Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 86 - 98 2019-03-15

The process creating brand identity in destinations: A research on Anamur
Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma

Burçin Cevdet Çetinsöz [1] , Mustafa Atsan [2]


The aim of the research is to determine the process of creating a brand identity of a destination.The sampling of the research contains 52 people consisting of the protocol of Anamur, non-governmental organizations, tourism establishments and some managers of institutions. Open-ended questions were conducted to determine the brand identity of Anamur in this research. Content analysis was applied, which is one of the qualitative analysis methods, to the data obtained through open-ended questions and for the destination brand personality, results of arithmetic mean and standard deviation were calculated, which are two techniques of descriptive analysis. According to the research findings, “natural values” and “historical and cultural values” have a significant role in the creation of brand identity of Anamur.

 

Araştırmada bir destinasyonun marka kimliği oluşturma sürecini belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini Anamur protokolü, sivil toplum kuruluşları, turizm işletmecileri ve bazı kurum amirlerinden oluşan 52 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada Anamur’un marka kimliğini belirlemeye yönelik açık ve kapalı uçlu sorular uygulanmıştır. Açık uçlu sorular yoluyla elde edilen verilerin nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi uygulanırken, destinasyon marka kişiliği için ise betimleyici analiz tekniklerinden aritmetik ortalama ve standart sapma sonuçları belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre Anamur’un marka kimliğinin oluşturulmasında sahip olduğu “doğal değerler” ve “tarihi ve kültürel değerler” boyutları önemli rol oynamaktadır. 

 • Aaker, D. A., Keller, K. L. (1990). Consumer Evaluations of Brand Extensions. Journal of Marketing, 54 (1), 27-41.
 • Aaker, D.A. (1995). Strategic Market Management. New York: John Wiley&Sons, Inc.
 • Aaker, D. A. (1996). Building a Strong Brand. New York: The Free Press.
 • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34 (3), 347-356.
 • Aaker J.L., Benet, V., Garolera J. (2001). Consumption Symbols as Carriers of Culture: A Study of Japanese and Spanish Brand Personality Constructs. Journal of Personality and Social Psychology 81 (3), 492-508.
 • Akdeniz, A. (2003). Marka Yaratma ve Kalite İlişkisi. Pazarlama Dünyası Dergisi, 1, 231-235.
 • Aksungur, A.G.(2008). Turizmde Markalaşma ve Tanıtma Faaliyetlerinin Önemi: İspanya ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi. (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü.
 • Artuğer, S., Çetinsöz, B.C. (2014). Destinasyon İmajı İle Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 366-384.
 • Assael, H. (1993). Marketing: Principles & Strategy. Second Edition, London: Dryden Press.
 • Blythe, J. (2001). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
 • Bradley, F. (1995). International Marketing Strategy. Englewood Cliffs 7 Prentice Hall International.
 • Cutura, M. (2006). The Impact of Ethnocentrism on Consumers’ Evaluation Processes and Willingness to Buy Domestic vs. Imported Goods in the Case of Bosnia and Herzegovina. SEE Journal, 54–63.
 • Çetin, B. (2009). Türkiye’de Lüks Tüketim Ürünlerinde Marka Kişiliğinin Marka Sadakatine Etkisi ve Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çifci, S., Cop, R. (2007). Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44 (512), 69-88.
 • Dereli, A.B. (2017). Marka Kimliği, Erişim Adresi: https://abdereli.files.wordpress.com/2017/11/ marka-kimligi.pdf, 09.09.2018.
 • Gelibolu, L., Kanıbir, H., Saydan, R., Tutar, H., Yavuz, M.C. (2014). Kars Algısı İmajı ve Marka Kimliği Araştırması. (Edit. Çalışkan, U., Tutar, H., Sallan, S.), T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Erişim Adresi: http://www.serka.gov.tr/store/file/common/41ebaa25236005e465eca1 a99addb26.pdf, 15.06.2017.
 • Guthrie, M., Kim, H., Jung, J., (2008). The Effects of Facial Image and Cosmetic Usage on Perceptions of Brand Personality. Journal of Fashion Marketing and Management, 12 (2), 164-181.
 • İslamoğlu, A. H. (1996). Pazarlama Yönetimi ve Uygulamaları. Kocaeli.
 • Harris, E.G., Fleming, D.E. (2005). Assessing the Human Element in Service Personality Formation: Personality Congruency and the Five Factor Model, Journal of Services Marketing, 19 (4), 187-198.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kapferer, J.N. (1986). Beyond Positioning: Retailer’s Identity, ESOMAR Seminar on Strategies for Retail Growth Retailing Mix. Amsterdam: ESOMAR, 167-175.
 • Kapferer, J.N. (2008). The New Strategic Brand Management. London: Kogan-Page.
 • Karasar, N. (2004), Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keller, K. L. (2003). Strategic Brand Management, Building, Measuringand Managing BrandEquity. New Jersey: Prentice Hall.
 • Knapp, D. E. (2000). Marka Aklı. Ankara: Mediacat Kitapları.
 • Kocabay, F. (2014). Marka Kişiliği, Markaya Duyulan Güven ve Etnosentrik Eğilimlerin Marka Sadakatine Etkisi, Soğuk Çay Markaları Üzerinde Bir Uygulama ve Didim Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kütahya.
 • Kotler, P. (2000). Kotler ve Pazarlama. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Kotler, P., Armstrong, G. (2003). Principles Of Marketing. New Jersey: Pearson - Prentice Hall Education International.
 • Kotler, P.(2009). Marketing Management. New Jersey: Pearson - Prentice Hall Education International.
 • Leventoğlu, M. (2012). Marka Kavramı ve Marka Yapılandırma Stratejileri Ürünleri Farklılaştırıcı Değer Olarak Marka Kavramı Ve Yönetimi. Erişim Adresi: http://www.pazarlamamakaleleri.com/tag/marka-tanimi/ (19.04.2018).
 • Magin, S., Algesheimer, R., Huber, F., Herrmann, A. (2010). The Impact of Brand Personality and Customer Satisfaction on Customer's Loyalty: Theoretical Approach and Findings of a Causal Analytical Study in the Sector of Internet Service Providers,Electronic Markets,13 (4),294-308.
 • Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018). Anamur İlçesi. Erişim Adresi: http://www. mersin kulturturizm.gov.tr/TR,73139/anamur.html, 20.09.2018.
 • Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018). Turizm. Erişim Adresi: http://www.mersinkulturturizm.gov.tr/TR-73386/turizm.html, 20.09.2018
 • Mccarthy, J. E.,Perreault, W.D. Jr.(1991). Essentials of Marketing. Fourth Edition, Richard D. Irwin Inc.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Odabaşı, Y., Oyman, M., (2004). Marka Kavramı ve Önemi, Gonca Canan (Ed.), Pazarlama İletişimi Yönetimi içinde (359–380), İstanbul:Kapital Medya.
 • Özçelik, D. G., Torlak, Ö. (2011). Marka Kişiliği Algısı İle Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: Levi’s ve Mavi Jeans Üzerine Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 11 (3), 361-377.
 • Özdemir, M . (2014). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323-343.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Perry, A., Wisnom, D. (2003). Markanın DNA’sı, (Çev:Zeynep Yılmaz), İstanbul: Mediacat Yayımları.
 • Pitta, D.A., Katsanis, L.P. (1995). Understanding Brand Equity for Successful Brand Extension. Journal of Consumer Marketing, 12 (4), 51-64.
 • Risitano, M. (2006). The Role of Destination Branding In The Tourism Stakeholders System. The Campi Flegrei Case. Mayıs, IV International Doctoral Tourism and Leisure Colloquium, Barselona, İspanya.
 • Stanton, W. J. (1975). Fundemantals of Marketing. New York: McGraw-Hill Book Company.
 • Strauss, A., Corbin, J. M. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.Şen, F.Ö. (2014). Konumlandırma, İstanbul Journal of Social Sciences, 7, 25-52.
 • Tığlı, M. (2003). Marka Kişiliği. Öneri Dergisi, 5 (20), 67-72.
 • Tosun, N. B. (2014). Marka Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Tüfekçi, Ö.K., Kalkan, G., Tüfekçi, N. (2016). Eğirdir Destinasyonunun Marka Kimlik Unsurlarının İncelenmesi: Gastronomi Kimliğine Yönelik Bir Çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4 (1), 200-214.
 • Vinh, T.T., Nga, V.T.Q. (2015). The Relationship Between Components of Customer-Based Brand Equity For Destination: Conceptual Framework and Preliminary Testing for Scales, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 7 (2), 47-53.
 • Wheeler, A. (2006). Designing Brand Identity: A Complete Guide to Creating, Building, and Maintaining Strong Brands. New Jersey: Wiley. Second Edition.
 • Yavuz, M.C. (2007). Uluslararası Destinasyon Markası Oluşturulmasında Kimlik Geliştirme Süreci: Adana Örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldırım, A., Simsek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1703-8067
Yazar: Burçin Cevdet Çetinsöz (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6221-7342
Yazar: Mustafa Atsan
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @konferans bildirisi { jttr523684, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {86 - 98}, doi = {10.24288/jttr.523684}, title = {Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma}, key = {cite}, author = {Çetinsöz, Burçin Cevdet and Atsan, Mustafa} }
APA Çetinsöz, B , Atsan, M . (2019). Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma. Journal of Tourism Theory and Research , 5 (2) , 86-98 . DOI: 10.24288/jttr.523684
MLA Çetinsöz, B , Atsan, M . "Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 86-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/523684>
Chicago Çetinsöz, B , Atsan, M . "Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 86-98
RIS TY - JOUR T1 - Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma AU - Burçin Cevdet Çetinsöz , Mustafa Atsan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.523684 DO - 10.24288/jttr.523684 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 98 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.523684 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.523684 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma %A Burçin Cevdet Çetinsöz , Mustafa Atsan %T Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.523684 %U 10.24288/jttr.523684
ISNAD Çetinsöz, Burçin Cevdet , Atsan, Mustafa . "Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (Mart 2019): 86-98 . https://doi.org/10.24288/jttr.523684
AMA Çetinsöz B , Atsan M . Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 86-98.
Vancouver Çetinsöz B , Atsan M . Destinasyonlarda marka kimliği oluşturma süreci: Anamur üzerine bir araştırma. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 98-86.