Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 3, 182 - 199, 01.07.2021
https://doi.org/10.21891/jeseh.840798

Öz

Kaynakça

 • Akgün, A., Duruk, Ü., & Güngörmez, H. G. (2016). Sixth grade students' views on the common knowledge construction model. Amasya Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, 5(1), 184-203.
 • Atayeter, M. (2019). Fen bilimleri dersi maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinde ortak bilgi yapılandırma modelinin ortaokul 4.sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve fene yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Muğla. [Muğla Sıtkı Koçman University, Institute of Educational Sciences, Muğla, Turkey].
 • Aydoğdu, M., & Gezer, K. (2006). Çevre bilimi [Environmental science]. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Bakırcı, H. (2014). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretim materyali tasarlama, uygulama ve modelin etkililiğini değerlendirme çalışması: Işık ve ses ünitesi örneği (Doktora tezi) [Karadeniz Technical University, Institute of Educational Sciences, Trabzon, Turkey].
 • Bakırcı, H., Artun, H., Kırıcı, M. G., & Kutlu, E. (2018). Ortak bilgi yapılandırma modeline göre tasarlanan öğrenme ortamının beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi: İnsan ve çevre ünitesi örneği, International Symposium on Social Studies and Behavioral Sciences, 21-23 October 2018, Antalya.
 • Bakırcı, H., Artun, H., Kutlu, E., & Kırıcı, M. G. (2018). İnsan ve Çevre ünitesinde kullanılan ortak bilgi yapılandırma modelinin beşinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve bilginin kalıcılığına etkisi. International Symposium on Social Studies and Behavioral Sciences, 21-23 October 2018, Antalya.
 • Bakırcı, H., Artun, H., & Şenel, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına etkisi (gök cisimlerini tanıyalım) . Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 514-543.
 • Bakırcı, H., & Çepni, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modelinin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi: Işık ve ses ünitesi örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 185-202.
 • Bakırcı, H., Çepni, S., & Yıldız, M. (2015). Ortak bilgi yapılandırma modelinin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi: Işık ve ses ünitesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (26), 182-204.
 • Bakırcı, H., & Çiçek, S. (2017). Ortak bilgi yapılandırma modeline göre tasarlanan öğrenme ortamının 5. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası üzerine etkisi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(15), 1960-1974.
 • Bakırcı, H., & Ensari, Ö. (2018). Ortak bilgi yapılandırma modelinin ısı ve sıcaklık konusunda lise öğrencilerinin akademik başarılarına ve kavramsal anlamalarına etkisi [The Effect of common knowledge construction model on high school students' academic achievement and conceptual understanding on heat and temperature]. Eğitim ve Bilim, 43(196).
 • Bakırcı, H., Kahraman, F., & Artun, H. (2020). Ortak bilgi yapılandırma modelinin biyoçeşitlilik konusunda beşinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi [The effect of the common knowledge construction model on fifth grade students' scientific process skills and critical thinking skills on biodiversity]. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 3(1), 51-64.
 • Bakırcı, H., & Yıldırım, İ. (2017). Ortak bilgi yapılandırma modelinin sera etkisi konusunda öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve bilginin kalıcılığına etkisi [The effect of common knowledge construction model on conceptual understanding of students and greenhouse effect]. Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1).
 • Barker, S., & Elliott, P. (2000). Planning a skills-based resource for biodiversity education. Journal of Biological Education, 34(3), 123-127.
 • Bayar, M. F. (2019). The effect of common knowledge Cconstruction model on science process skills and academic achievement of secondary school students on solar system and eclipse. Online Journal of Science Education, 4(1), 4-19.
 • Benli Özdemir, E. (2014). Fen öğretiminde ortak bilgi yapılandırma modelinin ilköğretim öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenmeleri üzerine etkilerinin incelenmesi (Doktora tezi) The study on impact of common knowledge construction model on the cognitive and affective learning of primary education students in science education (doctoral dissertation). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. [Gazi University, Institute of Educational Sciences,Ankara, Turkey].
 • Biernacka, B. (2006). Developing scientific literacy of grade five students: A teacher-researcher collaborative effort. (Doctoral dissertation), University of Manitoba, Canada. Braund, M. (1991). Children's ideas in classifying animals. Journal of Biological Education, 25(2), 103-110.
 • Braund, M. (1998). Trends in children's concepts of vertebrate and invertebrate. Journal of Biological Education, 32(2), 112-118.
 • Bulut, M. (2019). Fen bilimleri, biyoloji, coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin biyoçeşitlilik konusundaki görüşleri ve çalıştıkları bölgedeki biyoçeşitliliği derslerinde işleme düzeyleri (Yüksek lisans tezi) The views of science, biology, geography and social studies teachers on biodiversity and the levels of processing in biodiversity courses in the region where they work (master’s thesis). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya. [Sakarya University, Institute of Educational Sciences, Sakarya, Turkey].
 • Cardak, O. (2002). Lise birinci sınıf öğrencilerinin canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve kavram haritaları ile giderilmesi (Doktora tezi) Identification of misconceptions in high school first year students' diversity and classification of living things and elimination with concept maps (Doctoral dissertation). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya. [Selcuk University, Institute of Educational Sciences, Konya, Turkey].
 • Carrier, S. J. (2009). The effects of outdoor science lessons with elementary school students on preservice teachers’ self-efficacy. Journal of Elementary Science Education, 21(2), 35-48.
 • Caymaz, B., & Aydın, A. (2018a). 7. sınıf öğrencilerinin fen başarısı üzerine ortak bilgi yapılandırma modelinin etkisinin araştırılması [Investigation of the effect of common knowledge constructuring model on 7th grade students' science achievement]. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2-5 Mayıs, 2018, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Caymaz, B., & Aydın, A. (2018b). Ortak bilgi yapılandırma modelinin öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerindeki etkisinin incelenmesi [Examining the effect of the common knowledge constructuring model on students' conceptual understanding]. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2-5 Mayıs, 2018, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Caymaz, B., & Aydin, A. (2020). The effect of common knowledge construction model-based instruction on 7th grade students’ academic achievement and their views about the nature of science in the electrical energy unit at schools of different socio-economic levels. International Journal of Science and Mathematics Education, 1-33.
 • Chi, M. T., & Roscoe, R. D. (2002). The processes and challenges of conceptual change Reconsidering conceptual change: Issues in theory and practice (pp. 3-27): Springer.
 • Coştu, B., & Ayas, A. (2005). Evaporation in different liquids: Secondary students’ conceptions. Research in Science & Technological Education, 23(1), 75-97.
 • Coştu, B., Ayas, A., & Niaz, M. (2012). Investigating the effectiveness of a POE-based teaching activity on students’ understanding of condensation. Instructional Science, 40(1), 47-67.
 • Coştu, B., Ayas, A., Niaz, M., Ünal, S., & Calik, M. (2007). Facilitating conceptual change in students’ understanding of boiling concept. Journal of Science Education and Technology, 16(6), 524-536.
 • Coştu, B., Karataş, F. Ö., & Ayas, A. (2003). Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması [Using worksheets in concept teaching]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 33-48.
 • Çavuş-Güngören, S., & Hamzaoğlu, E. (2020). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri [Science teacher candidates' opinions about the common knowledge constrution model]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 107-124.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş [Introduction to research and project studies] Trabzon: Celepler Yayıncılık. Davidson, S. K., Passmore, C., & Anderson, D. (2010). Learning on zoo field trips: The interaction of the agendas and practices of students, teachers, and zoo educators. Science education, 94(1), 122-141.
 • Demir, E. (2020). 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi İnsan ve Çevre Ünitesinde Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Çevre Bilincine Etkisinin İncelenmesi (Doktora Tezi) Analyzing of effects of flipped classroom practices on environmental consciousness in the fifth grade sciences lesson human and environment unit (Doctoral dissertation), Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu. [Kastamonu University, Institute of Educational Sciences, Kastamonu, Turkey].
 • Demircioğlu, H., & Vural, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modelinin (OBYM), sekizinci sınıf düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları üzerine etkisi [The effect of the common knowledge construction model (CKCM) on the attitudes of gifted students at the eighth grade level towards the chemistry course]. HAYEF Dergisi, 13(1), 49-60.
 • Dervişoğlu, S. (2010). Üniversite öğrencilerinin canlı türlerine yönelik değer yönelimleri [Value orientations of university students towards living species]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 132-141.
 • Dikmenli, M. (2010). Biology student teachers' conceptual frameworks regarding biodiversity. Education, 130(3), 479-489.
 • Doran, R. L. (1972). Misconceptions of selected science concepts held by elementary school students. Journal of Research in Science Teaching.
 • Driver, R., & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 61-84.
 • Duschl, R. A., & Osborne, J. (2002). Supporting and promoting argumentation discourse in science education. Studies in Science Education, 38(1), 39-72.
 • Ebenezer, J., Chacko, S., & Immanuel, N. (2004). Common knowledge construction model for teaching and learning science: Application in the Indian context. Paper presented at the An international conference to review research on Science, Technology and Mathematics Education International Centre (epiSTEME-1), Dona Paula, Goa, India.
 • Ebenezer, J., Chacko, S., Kaya, O. N., Koya, S. K., & Ebenezer, D. L. (2010). The effects of common knowledge construction model sequence of lessons on science achievement and relational conceptual change. Journal of research in Science Teaching, 47(1), 25-46.
 • Ebenezer, J. V., & Connor, S. (1998). Learning to teach science: A model for the 21st century: Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Simon and Schuster/A. Viacom Company.
 • Ebenezer, J. V., & Fraser, D. M. (2001). First year chemical engineering students' conceptions of energy in solution processes: Phenomenographic categories for common knowledge construction. Science education, 85(5), 509-535.
 • Efe, R. (2010). Biyocoğrafya (2. baskı) [Biogeography (2nd edition)]. Bursa: Marmara Kitap Merkezi.
 • Ertuğrul, N. (2015). Fen bilimleri öğretiminde ortak bilgi yapılandırma modelinin öğrenme ürünlerine etkisi (Yüksek lisans tezi) The effect of common knowledge construction model on learning products in science teaching (master’s thesis). Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale. [Kırıkkale University, Institute of Educational Sciences, Kırıkkale, Turkey].
 • Fıstıkeken, N. (2017). Ortaokul öğrencilerinin biyoçeşitliliğin azalmasına yönelik tutumlarının incelenmesi ve biyoçeşitlilik eğitiminin önemi (Yüksek lisans tezi) Investigation of attitudes of secondary school students towards decrease of biodiversity and the importance of biodiversity education (master’s thesis), Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya. [Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, Antalya, Turkey].
 • Gayford, C. (2000). Biodiversity education: a teacher's perspective. Environmental education research, 6(4), 347-361.
 • Hewson, M. G., & Hewson, P. W. (1983). Effect of instruction using students' prior knowledge and conceptual change strategies on science learning. Journal of Research in Science Teaching, 20(8), 731-743.
 • İyibil, Ü. (2011). A new approach for teachıng energy concept: the common knowledge constructıon model World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Kuşadası, Turkey.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method], Nobel Yayıncılık, 9. Baskı, Ankara.
 • Keating, M. (1993). The Earth Summit's agenda for change: a plain language version of Agenda 21 and the other Rio agreements. Centre for Our Common Future.
 • Keleş, F., & Özenoğlu, H. (2017). Ortaokul öğrencileri için biyolojik çeşitlilik konusunda ders planı tasarlama [Designing a lesson plan on biodiversity for secondary school students]. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 41-65.
 • Kellert, S. R. (1985). Attitudes toward animals: Age-related development among children In Advances in animal welfare science 1984 (pp. 43-60): Springer.
 • Kibar, H. (2019). Kalıtım ve biyoçeşitlilik konusunun 10. sınıf öğrencilerine öğretilmesinde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının etkisinin incelenmesi (Doktora tezi) Analyzi̇ng effects of the argument-based i̇nqui̇ry approach on teachi̇ng the subject of heredi̇ty and bi̇o-di̇versi̇ty to 10th grade students. (doctoral dissertation). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Marmara University, Institute of Educational Sciences, Istanbul, Turkey].
 • Kiryak, Z. (2013). Ortak bilgi yapılandırma modeli'nin 7. sınıf öğrencilerinin su kirliliği konusundaki kavramsal anlamalarına etkisi (Yüksek lisans tezi) The effect of common knowledge construction model on grade 7 students conceptual understanding of water pollution subject (master’s thesis). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Trabzon. [Karadeniz Technical University, Faculty of Educational Sciences, Trabzon, Turkey].
 • Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago (University of Chicago Press).
 • Kurt, Ü. G. (2018). Ortaokul öğrencilerinin biyoçeşitlilik konusunda farkındalıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi) Investigation of the awarness of the secondary students on biodiversity (master’s thesis). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya. [Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, Antalya, Turkey].
 • Lindemann-Matthies, P. (2002). The influence of an educational program on children's perception of biodiversity. The Journal of Environmental Education, 33(2), 22-31.
 • Marton, F. (1981). Phenomenography—describing conceptions of the world around us. Instructional Science, 10(2), 177-200.
 • Ministry of National Education [MoNE]. (2018). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı [Elementary education institutions (primary and secondary schools) science courses (3, 4, 5, 6, 7 and 8 grades) curriculum]. Ankara, Turkey.
 • Noddings, N. (2005). What does it mean to educate the whole child? Educational leadership, 63(1), 8-31.
 • Nussbaum, J., & Novick, S. (1982). Alternative frameworks, conceptual conflict and accommodation: Toward a principled teaching strategy. Instructional Science, 11(3), 183-200.
 • Orion, N., Hofstein, A., Tamir, P., & Giddings, G. J. (1997). Development and validation of an instrument for assessing the learning environment of outdoor science activities. Science education, 81(2), 161-171.
 • Osborne, R., & Freyberg, P. (1985). Learning in science. The implications of children's science. Published by Heinnemann Education.
 • Öner, C. (2011). Genetik kavramlar (8. Baskı) [Genetic concepts] (8th Edition). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Özden, B. (2019). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel öğrenmelerine etkisi (Yüksek lisans tezi) The effect of science teaching based on common knowledge construction model on cognitive, affective and psychomotor learning of seventh grade students (master’s thesis). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın. [Aydın Adnan Menderes University, Institute of Science, Aydın, Turkey].
 • Payne, M. R. (1985). Using the outdoors to teach science: a resource guide for elementary and middle school teachers: Educational Resources Information Center, Clearinghouse on Rural Education and Small Schools, New Mexico State University.
 • Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science education, 66(2), 211-227.
 • Schulte, P. (2001). Pre Service primary teacher alternative conceptions in science and attitudes toward teaching science. Unpublished Doctoral Dissertation, New Orleans Üniversity, New Orleans.
 • Sontay, G., Tutar, M., & Karamustafaoğlu, O. (2016). “Student opinions about "teaching science with out of school learning environments": Planetarium trip. Journal of Research in Informal Environments, 1(1), 1-24.
 • Sütlüoğlu Dursun, R. (2019). 5.sınıf güneş, dünya ve ay ünitesine yönelik ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretim materyalinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi) Developing and evaulating a teaching material based on common knowledge construction model for 5th grade on sun, earth and moon (master’s thesis). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize. [Recep Tayyip Erdoğan University, Institute of Science, Rize, Turkey].
 • Tatar, N., & Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri [Science and technology teachers' views on out-of-school education]. İlköğretim Online, 11(4), 882-896.
 • Treagust, D. F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in science. International journal of science education, 10(2), 159-169.
 • Treagust, D. F., & Mann, M. (1998). A pencil and paper instrument to diagnose students’ conceptions of breathing, gas exchange and respiration. Australian Science Teachers Journal, 44(2), 55-59.
 • Trowbridge, J. E., & Mintzes, J. J. (1985). Students' alternative conceptions of animals and animal classification. School Science and Mathematics, 85(4), 304-316.
 • Uzun, N., Özsoy, S., & Keleş, Ö. (2010). Pre-service teachers' views on the concept of biological diversity. Journal of Biological Sciences Research, 3(1), 85-91.
 • Uzunkaya, M. (2019). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretimin ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi: Ses ünitesi örneği (Yüksek lisans tezi) The influence effect of the common knowledge construction model basic teaching students' academic success: A case of sound unit (master’s thesis). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Necmettin Erbakan University, Institute of Educational Sciences, Konya, Turkey].
 • Van Weelie, D., & Wals, A. (2002). Making biodiversity meaningful through environmental education. International journal of science education, 24(11), 1143-1156.
 • Vural, S., Demircioğlu, H., & Demircioğlu, G. (2012). Genel bilgi yapılandırma modeline uygun olarak geliştirilen öğretim materyallerinin üstün zekalı öğrencilerin asit baz kavramlarının anlaşılmasına etkisi [The effect of a teaching material developed in accordance with the general knowledge constructuring model on the understanding of acid base concepts of gifted students]. Sözlü sunum, IV. Turkey Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Walsh, L. (2009). A phenomenographic study of introductory physics students: approaches to problem solving and conceptualisation of knowledge. (Doctoral dissertation), Dublin Institute of Technology, Ireland.
 • Wood, L. C. (2012). Conceptual change and science achievement related to a lesson sequence on acids and bases among african american alternative high school students': ateacher's practical arguments and the voice of the" other". (Doctoral dissertation), Wayne State University, Michigan.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ. (2018). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin sekizinci sınıf öğrencileri üzerindeki etkisinin incelenmesi: Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi örneği (Yüksek lisans tezi) Determining the effect of science teaching based on common knowledge construction model on eightg grade students: structure and properties of matter unit sample (master’s thesis). Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van. [Yüzüncü yıl University, Institute of Educational Sciences, Van, Turkey].
 • Yıldızbaş, H. (2017). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Yüksek lisans tezi) The effect of education based on common knowledge construction model on students' academical success and critical thinking skills (master’s thesis). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Necmettin Erbakan University, Institute of Educational Sciences, Konya, Turkey].
 • Yörek, N. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin biyolojik çeşitlilik (Biyoçeşitlilik) konusunda kavramsal anlama düzeylerinin araştırılması (Yüksek lisans tezi) Investigation of secondary school students' conceptual understanding of the topic of biological diversity (biodiversity) (master’s thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Dokuz Eylül University, Institute of Educational Sciences, İzmir, Turkey].
 • Yüce, Z., & Önel, A. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoçeşitliliğe ilişkin kavramsal ilişkilendirme düzeyleri [Conceptual association levels of science teacher candidates regarding biodiversity]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 326-341.

The Effect of Common Knowledge Construction Model-Based Instruction on 5th Grade Students' Conceptual Understanding of Biodiversity

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 3, 182 - 199, 01.07.2021
https://doi.org/10.21891/jeseh.840798

Öz

The aim of this study is to investigate the effect of the Common Knowledge Construction Model (CKCM) based instruction on 5th grade students’ conceptual understanding of the “biodiversity” topic. The study is conducted with 74 fifth grade female students at middle school in the district of Usküdar, Istanbul. Semi-experimental method is used. In this model, two experimental groups (Experiment 1 and Experiment 2) and a control group are randomly selected among 5th grade students. In the experiment group 1, teaching is carried out with CKCM, in the experiment group 2, CKCM supported out-of-school learning environments, and in the control group, instruction is carried out in accordance with the curriculum of Turkey. Experimental group 1 includes 24 students, 2 involves 25 students, and control group consist of 25 students. The data is collected through Biodiversity Conceptual Understanding Test (BCUT). Analyzing of BCUT data that require two-tier classification, the answers of the first tier of each question are provided by tabulating the percentages of the reasons chosen for these answers (the second tier). Which alternative concepts were chosen mostly and which ones were changed analyzed as percentage. The data collected from the students' responses to the two-tier BCUT are statistically analyzed with the help of SPSS 18.0TM. Kruskal Wallis H-Test and Wilcoxon paired pairs test are employed to analyze the data. In addition, Tamhane’s T2 test is employed from post hoc tests to determine the direction of the difference of biodiversity post-test scores. While most of the alternative concepts are remediated in experiment 1 and experiment 2 groups, in the control group it revealed that alternative concepts mostly continued. Result of the study show that CKCM is more effective in remediating alternative concepts than curriculum of the ministry of education. On the other hand, CKCM is more than curriculum of the ministry of education in terms of conceptual understanding of biodiversity. Teaching CKCM supported out-of-school learning environments do not differ in BCUT from the academic achievement only with CKCM teaching. When the post-test academic achievement of the groups is taken into consideration, a significant difference is observed between the experimental groups and the control group in favor of the experimental groups.

Kaynakça

 • Akgün, A., Duruk, Ü., & Güngörmez, H. G. (2016). Sixth grade students' views on the common knowledge construction model. Amasya Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, 5(1), 184-203.
 • Atayeter, M. (2019). Fen bilimleri dersi maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinde ortak bilgi yapılandırma modelinin ortaokul 4.sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve fene yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Muğla. [Muğla Sıtkı Koçman University, Institute of Educational Sciences, Muğla, Turkey].
 • Aydoğdu, M., & Gezer, K. (2006). Çevre bilimi [Environmental science]. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Bakırcı, H. (2014). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretim materyali tasarlama, uygulama ve modelin etkililiğini değerlendirme çalışması: Işık ve ses ünitesi örneği (Doktora tezi) [Karadeniz Technical University, Institute of Educational Sciences, Trabzon, Turkey].
 • Bakırcı, H., Artun, H., Kırıcı, M. G., & Kutlu, E. (2018). Ortak bilgi yapılandırma modeline göre tasarlanan öğrenme ortamının beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi: İnsan ve çevre ünitesi örneği, International Symposium on Social Studies and Behavioral Sciences, 21-23 October 2018, Antalya.
 • Bakırcı, H., Artun, H., Kutlu, E., & Kırıcı, M. G. (2018). İnsan ve Çevre ünitesinde kullanılan ortak bilgi yapılandırma modelinin beşinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve bilginin kalıcılığına etkisi. International Symposium on Social Studies and Behavioral Sciences, 21-23 October 2018, Antalya.
 • Bakırcı, H., Artun, H., & Şenel, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına etkisi (gök cisimlerini tanıyalım) . Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 514-543.
 • Bakırcı, H., & Çepni, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modelinin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi: Işık ve ses ünitesi örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 185-202.
 • Bakırcı, H., Çepni, S., & Yıldız, M. (2015). Ortak bilgi yapılandırma modelinin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi: Işık ve ses ünitesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (26), 182-204.
 • Bakırcı, H., & Çiçek, S. (2017). Ortak bilgi yapılandırma modeline göre tasarlanan öğrenme ortamının 5. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası üzerine etkisi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(15), 1960-1974.
 • Bakırcı, H., & Ensari, Ö. (2018). Ortak bilgi yapılandırma modelinin ısı ve sıcaklık konusunda lise öğrencilerinin akademik başarılarına ve kavramsal anlamalarına etkisi [The Effect of common knowledge construction model on high school students' academic achievement and conceptual understanding on heat and temperature]. Eğitim ve Bilim, 43(196).
 • Bakırcı, H., Kahraman, F., & Artun, H. (2020). Ortak bilgi yapılandırma modelinin biyoçeşitlilik konusunda beşinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi [The effect of the common knowledge construction model on fifth grade students' scientific process skills and critical thinking skills on biodiversity]. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 3(1), 51-64.
 • Bakırcı, H., & Yıldırım, İ. (2017). Ortak bilgi yapılandırma modelinin sera etkisi konusunda öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve bilginin kalıcılığına etkisi [The effect of common knowledge construction model on conceptual understanding of students and greenhouse effect]. Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1).
 • Barker, S., & Elliott, P. (2000). Planning a skills-based resource for biodiversity education. Journal of Biological Education, 34(3), 123-127.
 • Bayar, M. F. (2019). The effect of common knowledge Cconstruction model on science process skills and academic achievement of secondary school students on solar system and eclipse. Online Journal of Science Education, 4(1), 4-19.
 • Benli Özdemir, E. (2014). Fen öğretiminde ortak bilgi yapılandırma modelinin ilköğretim öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenmeleri üzerine etkilerinin incelenmesi (Doktora tezi) The study on impact of common knowledge construction model on the cognitive and affective learning of primary education students in science education (doctoral dissertation). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. [Gazi University, Institute of Educational Sciences,Ankara, Turkey].
 • Biernacka, B. (2006). Developing scientific literacy of grade five students: A teacher-researcher collaborative effort. (Doctoral dissertation), University of Manitoba, Canada. Braund, M. (1991). Children's ideas in classifying animals. Journal of Biological Education, 25(2), 103-110.
 • Braund, M. (1998). Trends in children's concepts of vertebrate and invertebrate. Journal of Biological Education, 32(2), 112-118.
 • Bulut, M. (2019). Fen bilimleri, biyoloji, coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin biyoçeşitlilik konusundaki görüşleri ve çalıştıkları bölgedeki biyoçeşitliliği derslerinde işleme düzeyleri (Yüksek lisans tezi) The views of science, biology, geography and social studies teachers on biodiversity and the levels of processing in biodiversity courses in the region where they work (master’s thesis). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya. [Sakarya University, Institute of Educational Sciences, Sakarya, Turkey].
 • Cardak, O. (2002). Lise birinci sınıf öğrencilerinin canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve kavram haritaları ile giderilmesi (Doktora tezi) Identification of misconceptions in high school first year students' diversity and classification of living things and elimination with concept maps (Doctoral dissertation). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya. [Selcuk University, Institute of Educational Sciences, Konya, Turkey].
 • Carrier, S. J. (2009). The effects of outdoor science lessons with elementary school students on preservice teachers’ self-efficacy. Journal of Elementary Science Education, 21(2), 35-48.
 • Caymaz, B., & Aydın, A. (2018a). 7. sınıf öğrencilerinin fen başarısı üzerine ortak bilgi yapılandırma modelinin etkisinin araştırılması [Investigation of the effect of common knowledge constructuring model on 7th grade students' science achievement]. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2-5 Mayıs, 2018, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Caymaz, B., & Aydın, A. (2018b). Ortak bilgi yapılandırma modelinin öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerindeki etkisinin incelenmesi [Examining the effect of the common knowledge constructuring model on students' conceptual understanding]. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2-5 Mayıs, 2018, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Caymaz, B., & Aydin, A. (2020). The effect of common knowledge construction model-based instruction on 7th grade students’ academic achievement and their views about the nature of science in the electrical energy unit at schools of different socio-economic levels. International Journal of Science and Mathematics Education, 1-33.
 • Chi, M. T., & Roscoe, R. D. (2002). The processes and challenges of conceptual change Reconsidering conceptual change: Issues in theory and practice (pp. 3-27): Springer.
 • Coştu, B., & Ayas, A. (2005). Evaporation in different liquids: Secondary students’ conceptions. Research in Science & Technological Education, 23(1), 75-97.
 • Coştu, B., Ayas, A., & Niaz, M. (2012). Investigating the effectiveness of a POE-based teaching activity on students’ understanding of condensation. Instructional Science, 40(1), 47-67.
 • Coştu, B., Ayas, A., Niaz, M., Ünal, S., & Calik, M. (2007). Facilitating conceptual change in students’ understanding of boiling concept. Journal of Science Education and Technology, 16(6), 524-536.
 • Coştu, B., Karataş, F. Ö., & Ayas, A. (2003). Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması [Using worksheets in concept teaching]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 33-48.
 • Çavuş-Güngören, S., & Hamzaoğlu, E. (2020). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkındaki Görüşleri [Science teacher candidates' opinions about the common knowledge constrution model]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 107-124.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş [Introduction to research and project studies] Trabzon: Celepler Yayıncılık. Davidson, S. K., Passmore, C., & Anderson, D. (2010). Learning on zoo field trips: The interaction of the agendas and practices of students, teachers, and zoo educators. Science education, 94(1), 122-141.
 • Demir, E. (2020). 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi İnsan ve Çevre Ünitesinde Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Çevre Bilincine Etkisinin İncelenmesi (Doktora Tezi) Analyzing of effects of flipped classroom practices on environmental consciousness in the fifth grade sciences lesson human and environment unit (Doctoral dissertation), Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu. [Kastamonu University, Institute of Educational Sciences, Kastamonu, Turkey].
 • Demircioğlu, H., & Vural, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modelinin (OBYM), sekizinci sınıf düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları üzerine etkisi [The effect of the common knowledge construction model (CKCM) on the attitudes of gifted students at the eighth grade level towards the chemistry course]. HAYEF Dergisi, 13(1), 49-60.
 • Dervişoğlu, S. (2010). Üniversite öğrencilerinin canlı türlerine yönelik değer yönelimleri [Value orientations of university students towards living species]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 132-141.
 • Dikmenli, M. (2010). Biology student teachers' conceptual frameworks regarding biodiversity. Education, 130(3), 479-489.
 • Doran, R. L. (1972). Misconceptions of selected science concepts held by elementary school students. Journal of Research in Science Teaching.
 • Driver, R., & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 61-84.
 • Duschl, R. A., & Osborne, J. (2002). Supporting and promoting argumentation discourse in science education. Studies in Science Education, 38(1), 39-72.
 • Ebenezer, J., Chacko, S., & Immanuel, N. (2004). Common knowledge construction model for teaching and learning science: Application in the Indian context. Paper presented at the An international conference to review research on Science, Technology and Mathematics Education International Centre (epiSTEME-1), Dona Paula, Goa, India.
 • Ebenezer, J., Chacko, S., Kaya, O. N., Koya, S. K., & Ebenezer, D. L. (2010). The effects of common knowledge construction model sequence of lessons on science achievement and relational conceptual change. Journal of research in Science Teaching, 47(1), 25-46.
 • Ebenezer, J. V., & Connor, S. (1998). Learning to teach science: A model for the 21st century: Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Simon and Schuster/A. Viacom Company.
 • Ebenezer, J. V., & Fraser, D. M. (2001). First year chemical engineering students' conceptions of energy in solution processes: Phenomenographic categories for common knowledge construction. Science education, 85(5), 509-535.
 • Efe, R. (2010). Biyocoğrafya (2. baskı) [Biogeography (2nd edition)]. Bursa: Marmara Kitap Merkezi.
 • Ertuğrul, N. (2015). Fen bilimleri öğretiminde ortak bilgi yapılandırma modelinin öğrenme ürünlerine etkisi (Yüksek lisans tezi) The effect of common knowledge construction model on learning products in science teaching (master’s thesis). Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale. [Kırıkkale University, Institute of Educational Sciences, Kırıkkale, Turkey].
 • Fıstıkeken, N. (2017). Ortaokul öğrencilerinin biyoçeşitliliğin azalmasına yönelik tutumlarının incelenmesi ve biyoçeşitlilik eğitiminin önemi (Yüksek lisans tezi) Investigation of attitudes of secondary school students towards decrease of biodiversity and the importance of biodiversity education (master’s thesis), Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya. [Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, Antalya, Turkey].
 • Gayford, C. (2000). Biodiversity education: a teacher's perspective. Environmental education research, 6(4), 347-361.
 • Hewson, M. G., & Hewson, P. W. (1983). Effect of instruction using students' prior knowledge and conceptual change strategies on science learning. Journal of Research in Science Teaching, 20(8), 731-743.
 • İyibil, Ü. (2011). A new approach for teachıng energy concept: the common knowledge constructıon model World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Kuşadası, Turkey.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method], Nobel Yayıncılık, 9. Baskı, Ankara.
 • Keating, M. (1993). The Earth Summit's agenda for change: a plain language version of Agenda 21 and the other Rio agreements. Centre for Our Common Future.
 • Keleş, F., & Özenoğlu, H. (2017). Ortaokul öğrencileri için biyolojik çeşitlilik konusunda ders planı tasarlama [Designing a lesson plan on biodiversity for secondary school students]. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 41-65.
 • Kellert, S. R. (1985). Attitudes toward animals: Age-related development among children In Advances in animal welfare science 1984 (pp. 43-60): Springer.
 • Kibar, H. (2019). Kalıtım ve biyoçeşitlilik konusunun 10. sınıf öğrencilerine öğretilmesinde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının etkisinin incelenmesi (Doktora tezi) Analyzi̇ng effects of the argument-based i̇nqui̇ry approach on teachi̇ng the subject of heredi̇ty and bi̇o-di̇versi̇ty to 10th grade students. (doctoral dissertation). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Marmara University, Institute of Educational Sciences, Istanbul, Turkey].
 • Kiryak, Z. (2013). Ortak bilgi yapılandırma modeli'nin 7. sınıf öğrencilerinin su kirliliği konusundaki kavramsal anlamalarına etkisi (Yüksek lisans tezi) The effect of common knowledge construction model on grade 7 students conceptual understanding of water pollution subject (master’s thesis). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Trabzon. [Karadeniz Technical University, Faculty of Educational Sciences, Trabzon, Turkey].
 • Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago (University of Chicago Press).
 • Kurt, Ü. G. (2018). Ortaokul öğrencilerinin biyoçeşitlilik konusunda farkındalıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi) Investigation of the awarness of the secondary students on biodiversity (master’s thesis). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya. [Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, Antalya, Turkey].
 • Lindemann-Matthies, P. (2002). The influence of an educational program on children's perception of biodiversity. The Journal of Environmental Education, 33(2), 22-31.
 • Marton, F. (1981). Phenomenography—describing conceptions of the world around us. Instructional Science, 10(2), 177-200.
 • Ministry of National Education [MoNE]. (2018). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı [Elementary education institutions (primary and secondary schools) science courses (3, 4, 5, 6, 7 and 8 grades) curriculum]. Ankara, Turkey.
 • Noddings, N. (2005). What does it mean to educate the whole child? Educational leadership, 63(1), 8-31.
 • Nussbaum, J., & Novick, S. (1982). Alternative frameworks, conceptual conflict and accommodation: Toward a principled teaching strategy. Instructional Science, 11(3), 183-200.
 • Orion, N., Hofstein, A., Tamir, P., & Giddings, G. J. (1997). Development and validation of an instrument for assessing the learning environment of outdoor science activities. Science education, 81(2), 161-171.
 • Osborne, R., & Freyberg, P. (1985). Learning in science. The implications of children's science. Published by Heinnemann Education.
 • Öner, C. (2011). Genetik kavramlar (8. Baskı) [Genetic concepts] (8th Edition). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Özden, B. (2019). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel öğrenmelerine etkisi (Yüksek lisans tezi) The effect of science teaching based on common knowledge construction model on cognitive, affective and psychomotor learning of seventh grade students (master’s thesis). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın. [Aydın Adnan Menderes University, Institute of Science, Aydın, Turkey].
 • Payne, M. R. (1985). Using the outdoors to teach science: a resource guide for elementary and middle school teachers: Educational Resources Information Center, Clearinghouse on Rural Education and Small Schools, New Mexico State University.
 • Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science education, 66(2), 211-227.
 • Schulte, P. (2001). Pre Service primary teacher alternative conceptions in science and attitudes toward teaching science. Unpublished Doctoral Dissertation, New Orleans Üniversity, New Orleans.
 • Sontay, G., Tutar, M., & Karamustafaoğlu, O. (2016). “Student opinions about "teaching science with out of school learning environments": Planetarium trip. Journal of Research in Informal Environments, 1(1), 1-24.
 • Sütlüoğlu Dursun, R. (2019). 5.sınıf güneş, dünya ve ay ünitesine yönelik ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretim materyalinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi) Developing and evaulating a teaching material based on common knowledge construction model for 5th grade on sun, earth and moon (master’s thesis). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize. [Recep Tayyip Erdoğan University, Institute of Science, Rize, Turkey].
 • Tatar, N., & Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri [Science and technology teachers' views on out-of-school education]. İlköğretim Online, 11(4), 882-896.
 • Treagust, D. F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in science. International journal of science education, 10(2), 159-169.
 • Treagust, D. F., & Mann, M. (1998). A pencil and paper instrument to diagnose students’ conceptions of breathing, gas exchange and respiration. Australian Science Teachers Journal, 44(2), 55-59.
 • Trowbridge, J. E., & Mintzes, J. J. (1985). Students' alternative conceptions of animals and animal classification. School Science and Mathematics, 85(4), 304-316.
 • Uzun, N., Özsoy, S., & Keleş, Ö. (2010). Pre-service teachers' views on the concept of biological diversity. Journal of Biological Sciences Research, 3(1), 85-91.
 • Uzunkaya, M. (2019). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretimin ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi: Ses ünitesi örneği (Yüksek lisans tezi) The influence effect of the common knowledge construction model basic teaching students' academic success: A case of sound unit (master’s thesis). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Necmettin Erbakan University, Institute of Educational Sciences, Konya, Turkey].
 • Van Weelie, D., & Wals, A. (2002). Making biodiversity meaningful through environmental education. International journal of science education, 24(11), 1143-1156.
 • Vural, S., Demircioğlu, H., & Demircioğlu, G. (2012). Genel bilgi yapılandırma modeline uygun olarak geliştirilen öğretim materyallerinin üstün zekalı öğrencilerin asit baz kavramlarının anlaşılmasına etkisi [The effect of a teaching material developed in accordance with the general knowledge constructuring model on the understanding of acid base concepts of gifted students]. Sözlü sunum, IV. Turkey Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Walsh, L. (2009). A phenomenographic study of introductory physics students: approaches to problem solving and conceptualisation of knowledge. (Doctoral dissertation), Dublin Institute of Technology, Ireland.
 • Wood, L. C. (2012). Conceptual change and science achievement related to a lesson sequence on acids and bases among african american alternative high school students': ateacher's practical arguments and the voice of the" other". (Doctoral dissertation), Wayne State University, Michigan.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ. (2018). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin sekizinci sınıf öğrencileri üzerindeki etkisinin incelenmesi: Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi örneği (Yüksek lisans tezi) Determining the effect of science teaching based on common knowledge construction model on eightg grade students: structure and properties of matter unit sample (master’s thesis). Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van. [Yüzüncü yıl University, Institute of Educational Sciences, Van, Turkey].
 • Yıldızbaş, H. (2017). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Yüksek lisans tezi) The effect of education based on common knowledge construction model on students' academical success and critical thinking skills (master’s thesis). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Necmettin Erbakan University, Institute of Educational Sciences, Konya, Turkey].
 • Yörek, N. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin biyolojik çeşitlilik (Biyoçeşitlilik) konusunda kavramsal anlama düzeylerinin araştırılması (Yüksek lisans tezi) Investigation of secondary school students' conceptual understanding of the topic of biological diversity (biodiversity) (master’s thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Dokuz Eylül University, Institute of Educational Sciences, İzmir, Turkey].
 • Yüce, Z., & Önel, A. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoçeşitliliğe ilişkin kavramsal ilişkilendirme düzeyleri [Conceptual association levels of science teacher candidates regarding biodiversity]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 326-341.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi
Bölüm Articles
Yazarlar

Veysel HAYDARİ

Bayram COŞTU 0000-0003-1429-8031

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA HAYDARİ, V., & COŞTU, B. (2021). The Effect of Common Knowledge Construction Model-Based Instruction on 5th Grade Students’ Conceptual Understanding of Biodiversity. Journal of Education in Science Environment and Health, 7(3), 182-199. https://doi.org/10.21891/jeseh.840798