Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 250 - 259 2019-03-15

Research on the correlation between regional perceptions and recommendation behavior of the domestic tourists visiting Mersin
Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Murat Özdamar [1] , Mehmet Şimşek [2]


Turkey has a high potential for cultural tourism in terms of its historic and cultural qualities. But, scientific researches indicate, this potential cannot be used sufficiently. However, cultural tourism is among the most revenue generating types of tourism.  One of the ways for improving cultural tourism is; identifying the perceptions of the participants of the cultural tourism towards the region and developing these perceptions positively.   Researches show positive correlation between favorable regional perception and recommendation behavior and/or revisiting tendency.  This study primarily aims to identify if the regional perceptions of the cultural tourists are favorable or unfavorable and secondly analyze if there is differentiation on the perception depending on the demographics of the participants. Another aim of the study is identifying the correlation, if there is any, between the regional perceptions and recommendation behavior of the participants. According to the frequency analysis and exploratory factor analysis of the data collected from 299 participants who visited Mersin between June 15 and July 15 2018 domestic tourists’ regional perception about Mersin is favorable.  Analysis of the T test and ANOVA test shows that regional perception does not differentiate with participants’ gender, marital status, occupation and level of education but it differentiates according to age and level of education. Another finding is that; results of the regression analysis remarks positive correlation between regional perception and recommendation behavior of the participants. 

Ülkemiz sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler açısından oldukça yüksek bir kültür turizmi potansiyeline sahiptir. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar göstermektedir ki bu potansiyelden yeteri kadar yararlanılamamaktadır. Oysa kültür turizmi turizm çeşitleri içerisinde en fazla gelir getiren turizm çeşitleri arasında yer almaktadır. Kültür turizmini geliştirmenin yollarından bir tanesi de kültür turizmine katılanların bölgeye yönelik algılarının belirlenmesi ve bu algılarının pozitif yönde geliştirilmesidir. Çünkü araştırmalar göstermektedir ki olumlu bölge algısı ile tavsiye davranışı ve/veya tekrar ziyaret etme eğilimi arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Bu amaçla bu çalışmada öncelikle Mersin’i ziyaret eden kültürel turistlerin bölge algılarının olumlu mu ya da olumsuz mu olduğunun belirlenmesi, sonrasında ise bu algının katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bir başka amacı ise katılımcıların bölge algıları ile tavsiye davranışı arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi olarak belirlenmiştir. 15 Haziran 2018 ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Mersin’i ziyaret eden 299 katılımcıdan elde edilen veriler üzerinde yapılan frekans analizi ve açıklayıcı faktör analizi sonucunda Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin Mersin’e yönelik bölge algılarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Yine veriler üzerinde yapılan T testi ve ANOVA testi analizi sonucuna göre katılımcıların bölge algılarının onların cinsiyet, medeni hal, meslek ve gelir durumlarına göre bir farklılaşma göstermediği, ancak yaş ve eğitim durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Veriler üzerinde yapılan regresyon analizi sonucunda tespit edilen bir başka durum ise katılımcıların bölge algıları ile tavsiye davranışı arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğudur    

  • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Spss Uygulamalı. (Geliştirilmiş 5.Baskı). Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.Aksu, M. (2004). “Turistlerin ve Destinasyonlarda Sunulan Kültürel Miras Arasındaki İliksiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma : Troya Örneği”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm isletmeciliği Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.Bakar, İ. (1996). Turizm Sözlüğü. İstanbul: Turizm Geliştirme Eğitim Vakfı Yayını.Bandeoğlu, Z. (2016). “Türkiye’de Kültür Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 155-168.Bayat, B. (2014). Uygulamalı sosyal bilim araştırmalarında ölçme, ölçekler ve “likert” ölçek kurma tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 1-24Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin veri Analizi El Kitabı. (12. Basım). Ankara Pegem Yayınları.Çakıcı, A. C. Ve Özdamar, M. (2014). Şanlıurfa’da Kültür Turlarına Katılan Yerli Turistlerin Anlık Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(31), 287-306.Duman, T. ve Öztürk, A.B. (2005). Yerli Turistlerin Mersin Kızkalesi Destinasyonu ve Tekrar Ziyaret Niyetleri ile İlgili Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16, (1) 9-23.Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. (2. Baskı) Ankara Seçkin Yayınları.Genim, S. (2002). Kültür Turizmi, T.C.Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası Bildirileri, 12-14 Nisan, Ankara.Hogg M.A., Vaughan G.M. (2005). Sosyal psikoloji(social psychology) fourth edition. (Çev. İ. Yıldız ve A. Gelmez) 1. baskı Ankara: Ütopya Yayınları. Huh, J. Ve Uysal, M. (2004). Satisfaction with Cultural/ Heritage Sites. Journal of QualityAssurance in Hospitality & Tourism, 4(3-4), 177–194.Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamaları Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ankara.Kervankıran, İ. ve Özdemir, M.A. (2013). Turizm Yönüyle Gelişmekte Olan Afyonkarahisar İlinde Turist Algısı Üzerine Bir Araştırma. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 117-142.Khalilova, K. (2008). “Kültür Turizmi Bakımından Azerbaycan Şirvan Bölgesinin Arz Potansiyelinin Değerlendirilmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.Kızılırmak, İ. (1999). “Kültürel Turizm: Seyahat Acentelerinin Gözüyle Ülkemizde Kültürel Turizmin Sorunları Ve Çözüm Önerileri”. Kültür Turizmi Semineri, 21-22 Nisan, Safranbolu.Kızılırmak, İ. ve Kurtuldu, H. 2005. “Kültürel turizmin önemi ve tüketici tercihlerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma”. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 100-120.Mıshra, A. (2013). A Study Of The Factors Influencing Cultural Tourists' Perception And ItsMeasurement With Reference To Agra. Iup Journal Of Marketing Management, 12(4), 42-64. Öztürk, Y. ve Yazıcıoglu, İ. (2002). “Gelişmekte Olan Ülkeler için Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma”. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 1-14.Seçilmiş, C. ve Köz, E.N. (2015). Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi. Journal of Tourism and Gastrony studies, 3 (3), 69-78.Silberberg, T. (1995). “Cultural Tourism and Business Opportunities for Museums and Heritage Sites”. Tourism Management, 16, 361-365.Tok, C. (2002). Kültür Turizmi, T.C.Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası Bildirileri, 12-14 Nisan, Ankara.Toskay, T. (1993). Turizm. İstanbul: Der Yayınları.Tunç, A. ve Saç, F. (1998). Genel Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.Umur, M. (2015) Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliğinin, Ziyaretçi Memnuniyeti ve Geleceğe Yönelik Ziyaretçi Davranışı Üzerine Etkisi: Kapadokya Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Ural, A. Ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi. Detay Yayıncılık. Ankara.Yıldız, S.B. ve Kılıç, S.N. (2016). Kültür Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Kapadokya Algısının Tekrar Ziyaret Etme Ve Tavsiye Etme Davranışı Üzerindeki Etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 53, 166-185. WTO. (1998), Tourism:2020 Vision, Published by World Tourism Organization, Madrid.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat Özdamar (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7558-5010
Yazar: Mehmet Şimşek (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @konferans bildirisi { jttr484871, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {250 - 259}, doi = {10.24288/jttr.484871}, title = {Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi}, key = {cite}, author = {Özdamar, Murat and Şimşek, Mehmet} }
APA Özdamar, M , Şimşek, M . (2019). Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Tourism Theory and Research , 5 (2) , 250-259 . DOI: 10.24288/jttr.484871
MLA Özdamar, M , Şimşek, M . "Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 250-259 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/484871>
Chicago Özdamar, M , Şimşek, M . "Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 250-259
RIS TY - JOUR T1 - Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi AU - Murat Özdamar , Mehmet Şimşek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.484871 DO - 10.24288/jttr.484871 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 250 EP - 259 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.484871 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.484871 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi %A Murat Özdamar , Mehmet Şimşek %T Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.484871 %U 10.24288/jttr.484871
ISNAD Özdamar, Murat , Şimşek, Mehmet . "Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (Mart 2019): 250-259 . https://doi.org/10.24288/jttr.484871
AMA Özdamar M , Şimşek M . Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 250-259.
Vancouver Özdamar M , Şimşek M . Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin bölge algıları ile tavsiye davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 259-250.