Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 63 - 69, 15.12.2019
https://doi.org/10.31822/jomat.618715

Öz

Kaynakça

 • Ardahan, F. and Yerlisu, Lapa T. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin Cinsiyete ve Gelire Göre İncelenmesi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 21(4): 129-136.
 • Arslan, S. (2010). Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Yetişkin Kent Halkının Belediyelerin Serbest Zaman Eğitimi İle Rekreasyon Etkinliklerinin Sunumuna ve Yaşam Kalitesine Etkisine İlişkin Görüşleri (Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği).Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
 • Aydoğan, İ. and Gündoğdu F.B. (2006). Kadın Öğretim Elemanlarının Boş Zamanlarını Değerlendirme Etkinlikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12: 217-232.
 • Beard, J.G and Ragheb, M.G. (1980). Measuring Leisure Satisfaction. Journal Of LeisureResearch, 12 (1): 20–33.
 • Çakır, V.O. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri İle Serbest Zaman Yönetimleri Arasındaki İlişki, Gaziantep Üni. Spor Bilimleri Dergisi, 2(3): 17-27.
 • Ewert, A. W. (1994). Playing the Edge: Motivationand Risk Takingina High-Altitude Wilderness Like Environment. Environment and Behavior, Vol. 26, No. 1, 3-24.
 • Ewert, A. and Hollenhorst, S. (1995). Adventure Recreation and Its Implication for Wilderness. International Journal of Wilderness, 3(2), 21-26.
 • Ewert, A. and Jamieson, L. (2003). Current Status and Future Directions in Adventure Tourism Industry. (Edited by Jeff Wilks and Stephen J. Page). Managing Tourist Health and Safety in the New Millenium. UK: Elsevier ScienceLtd, 67-84.
 • Doğan, N. Ö. and Karakuş, Y. (2014). Kfg-Ahp Bütünleşik Yöntemi Kullanılarak Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Göreme Açık Hava Müzesi Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 169-194.
 • Garda, B. (2010). Macera Turizmi Pazarlaması: Antalya Yöresine Gelen Turistlerin Macera Turizmine Yönelik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Konya.
 • Gökçe, H. (2008). Serbest Zaman Doyumunun Yaşam Doyumu ve Sosyo demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Kao, C. (1992). A Model Of Leisure Satisfaction. (Doctoral Dissertation). USA: Indiana University, School of Health, Physical Education and Recreation.
 • Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme Kapsam, Kavram ve Bir Araştırma. Ankara: Seren Matbaacılık.
 • Karlı, Ü., Polat, E., Yılmaz, B. ve Koçak, S. (2008). Serbest Zaman Tatmin Ölçeğinin (SZTÖ-Uzun Versiyon) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi. 19(2): 80-91.
 • Küçük Kılıç, S.,Lakot Atasoy, K.,Gürbüz, B. and Öncü, E. (2016). Rekreasyonel Tatmin ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İ.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 6 (3). 1303-1414.
 • Kovacs, A. (2007). TheLeisurePersonality: Relationships Between Personality, LeisureSatisfaction, and Life Satisfaction. (Doctoral Dissertation). USA: Indiana University, School of Health, Physical Education and Recreation.
 • Lloyd, K.M. and Auld, C. J. (2001). The Role Of Leisure in Determining Quality Of Life: Issues Of Content And Measurement, Social IndicatorsResearch, 57: 43–71.
 • Özsoy, D. ve Yavaş, V. (2012).Türk Sıcak Hava Balonculuğu, Dünü, Bugünü ve Yarını. I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi. İzmir. (Erişim: https://www.academia.edu/13427805/T%C3%9CRK_SICAK_HAVA_BALONCULU%C4%9EU_D%C3%9CN%C3%9C_BUG%C3%9CN%C3%9C_VE_YARINI, Erişim Tarihi: 12.11.2017)
 • Pomfret, G. (2006). Mountaineering Adventure Tourists: A Conceptual Framework For Research. Tourism Management 27, 113-123.
 • Riddick, C.C.(1986). Leisure Satisfaction Precursors. Journal of Leisure Research, 18, 259-265 (informative Gökçe, H. (2008). Serbest Zaman Doyumunun Yaşam Doyumu ve Sosyo demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Denizli).
 • Seigenthaler K. (1997). Health Benefits of Leisure. Reseach Update, Park sand Recreastion, 32(1), 24-31. (Trans. Gökçe H., Orhan K. (2011). Validity and Reliability Study of Leisure Time Satisfaction Scale. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 22(4), 139-147.
 • Serdar, E. ve Mungan Ay, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Biçimlerine Göre Tatmin Olma ve Algılanan Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 3, Sayı:9, 365-374.
 • Sung, H. H.(2000). An Analysis of The Adventure Travel Market: From Conceptual Development to Market Segmentation, PhD, Purdue University.
 • Weber, K. (2001). Outdoor Adventure Tourism A Review of Research Approaches. Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 2, 360-377.
 • Yaman, B.,Akgül, B.M.,Karaman,M. ve Ayyıldız,T. (2016).Gençlik Merkezi Faaliyetlerine Katılan Bireylerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (3), 474-487.
 • www.tdk.gov.tr (Date of access: 20.11.2017).

Determining the Leisure Satisfaction Levels of Individuals Having Hot Air Balloon Ride as an Adventurous Recreational Activity

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 63 - 69, 15.12.2019
https://doi.org/10.31822/jomat.618715

Öz

Hot-air balloon is a recreative means which can attract the attention of
each individual both in terms of the view and the desire for travelling and
shall enable them to have an unforgettable adventure. The aim of the study is
to determine the post-ride activity satisfaction levels of the native and
foreign individuals who make a hot-air balloon ride. Within the scope of the
study; firstly definitions were made about recreation and adventure recreation
and later information about leisure satisfaction was included. Both original
and the Turkish version of the Leisure Satisfaction Scale, developed by Beard
and Ragheb (1980), were used as a data collection tool. The scale was applied
to 407 Turkish and foreign individuals who make a hot-air balloon ride and are
active in the Cappadocia Region. In the analysis of the data; independent T
test was done in order to determine the significance of gender and nationality
on dimensions and Anova Test was done in order to determine the effect of age
factor on dimensions. As a result of the study; it was seen that there was a
difference on physical sub-dimension of the gender variable. It was determined
that there was a significant difference between responses that  gender variable individuals participating in
the study gave related to social dimension. It was determined that there was
not any significant difference between dimensions in the age and nationality
variable.

Kaynakça

 • Ardahan, F. and Yerlisu, Lapa T. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin Cinsiyete ve Gelire Göre İncelenmesi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 21(4): 129-136.
 • Arslan, S. (2010). Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Yetişkin Kent Halkının Belediyelerin Serbest Zaman Eğitimi İle Rekreasyon Etkinliklerinin Sunumuna ve Yaşam Kalitesine Etkisine İlişkin Görüşleri (Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği).Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
 • Aydoğan, İ. and Gündoğdu F.B. (2006). Kadın Öğretim Elemanlarının Boş Zamanlarını Değerlendirme Etkinlikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12: 217-232.
 • Beard, J.G and Ragheb, M.G. (1980). Measuring Leisure Satisfaction. Journal Of LeisureResearch, 12 (1): 20–33.
 • Çakır, V.O. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri İle Serbest Zaman Yönetimleri Arasındaki İlişki, Gaziantep Üni. Spor Bilimleri Dergisi, 2(3): 17-27.
 • Ewert, A. W. (1994). Playing the Edge: Motivationand Risk Takingina High-Altitude Wilderness Like Environment. Environment and Behavior, Vol. 26, No. 1, 3-24.
 • Ewert, A. and Hollenhorst, S. (1995). Adventure Recreation and Its Implication for Wilderness. International Journal of Wilderness, 3(2), 21-26.
 • Ewert, A. and Jamieson, L. (2003). Current Status and Future Directions in Adventure Tourism Industry. (Edited by Jeff Wilks and Stephen J. Page). Managing Tourist Health and Safety in the New Millenium. UK: Elsevier ScienceLtd, 67-84.
 • Doğan, N. Ö. and Karakuş, Y. (2014). Kfg-Ahp Bütünleşik Yöntemi Kullanılarak Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Göreme Açık Hava Müzesi Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 169-194.
 • Garda, B. (2010). Macera Turizmi Pazarlaması: Antalya Yöresine Gelen Turistlerin Macera Turizmine Yönelik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Konya.
 • Gökçe, H. (2008). Serbest Zaman Doyumunun Yaşam Doyumu ve Sosyo demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Kao, C. (1992). A Model Of Leisure Satisfaction. (Doctoral Dissertation). USA: Indiana University, School of Health, Physical Education and Recreation.
 • Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme Kapsam, Kavram ve Bir Araştırma. Ankara: Seren Matbaacılık.
 • Karlı, Ü., Polat, E., Yılmaz, B. ve Koçak, S. (2008). Serbest Zaman Tatmin Ölçeğinin (SZTÖ-Uzun Versiyon) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi. 19(2): 80-91.
 • Küçük Kılıç, S.,Lakot Atasoy, K.,Gürbüz, B. and Öncü, E. (2016). Rekreasyonel Tatmin ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İ.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 6 (3). 1303-1414.
 • Kovacs, A. (2007). TheLeisurePersonality: Relationships Between Personality, LeisureSatisfaction, and Life Satisfaction. (Doctoral Dissertation). USA: Indiana University, School of Health, Physical Education and Recreation.
 • Lloyd, K.M. and Auld, C. J. (2001). The Role Of Leisure in Determining Quality Of Life: Issues Of Content And Measurement, Social IndicatorsResearch, 57: 43–71.
 • Özsoy, D. ve Yavaş, V. (2012).Türk Sıcak Hava Balonculuğu, Dünü, Bugünü ve Yarını. I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi. İzmir. (Erişim: https://www.academia.edu/13427805/T%C3%9CRK_SICAK_HAVA_BALONCULU%C4%9EU_D%C3%9CN%C3%9C_BUG%C3%9CN%C3%9C_VE_YARINI, Erişim Tarihi: 12.11.2017)
 • Pomfret, G. (2006). Mountaineering Adventure Tourists: A Conceptual Framework For Research. Tourism Management 27, 113-123.
 • Riddick, C.C.(1986). Leisure Satisfaction Precursors. Journal of Leisure Research, 18, 259-265 (informative Gökçe, H. (2008). Serbest Zaman Doyumunun Yaşam Doyumu ve Sosyo demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Denizli).
 • Seigenthaler K. (1997). Health Benefits of Leisure. Reseach Update, Park sand Recreastion, 32(1), 24-31. (Trans. Gökçe H., Orhan K. (2011). Validity and Reliability Study of Leisure Time Satisfaction Scale. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 22(4), 139-147.
 • Serdar, E. ve Mungan Ay, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Biçimlerine Göre Tatmin Olma ve Algılanan Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 3, Sayı:9, 365-374.
 • Sung, H. H.(2000). An Analysis of The Adventure Travel Market: From Conceptual Development to Market Segmentation, PhD, Purdue University.
 • Weber, K. (2001). Outdoor Adventure Tourism A Review of Research Approaches. Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 2, 360-377.
 • Yaman, B.,Akgül, B.M.,Karaman,M. ve Ayyıldız,T. (2016).Gençlik Merkezi Faaliyetlerine Katılan Bireylerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (3), 474-487.
 • www.tdk.gov.tr (Date of access: 20.11.2017).
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Research Papers
Yazarlar

Sevim Kül Avan 0000-0003-3103-381X

Evren Güçer 0000-0001-5454-6162

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kül Avan, S., & Güçer, E. (2019). Determining the Leisure Satisfaction Levels of Individuals Having Hot Air Balloon Ride as an Adventurous Recreational Activity. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 4(2), 63-69. https://doi.org/10.31822/jomat.61871588x31.png   All the contents of this journal are licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License (From September 2022) and available as full open access.

© Copyrights of all contents published in this journal are retained by their author(s).