Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 81 - 88, 31.12.2021
https://doi.org/10.31822/jomat.2021-6-2-81

Öz

Kaynakça

 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7–21.
 • Akbaba, M. (2020). COVID-19 Salgını Kapsamında Turist Yorgunluğunun Turistlerin Satın Alma, Tavsiye Etme ve Daha Fazla Ödeme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 225–240.
 • Akça, M. (2020). COVID-19’un Havacilik Sektörüne Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 45–64.
 • Alaeddinoğlu, F., & Rol, S. (2020). Covid-19 Pandemisi ve Turizm Üzerindeki Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 233–258.
 • Alışır, Z. N., Deniz, L., & İrez, O. S. (2020). Bilim Tarihi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 10(3), 835-853.
 • Altınkaynak, F., & Doğan, Ö. (2020). Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevelerine Göre Devlet Teşviklerinin Karşılaştırmalı Analizi: Turizm Sektörü Örneği. Journal of Accounting & Finance, 86, 79–96.
 • Aydın, B., & Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), 93–115.
 • Ayyıldız, A. Y. (2020). COVID-19 Salgın Döneminde Otellerin Pazarlama Stratejileri: Kuşadası Örneği. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 3328–3358.
 • Blue Flag. (2020). the Blue Flag sites awarded around the world. Foundation for Environmental Education. https://www.blueflag.global
 • Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. Science of the Total Environment, 728, 138882.
 • Chebli, A., & Said, F. Ben. (2020). The Impact of COVID-19 on Tourist Consumption Behaviour: A Perspective Article. Journal of Tourism Management Research, 7(2), 196–207.
 • Chen, K., Enger, W., Yu, J., & Zhang, C. (2020). Hitting the Road Again: How Chinese Travelers are Thinking about Their First Trip after COVID-19. In McKinsey & Company.
 • Çıtak, N., & Çalış, Y. E. (2020). COVID-19 Salgının Turizm Sektörü Üzerine Olan Finansal Etkileri. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 3(2), 110–132.
 • Crossley, É. (2020). Ecological Grief Generates Desire for Environmental Healing in Tourism after COVID-19. Tourism Geographies, 22(3), 536–546.
 • Demir, M., Günaydın, Y., & Demir, Ş. Ş. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Türkiye’de Turizm Üzerindeki Öncülleri, Etkileri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 80–107.
 • Depellegrin, D., Bastianini, M., Fadini, A., & Menegon, S. (2020). The effects of COVID-19 induced lockdown measures on maritime settings of a coastal region. Science of The Total Environment, 740, 140123.
 • Doumbia-Henry, C. (2020). Shipping and COVID-19: protecting seafarers as frontline workers. WMU Journal of Maritime Affairs, 19(3), 279-293.
 • Eğri, T., & Doğaner, A. (2020). COVID-19 ve Ekonomik Kriz: Kobiler Özelinde Bir Değerlendirme ve Politika Önerileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 128–145.
 • Ekren, N., Aykaç Alp, E., & Güner, Y. (2020). COVID-19 Salgın Dönemi Ekonomi Anketi: İşletmelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası & İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • Evci, N., & Aylar, F. (2017). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(10), 389-412.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th Edition). New Delhi: Sage Publications.
 • Gall, M. D., Gall, J. P. & Borg, W. R. (2003). Educational Research (7th edition). USA: Pearson Education.
 • Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, Tourism and Global Change: a Rapid Assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1–20.
 • Gümüş, A., & Hacıevliyagil, N. (2020). Covid-19 Salgın Hastalığının Borsaya Etkisi: Turizm ve Ulaştırma Endeksleri Üzerine bir Uygulama. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 11(1), 76–97.
 • İbiş, S. (2020). COVID-19 Salgınının Seyahat Acentaları Üzerine Etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 85–98.
 • Kaya, M. F. (2013). Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, Marmara Coğrafya Dergisi, 28,(7), 175-193.
 • Kiper, V. O., Saraç, Ö., Çolak, O., & Batman, O. (2020). COVID-19 Salgınıyla Oluşan Krizlerin Turizm Faaliyetleri Üzerindeki Etkilerinin Turizm Akademisyenleri Tarafından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(43), 527–551.
 • Koç Başaran, Y. (2017). Sosyal Bilimlerde Örnekleme Kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(47), 480-495.
 • Millefiori, L. M., Braca, P., Zissis, D., Spiliopoulos, G., Marano, S., Willett, P. K., & Carniel, S. (2020). COVID-19 Impact on Global Maritime Mobility. ArXiv Preprint ArXiv:2009.06960, 1–13.
 • Özçoban, E. (2020). Koronavirüs’ ün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Türkiye’nin Kırsal Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Analiz. Electronic Turkish Studies, 15(4), 853–866.
 • Özdemir, M. A. (2020). Covıd-19 Salgını Sonrası Alınan Önlemlerle Turizm: Muhtemel Senaryolar. Journal of Recreation and Tourism Research/JRTR, 7(2), 222–238.
 • Özen, Y. & Gül A. (2007). Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 394-422.
 • Öztürk, E., Mesci, M., & Kılınç, İ. (2013). Yenilik Faaliyetlerinin İşletme Performansına Etkisi: Yat Limanları Üzerine Bir Değerlendirme. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 97–118.
 • Ranasinghe, R., Damunupola, A., Wijesundara, S., Karunarathna, C., Nawarathna, D., Gamage, S., Ranaweera, A., & Idroos, A. A. (2020). Tourism after Corona: Impacts of Covid 19 Pandemic and Way Forward for Tourism, Hotel and Mice Industry in Sri Lanka. SSRN, 1, 1–19.
 • Soylu, Ö. B. (2020). Türkiye Ekonomisinde COVID-19’un Sektörel Etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 169–185.
 • Stannard, S. (2020). COVID-19 in the maritime setting: the challenges, regulations and the international response. International Maritime Health, 71(2), 85-90.
 • Şahin, İ., & Güzel, F. Ö. (2020). Olumsuz Güncel Gelişmelerin ve Krizlerin Türk Turizmine Etkileri: Profesyonel Turist Rehberlerinin Değerlendirmeleri ve Sektörel Çözüm Önerileri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 257–280.
 • Temizkan, S. P., & Timur, B. (2019). Marinalarda Hizmet Kalitesi: Marmaris Marinaları Üzerine Bir Araştırma. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(3), 508–524.
 • TKYGM (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü). (2020). COVID-19 Küresel Salgınının Sektörümüze Etkisi. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü.
 • UNWTO. (2019). International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS). World Tourism Organization. https://www.unwto.org/statistic/basic-tourism-statistics
 • Uslu, F. (2018). Bin Yıllık Türk Yurdu Antalya Kaleici’nin Son Yıllarda Turizmle Birlikte Oluşan Sosyo-Kültürel Değişimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel Sayı), 811–831.
 • WPSP (World Ports Sustainability Program). (2020). COVID19 survey : one quarter of ports responding have an increased share of empty container handling. 21.12.2020. https://sustainableworldports.org
 • Yenişehirlioğlu, E., & Salha, H. (2020). Covid-19 Pandemisinin Türkiye İç Turizmine Yansımaları: Değişen Talep Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 355–368.
 • Zoğal, V., & Emekli, G. (2020). Türkiye’de COVID-19 Salgını Sürecinde İkinci Konutların Değişen Anlamları. Lnternational Journal of Geography and Geography Education, 42, 168–181.

The impact of the COVID-19 pandemic process on yacht operators: Application on a marina in Antalya

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 81 - 88, 31.12.2021
https://doi.org/10.31822/jomat.2021-6-2-81

Öz

Since the COVID-19 pandemic emerged, it has had a noticeable negative impact on many sectors and markets, especially the health sector. Although the large scale consequences have not yet been fully determined, the pandemic; started to change business life, personal priorities and habits. Curfews and encouragement of people not to leave their homes disrupted yachting activities. For this reason, one of the business lines most affected by the pandemic in the world has undoubtedly been the marine tourism sector. In countries with many sub-areas for marine tourism, such as Turkey, also in the yachting business sector has experienced a significant decline compared to last years. In this study; the level of exposure of yacht businesses which daily tour organizer and operating in X Marina where in Antalya the one of the most important and sought-after holiday destinations of Turkey, from the COVID-19 pandemic process has been tried to be revealed. In the study, quantitative research method was used and face to face survey technique was used. The most important limitation of this research is that it has been conducted only on yacht enterprises and daily boat tour operating in a single marina. Research results were analyzed with SPSS package program. In the analysis made, it is understood that especially the entrepreneur boat operators are concerned about the future and they are in a pessimistic picture. They stated that if COVID-19 continues, they can quit entrepreneurship and sell their boats and switch to another line of business.plum.png

Kaynakça

 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7–21.
 • Akbaba, M. (2020). COVID-19 Salgını Kapsamında Turist Yorgunluğunun Turistlerin Satın Alma, Tavsiye Etme ve Daha Fazla Ödeme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 225–240.
 • Akça, M. (2020). COVID-19’un Havacilik Sektörüne Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 45–64.
 • Alaeddinoğlu, F., & Rol, S. (2020). Covid-19 Pandemisi ve Turizm Üzerindeki Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 233–258.
 • Alışır, Z. N., Deniz, L., & İrez, O. S. (2020). Bilim Tarihi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 10(3), 835-853.
 • Altınkaynak, F., & Doğan, Ö. (2020). Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevelerine Göre Devlet Teşviklerinin Karşılaştırmalı Analizi: Turizm Sektörü Örneği. Journal of Accounting & Finance, 86, 79–96.
 • Aydın, B., & Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), 93–115.
 • Ayyıldız, A. Y. (2020). COVID-19 Salgın Döneminde Otellerin Pazarlama Stratejileri: Kuşadası Örneği. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 3328–3358.
 • Blue Flag. (2020). the Blue Flag sites awarded around the world. Foundation for Environmental Education. https://www.blueflag.global
 • Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. Science of the Total Environment, 728, 138882.
 • Chebli, A., & Said, F. Ben. (2020). The Impact of COVID-19 on Tourist Consumption Behaviour: A Perspective Article. Journal of Tourism Management Research, 7(2), 196–207.
 • Chen, K., Enger, W., Yu, J., & Zhang, C. (2020). Hitting the Road Again: How Chinese Travelers are Thinking about Their First Trip after COVID-19. In McKinsey & Company.
 • Çıtak, N., & Çalış, Y. E. (2020). COVID-19 Salgının Turizm Sektörü Üzerine Olan Finansal Etkileri. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 3(2), 110–132.
 • Crossley, É. (2020). Ecological Grief Generates Desire for Environmental Healing in Tourism after COVID-19. Tourism Geographies, 22(3), 536–546.
 • Demir, M., Günaydın, Y., & Demir, Ş. Ş. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Türkiye’de Turizm Üzerindeki Öncülleri, Etkileri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 80–107.
 • Depellegrin, D., Bastianini, M., Fadini, A., & Menegon, S. (2020). The effects of COVID-19 induced lockdown measures on maritime settings of a coastal region. Science of The Total Environment, 740, 140123.
 • Doumbia-Henry, C. (2020). Shipping and COVID-19: protecting seafarers as frontline workers. WMU Journal of Maritime Affairs, 19(3), 279-293.
 • Eğri, T., & Doğaner, A. (2020). COVID-19 ve Ekonomik Kriz: Kobiler Özelinde Bir Değerlendirme ve Politika Önerileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 128–145.
 • Ekren, N., Aykaç Alp, E., & Güner, Y. (2020). COVID-19 Salgın Dönemi Ekonomi Anketi: İşletmelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası & İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • Evci, N., & Aylar, F. (2017). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(10), 389-412.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th Edition). New Delhi: Sage Publications.
 • Gall, M. D., Gall, J. P. & Borg, W. R. (2003). Educational Research (7th edition). USA: Pearson Education.
 • Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, Tourism and Global Change: a Rapid Assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1–20.
 • Gümüş, A., & Hacıevliyagil, N. (2020). Covid-19 Salgın Hastalığının Borsaya Etkisi: Turizm ve Ulaştırma Endeksleri Üzerine bir Uygulama. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 11(1), 76–97.
 • İbiş, S. (2020). COVID-19 Salgınının Seyahat Acentaları Üzerine Etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 85–98.
 • Kaya, M. F. (2013). Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, Marmara Coğrafya Dergisi, 28,(7), 175-193.
 • Kiper, V. O., Saraç, Ö., Çolak, O., & Batman, O. (2020). COVID-19 Salgınıyla Oluşan Krizlerin Turizm Faaliyetleri Üzerindeki Etkilerinin Turizm Akademisyenleri Tarafından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(43), 527–551.
 • Koç Başaran, Y. (2017). Sosyal Bilimlerde Örnekleme Kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(47), 480-495.
 • Millefiori, L. M., Braca, P., Zissis, D., Spiliopoulos, G., Marano, S., Willett, P. K., & Carniel, S. (2020). COVID-19 Impact on Global Maritime Mobility. ArXiv Preprint ArXiv:2009.06960, 1–13.
 • Özçoban, E. (2020). Koronavirüs’ ün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Türkiye’nin Kırsal Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Analiz. Electronic Turkish Studies, 15(4), 853–866.
 • Özdemir, M. A. (2020). Covıd-19 Salgını Sonrası Alınan Önlemlerle Turizm: Muhtemel Senaryolar. Journal of Recreation and Tourism Research/JRTR, 7(2), 222–238.
 • Özen, Y. & Gül A. (2007). Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 394-422.
 • Öztürk, E., Mesci, M., & Kılınç, İ. (2013). Yenilik Faaliyetlerinin İşletme Performansına Etkisi: Yat Limanları Üzerine Bir Değerlendirme. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 97–118.
 • Ranasinghe, R., Damunupola, A., Wijesundara, S., Karunarathna, C., Nawarathna, D., Gamage, S., Ranaweera, A., & Idroos, A. A. (2020). Tourism after Corona: Impacts of Covid 19 Pandemic and Way Forward for Tourism, Hotel and Mice Industry in Sri Lanka. SSRN, 1, 1–19.
 • Soylu, Ö. B. (2020). Türkiye Ekonomisinde COVID-19’un Sektörel Etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 169–185.
 • Stannard, S. (2020). COVID-19 in the maritime setting: the challenges, regulations and the international response. International Maritime Health, 71(2), 85-90.
 • Şahin, İ., & Güzel, F. Ö. (2020). Olumsuz Güncel Gelişmelerin ve Krizlerin Türk Turizmine Etkileri: Profesyonel Turist Rehberlerinin Değerlendirmeleri ve Sektörel Çözüm Önerileri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 257–280.
 • Temizkan, S. P., & Timur, B. (2019). Marinalarda Hizmet Kalitesi: Marmaris Marinaları Üzerine Bir Araştırma. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(3), 508–524.
 • TKYGM (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü). (2020). COVID-19 Küresel Salgınının Sektörümüze Etkisi. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü.
 • UNWTO. (2019). International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS). World Tourism Organization. https://www.unwto.org/statistic/basic-tourism-statistics
 • Uslu, F. (2018). Bin Yıllık Türk Yurdu Antalya Kaleici’nin Son Yıllarda Turizmle Birlikte Oluşan Sosyo-Kültürel Değişimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel Sayı), 811–831.
 • WPSP (World Ports Sustainability Program). (2020). COVID19 survey : one quarter of ports responding have an increased share of empty container handling. 21.12.2020. https://sustainableworldports.org
 • Yenişehirlioğlu, E., & Salha, H. (2020). Covid-19 Pandemisinin Türkiye İç Turizmine Yansımaları: Değişen Talep Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 355–368.
 • Zoğal, V., & Emekli, G. (2020). Türkiye’de COVID-19 Salgını Sürecinde İkinci Konutların Değişen Anlamları. Lnternational Journal of Geography and Geography Education, 42, 168–181.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Research Papers
Yazarlar

Erdal ARLI
ISTANBUL UNIVERSITY
0000-0002-7825-0910
Türkiye


İrşad BAYIRHAN (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
0000-0001-9404-399X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Arlı, E. & Bayırhan, İ. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic process on yacht operators: Application on a marina in Antalya . Journal of Multidisciplinary Academic Tourism , 6 (2) , 81-88 . DOI: 10.31822/jomat.2021-6-2-81