Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Knowledge Level of Parents with Chronic Renal Failure About Vaccines

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 161 - 165, 20.09.2021

Öz

Objective: Vaccines are an important preventive health service due to the high risk of infection in children with chronic kidney failure (CKF). This study aimed to examine the vaccination rate in children with CKF and affecting factors. Methods: Parents of 81 patients who were followed up with a diagnosis of CKF between the ages of 0-18 were included. The questionnaire form, consisting of 29 questions was applied to the parents using a face-to-face interview technique. The parents’ demographic characteristics, the vaccination status of the patients with the vaccines in the national vaccination schedule, and vaccination status with meningococcal, influenza, and human papilloma virus that are not in the national vaccination schedule were recorded. Results: It was observed that 85.2% of the patients (n=69) had complete vaccinations in the national vaccination schedule, and 75.3% (n=61) of the parents received vaccination training. The immunization rate with vaccines in the national vaccination schedule of the children of parents who received vaccination training was statistically significantly higher than the children of parents who did not receive training (p<0.001). It was seen to be the least known human papilloma vaccine. Conclusion: It was found that the vaccination rate of patients with CKF was low. Vaccination training for parents should be increased, and their vaccination status should be followed more carefully.

Kaynakça

 • 1. Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kara A, Kuyucu N, Somer A, et al. Clinical Practical Recommendations for Turkish National Vaccination Schedule for Previously Healthy Children (National Vaccination Schedule) and Vaccines not Included in the Schedule - 2015. Journal of Pediatric Infection 2015;9(1):1-11. google scholar
 • 2. Gülcü S, ARSLAN S. Vaccine Application on Children: A Current Review. J DU Health Sci Inst 2018;8(1):34-43. google scholar
 • 3. Reddy S, Chitturi C, Yee J. Vaccination in Chronic Kidney Disease. Advances in chronic kidney disease 2019;26(1):72-8. google scholar
 • 4. Hocker B, Aguilar M, Schnitzler P, Pape L, Dello Strologo L, Webb NJA, et al. Incomplete vaccination coverage in European children with end-stage kidney disease prior to renal transplantation. Pediatric nephrology 2018;33(2):341-50. google scholar
 • 5. Nongnuch A, Ngampongpan W, Srichatrapimuk S, Wongsa A, Thongpraphai S, Boonarkart C, et al. Immune response to influenza vaccination in ESRD patients undergoing hemodialysis vs. hemodiafiltration. PloS one 2020;15(2):e0227719. google scholar
 • 6. Bakkaloglu SA, Ozdemir Atikel Y, Paglialonga F, Stefanidis CJ, Askiti V, Vidal E, et al. Vaccination Practices in Pediatric Dialysis Patients Across Europe. A European
 • 7. Fox TG, Nailescu C. Vaccinations in pediatric kidney transplant recipients. Pediatric nephrology 2019;34(4):579-91. google scholar
 • 8. Odabaş N, Ayyildiz T. Anne Babaların Çocukluk Dönemi Aşılarına Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Medical Journal of Western Black Sea 2020;4(1):7-11. google scholar
 • 9. Evran M, Bozkurt HB. Knowledge Status and Affecting Factors about the Current Childhood Vaccines of Mothers of Children Applying to State and University Hospital Pediatric Clinics in Kars. Kafkas Journal of Medical Sciences 2020;10(3):173-9. google scholar
 • 10. Üzüm Ö, Eliaçık K, Hortu Örsdemir H, Karadağ Öncel E. Ebeveynlerin Aşı Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörler: Bir Eğitim Araştırma Hastanesine İlişkin Değerlendirme. J Pediatr Inf 2019;13:144-9. google scholar
 • 11. Stevens PE, Levin A, Bilous WR, Coresh J, Francisco ALM, Jong PE, et al. Kidney Disease: Improving Global Outcomes Chronic Kidney Disease Guideline Development Work Group Members. 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int 2012;3:1-150. google scholar
 • 12. Esposito S, Mastrolia MV, Prada E, Pietrasanta C, Principi N. Vaccine administration in children with chronic kidney disease. Vaccine 2014;32(49):6601-6. google scholar
 • 13. Shen AK, Kelman JA, Warnock R, Zhang W, Brereton S, McKean S, et al. Beneficiary characteristics and vaccinations in the end-stage renal disease Medicare beneficiary population, an analysis of claims data 2006-2015. Vaccine 2017;35(52):7302-8. google scholar
 • 14. Ayçicek A. Şanlıurfa kırsal alanında 2-23 aylık çocukların aşılanma hızları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004;47:183-8. google scholar
 • 15. Gür E. Aşı kararsızlığı - aşı reddi. Turk Pediatri Ars 2019;54(1):1-2. google scholar
 • 16. Vilajeliu A, Sequera VG, Garcia-Basteiro AL, Sicuri E, Aldea M, Velasco C, et al. Immunogenicity and immunization costs of adjuvanted versus non-adjuvanted hepatitis B vaccine in chronic kidney disease patients. Human vaccines & immunotherapeutics 2016;12(9):2317-21. google scholar
 • 17. Misurac JM, Vandevoorde RG, Kallash M, Iorember FM, Luckritz KE, Rheault MN, et al. Immunogenicity of Augmented Compared With Standard Dose Hepatitis B Vaccine in Pediatric Patients on Dialysis: a Midwest Pediatric Nephrology Consortium Study. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2017;12(5):772-8. google scholar
 • 18. Costa N, Canhestro MR, Soares C, Rodrigues JS. Monitoring of post-vaccination anti-HBs titles vaccine in children and adolescents in the pre-dialysis of chronic kidney disease. Jornal brasileiro de nefrologia : ‘orgao oficial de Sociedades Brasileira e Latino-Americana de Nefrologia 2017;39(3):296-304. google scholar
 • 19. Neu AM. Immunizations in children with chronic kidney disease. Pediatric nephrology 2012;27(8):1257-63. google scholar
 • 20. Banerjee S, Dissanayake PV, Abeyagunawardena AS. Vaccinations in children on immunosuppressive medications for renal disease. Pediatric nephrology 2016;31(9):1437-48. google scholar
 • 21. Kara Uzun A. Seasonal influenza vaccination in chronically ill children: the experience of a tertiary healthcare center. Turkish Journal of Pediatric Disease 2020;14:280-5. google scholar
 • 22. Ertürk T. Renal Transplantasyon olan Hastaların Aşılanma Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2017 google scholar
 • 23. Günay E, Kaya Ş, Yüksel E. The Blind Spot On Hemodialysis: Vaccination. Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology 2020;77(2):149-54. google scholar

Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 161 - 165, 20.09.2021

Öz

Amaç: Kronik böbrek yetersizliği (KBY) tanılı çocuklarda yüksek enfeksiyon riski nedeniyle aşılar önemli bir koruyucu sağlık hizmetidir. Bu çalışmada, KBY tanılı çocuklarda aşılanma oranı ve bu oranı etkileyen faktörler incelendi. Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipteki çalışmamıza Kasım 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında, KBY tanısı ile takipli 0-18 yaş arası 81 hastanın ebeveynleri alındı. Ebeveynlere 29 sorudan oluşan anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Ebevenylerin demografik özellikleri, hastaların ulu- sal aşılama takviminde olan aşılarla aşılanma durumu ve ulusal aşı takvi- minde olmayan meningokok, influenza ve human papilloma virüs aşısı ile aşılanma durumları kaydedildi. Ulusal aşılama takvimine çocuğun aşılan- ma zamanından sonra eklenen aşıların tamamlanıp tamamlanmadığı ve aşı yaptırmayan ailelere aşı yaptırmama nedenleri soruldu. Bulgu: Hastaların ulusal aşı takvimine göre aşılanma oranının %85,2 (n=69) olduğu ve ebeveynlerin %75,3’ünün (n=61) aşı eğitimi aldığı görüldü. Aşı eğitimi alan ebeveynlerin çocuklarının ulusal aşı takvimindeki aşılarla aşılanma oranı eğitim almayan ebeveynlerin çocuklarına göre istatistiksel olarak yüksek saptandı (p<0,001). Aylık geliri yüksek olan hastalarda influenza, meningokok, hepatit A, suçiçeği aşılanma oranı aylık geliri düşük olan hastalara göre istatistiksel olarak yüksek saptandı (sıra- sıyla p<0,001; p<0,001; p=0,010; p=0,029). En az bilinen ve yaptırılan aşının human papilloma virüs aşısı olduğu görüldü. Sonuç: KBY tanılı hastaların aşılanma oranının düşük olduğu saptandı. Ulusal aşı takvimine hastanın aşılanma zamanından sonra eklenen ya da ulusal aşı takviminde olmayan aşılar hakkında ailelerin bilgi düzeyinin çok düşük olduğu görüldü. Ebeveynlere yönelik aşı eğitimlerinin arttırılması ve hastaların aşılanma durumunun daha dikkatli takip edilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

 • 1. Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kara A, Kuyucu N, Somer A, et al. Clinical Practical Recommendations for Turkish National Vaccination Schedule for Previously Healthy Children (National Vaccination Schedule) and Vaccines not Included in the Schedule - 2015. Journal of Pediatric Infection 2015;9(1):1-11. google scholar
 • 2. Gülcü S, ARSLAN S. Vaccine Application on Children: A Current Review. J DU Health Sci Inst 2018;8(1):34-43. google scholar
 • 3. Reddy S, Chitturi C, Yee J. Vaccination in Chronic Kidney Disease. Advances in chronic kidney disease 2019;26(1):72-8. google scholar
 • 4. Hocker B, Aguilar M, Schnitzler P, Pape L, Dello Strologo L, Webb NJA, et al. Incomplete vaccination coverage in European children with end-stage kidney disease prior to renal transplantation. Pediatric nephrology 2018;33(2):341-50. google scholar
 • 5. Nongnuch A, Ngampongpan W, Srichatrapimuk S, Wongsa A, Thongpraphai S, Boonarkart C, et al. Immune response to influenza vaccination in ESRD patients undergoing hemodialysis vs. hemodiafiltration. PloS one 2020;15(2):e0227719. google scholar
 • 6. Bakkaloglu SA, Ozdemir Atikel Y, Paglialonga F, Stefanidis CJ, Askiti V, Vidal E, et al. Vaccination Practices in Pediatric Dialysis Patients Across Europe. A European
 • 7. Fox TG, Nailescu C. Vaccinations in pediatric kidney transplant recipients. Pediatric nephrology 2019;34(4):579-91. google scholar
 • 8. Odabaş N, Ayyildiz T. Anne Babaların Çocukluk Dönemi Aşılarına Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Medical Journal of Western Black Sea 2020;4(1):7-11. google scholar
 • 9. Evran M, Bozkurt HB. Knowledge Status and Affecting Factors about the Current Childhood Vaccines of Mothers of Children Applying to State and University Hospital Pediatric Clinics in Kars. Kafkas Journal of Medical Sciences 2020;10(3):173-9. google scholar
 • 10. Üzüm Ö, Eliaçık K, Hortu Örsdemir H, Karadağ Öncel E. Ebeveynlerin Aşı Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörler: Bir Eğitim Araştırma Hastanesine İlişkin Değerlendirme. J Pediatr Inf 2019;13:144-9. google scholar
 • 11. Stevens PE, Levin A, Bilous WR, Coresh J, Francisco ALM, Jong PE, et al. Kidney Disease: Improving Global Outcomes Chronic Kidney Disease Guideline Development Work Group Members. 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int 2012;3:1-150. google scholar
 • 12. Esposito S, Mastrolia MV, Prada E, Pietrasanta C, Principi N. Vaccine administration in children with chronic kidney disease. Vaccine 2014;32(49):6601-6. google scholar
 • 13. Shen AK, Kelman JA, Warnock R, Zhang W, Brereton S, McKean S, et al. Beneficiary characteristics and vaccinations in the end-stage renal disease Medicare beneficiary population, an analysis of claims data 2006-2015. Vaccine 2017;35(52):7302-8. google scholar
 • 14. Ayçicek A. Şanlıurfa kırsal alanında 2-23 aylık çocukların aşılanma hızları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004;47:183-8. google scholar
 • 15. Gür E. Aşı kararsızlığı - aşı reddi. Turk Pediatri Ars 2019;54(1):1-2. google scholar
 • 16. Vilajeliu A, Sequera VG, Garcia-Basteiro AL, Sicuri E, Aldea M, Velasco C, et al. Immunogenicity and immunization costs of adjuvanted versus non-adjuvanted hepatitis B vaccine in chronic kidney disease patients. Human vaccines & immunotherapeutics 2016;12(9):2317-21. google scholar
 • 17. Misurac JM, Vandevoorde RG, Kallash M, Iorember FM, Luckritz KE, Rheault MN, et al. Immunogenicity of Augmented Compared With Standard Dose Hepatitis B Vaccine in Pediatric Patients on Dialysis: a Midwest Pediatric Nephrology Consortium Study. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2017;12(5):772-8. google scholar
 • 18. Costa N, Canhestro MR, Soares C, Rodrigues JS. Monitoring of post-vaccination anti-HBs titles vaccine in children and adolescents in the pre-dialysis of chronic kidney disease. Jornal brasileiro de nefrologia : ‘orgao oficial de Sociedades Brasileira e Latino-Americana de Nefrologia 2017;39(3):296-304. google scholar
 • 19. Neu AM. Immunizations in children with chronic kidney disease. Pediatric nephrology 2012;27(8):1257-63. google scholar
 • 20. Banerjee S, Dissanayake PV, Abeyagunawardena AS. Vaccinations in children on immunosuppressive medications for renal disease. Pediatric nephrology 2016;31(9):1437-48. google scholar
 • 21. Kara Uzun A. Seasonal influenza vaccination in chronically ill children: the experience of a tertiary healthcare center. Turkish Journal of Pediatric Disease 2020;14:280-5. google scholar
 • 22. Ertürk T. Renal Transplantasyon olan Hastaların Aşılanma Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2017 google scholar
 • 23. Günay E, Kaya Ş, Yüksel E. The Blind Spot On Hemodialysis: Vaccination. Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology 2020;77(2):149-54. google scholar

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Esra YAZARLI (Sorumlu Yazar)
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
0000-0002-2347-8168
Türkiye


Aysel TAKTAK
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
0000-0001-7724-9160
Türkiye


Mehtap ÇELAKIL
Hatay Devlet Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, Hatay, Türkiye
0000-0002-5354-1455
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Teşekkür yok
Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jchild874420, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {161 - 165}, doi = {}, title = {Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi}, key = {cite}, author = {Yazarlı, Esra and Taktak, Aysel and Çelakıl, Mehtap} }
APA Yazarlı, E. , Taktak, A. & Çelakıl, M. (2021). Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi . Çocuk Dergisi , 21 (2) , 161-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/874420
MLA Yazarlı, E. , Taktak, A. , Çelakıl, M. "Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi" . Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 161-165 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/874420>
Chicago Yazarlı, E. , Taktak, A. , Çelakıl, M. "Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi". Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 161-165
RIS TY - JOUR T1 - Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi AU - Esra Yazarlı , Aysel Taktak , Mehtap Çelakıl Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 165 VL - 21 IS - 2 SN - -1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi %A Esra Yazarlı , Aysel Taktak , Mehtap Çelakıl %T Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi %D 2021 %J Çocuk Dergisi %P -1308-8491 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Yazarlı, Esra , Taktak, Aysel , Çelakıl, Mehtap . "Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi". Çocuk Dergisi 21 / 2 (Eylül 2021): 161-165 .
AMA Yazarlı E. , Taktak A. , Çelakıl M. Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 161-165.
Vancouver Yazarlı E. , Taktak A. , Çelakıl M. Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 161-165.
IEEE E. Yazarlı , A. Taktak ve M. Çelakıl , "Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyi", Çocuk Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 161-165, Eyl. 2021