Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Renewing Historical Memory: A Study in the Context of Gastronomy History

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 60 - 69, 06.06.2022

Öz

The concept of gastronomy has become one of the most popular concepts of the 21st century as gastronomy has increasingly become a motivation for tourism activities. It is a well-known fact that gastronomy, which has become increasingly popular in recent years, is a very old concept. For this reason, it is important to reveal the perception of gastronomy history, which is increasingly popular and used as a tool of social status, and its meaning in history. In this context, it is aimed to determine the perceptions of young people in Turkey towards the history of gastronomy. The youngs, for whom popular culture has become a lifestyle, has been consciously preferred. Because it is a valuable issue to determine what young people think about historical and traditional issues in modern life conditions. In the study, the empirical research logic was used and data were obtained with the interview technique, which is one of the qualitative research method data collection tools. Data from 39 people in total were analyzed with the help of a qualitative research analysis program. According to the results of the study, young people in Turkey mostly associate the history of gastronomy with the concept of geography and fire. In addition, the themes of fire-cooking and culture-geography-religion, which are among the themes of gastronomy history, are evaluated in relation to each other.

Kaynakça

 • Ateş, U. (2014). Gastronomi Turizminin Çanakkale Turizmine Katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Azzopardi, E., & Nash, R. (2016). A framework for island destination competitiveness – perspectives from the island of Malta. Current Issues in Tourism, 19(3), 253-281.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştirmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Birdir, K., & Akgöl, Y. (2015). Gastronomi turizmi ve Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin gastronomi deneyimlerinin değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.
 • Brillat-Savarin, J. A. (1971). The Physiology of Taste: or, Meditations on Transcendental Gastronomy, MF K. Fisher (Çev.), (İlk baskı: La Physiologie du gout adıyla Paris: 1826), New York: Counterpoint.
 • Brillat-Savarin, J. A. (2016). Lezzetin Fizyolojisi ya da Yüce Mutfak Üzerine Düşünceler. H. Bucak (Çev.), İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • Dalby, A. (2014). Bizansın Damak Tadı: Kokular, Yemekler, Şaraplar. A. Özdamar (Çev.), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Gillespie, C., 2002. European Gastronomy into the 21st Century. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Göynüşen, S. E. (2011). Edirne’deki Gastronomik Kültürün Kentin Pazarlama ve Markalaşmasına Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Hegarty, J. A., & O’Mahony, G. B. (2001). Gastronomy: A phenomenon of cultural expressionism and an aesthetic for living. International Journal of Hospitality Management, 20(1), 3-13.
 • Işkın, M. (2020). Bir Destinasyonun Gastronomi Turizmine Uygunluğunun Belirlenmesi Üzerine Keşifsel Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya.
 • Küçükşahin, E. (2016). Gastronomi ve Medya İlişkisi. (Eds.), Hakan Yılmaz, İçinde Gastronomi ve Medya, Yayın No: 3276, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Öney, H. (2013). Gastronomi Turizmi ve Alternatif Turizm. Bahçe, S. (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative interviewing. Qualitative research and evaluation methods, 3(1), 344-347.
 • Santich, B. (1996). Sustaining Gastronomy. In: Proceedings of the Eighth Symposium on Australian Gastronomy: Sustaining Gastronomy, Adelaide, 28–30 September, pp. 1–2.
 • Santich, B. (2004). The Study of Gastrnomy and its Relevance to Hospitality Education an Training. Hospitality Management, 23, 25-24.
 • Scarpato, R. (2002). Gastronomy studies in search of hospitality. Journal of Hospitality and Tourism Management, 9(2), 1-12. Symons, M. (1998). The Pudding That took a Thousand Cooks: The Story of Cooking in Civilisation and Daily Life. Melbourne: Viking Press.
 • Şahbaz, E. (2011). Yiyecek Turizmi ve Yiyecek Turizmi Ürünleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şengül, S. & Türkay, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(Özel Sayı): 86-99.
 • Uhri, A. (2015). İnsanlığın Şafağında Beslenme. H. Yılmaz & A. Dündar (Ed.), İçinde Gastronomi Tarihi, (ss. 2-25). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınlar.
 • Ürkmez, H. (2013). Mark Twain ve Tanpınar'dan Âdem ve Havva Hikâyeleri. Electronic Turkish Studies, 8(9), 2523-2544.
 • Yağar, F. ve Dökme, S. (2018). Niteliksel Araştırmaların Planlanması: Araştırma Soruları, Örneklem Seçimi, Geçerlik ve Güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.

Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 60 - 69, 06.06.2022

Öz

Gastronomi kavramı, gastronominin giderek turizm faaliyetlerinin bir motivasyon aracı haline gelmesiyle 21. yüzyılın en popüler kavramlarından biri haline gelmiştir. Son yıllarda giderek popüler hale gelen gastronominin geçmişi oldukça eski bir kavram olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu nedenle giderek popüler olan ve sosyal statünün bir aracı olarak kullanılan gastronominin tarih algısının ve tarihteki anlamının ortaya konulması önemlidir. Bu bağlamda çalışmada Türkiye’deki gençlerin gastronomi tarihine yönelik algılarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Popüler kültürün yaşam tarzı haline geldiği genç kitle bilinçli olarak tercih edilmiştir. Çünkü gençlerin modern yaşam koşullarında tarihi ve geleneksel konular hakkında ne düşündüklerinin tespit edilmesi değerli bir konudur. Çalışmada ampirik araştırma mantığıyla hareket edilmiş ve nitel araştırma yöntemleri ver toplama araçlarından olan görüşme tekniğiyle veriler elde edilmiştir. Toplam 39 kişiden alınan veriler nitel araştırma analiz programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki gençler gastronomi tarihini en fazla coğrafya ve ateş kavramıyla ilişkilendirmektedir. Ayrıca gastronomi tarihi temalarından ateş-pişirme ve kültür-coğrafya-din temaları birbirleriyle ilişkili olarak değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • Ateş, U. (2014). Gastronomi Turizminin Çanakkale Turizmine Katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Azzopardi, E., & Nash, R. (2016). A framework for island destination competitiveness – perspectives from the island of Malta. Current Issues in Tourism, 19(3), 253-281.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştirmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Birdir, K., & Akgöl, Y. (2015). Gastronomi turizmi ve Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin gastronomi deneyimlerinin değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.
 • Brillat-Savarin, J. A. (1971). The Physiology of Taste: or, Meditations on Transcendental Gastronomy, MF K. Fisher (Çev.), (İlk baskı: La Physiologie du gout adıyla Paris: 1826), New York: Counterpoint.
 • Brillat-Savarin, J. A. (2016). Lezzetin Fizyolojisi ya da Yüce Mutfak Üzerine Düşünceler. H. Bucak (Çev.), İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • Dalby, A. (2014). Bizansın Damak Tadı: Kokular, Yemekler, Şaraplar. A. Özdamar (Çev.), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Gillespie, C., 2002. European Gastronomy into the 21st Century. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Göynüşen, S. E. (2011). Edirne’deki Gastronomik Kültürün Kentin Pazarlama ve Markalaşmasına Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Hegarty, J. A., & O’Mahony, G. B. (2001). Gastronomy: A phenomenon of cultural expressionism and an aesthetic for living. International Journal of Hospitality Management, 20(1), 3-13.
 • Işkın, M. (2020). Bir Destinasyonun Gastronomi Turizmine Uygunluğunun Belirlenmesi Üzerine Keşifsel Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya.
 • Küçükşahin, E. (2016). Gastronomi ve Medya İlişkisi. (Eds.), Hakan Yılmaz, İçinde Gastronomi ve Medya, Yayın No: 3276, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Öney, H. (2013). Gastronomi Turizmi ve Alternatif Turizm. Bahçe, S. (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative interviewing. Qualitative research and evaluation methods, 3(1), 344-347.
 • Santich, B. (1996). Sustaining Gastronomy. In: Proceedings of the Eighth Symposium on Australian Gastronomy: Sustaining Gastronomy, Adelaide, 28–30 September, pp. 1–2.
 • Santich, B. (2004). The Study of Gastrnomy and its Relevance to Hospitality Education an Training. Hospitality Management, 23, 25-24.
 • Scarpato, R. (2002). Gastronomy studies in search of hospitality. Journal of Hospitality and Tourism Management, 9(2), 1-12. Symons, M. (1998). The Pudding That took a Thousand Cooks: The Story of Cooking in Civilisation and Daily Life. Melbourne: Viking Press.
 • Şahbaz, E. (2011). Yiyecek Turizmi ve Yiyecek Turizmi Ürünleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şengül, S. & Türkay, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(Özel Sayı): 86-99.
 • Uhri, A. (2015). İnsanlığın Şafağında Beslenme. H. Yılmaz & A. Dündar (Ed.), İçinde Gastronomi Tarihi, (ss. 2-25). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınlar.
 • Ürkmez, H. (2013). Mark Twain ve Tanpınar'dan Âdem ve Havva Hikâyeleri. Electronic Turkish Studies, 8(9), 2523-2544.
 • Yağar, F. ve Dökme, S. (2018). Niteliksel Araştırmaların Planlanması: Araştırma Soruları, Örneklem Seçimi, Geçerlik ve Güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Merve IŞKIN> (Sorumlu Yazar)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4748-0422
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { joinntt1112783, journal = {Journal of New Tourism Trends}, eissn = {2757-6760}, address = {Sakarya University of Applied Sciences}, publisher = {Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {3}, number = {1}, pages = {60 - 69}, title = {Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Işkın, Merve} }
APA Işkın, M. (2022). Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma . Journal of New Tourism Trends , 3 (1) , 60-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joinntt/issue/70192/1112783
MLA Işkın, M. "Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma" . Journal of New Tourism Trends 3 (2022 ): 60-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/joinntt/issue/70192/1112783>
Chicago Işkın, M. "Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma". Journal of New Tourism Trends 3 (2022 ): 60-69
RIS TY - JOUR T1 - Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma AU - MerveIşkın Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Journal of New Tourism Trends JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 69 VL - 3 IS - 1 SN - -2757-6760 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of New Tourism Trends Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma %A Merve Işkın %T Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma %D 2022 %J Journal of New Tourism Trends %P -2757-6760 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Işkın, Merve . "Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma". Journal of New Tourism Trends 3 / 1 (Haziran 2022): 60-69 .
AMA Işkın M. Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma. Journal of New Tourism Trends. 2022; 3(1): 60-69.
Vancouver Işkın M. Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma. Journal of New Tourism Trends. 2022; 3(1): 60-69.
IEEE M. Işkın , "Tarihi Hafızayı Yenilemek: Gastronomi Tarihi Bağlamında Bir Araştırma", Journal of New Tourism Trends, c. 3, sayı. 1, ss. 60-69, Haz. 2022