PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 9, Sayı 1, 201 - 222, 06.08.2015
https://doi.org/10.18094/si.18318

Öz

-

Kaynakça

 • Akkuş A (2001) Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim, Yerel Medya Eğitim Seminerleri, http://www.tgc.org.tr/ybs/23-15.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Arabacı C, Ayhan B, Demirsoy A ve Aydın H (2009) Konya Basın Tarihi, Palet Yayınları, Konya.
 • Ayhan B ve Demirsoy A (2005) 1960'dan Günümüze Konya'da Yerel Gazetecilik, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 131-155.
 • Bekiroğlu O (2006) Yerel Kamuoyunun Oluşumunda Yerel Basının Rolü: Trabzon Örneğinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Canöz K (2011) Yerel Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Konya Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 33, 113-136.
 • Dağtaş E (2007) Yurttaşlık Haklarının İnşası Ekseninde Eskişehir Yerel Basınından Online (Çevrimiçi) Bir Örnek: Midas Gazetesi, Mutlu Binark (Ed), Yeni Medya Çalışmaları, Ankara: Dipnot Yayınları, 97-145.
 • Erten T (2001) Yerel Basında Ekonomi Haberciliği, Yerel Medya Eğitim Seminerleri, Ordu, http://www.tgc.org.tr/ybs/21-22.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Gencel Bek M (2005) Yerel Politika ve Yerel Medya, Sevda Alankuş (Ed), Medya ve Toplum, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 133-147.
 • Girgin A (2009) Türkiye’de Yerel Basın, Der Yayınları, İstanbul.
 • Güçlü B ve Kökmen M B (2014) Sosyal Medya Perspektifinde Gazete Okuma Alışkanlığı.https://www.academia.edu/7287812/Sosyal_Medya_Perspektifinde_ Gazete_Okuma_Al%C4%B1%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1, Erişim Ta- rihi: 30.04.2015.
 • Gürcan H İ ve Bekiroğlu O (2007) Türkiye’de İnternet Gazeteciliği Açısından Yerel Basının Genel Görünümü ve Bölgeler Arası Bir Değerlendirme, Selçuk İletişim Dergisi, 5/1, 22-29.
 • Güreli N (2002) Yerel Medya Eğitim Seminerleri Değerlendirme Toplantısı, İstanbul, http://www.tgc.org.tr/ybs/28-04.htm, Erişim Tarihi: 01.05.2015.
 • Güreli N (2003) Genelden Yerele Gazeteciliğe Bakış, Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim, Artvin, http://www.tgc.org.tr/ybs/k28-06.htm, Erişim Tarihi: 30. 04.2015.
 • Kahraman İ (1997) Yerel Basında Gazetecinin Tanımı, İşlevi, Çalışma Koşulları ve Sorunlar. Yerel Medya Eğitim Seminerleri, İstanbul, http://www.tgc.org.tr/ ybs/01-08.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Kalender A (2002) Demokrasilerde Yerel Basının Önemi, Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim, http://www.tgc.org.tr/ybs/13-11.htm, Erişim Tarihi: 01.05.2015.
 • Kıpçak R (2001) Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim. Yerel Medya Eğitim Seminerleri, Balıkesir, http://www.tgc.org.tr/ybs/01-08.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Konya Gazeteciler Cemiyeti (2015). Konya Yerel Gazeteleri, http://www.konya gazetecilercemiyeti.org/link-bankasi.htm, Erişim Tarihi: 02.05.2015.
 • Örs F ve Tetik S (2010) Küreselleşen Dünyada Yeni Yönetim Paradigmaları: Değişim ve İletişim. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19/3, 439-456.
 • Özcan D (1997) Yerel Basında Gazetecinin Tanımı, İşlevi, Çalışma Koşulları ve Sorunlar, Yerel Medya Eğitim Seminerleri, İstanbul, http://www.tgc.org.tr /ybs/01-08.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Periodicals (2015) Business Mail 101. United States Postal Service, http://pe.usps. com/businessmail101/classes/periodicals.htm, Erişim Tarihi: 02.05.2015.
 • Şeker M (2007) Tekniği, İçeriği, Çalışan Profili, Haber Kaynakları, Ekonomi Politiği, Gücü ve Sorunlarıyla Yerel Gazeteler, Tablet Yayınları, Konya.
 • Temel M, Korkmaz A ve Şilen K (2012) Yerel Medya Çalışanlarının Sosyo-Demografik Özellikleri ve Sektör Sorunlarına Bakışı: Kayseri ve Nevşehir Yerel Medyasına Yönelik Alan Araştırması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9/19, 125-157.
 • Uçar O (1997) Anadolu Basınındaki Zorluklar. Yerel Medya Eğitim Seminerleri, İstanbul, http://www.tgc.org.tr/ybs/01-07.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Ulusoy B (2003) Türkiye’de Yerel Basının Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 18, 103-116.
 • Vural A M (1997) Bir İletişim Kurumu Olarak Yerel Basının Kamuoyu Oluşumu Sürecindeki İşlevi ve Yerel Basın-Kamuoyu İlişkileri: Eskişehir Basını Örneğinde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yaşın C (2009) Türkiye'de Yerel Basının Yapısal Özellikleri ve Üretim Koşulları, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 28, 115-151.
 • Yılmaz S H (2005) Yerel Basının İşlevlerinin, Siyasal Katılım ve Denetim Olguları Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 21, 111-115.
 • Yüksel G ve Gürcan H İ (2005). Haber Toplama ve Yazma, Tablet Yayınları, Konya.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEREL GAZETE OKUMA ALIŞKANLIKLARI: KONYA ÖRNEĞİ

Yıl 2015, Cilt 9, Sayı 1, 201 - 222, 06.08.2015
https://doi.org/10.18094/si.18318

Öz

Tarihsel akış içinde insanoğlu, devamlı surette merak güdüsüyle çevresinde olup biteni öğrenme ihtiyacında olmuştur. Böylesi bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkan yazılı basın bilgi ve kanaatlerin oluşmasında ve aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. İnsanların yakın ve uzak çevrelerine yönelik ilgilerine bağlı olarak, içerik ve dağıtım alanlarına göre farklılaşan basın, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte faaliyet göstermektedir. Bu çalışmanın odaklandığı yerel gazeteler ise genel olarak basının görevlerini ve işlevlerini lokal düzeyde gerçekleştirmektedir. Bir yörede yayımlanan ve dağıtımı yapılan yerel gazeteler, yöre halkının sorunlarının yansıtılmasında ve taleplerinin aktarılmasında işlevsel bir misyona sahiptir.

Diğer taraftan altı çizilmesi gereken bir husus olarak, yerel gazeteler, ekonomik, teknik sorunlarla karşı karşıyadır ve gazetecilik alanında yetişmiş nitelikli eleman bulmakta güçlük çekmektedir. Bu tür sorunlar, yaygın basınla rekabeti zorlaştırmış ve doğal olarak yerel basın okuyucularının sürekli olarak azalmasına neden olmuştur. İşte birçok yapısal problem nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veren yerel basının ne düzeyde ilgi gördüğü ve takip edildiği bu çalışmanın ana sorunsalı niteliğindedir. Bu bağlamda çalışma, Konya örneğinde yerel basına üniversite öğrencilerinin bakış açılarını ölçme amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Saha araştırması yöntemiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde lisans düzeyinde öğrenim gören 373 öğrenciye anket tekniği uygulanarak elde edilen araştırmanın bulgularına bakıldığında, üniversite gençlerinin yerel basını oldukça düşük bir düzeyde takip ettiği görülmektedir. Araştırmanın önemli bulgularından bir tanesi de gençlerin, yaşadıkları yöreye dair gelişmeleri yerel gazetelerden daha çok yerel televizyonlardan ve internetten takip etmeleridir. 

Kaynakça

 • Akkuş A (2001) Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim, Yerel Medya Eğitim Seminerleri, http://www.tgc.org.tr/ybs/23-15.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Arabacı C, Ayhan B, Demirsoy A ve Aydın H (2009) Konya Basın Tarihi, Palet Yayınları, Konya.
 • Ayhan B ve Demirsoy A (2005) 1960'dan Günümüze Konya'da Yerel Gazetecilik, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 131-155.
 • Bekiroğlu O (2006) Yerel Kamuoyunun Oluşumunda Yerel Basının Rolü: Trabzon Örneğinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Canöz K (2011) Yerel Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Konya Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 33, 113-136.
 • Dağtaş E (2007) Yurttaşlık Haklarının İnşası Ekseninde Eskişehir Yerel Basınından Online (Çevrimiçi) Bir Örnek: Midas Gazetesi, Mutlu Binark (Ed), Yeni Medya Çalışmaları, Ankara: Dipnot Yayınları, 97-145.
 • Erten T (2001) Yerel Basında Ekonomi Haberciliği, Yerel Medya Eğitim Seminerleri, Ordu, http://www.tgc.org.tr/ybs/21-22.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Gencel Bek M (2005) Yerel Politika ve Yerel Medya, Sevda Alankuş (Ed), Medya ve Toplum, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 133-147.
 • Girgin A (2009) Türkiye’de Yerel Basın, Der Yayınları, İstanbul.
 • Güçlü B ve Kökmen M B (2014) Sosyal Medya Perspektifinde Gazete Okuma Alışkanlığı.https://www.academia.edu/7287812/Sosyal_Medya_Perspektifinde_ Gazete_Okuma_Al%C4%B1%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1, Erişim Ta- rihi: 30.04.2015.
 • Gürcan H İ ve Bekiroğlu O (2007) Türkiye’de İnternet Gazeteciliği Açısından Yerel Basının Genel Görünümü ve Bölgeler Arası Bir Değerlendirme, Selçuk İletişim Dergisi, 5/1, 22-29.
 • Güreli N (2002) Yerel Medya Eğitim Seminerleri Değerlendirme Toplantısı, İstanbul, http://www.tgc.org.tr/ybs/28-04.htm, Erişim Tarihi: 01.05.2015.
 • Güreli N (2003) Genelden Yerele Gazeteciliğe Bakış, Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim, Artvin, http://www.tgc.org.tr/ybs/k28-06.htm, Erişim Tarihi: 30. 04.2015.
 • Kahraman İ (1997) Yerel Basında Gazetecinin Tanımı, İşlevi, Çalışma Koşulları ve Sorunlar. Yerel Medya Eğitim Seminerleri, İstanbul, http://www.tgc.org.tr/ ybs/01-08.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Kalender A (2002) Demokrasilerde Yerel Basının Önemi, Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim, http://www.tgc.org.tr/ybs/13-11.htm, Erişim Tarihi: 01.05.2015.
 • Kıpçak R (2001) Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim. Yerel Medya Eğitim Seminerleri, Balıkesir, http://www.tgc.org.tr/ybs/01-08.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Konya Gazeteciler Cemiyeti (2015). Konya Yerel Gazeteleri, http://www.konya gazetecilercemiyeti.org/link-bankasi.htm, Erişim Tarihi: 02.05.2015.
 • Örs F ve Tetik S (2010) Küreselleşen Dünyada Yeni Yönetim Paradigmaları: Değişim ve İletişim. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19/3, 439-456.
 • Özcan D (1997) Yerel Basında Gazetecinin Tanımı, İşlevi, Çalışma Koşulları ve Sorunlar, Yerel Medya Eğitim Seminerleri, İstanbul, http://www.tgc.org.tr /ybs/01-08.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Periodicals (2015) Business Mail 101. United States Postal Service, http://pe.usps. com/businessmail101/classes/periodicals.htm, Erişim Tarihi: 02.05.2015.
 • Şeker M (2007) Tekniği, İçeriği, Çalışan Profili, Haber Kaynakları, Ekonomi Politiği, Gücü ve Sorunlarıyla Yerel Gazeteler, Tablet Yayınları, Konya.
 • Temel M, Korkmaz A ve Şilen K (2012) Yerel Medya Çalışanlarının Sosyo-Demografik Özellikleri ve Sektör Sorunlarına Bakışı: Kayseri ve Nevşehir Yerel Medyasına Yönelik Alan Araştırması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9/19, 125-157.
 • Uçar O (1997) Anadolu Basınındaki Zorluklar. Yerel Medya Eğitim Seminerleri, İstanbul, http://www.tgc.org.tr/ybs/01-07.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2015.
 • Ulusoy B (2003) Türkiye’de Yerel Basının Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 18, 103-116.
 • Vural A M (1997) Bir İletişim Kurumu Olarak Yerel Basının Kamuoyu Oluşumu Sürecindeki İşlevi ve Yerel Basın-Kamuoyu İlişkileri: Eskişehir Basını Örneğinde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yaşın C (2009) Türkiye'de Yerel Basının Yapısal Özellikleri ve Üretim Koşulları, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 28, 115-151.
 • Yılmaz S H (2005) Yerel Basının İşlevlerinin, Siyasal Katılım ve Denetim Olguları Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 21, 111-115.
 • Yüksel G ve Gürcan H İ (2005). Haber Toplama ve Yazma, Tablet Yayınları, Konya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

M. YEŞİL

Yayımlanma Tarihi 6 Ağustos 2015
Başvuru Tarihi 2 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yeşil, M. (2015). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEREL GAZETE OKUMA ALIŞKANLIKLARI: KONYA ÖRNEĞİ . Selçuk İletişim , 9 (1) , 201-222 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19031/201166

Cited By

SPORTİF BAŞARI HİKAYELERİ SPOR MEDYASI HAKKINDA BİLDİKLERİMİZİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ? KADIN HENTBOLU ÖRNEĞİ
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Zafer ÇİMEN
https://doi.org/10.33689/spormetre.589150