pağaoğlu, Muazzez . "Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi". Çocuk Dergisi 20 / 1 (Temmuz 2020): 13-19 .
AMA Altınbaş Z , Hızlı Güldemi̇r H , Gari̇pağaoğlu M . Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi. 2020; 20(1): 13-19.
Vancouver Altınbaş Z , Hızlı Güldemi̇r H , Gari̇pağaoğlu M . Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi. 2020; 20(1): 13-19.

Makalenin Yazarları
Zeynep ALTINBAŞ [1]
Hilal HIZLI GÜLDEMİR [2]
Muazzez GARİPAĞAOĞLU [3]