Yayın Kuralları

    Selçuk İletişim, tüm iletişim bilimleri ile ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı akademik “hakemli” bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, yayın kurulunca ön değerlendirmeye alınır ve kurulca belirlenen en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır.

      Selçuk İletişim, Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

      Yazılar, bir yayın organında yayımlanmamış veya halen yayın aşamasında bulunmamış, özgün ürünler olmalıdır. Bu kurala; yazının kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması engel değildir. Yüksek lisans ve doktora tezlerinden türetilen çalışmalara yer verilmemektedir.

                Yazılar, A4 boyutundaki kağıdın sadece bir yüzüne, makale başlığı 12, özet ve ana metin 11 punto harf karakteriyle ve Palatino Linotype fontuyla word belgesi olarak yazılmalıdır.

                Özet ve Abstract Palatino Linotype fontuyla, italik ve 11 punto yazılmalıdır.

                 Yazıların yer aldığı sayfa yapısı kenar boşlukları 3,5 cm olmalıdır.

                Giriş, sonuç ve kaynakça dışındaki tüm başlıklar yazım kurallarında belirtildiği şekilde numaralandırılacaktır.

                Ana başlık ve 1 numaralı başlık tamamen büyük harf ve bold karakter, diğer başlıklar bold ancak sadece baş harfleri büyük olmalıdır.

                Bold karakterler başlık dışında kullanılmamalıdır, vurgulamalar için italik ya da tek tırnak tercih edilmelidir.

                Metinde aralık önce 6 sonra 6 olmalı, kaynakçada ise önce 6 sonra 0 olmalıdır.

                Metin içi atıfta internet kaynakları dipnot olarak erişim tarihiyle birlikte yer almalıdır. Kaynakçada yeniden yazılmamalıdır.

                 Yazalar, http://dergipark.gov.tr/josc adresinden sisteme giriş yaparak üye olmalıdır. Çalışmalarını bu sayfada yer alan sistem üzerinden ulaştırmaları gerekmektedir.

                 Yazarların unvanı, görev yeri ve ORCID ID dipnotta gösterilmelidir.

                 Yazılar,  özetler dahil en az 3500, en çok 10.000 sözcük olmalıdır.

                 Yayınlanmasına karar verilen yazılar, dergi web sayfasından pdf olarak sunulmaktadır.

                 Belirtilen ilkeler dahilinde yazıların sorumluluğu (yayında ilklik, kaynak doğruluğu, ileri sürülen görüşler vb.) yazarına aittir.

                 Yayınlanan makalelerin her türlü telif hakkı, Selçuk İletişim Dergisi’ne aittir.

                 Yazılarda 200 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet bulunmalı, özetin altında anahtar sözcükler (key words) yer almalıdır.

                 Çalışmanın şu sırayı takip etmesi uygundur: Başlık, Özet, Anahtar Sözcükler, Yabancı Dildeki Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç ve Kaynaklar.

                Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin intihal raporunun %20’nin altında olması gerekmektedir. Bu oranın üstünde benzerlik oranı olan çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

                 Saha araştırması yapılan çalışmalarda gerekli görüldüğü takdirde araştırma verileri talep edilebilir.

Kaynakların Düzenlenmesi

    Kaynaklar, ana metin içerisinde yazar soyadları, tarih ve sayfa numaraları yazılarak verilmelidir: (Fiske 1996: 45) veya (Özerkan ve İnceoğlu 1997: 63) gibi.

    Yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra “ve ark” ibaresi kullanılmalıdır: (Campbell ve ark. 1960: 28) gibi.

    Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, virgülle ayrılmalıdır: (Fiske 1996: 72, Bostancı 1995: 121, Bon 1979: 3) gibi.

    Kaynakçada sadece ana metinde gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik bir sıra izlemelidir.

    Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı yılda yapılan çalışmalar için “a, b,c...” ibareleri kullanılmalı ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır.

    Kaynakçada eserleri belirtme şekli aşağıdaki gibi olmalıdır.

Kitap

Bostancı M N (1995) Toplum Kültür ve Siyaset, Vadi Yayını, Ankara.

Çeviri Kitap

Fiske J (1996) İletişim Çalışmalarına Giriş, Süleyman İrvan (çev), Ark Yayını, Ankara.

Editörlü Kitaplar

Burgoon M and Bettinghaus E P (1980) Persuasive Message Strategies, M E Roloff and G R Miller (eds), Persuasion: New Directions in Theory and Research, Sage Publications, California, 141-169.

Makaleler

Aykaç B (1990) Propaganda ve Halkla İlişkiler, Kooperatifçilik Derg, 90, 27-50.

Tezler

Kalender A (1998) Seçmen Tercihini Etkileyen Propaganda ve İletişim Faktörleri: Türk Seçmen Davranışı üzerine Bir Araştırma (Konya Örneği), Doktora Tezi, GÜ Sos. Bil. Enst., Ankara.

Bildiriler

Tuncel H (1997) Küresel Şirketler, Yerel Medyalar, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kong, 12-14 Kasım 1997, Ankara.

İnternet

Anderson S P (2005) Regulation of Television Advertising, www.virginia.edu/ economics /papers/anderson/tvadreg081705.pdf, erişim tarihi: 27.06. 2006.