Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 183 - 190, 20.09.2021

Öz

Amaç: Bu çalışma 18-49 yaş grubu evli kadınların anne sütü bankalarına ilişkin bilgi ve görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma Sivas il merkezinde yer alan iki Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’nde yürütülmüştür. Belirtilen ASM’lere 31.10.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 18-49 yaş grubundaki evli kadınlar (n=190) araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir form kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 22 programında sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri ile sunulmuş, istatistiksel analizde ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların %67,4’ü anne sütü bankasını duymamış, %90,5’i Türkiye’de anne sütü bankası olup olmadığını bilmemekte, %32,6’sı anne sütü bankası kurulmasını istememektedir. Buna karşın kadınların %35,3’ü ihtiyacı olduğunda bebeğini beslemek için süt bankasından süt alabileceğini, %46,8’i sütünü bankaya bağışlayabileceğini, %61,1’i anne sütü bankasından alınan sütlerin bebekler için mamadan daha iyi bir seçenek olacağını belirtmiştir. Sonuç: Kadınların anne sütü bankalarına yönelik tutumları nispeten olumludur. Türkiye’de anne sütü bankalarına ilişkin bilgilendirilme çalışmalarının yaygınlaştırılması ve mevcut kaygılara ilişkin sektörler arası bilgilendirme ve işbirliği yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • 1. Gartner LM, Morton J, Lawrence RA, Naylor AJ, O’Hare D, Schanler RJ, et.al. American Academy of PediatricsSection on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005;115(2):496-506 google scholar
 • 2. Yılmaz Bal H, Bolışık B. Çocuklarda Beslenme. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz Bal H, Bolışık B (Ed), Pediatri Hemşireliği. 1. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013:543-58. google scholar
 • 3. Global Strategy for Infant andYoung Child Feeding https://apps. who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218. pdf?sequence=1 Erişim Tarihi 07.11.2020 google scholar
 • 4. Human Milk Banking Association of North America. Erişim: https:// www.hmbana.org/ Erişim Tarihi:07.11.2020 google scholar
 • 5. Ghaly M. Human milk-based industry in the Muslim World: Religio ethical challenges. Breastfeed Med 2018;13(S1):28-9. google scholar
 • 6. Alnakshabandi K, Fiester A. Creating religiously compliant milk banks in the Muslim world: a commentary. Paediatr Int Child Health 2016;36(1):4-6. google scholar
 • 7. Pekdemir Ş. (2015) İslam Hukukuna Göre Anne Sütü Bankaları. The Journal of Academic Social Science Studies 40:537-54. google scholar
 • 8. Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan, 2013-2017https://titck.gov.tr/ Dosyalar/TibbiCihaz/ProjeveStrateji/Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20 Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Stratejik%20Plan.pdf Erişim Tarihi: 07.11.2020 google scholar
 • 9. Şentürk Erenel A, Ünal Toprak F, Gölbaşı Z, Pelit Aksu S, Arslan Gürcüoğlu Esra, Uçar T, et.al. Sağlık personelinin anne sütü bankalarına ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesine yönelik çok merkezli bir çalışma. Gazi Medical Journal 2017;28:107-11. google scholar
 • 10. Gürel R, Erenel Şentürk A. Knowledge and view of mothers whose babies in newborn intensive care units about breast milk banking in Turkey. Cyprus J MedSci 2020;5(1):51-6. google scholar
 • 11. Özaydın T, Alan Dikmen H, Dereli Yılmaz S, Karakoç Geçici A. 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü bankacılığı hakkındaki bilgi durumunun ve görüşlerinin değerlendirilmesi. STED 2019;28(3):153-62. google scholar
 • 12. Gürol A, Özkan H, Çelebioğlu A. Turkish women’s knowledge and views regarding mothers milk banking. Collegian 2014;21(3):239-44. google scholar
 • 13. Ekşioğlu A, Yeşil Y, Turfan E. Mothers’ views of milk banking: sample of İzmir. Turk Pediatri Ars 2015;50(2):83-9. google scholar
 • 14. Can Ş, Ünülü M. Knowledge of mother regarding wet nursery and breas tmilk banking. Ankara Med J 2019;19(1):60-70. google scholar
 • 15. Yılmaz M, Aykut M, Şahin H, Ongan D, Balcı E, Gün İ, et al. Knowledge, attitude, and practices about wet-nursing and human milk banking in Kayseri, Turkey. Erciyes Med J 2018;40 (4):204-9. google scholar
 • 16. Ergin A, Uzun SU. Turkish women’s knowledge, attitudes, and behaviors on wet-nursing, milk sharing and human milk banking. Matern Child Health J 2018;22(4):454-60. google scholar
 • 17. Pekyiğit A, Yıldız D, Eren Fidancı B, Çalık B, Dehmen Ö, Koçak T, et.al. Annelerin donör süt ve süt bankalarına ilişkin görüşleri. Güncel Pediatri 2019;17(3):336-325. google scholar
 • 18. Kaya Senol D, Aslan E. Women’ s opinions about human milk donation and human milk banking. Biomedical Research 2017;28(15):6866-71. google scholar
 • 19. Gelano TF, Bacha YD, Assefa N, Motumma A, Roba AA, Ayele Y, et.al. Acceptability of donor breastmilk banking, its use for feding infants, and associated factors among mothers in eastern Ethiopia. IntBreastfeed J 2018;13:23. google scholar
 • 20. Wambach K, Bateson T, Matheny P, Easter-Brown K. A descriptive study of the attitudes, perceptions, and experiences of human milk donation. Adv Neonatal Care 2019;19(6):441-51. google scholar
 • 21. Karadağ A, Özdemir R, Ak M, Özer A, Dogan GD, Elkiran Ö. Human milk banking and milk kinship: Perspectives of mothers in a Muslim country. J Trop Pediatr 2015;61(3):188-96. google scholar
 • 22. Kabasakal E, Bozkurt Ö. Türkiye’de anne sütü merkezi girişimlerinin değerlendirilmesi ve sistem önerisi. J Contemp Med 2019;9(4):417-23. google scholar
 • 23. Leung JCY, Yau SY. Perceptions of breastfeeding mothers on breastmilk donation and establishment of human breastmilk bank in Hong Kong: A qualitative study. International Journal of Nursing 2015;2(2):72-80. google scholar
 • 24. Abhulimhen-Iyoha BI, Okonkwo IR, Ideh RC, Okolo AA. Mothers’ perception of the use of banked human milk for feeding of the infants. Niger J Paed 2015;42(3):223-7. google scholar
 • 25. Quigley M, Embleton ND, McGuire W. Formula versus donor breast milk for feding preterm or low birth weight infants. Cochrane Database of SystematicReviews 2019, Issue 7. Art. No.: CD002971. google scholar
 • 26. Utrera Torres MI, Medina Lopez C, Vazquez RomanS, AlonsoD^az C, Cruz-Rojo J, Fernandez Cooke E. Does opening a milk bank in a neonatal unit change infant feding practices? A before and after study. Int Breastfeed J 2010;5:4. google scholar

Determination of Knowledge and Views of Married Women Aged 18-49 About Breast Milk Banks

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 183 - 190, 20.09.2021

Öz

Objective: This study was performed descriptively to determine th eknowledge and views of married women aged 18-49 regarding breast milk banks. Materials and Methods: The study was carried out at two Family Health Centers (FHC) in Sivas city center. The married women (n=190) aged between 18 and 49 who applied to the specified FHC between 31st October and 31st December, 2018, for various reasons and who agreed to be included in the study constituted the sample of the study. The data were collected by the researchers by means of a questionnaireand then presented in SPSS 22 program with number, percentage, mean and standard deviation values. The chi-square test was used for statistical analysis. Results: It was found that 67.4% of women had never heard about breast milk banks, 90.5% did not know of the existence of breast milk banks in Turkey, and 32.6% were unwilling for breast milk banks to be established. The study further concluded that 35.3% of the womencould benefit from breast milk banks when needed. Moreover, 46.8% of the women said that they would donate their breast milkand 61.1% stated that breast milk from a bank is a better option for infants than formula milk. Conclusions: Women’s attitudes towards breast milk banks are relatively positive. A recommendation arising from this study is that information about breast milk banks in Turkey should be more readily available and that there should be morecollaboration between sectors on current concerns.

Kaynakça

 • 1. Gartner LM, Morton J, Lawrence RA, Naylor AJ, O’Hare D, Schanler RJ, et.al. American Academy of PediatricsSection on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005;115(2):496-506 google scholar
 • 2. Yılmaz Bal H, Bolışık B. Çocuklarda Beslenme. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz Bal H, Bolışık B (Ed), Pediatri Hemşireliği. 1. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013:543-58. google scholar
 • 3. Global Strategy for Infant andYoung Child Feeding https://apps. who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218. pdf?sequence=1 Erişim Tarihi 07.11.2020 google scholar
 • 4. Human Milk Banking Association of North America. Erişim: https:// www.hmbana.org/ Erişim Tarihi:07.11.2020 google scholar
 • 5. Ghaly M. Human milk-based industry in the Muslim World: Religio ethical challenges. Breastfeed Med 2018;13(S1):28-9. google scholar
 • 6. Alnakshabandi K, Fiester A. Creating religiously compliant milk banks in the Muslim world: a commentary. Paediatr Int Child Health 2016;36(1):4-6. google scholar
 • 7. Pekdemir Ş. (2015) İslam Hukukuna Göre Anne Sütü Bankaları. The Journal of Academic Social Science Studies 40:537-54. google scholar
 • 8. Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan, 2013-2017https://titck.gov.tr/ Dosyalar/TibbiCihaz/ProjeveStrateji/Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20 Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Stratejik%20Plan.pdf Erişim Tarihi: 07.11.2020 google scholar
 • 9. Şentürk Erenel A, Ünal Toprak F, Gölbaşı Z, Pelit Aksu S, Arslan Gürcüoğlu Esra, Uçar T, et.al. Sağlık personelinin anne sütü bankalarına ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesine yönelik çok merkezli bir çalışma. Gazi Medical Journal 2017;28:107-11. google scholar
 • 10. Gürel R, Erenel Şentürk A. Knowledge and view of mothers whose babies in newborn intensive care units about breast milk banking in Turkey. Cyprus J MedSci 2020;5(1):51-6. google scholar
 • 11. Özaydın T, Alan Dikmen H, Dereli Yılmaz S, Karakoç Geçici A. 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü bankacılığı hakkındaki bilgi durumunun ve görüşlerinin değerlendirilmesi. STED 2019;28(3):153-62. google scholar
 • 12. Gürol A, Özkan H, Çelebioğlu A. Turkish women’s knowledge and views regarding mothers milk banking. Collegian 2014;21(3):239-44. google scholar
 • 13. Ekşioğlu A, Yeşil Y, Turfan E. Mothers’ views of milk banking: sample of İzmir. Turk Pediatri Ars 2015;50(2):83-9. google scholar
 • 14. Can Ş, Ünülü M. Knowledge of mother regarding wet nursery and breas tmilk banking. Ankara Med J 2019;19(1):60-70. google scholar
 • 15. Yılmaz M, Aykut M, Şahin H, Ongan D, Balcı E, Gün İ, et al. Knowledge, attitude, and practices about wet-nursing and human milk banking in Kayseri, Turkey. Erciyes Med J 2018;40 (4):204-9. google scholar
 • 16. Ergin A, Uzun SU. Turkish women’s knowledge, attitudes, and behaviors on wet-nursing, milk sharing and human milk banking. Matern Child Health J 2018;22(4):454-60. google scholar
 • 17. Pekyiğit A, Yıldız D, Eren Fidancı B, Çalık B, Dehmen Ö, Koçak T, et.al. Annelerin donör süt ve süt bankalarına ilişkin görüşleri. Güncel Pediatri 2019;17(3):336-325. google scholar
 • 18. Kaya Senol D, Aslan E. Women’ s opinions about human milk donation and human milk banking. Biomedical Research 2017;28(15):6866-71. google scholar
 • 19. Gelano TF, Bacha YD, Assefa N, Motumma A, Roba AA, Ayele Y, et.al. Acceptability of donor breastmilk banking, its use for feding infants, and associated factors among mothers in eastern Ethiopia. IntBreastfeed J 2018;13:23. google scholar
 • 20. Wambach K, Bateson T, Matheny P, Easter-Brown K. A descriptive study of the attitudes, perceptions, and experiences of human milk donation. Adv Neonatal Care 2019;19(6):441-51. google scholar
 • 21. Karadağ A, Özdemir R, Ak M, Özer A, Dogan GD, Elkiran Ö. Human milk banking and milk kinship: Perspectives of mothers in a Muslim country. J Trop Pediatr 2015;61(3):188-96. google scholar
 • 22. Kabasakal E, Bozkurt Ö. Türkiye’de anne sütü merkezi girişimlerinin değerlendirilmesi ve sistem önerisi. J Contemp Med 2019;9(4):417-23. google scholar
 • 23. Leung JCY, Yau SY. Perceptions of breastfeeding mothers on breastmilk donation and establishment of human breastmilk bank in Hong Kong: A qualitative study. International Journal of Nursing 2015;2(2):72-80. google scholar
 • 24. Abhulimhen-Iyoha BI, Okonkwo IR, Ideh RC, Okolo AA. Mothers’ perception of the use of banked human milk for feeding of the infants. Niger J Paed 2015;42(3):223-7. google scholar
 • 25. Quigley M, Embleton ND, McGuire W. Formula versus donor breast milk for feding preterm or low birth weight infants. Cochrane Database of SystematicReviews 2019, Issue 7. Art. No.: CD002971. google scholar
 • 26. Utrera Torres MI, Medina Lopez C, Vazquez RomanS, AlonsoD^az C, Cruz-Rojo J, Fernandez Cooke E. Does opening a milk bank in a neonatal unit change infant feding practices? A before and after study. Int Breastfeed J 2010;5:4. google scholar

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İlknur YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
0000-0002-2574-7018
Türkiye


Zehra GÖLBAŞI
Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
0000-0002-0410-7433
Türkiye


Ayten ŞENTÜRK ERENEL
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
0000-0002-0841-2099
Türkiye

Destekleyen Kurum Bulunmamaktadır.
Proje Numarası Bulunmamaktadır.
Teşekkür Bulunmamaktadır.
Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jchild823030, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {183 - 190}, doi = {}, title = {18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yıldız, İlknur and Gölbaşı, Zehra and Şentürk Erenel, Ayten} }
APA Yıldız, İ. , Gölbaşı, Z. & Şentürk Erenel, A. (2021). 18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi . Çocuk Dergisi , 21 (2) , 183-190 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/823030
MLA Yıldız, İ. , Gölbaşı, Z. , Şentürk Erenel, A. "18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi" . Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 183-190 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/823030>
Chicago Yıldız, İ. , Gölbaşı, Z. , Şentürk Erenel, A. "18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi". Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 183-190
RIS TY - JOUR T1 - 18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi AU - İlknur Yıldız , Zehra Gölbaşı , Ayten Şentürk Erenel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 190 VL - 21 IS - 2 SN - -1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi 18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi %A İlknur Yıldız , Zehra Gölbaşı , Ayten Şentürk Erenel %T 18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi %D 2021 %J Çocuk Dergisi %P -1308-8491 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldız, İlknur , Gölbaşı, Zehra , Şentürk Erenel, Ayten . "18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi". Çocuk Dergisi 21 / 2 (Eylül 2021): 183-190 .
AMA Yıldız İ. , Gölbaşı Z. , Şentürk Erenel A. 18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 183-190.
Vancouver Yıldız İ. , Gölbaşı Z. , Şentürk Erenel A. 18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 183-190.
IEEE İ. Yıldız , Z. Gölbaşı ve A. Şentürk Erenel , "18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Anne Sütü Bankalarına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi", Çocuk Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 183-190, Eyl. 2021