Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

VALIDITY OF THE PHILLIPS CURVE IN THE G8 COUNTRIES: PANEL CAUSALITY ANALYSIS

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 2, 49 - 60, 30.09.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1070060

Öz

Inflation and unemployment are among the important macroeconomic indicators. The existence of dec relationship between unemployment and inflation in the economic literature is explained with the help of the Phillips Curve. Deconstructing the existence of a negative relationship between inflation and unemployment, this approach suggests that there is an exchange between inflation and unemployment. In this study, the world's most developed economy and industry in the field of eight countries known as the G8 (Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, UK and USA) in the countries of the annual period 1993-2020 unemployment and inflation, using data for the validity of the Phillips curve is examined. As an econometric method, Konya (2006) Panel Causality analysis is used. The findings obtained for the panel as a whole show that the Phillips Curve is valid in the G8 countries. This result shows that governments should make policies to minimize inflation and unemployment rates in the economy.

Kaynakça

 • Altay, B., Tuğcu, T.C. ve Topçu, M. (2011). İşsizlik ve Enflasyon Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: G8 Ülkeleri Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(2), ss. 1-26.
 • Bayrak, M. ve Kanca, O.C. (2013). Türkiye’de Philips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(3), 97-115.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Dinler, Z. (2018). İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Güven, Ayvaz, E. T. ve Ayvaz, Y.Y. (2016). Türkiye’de Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Zaman Serileri Analizi, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), ss. 240-260.
 • Kar, M., ve Ağır, H. (2006). Türkiye'de Beşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı İle Nedensellik Testi, 1926-1994. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(11), 51-68.
 • Kırca, M. ve Canbay, Ş. (2020). Kırılgan Beşli Ülkeler İçin Philips Eğrisi Analizi, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(12), ss.130-140.
 • Konya, L., (2006). “Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach”. Economic Modeling, C.23, 978-992.
 • Nazlıoğlu, S., ve Karul, C. (2017). “Panel LM Unit Root test with Gradual Structural Shifts”, 40th International Panel Data Conference, July 7-8, 2017, Thessaloniki-Greece, ss. 1–26.
 • Nazlıoğlu, Ş. (2010). Makro iktisat politikalarının tarım sektörü üzerindeki etkileri: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için bir karşılaştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). TC Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence In Panels. Cambridge: University Of Cambridge, Working Paper.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of Error Cross-Section Independence, Econometrics Journal, 11, 105-127.
 • Polat, M. ve Naimoğlu, M. (2019). Faiz Oranlarının Firmaların Piyasa Değerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 115-121.
 • Sancar, Özkök, C. ve Atay, Polat, M. (2017). Enflasyon ve İşsizlik İlişkisi Üzerine Amprik Bir Uygulama (G7 Ülkeleri Örneği), Global Journal of Economics and Bussiness Studies, 6(12), ss.1-14.
 • Şahin, D. (2018). “BRICS-T Ülkelerinde Ekonomik Özgürlükler ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Arasındaki İlişki: Bootstrap Panel Nedensellik Testi”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED), 8 (16), ss. 285-294.
 • Türkmen, S., ve Özbek, S. (2021). “Yeni Küreselleşme Döneminde Finansal Gelişmenin, Gelir Eşitsizliği Üzerine Etkileri: E7 Ülkelerinden Yeni Kanıtlar”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17 (2), 419-437.
 • Uğur, B. (2021). BRICS ve Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Panel Nedensellik Analizi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), ss.1-14. Uysal, D., ve Erdoğan, S. (2003). Enflasyon İle İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki Ve Türkiye Örneği (1980-2002), SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6) ss.35-48.
 • Ünsal, M. E. (2017). Makro İktisat, Murat Yayınları, Ankara.
 • Westerlund, J., ve Edgerton, D. L., (2008). A Simple Test for Cointegration in Dependent Panels with Structural Breaks”, Oxford Bulletion of Economics and Statistics,70 (5), 665-704.
 • Wulandari, D., Utomo, H.S., Narmaditya, B.S. ve Kamaludın, M. (2019). Nexus between Inflation and Unemployment: Evidence from Indonesia, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(2), ss. 269-275.
 • Yıldırım, S. ve Sarı, S. (2021). Türkiye Ekonomisinde Phillips Eğrisinin Geçerliliğinin Analizi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(3), ss. 2206-2226.

G8 ÜLKELERİNDE PHILLIPS EĞRİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 2, 49 - 60, 30.09.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1070060

Öz

Enflasyon ve işsizlik oranları önemli makroekonomik göstergeler arasında yer almaktadır. İktisat literatüründe işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkinin varlığı Phillips Eğrisi yardımıyla açıklanmaktadır. Enflasyon ve işsizlik arasında negatif yönlü bir ilişkinin varlığını ortaya koyan bu yaklaşım, enflasyon ve işsizlik arasında bir değiş tokuş olduğunu ileri sürmektedir. Bu çalışmada, dünyanın ekonomi ve endüstri alanında en gelişmiş sekiz ülkesi olarak bilinen G8 (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere ve ABD) ülkelerinde 1993-2020 dönemi yıllık işsizlik ve enflasyon verileri kullanılarak, Phillips eğrisinin geçerliliği incelenmektedir. Ekonometrik yöntem olarak Konya (2006) Panel Nedensellik analizinden yararlanılmaktadır. Panel geneli için elde edilen bulgular, G8 ülkelerinde Phillips Eğrisinin geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç, hükümetlerin ekonomide enflasyon ve işsizlik oranlarını en az düzeye indirmeleri yönünde politika yapmaları gerektiğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Altay, B., Tuğcu, T.C. ve Topçu, M. (2011). İşsizlik ve Enflasyon Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: G8 Ülkeleri Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(2), ss. 1-26.
 • Bayrak, M. ve Kanca, O.C. (2013). Türkiye’de Philips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(3), 97-115.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Dinler, Z. (2018). İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Güven, Ayvaz, E. T. ve Ayvaz, Y.Y. (2016). Türkiye’de Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Zaman Serileri Analizi, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), ss. 240-260.
 • Kar, M., ve Ağır, H. (2006). Türkiye'de Beşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı İle Nedensellik Testi, 1926-1994. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(11), 51-68.
 • Kırca, M. ve Canbay, Ş. (2020). Kırılgan Beşli Ülkeler İçin Philips Eğrisi Analizi, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(12), ss.130-140.
 • Konya, L., (2006). “Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach”. Economic Modeling, C.23, 978-992.
 • Nazlıoğlu, S., ve Karul, C. (2017). “Panel LM Unit Root test with Gradual Structural Shifts”, 40th International Panel Data Conference, July 7-8, 2017, Thessaloniki-Greece, ss. 1–26.
 • Nazlıoğlu, Ş. (2010). Makro iktisat politikalarının tarım sektörü üzerindeki etkileri: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için bir karşılaştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). TC Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence In Panels. Cambridge: University Of Cambridge, Working Paper.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of Error Cross-Section Independence, Econometrics Journal, 11, 105-127.
 • Polat, M. ve Naimoğlu, M. (2019). Faiz Oranlarının Firmaların Piyasa Değerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 115-121.
 • Sancar, Özkök, C. ve Atay, Polat, M. (2017). Enflasyon ve İşsizlik İlişkisi Üzerine Amprik Bir Uygulama (G7 Ülkeleri Örneği), Global Journal of Economics and Bussiness Studies, 6(12), ss.1-14.
 • Şahin, D. (2018). “BRICS-T Ülkelerinde Ekonomik Özgürlükler ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Arasındaki İlişki: Bootstrap Panel Nedensellik Testi”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED), 8 (16), ss. 285-294.
 • Türkmen, S., ve Özbek, S. (2021). “Yeni Küreselleşme Döneminde Finansal Gelişmenin, Gelir Eşitsizliği Üzerine Etkileri: E7 Ülkelerinden Yeni Kanıtlar”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17 (2), 419-437.
 • Uğur, B. (2021). BRICS ve Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Panel Nedensellik Analizi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), ss.1-14. Uysal, D., ve Erdoğan, S. (2003). Enflasyon İle İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki Ve Türkiye Örneği (1980-2002), SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6) ss.35-48.
 • Ünsal, M. E. (2017). Makro İktisat, Murat Yayınları, Ankara.
 • Westerlund, J., ve Edgerton, D. L., (2008). A Simple Test for Cointegration in Dependent Panels with Structural Breaks”, Oxford Bulletion of Economics and Statistics,70 (5), 665-704.
 • Wulandari, D., Utomo, H.S., Narmaditya, B.S. ve Kamaludın, M. (2019). Nexus between Inflation and Unemployment: Evidence from Indonesia, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(2), ss. 269-275.
 • Yıldırım, S. ve Sarı, S. (2021). Türkiye Ekonomisinde Phillips Eğrisinin Geçerliliğinin Analizi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(3), ss. 2206-2226.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuba İSPİR> (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-2887-2711
Türkiye


Dilek ATILGAN>
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
0000-0002-3776-558X
Türkiye

Teşekkür Değerli editörüm çalışmayı şablona uygun hale getirerek yükledik. İyi çalışmalar.
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA İspir, T. & Atılgan, D. (2022). G8 ÜLKELERİNDE PHILLIPS EĞRİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ . Journal of Economics and Research , 3 (2) , 49-60 . DOI: 10.53280/jer.1070060

22310