Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 680 - 707 2019-07-27

REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ

Erhan YILDIRIM [1] , Aytekin CAN [2]


Pazarlama karması içinde özel bir ağırlığı ve yeri olan tutundurma; mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından görülmesi, duyulması, bilinmesi, hatırlanması, satın alınması noktasında reklama çok şey borçludur. Reklamın son yıllarda kabuk değiştiren bir türü; markanın tanınırlığı, markanın popüler hale gelmesi, marka ile tüketici arasında duygusal bir bağın kurulması, tüketicinin markadan çok hızlı ve çok düşük maliyetle haberdar olmasını sağlayan uygulama şekli reklam veren ve reklam ajanslarının yüzünü güldürmeye başlamıştır. Bu uygulama türü, ürün yerleştirme faaliyetidir. Bu çalışmada ürün yerleştirmenin işletmeler için önemi, ürün yerleştirme stratejileri, ürün yerleştirme alanları, televizyon dizileri içine ürün yerleştirme konuları kuramsal çerçevede ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, And Pastel’in ürün yerleştirme uygulamasının ’İstanbul’lu Gelin’ dizi filminin dokusuna, karakterine uygunluğunun tespiti olarak belirlenmiştir.  Çalışmanın yöntem kısmında ise, eleştirel söylem analiz metodu kullanılmıştır. Çözümlemede And Pastel İnşaatın ürün yerleştirme uygulamasında yer alan diyalogların dili ile göstergeler arasındaki diyalektik ilişki incelenmiştir. Çalışmada dizi filmin içinde yer alan hem ürünün, hem oyuncuların hem de ürün yerleştirmenin filmin senaryosu ve olay örgüsü ile uyumunun olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca dizi filmin içinde yerleştirmesi yapılan ürünün hangi tür ürün yerleştirme stratejisi ve/ya stratejileri ile yapıldığının cevabı aranmış ve de yapılan çalışmanın nasıl dizi filmin içine monte edildiğinin çözümü bulunmaya çalışılmıştır. 

Reklam, Ürün yerleştirme, Tutundurma, Televizyon dizileri
  • Akgül D (2013) Dizi ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Tüketicinin Bakışı, 12.Ulusal İşletmecilik Kongresi.02-04 Mayıs, Muğla/Marmaris, 593-606. Altıntaş D (2009) Pazarlama İletişiminde Ürün Yerleştirmenin Hatırlatıcı Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Argan M, Velioğlu M N ve Argan M T (2007) Marka Yerleştirme Stratejilerinin Hatırlama Üzerine Etkisi: ”Gora” Filmi Üzerine Araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 159-178. Avery R J ve Ferraro R (2000) Verisimilitude or Advertising? Brand Appearances on Prime-Time Television, The Journal of Consumer Affairs, 34(2), Winter, 217-244. Aytemur S (2000) Reklamın İyisi Kötüsü Olmaz, Media Cat Yayınları, İstanbul. Babacan M (2012) Nedir Bu Reklam, İkinci Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul. Başgöze P ve Kazancı Ş (2014) Ürün Yerleştirme ve Reklama İlişkin Tutumların Satın Alma Eğilimi ve Marka İmajı Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(1), 29-54. Boone L E ve Kurtz D L (2005) Contemporary Marketing, Thomson, South Western, USA. Bozkurt S (2008) Ürün Yerleştirme Stratejilerinin Marka Hatırlama Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Campbell M C ve Keller K (2003) Brand Familiarity and Advertising Repetition Effects, Journal of Consumer Research, 30, 293-301. Cimri Blog (2018) Ürün Yerleştirme ve Pazarlama Stratejisi ile Fi, https://www.cimri.com/blog/urun-yerlestirme-ve-pazarlama-stratejisi/, erişim tarihi: 02.12.2018. D’astous A ve Chartier F (2000) A Study of Factory Affecting Consumer Evaluations and Memory of Product Placements in Movies, Journal of Current Issuesand Research in Advertising, 22(2), 31-40. Erol Ö (2012) Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutum Ve Yerleştirilen Ürünlere Yönelik Davranışların Sosyalleşme Araçları İle Açıklanması, Yüksek Lisans Tezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Ferraro R ve Avery R J (2000) Brand Appearances on Prime-Time Television, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 22(2), Fall, 1-15. Fairclough N (2003) Söylemin Diyalektiği, (Derleme: B Çoban ve Z Özarslan), Söylem ve İdeoloji: Mitoloji, Din, İdeoloji, Su Yayınları, İstanbul. Gupta P B, Balasubramanian S K ve Klassen M L (2000) Viewers’ Evaluation in Movies: Public Policy Issues and Managerial Implications, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 22(2), Fall, 41-52. Gupta P B ve Gould S J (1997) Consumers' Perceptions of the Ethics and Acceptability of Product Placements in Movies: Product Category and Individual Differences, Journal of Current Issues & Research in Advertising, 19(1), 37-50. Gupta B P ve Lord R K (1998) Product Placement in Movies: The Effect of Prominence and Mode on Audience Recall, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 14, 37-50. Gürgen H (1990) Reklamcılık ve Metin Yazarlığı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Gürel E ve Alem J (2014) Ürün Yerleştirme, Nobel Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Karrh J A (1998) Brand placement: A review, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 20(2), 31-49. Karrh J A Frith K T ve Callison C (2001) Audience Attitudes Towards Brand (Product) Placement: Singapore and the United States, International Journal of Advertising, 20(1), 3-24. Kavas A (2004) Marka Değeri Yaratma, Pi: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 3 (8), 16-25. Lange F ve Dahlen M (2003) Let’s be Strange: Brand Familiarity and Ad-brand Incongruency, Journal of Product & Brand Management, 12 (7), 449-461. Lee T D Sung Y ve Gregorio F D (2011) Marketing Intelligence % Planning, Cross-Cultural Challenges in Product Placement, 29(4): 366-384. Odabaşı Y ve Oyman M (2002) Pazarlama İletişimi Yönetimi, MediaCat Kitapları, İstanbul. Odabaşı Y ve Gülfidan B (2003) Tüketici Davranışı, MadiaCat Kitapları, İstanbul. Russell C A (1998) Toward a Framework of Product Placement: Theoretical Propositions, Advances in Consumer Research, 25(1), 357-362. Sarıyer N (2005) Televizyon Dizilerinde Marka Yerleştirme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(5), 217-237. Sheehan K B ve Guo A (2005) Leaving on a (Branded) Jet Plane: an Exploration of Audience Attitudes Towards Product Assimilation in Television Content, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 27(1), 79-91. Teker U (2003) Grafik Tasarım ve Reklam, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir. Tığlı M (2004) Bir Aktör Olarak Markalar: Ürün Yerleştirme, Türkmen Kitabevi, İstanbul. Van Dijk T A (2015) Critical Discourse Analysis, The Handbook of Discourse Analysis (Ed. Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton, and Deborah Schiffrin) John Wiley & Sons, Inc. Published. Yıldırım E (2018) Aesthetic Adjustments In Tv Commercials And Sample Analysis On Commercial Movies (Ed. Ömer Kürşat Tüfekçi) Actual Communication Studies, SRA Academic Publishing, Vienna, Avusturya, 19-41.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8784-6687
Yazar: Erhan YILDIRIM (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-7620-3766
Yazar: Aytekin CAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { josc596283, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {680 - 707}, doi = {10.18094/josc.596283}, title = {REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Erhan and Can, Aytekin} }
APA Yıldırım, E , Can, A . (2019). REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ . Selçuk İletişim , 12 (2) , 680-707 . DOI: 10.18094/josc.596283
MLA Yıldırım, E , Can, A . "REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ" . Selçuk İletişim 12 (2019 ): 680-707 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/596283>
Chicago Yıldırım, E , Can, A . "REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ". Selçuk İletişim 12 (2019 ): 680-707
RIS TY - JOUR T1 - REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ AU - Erhan Yıldırım , Aytekin Can Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.596283 DO - 10.18094/josc.596283 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 680 EP - 707 VL - 12 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.596283 UR - https://doi.org/10.18094/josc.596283 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ %A Erhan Yıldırım , Aytekin Can %T REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ %D 2019 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.596283 %U 10.18094/josc.596283
ISNAD Yıldırım, Erhan , Can, Aytekin . "REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ". Selçuk İletişim 12 / 2 (Temmuz 2019): 680-707 . https://doi.org/10.18094/josc.596283
AMA Yıldırım E , Can A . REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 680-707.
Vancouver Yıldırım E , Can A . REKLAMCILIĞIN FARKLI BİR YÜZÜ OLAN ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE KULLANIMI ve AND PASTEL İNŞAATIN ‘İSTANBUL’LU GELİN’ DİZİSİ İÇERİSİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ ÇÖZÜMLEMESİ. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 680-707.