Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 3, 200 - 219, 01.07.2021
https://doi.org/10.21891/jeseh.733800

Öz

Kaynakça

  • Adler, A. (2000). Çocuk Eğitimi. (Çeviren: Kamuran Şipal), Cem Yayınları, İstanbul. Aral, N., Kandır, A. & Can Yaşar, M. (2001). Okul öncesi eğitim 1. İstanbul: Ya- Pa Yayınları. Arnas, Yaşare A. (2002). Okul öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6(7), 1-6. Aydın Ö., Aykaç N. (2016). Yaratıcı Drama Yöntemi ile Verilen Eğitimin Okul Öncesi Öğrencilerinin Çevre Farkındalığına Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1). Basile, C. G. (2000). Environmental education as a catalyst for transfer of learning in young children. The Journal of Environmental Education, 32(1), 21–27. Barraza, L. (1999). Children's drawings about the environment. Environmental Education Research, 5(1), 49-66. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. R. B. (2004) A Guide to Teaching Practice (fifth edition). London: Routledge. Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among Five Approaches, (2nd. Edition). London: SAGE. Çağlar, A. (2017). 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Algıları. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (9), 311-320. Demirbaş, M., Pektaş H. M. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Sorunu İle İlişkili Temel Kavramları Gerçekleştirme Düzeyleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(2), 195-211. Dinçer, Ç. (2005). Okul öncesi dönem çocuklarının çevresel farkındalıklarını artırma yolları. http://www.rehabilitasyon.com.tr adresinden 26 Kasım 2014 tarihinde alınmıştır. Doğan, Y., & Simsar, A. (2019). Investigation of Preservice Preschool Teachers’ Views on Environmental Problems and Relevant Suggestions of Solution. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(2), 151-159. Domka, L. (2004). Environmental education at pre-school. International Research in Geographical and Environmental Education, 13(3), 258-263. Dove, J. E., Everett, L. A. & Preece, F. W. (1999). Exploring a Hydrological Concept Through Children’s Drawing”, International Journal of Science Education, 21(5), 485-497. Erten, S. (2004). Çevre Eğitimi Ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı. Sayı 65/66. 2006/25 Ankara. Gezgin, N. (2009). Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. Gülay, H. ve Önder, A. (2011). Sürdürülebilir Gelişim İçin Okulöncesi Dönemde Çevre Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Halmatov, M. (2017). Çocuk resimleri analizi ve psikolojik resim testleri. Ankara: Pegem Akademi. Horwitz, W. A. (1996). Developmental origins of environmental ethics: The life experiences of activists. Ethics and Behavior, 6(1), 29-54. Jhonson, B., & Christensen, L. (2014). Educational research: quantitative, qualitative and mixed approaches 4th Edition. Karamustafaoğlu, S. ve Kandaz, U. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81. Kınık, B. Okyay, Ö. & Aydoğan, Y. (2016). 24-36 aylık çocuklarda aile katılımlı çevre eğitiminin dil gelişimine etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2143-2156. Littledyke, M. (2004). Primary children’s views on science and environmental issues: examples of environmental cognitive and moral development. Environmental Education Research, 10(2), 217–235. Lıu, S. C..& Lın, H. (2014). Undergraduate Students’ İdeas about Nature and Human-nature Relatiopships: An Empirical Analysis of Environmental Worldviews, Environmental Education Research, 20(3), 412-429. Loughland, T.& Reıd, A.-Petocz, P. (2002). Young People’s Conceptions of Environment: A Phenomenographic Analysis, Environmental Education Research, 8(2), 187-197. Mantzicopoulos, P., Patrick, H., & Samarapungavan, A. (2008). Young children’s motivational beliefs about learning science. Early Childhood Research Quarterly, 23, 378-394. McWhirter, J. M., Collins, M., Bryant, I., Wetton, N. M., & Bishop, J. N. (2000). Evaluating ‘safe in the sun’, a curriculum programme for primary schools. Health Education Research, 15(2), 203-217. Miles, M. B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. USA: Sage Publication. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Qualitative data analysis (S. A. Altun & A. Ersoy, trans.). Ankara: Pegem Akademi. Ministry of National Education (MONE), (2006). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı ve okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği, “The curricula and regulation for early childhood education”. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Moseley, C., Desjean,-Perrotta, B., & Utley, J. (2010). The draw-an-environment test rubric (DALET-R): Exploring pre-service teachers’ mental models of the environment. Journal of Environmental Education Research, 16(2), 189–208. doi:10.1080/13504620903548674 Ogelman, H., Güngör, H. (2015). Türkiye’deki Okul Öncesi Dönem Çevre Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, (32) 180-194. Oktay, A, (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. Epilson Yayıncılık, İstanbul. Orr, D.W. (2002). Politics economy and the ecology of childhood. In P.H. Kahn & S.R. Kellert (Eds.), Children and Nature: Psychological, Sociocultural and Evulutionary İnvestigations (pp. 279-304). Cambridge, M.A. : MIT Press. Özdemir Özden D., Özden M. (2015). Çevre Sorunlarına İlişkin Öğrenci Çizimlerinin İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 1-20 Özkul B. (2018). The Investıgatıon Of Chıldren’ Perceptıons Envıronmental Issues In Early Chıldhood Perıod . ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE. 9-11 Mayıs 2018-Manisa. Özsoy, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının çizdikleri çizimler aracılığıyla incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1117-1139. Özsoy S., Ahi B. (2014). İlkokul Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Çevre Algılarının Çizdikleri Resimler Aracılığı ile Belirlenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 14(4), 1557-1582. Palmer, J. A. (1995). Environmental thinking in the early years: Understanding and misunderstanding of concepts related to waste management. Environmental Education Research. 1(1), 35-45. Patrick, P. G. & Tunnicliffe, S. D. (2010). Science teachers’ drawings of what is inside the human body. Journal of Biological Education, 44(2), 81–87. Payne, P. (1998). Childrens’ Conception of Nature, Australian Journal of Environmental Education, 14, 19-26. Poyraz, H. & Dere, H., (2001). Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Rıckınson, M. (2001). Leaners and Learning in Environmental Education: A Critical Review of Evidence, Environmental Education Research, 7(3), 207-320. Rennie, L. J., & Jarvis, T. (1995). Children’s choice of drawings to communicate their ideas about technology. Research in Science Education, 25, 239-252. Robertson, J. S. (2008). Forming preeschoolers’ environmental attitude: lasting effects of early childhood environmental education. Unpublished Master’s thesis. Royal Roads University, Canada. Saçkes, M., Trundle, K. C., Bell, R. L., & O’Connell A. A. (2011). The influence of early science experience in kindergarten on children’s immediate and later science achievement: Evidence from the early childhood longitudinal study. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 217-235. Shepardson, D. P. (2005). Student’s ideas: What is an environment? Journal of Environmental Education, 36 (4), 49-58. Shepardson, D.P., Wee, B., Priddy, M., & Harbor, J. (2007). Students’ mental models of the environment, Journal of Research in Science Teaching, 44, 327–348. Smith, A. (2001). Early childhood a wonderful time for science learning. Australian Primary and Junior Science Journal, 17(2), 18. Taşkın Ö. , Şahin, B. (2008). “Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1). Uslucan, S. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların (60-72 ay) çevreye yönelik tutumlarına çevre eğitim programının etkisi (Çanakkale İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. Uzun, N. ve Sağlam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumunu çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202. Üstünoğlu, Ü. (1991). Aile Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar, Aile Eğitimi. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları. Ankara, 80-89. Yağcı, M. (2016). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin gelişmesinde doğa ve çevre uygulamalarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. Yardımcı, E. ve Bağcı-Kılıç, G. (2010). Çocukların gözünden çevre ve çevre sorunları. İlköğretim Online, 9 (3), 1122-1136. Yavetz, B.,Goldman, D., & Pe’er, S. (2014). How do preservice teachers perceive ‘environment’ and its relevance to their area of teaching?. Environmental Education Research, 20(3),354-371. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8th ed.). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Perception of Preschool Children about Environmental Pollution

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 3, 200 - 219, 01.07.2021
https://doi.org/10.21891/jeseh.733800

Öz

The purpose of this study is to determine the perceptions of preschool children on environmental pollution. A qualitative research method was employed in the current research. The data of the study were collected by semi-structured interview and drawing techniques and the obtained data were analyzed with a descriptive analysis method. The sample consisted of 67 children between 3 and 6 years of age, attending the kindergarten of different schools located in Giresun city center. It was observed that the 3-year-old group emphasized germs and 4 and 6-year old groups emphasized air and sea pollution. When asked about the prevention of environmental pollution, the younger age groups generally stated as "we should throw the garbage into the trashcan", and the group of 6-year-olds stated as "we should not cut the trees". In terms of information sources, the 3-year-old group usually stated their mother, while the groups of 4, 5, and 6-year-olds stated both their mothers and fathers. The children had difficulty in expressing the factors that cause air pollution verbally in the interviews, but in their drawings, they were able to reveal their air pollution perceptions more easily and concretely.

Kaynakça

  • Adler, A. (2000). Çocuk Eğitimi. (Çeviren: Kamuran Şipal), Cem Yayınları, İstanbul. Aral, N., Kandır, A. & Can Yaşar, M. (2001). Okul öncesi eğitim 1. İstanbul: Ya- Pa Yayınları. Arnas, Yaşare A. (2002). Okul öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6(7), 1-6. Aydın Ö., Aykaç N. (2016). Yaratıcı Drama Yöntemi ile Verilen Eğitimin Okul Öncesi Öğrencilerinin Çevre Farkındalığına Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1). Basile, C. G. (2000). Environmental education as a catalyst for transfer of learning in young children. The Journal of Environmental Education, 32(1), 21–27. Barraza, L. (1999). Children's drawings about the environment. Environmental Education Research, 5(1), 49-66. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. R. B. (2004) A Guide to Teaching Practice (fifth edition). London: Routledge. Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among Five Approaches, (2nd. Edition). London: SAGE. Çağlar, A. (2017). 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Algıları. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (9), 311-320. Demirbaş, M., Pektaş H. M. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Sorunu İle İlişkili Temel Kavramları Gerçekleştirme Düzeyleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(2), 195-211. Dinçer, Ç. (2005). Okul öncesi dönem çocuklarının çevresel farkındalıklarını artırma yolları. http://www.rehabilitasyon.com.tr adresinden 26 Kasım 2014 tarihinde alınmıştır. Doğan, Y., & Simsar, A. (2019). Investigation of Preservice Preschool Teachers’ Views on Environmental Problems and Relevant Suggestions of Solution. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(2), 151-159. Domka, L. (2004). Environmental education at pre-school. International Research in Geographical and Environmental Education, 13(3), 258-263. Dove, J. E., Everett, L. A. & Preece, F. W. (1999). Exploring a Hydrological Concept Through Children’s Drawing”, International Journal of Science Education, 21(5), 485-497. Erten, S. (2004). Çevre Eğitimi Ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı. Sayı 65/66. 2006/25 Ankara. Gezgin, N. (2009). Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. Gülay, H. ve Önder, A. (2011). Sürdürülebilir Gelişim İçin Okulöncesi Dönemde Çevre Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Halmatov, M. (2017). Çocuk resimleri analizi ve psikolojik resim testleri. Ankara: Pegem Akademi. Horwitz, W. A. (1996). Developmental origins of environmental ethics: The life experiences of activists. Ethics and Behavior, 6(1), 29-54. Jhonson, B., & Christensen, L. (2014). Educational research: quantitative, qualitative and mixed approaches 4th Edition. Karamustafaoğlu, S. ve Kandaz, U. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81. Kınık, B. Okyay, Ö. & Aydoğan, Y. (2016). 24-36 aylık çocuklarda aile katılımlı çevre eğitiminin dil gelişimine etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2143-2156. Littledyke, M. (2004). Primary children’s views on science and environmental issues: examples of environmental cognitive and moral development. Environmental Education Research, 10(2), 217–235. Lıu, S. C..& Lın, H. (2014). Undergraduate Students’ İdeas about Nature and Human-nature Relatiopships: An Empirical Analysis of Environmental Worldviews, Environmental Education Research, 20(3), 412-429. Loughland, T.& Reıd, A.-Petocz, P. (2002). Young People’s Conceptions of Environment: A Phenomenographic Analysis, Environmental Education Research, 8(2), 187-197. Mantzicopoulos, P., Patrick, H., & Samarapungavan, A. (2008). Young children’s motivational beliefs about learning science. Early Childhood Research Quarterly, 23, 378-394. McWhirter, J. M., Collins, M., Bryant, I., Wetton, N. M., & Bishop, J. N. (2000). Evaluating ‘safe in the sun’, a curriculum programme for primary schools. Health Education Research, 15(2), 203-217. Miles, M. B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. USA: Sage Publication. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Qualitative data analysis (S. A. Altun & A. Ersoy, trans.). Ankara: Pegem Akademi. Ministry of National Education (MONE), (2006). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı ve okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği, “The curricula and regulation for early childhood education”. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Moseley, C., Desjean,-Perrotta, B., & Utley, J. (2010). The draw-an-environment test rubric (DALET-R): Exploring pre-service teachers’ mental models of the environment. Journal of Environmental Education Research, 16(2), 189–208. doi:10.1080/13504620903548674 Ogelman, H., Güngör, H. (2015). Türkiye’deki Okul Öncesi Dönem Çevre Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, (32) 180-194. Oktay, A, (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. Epilson Yayıncılık, İstanbul. Orr, D.W. (2002). Politics economy and the ecology of childhood. In P.H. Kahn & S.R. Kellert (Eds.), Children and Nature: Psychological, Sociocultural and Evulutionary İnvestigations (pp. 279-304). Cambridge, M.A. : MIT Press. Özdemir Özden D., Özden M. (2015). Çevre Sorunlarına İlişkin Öğrenci Çizimlerinin İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 1-20 Özkul B. (2018). The Investıgatıon Of Chıldren’ Perceptıons Envıronmental Issues In Early Chıldhood Perıod . ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE. 9-11 Mayıs 2018-Manisa. Özsoy, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının çizdikleri çizimler aracılığıyla incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1117-1139. Özsoy S., Ahi B. (2014). İlkokul Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Çevre Algılarının Çizdikleri Resimler Aracılığı ile Belirlenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 14(4), 1557-1582. Palmer, J. A. (1995). Environmental thinking in the early years: Understanding and misunderstanding of concepts related to waste management. Environmental Education Research. 1(1), 35-45. Patrick, P. G. & Tunnicliffe, S. D. (2010). Science teachers’ drawings of what is inside the human body. Journal of Biological Education, 44(2), 81–87. Payne, P. (1998). Childrens’ Conception of Nature, Australian Journal of Environmental Education, 14, 19-26. Poyraz, H. & Dere, H., (2001). Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Rıckınson, M. (2001). Leaners and Learning in Environmental Education: A Critical Review of Evidence, Environmental Education Research, 7(3), 207-320. Rennie, L. J., & Jarvis, T. (1995). Children’s choice of drawings to communicate their ideas about technology. Research in Science Education, 25, 239-252. Robertson, J. S. (2008). Forming preeschoolers’ environmental attitude: lasting effects of early childhood environmental education. Unpublished Master’s thesis. Royal Roads University, Canada. Saçkes, M., Trundle, K. C., Bell, R. L., & O’Connell A. A. (2011). The influence of early science experience in kindergarten on children’s immediate and later science achievement: Evidence from the early childhood longitudinal study. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 217-235. Shepardson, D. P. (2005). Student’s ideas: What is an environment? Journal of Environmental Education, 36 (4), 49-58. Shepardson, D.P., Wee, B., Priddy, M., & Harbor, J. (2007). Students’ mental models of the environment, Journal of Research in Science Teaching, 44, 327–348. Smith, A. (2001). Early childhood a wonderful time for science learning. Australian Primary and Junior Science Journal, 17(2), 18. Taşkın Ö. , Şahin, B. (2008). “Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1). Uslucan, S. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların (60-72 ay) çevreye yönelik tutumlarına çevre eğitim programının etkisi (Çanakkale İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. Uzun, N. ve Sağlam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumunu çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202. Üstünoğlu, Ü. (1991). Aile Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar, Aile Eğitimi. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları. Ankara, 80-89. Yağcı, M. (2016). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin gelişmesinde doğa ve çevre uygulamalarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. Yardımcı, E. ve Bağcı-Kılıç, G. (2010). Çocukların gözünden çevre ve çevre sorunları. İlköğretim Online, 9 (3), 1122-1136. Yavetz, B.,Goldman, D., & Pe’er, S. (2014). How do preservice teachers perceive ‘environment’ and its relevance to their area of teaching?. Environmental Education Research, 20(3),354-371. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8th ed.). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi
Bölüm Articles
Yazarlar

Meltem DURAN

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA DURAN, M. (2021). Perception of Preschool Children about Environmental Pollution. Journal of Education in Science Environment and Health, 7(3), 200-219. https://doi.org/10.21891/jeseh.733800