Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 123 - 133 2019-03-15

Green star practices: A research on Y generation
Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği

Sevda Sahilli Birdir [1] , Derya Toksöz [2] , Kemal Birdir [3]


The purpose of this study is to determine the level of corporate reputation of five-star hotels in Belek for foreign tourists who This study is aimed to determine the perceptions of the consumers of Y generation towards green star applications. At the same time, we will try to determine how the “Green Star” applications in hotels are evaluated by the Y Gen. Research method is a descriptive research type. Data collected by using a survey from visitors in a shopping center. 221 available questionnaires were analyzed with the relevant protocols. The fact that perceptions of consumers (in Mersin) about green star applications have not been investigated before, reflects the originality of the study. According to results the Y generation customers’ travel plans hotels’ green star standards have a limited presence. In addition, it has been found that consumers of the Y generation are more likely to benefit from the “internet” when planning their travels. Two factors were derived in the study and the factors were called “society and awareness” and “energy efficiency and water conservation”.

Çalışmada Y kuşağına mensup tüketicilerin yeşil yıldız uygulamalarına dönük algılarını tespit etmek amaçlanmıştır. Aynı zamanda, otellerde uygulanan “yeşil yıldız” uygulamalarının Y kuşağı tarafından nasıl değerlendirildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, tanımlayıcı bir araştırma olup, veriler anket aracılığıyla, bir alışveriş merkezini ziyaret edenlerle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Kullanılabilir bulunan 221 anketten elde edilen veriler, Y Kuşağına mensup tüketicilerin yeşil yıldız uygulamalarına yönelik algılarının daha önce araştırılmamış olması çalışmanın orijinalliğini vurgulamak açısından önem taşımaktadır. Araştırma sonucunda Y kuşağı tüketicilerin seyahat planlarında otelin yeşil yıldızlı olup olmadığının sınırlı oranda öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Y kuşağındaki tüketicilerin seyahatlerini planlarken “internet”ten yararlandıkları tespit edilmiştir. Çalışmada iki faktör elde edilmiş ve faktörlere “toplum ve farkındalık” ve “enerji verimliliği ve su koruma” adı verilmiştir.

 • Akdemir, A., ve Konakay, G. (2014). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi I.I.B.F. Ekonomi ve Yönetim Araştirmalari Dergisi, 2(2).11-42.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Altunöz, Ö., Arslan, Ö. E., ve Hassan, A. (2014). Turistlerin yeşil pazarlamaya yönelik görüşlerinin demografik değişkenler kapsamında incelenmesi, Istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 43(1), 157.
 • Altuntuğ, N. (2012), Kuşaktan kuşağa tüketim olgusu ve geleceğin tüketici profili. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 203-212.
 • Başgöze, P. ve Bayar, N. A. (2014). Eko Otellerden Hizmet Satın Alımında Kuşaklar Arası Farklılaşmalar Üzerine Bir Çalışma. Sosyoekonomi, 23(24), 118-130.
 • Benckendorff P., Mascardo G., Pendergast D. (2009). Tourism and Generation Y. Wallingford: CABI Publishing 1-170.
 • Bohdanowicz, P. (2006). Environmental awareness and initiatives in the Swedish and Polish hotel industries—survey results. International Journal of Hospitality Management, 25(4), 662-682.
 • Canan, A. Y., ve Ecevit, Z. (2005). Çevre Bilinçli Tüketiciler. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal /Akdeniz Universitesi I.I.B.F. Dergisi, 5(10).238-263.
 • Chan, E. S., Hon, A. H., Chan, W., & Okumus, F. (2014). What drives employees’ intentions to implement green practices in hotels? The role of knowledge, awareness, concern and ecological behaviour. International Journal of Hospitality Management, 40, 20-28.
 • Choi, G., Parsa, H. G., Sigala, M., ve Putrevu, S. (2009). Consumers' environmental concerns and behaviors in the lodging industry: A comparison between Greece and the United States. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 10(2), 93-112.
 • Çabuk, S., Nakiboğlu, A. G. B., ve Keleş, C. (2008). Tüketicilerin Yeşil ürün Satın Alma Davranışlarının Sosyo demografik değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi SB E. Dergisi, 17(1).85-102.
 • Çolakoğlu, E.B., (2006). Yaşlı Tüketicilerin Satın Alma Süreçlerinde Televizyon Reklamlarının Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Foster Jr, S. T., Sampson, S. E., and Dunn, S. C. (2000). The impact of customer contact on environmental initiatives for service firms. International Journal of Operations & Production Management, 20(2), 187-203.
 • Guillot-Soulez, C., and Soulez, S. (2014). On the heterogeneity of Generation Y job preferences. Employee Relations, 36(4), 319-332.
 • Han, H., Hsu, L. T. J., Lee, J. S., and Sheu, C. (2011). Are lodging customers ready to go green? An examination of attitudes, demographics, and eco-friendly intentions. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 345-355.
 • Jang, Y. J., Kim, W. G., and Bonn, M. A. (2011). Generation Y consumers’ selection attributes and behavioral intentions concerning green restaurants. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 803-811.
 • Karsu, S., (2013). Tüketim Bilinci ve Bilinçli Tüketici içerisinde: Çevre Sorunları ve Çevre Sorunları Karşısında Tüketici (7. Bölüm) (Edt. Velioğlu, M. N) TC Anadolu Üniversitesi ,Eskişehir.
 • Kavalcı, K., ve Ünal, S. (2016). Y ve Z Kuşaklarının öğrenme stilleri ve tüketici karar verme tarzları açısından karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3).1033-1050.
 • Kement, Ü. (2013). Genişletilmiş Planlanmış Davranış Teorisi Modeli Kapsamında Otel Müşterilerinin Yeşil Yıldızlı Otelleri Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi SBE.
 • Kızılırmak, İ. (2011). Dünyada ve Türkiye’deki Turizm İşletmelerinde Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar: Amacı ve Önemi. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 1-12.
 • Kim, H., Chang, H., Lee, J. W., and Huh, C. (2011). Exploring gender differences on generation y’s attitudes towards green practices in a hotel. In 16th Graduate Students Research Conference in Hospitality.[Online] Available from: http://0-scholarworks. umass. edu. innopac. up. ac. za/cgi/viewcontent. cgi.
 • Kreidler, Nicole Bieak (2010). An Examination Of Green Environmental Attributes In Hotel Service Settings. Doctoral Thesis. Graduate Faculty Of Auburn University.Kültür ve Turizm Bakanlığı, (t.y.) http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11596/cevreye-duyarlilik-kampanyasi-yesil-yildiz.html adresinden 10.02.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Kyles, D. (2005). Managing Your Multigenerational Workforce. Strategic Finance, 87(6), 52-55.
 • Laroche, M., Bergeron, J., and Barbaro-Forleo, G. (2001). Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products. Journal of consumer marketing, 18(6), 503-520.
 • Lee, J. S., Hsu, L. T., Han, H., and Kim, Y. (2010). Understanding how consumers view green hotels: how a hotel's green image can influence behavioural intentions. Journal of Sustainable Tourism, 18(7), 901-914.
 • Manaktola, Kamal ve Jauhari, V. (2007). Exploring consumer attitude and behaviour towards gren practices in the lodging industry in India, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19 (5), 364-377.
 • Mannheim, Karl. (1952). The Problem of Generations. In Essays on the Sociology of Knowledge, ed. Paul Kecskemeti. London: Rout-ledge and Kegan Paul. 276-320.
 • Mendleson, N., & Polonsky, M. J. (1995). Using strategic alliances to develop credible gren marketing. Journal of Consumer Marketing, 12(2), 4-18.
 • Millar, Michelle ve Baloğlu, Şeyhmus (2011). Hotel Guests' Prefernces For Green Guest Room Attributes. Cornell Hospitality Quarterly, 302-311.
 • Moreo, Andrew (2008) Green Consumption In The Hotel Industry: An Examination Of Consumer Attitudes. Master Thesis. Faculty of the University of Delaware Hospitality Information Management.
 • Nastu, P. (2007). 47% Of Gen Y Would Pay More For Green Brands. Environmental Leader. 10.06.2018 tarihinde https://www.environmentalleader.com/2007/09/47-of-gen-y-would-pay-more-for-green-brands/ adresinden alınmıştır.
 • Özçoban, Ertan (2010). Türkiye’de Turizm Endüstrisinde Sosyal Sorumluluk Kampanyaları: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yeşil Yıldız Uygulaması ve Calista Otel Örneği Üzerinde Ampirik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Pizam, A. (2009). Green hotels: a fad, ploy or fact of life? International Journal of Hospitality Management 28 (1).
 • Roberts, J.A. (1996). Green consumers in the 1990s: profile and implications for advertising. Journal of Business Research 36, 217–231.
 • Sahilli Birdir, S.; Toksöz, D. ve Yenipınar, U. (2017). Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil Yıldız Uygulamalarına Yönelik Tüketici Algıları: Mersin Örneği, VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 14-15 Nisan 2017, Gaziantep, 714-724.
 • Seyhan, G. (2010). Sürdürülebilir turizm kapsamında konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı uygulamalar ve yeşil pazarlama: Örnekolay çalışması (Calista Luxury Resort Hotel-Antalya). Yüksek Lisans Tezi, DEÜ, SBE.
 • Strauss, W. and Howe, N. (1991). Generations: The History of America‟s Future, 1584 to 2069. New York: Morrow.
 • Turizm Data Bank, (t.y.). http://www.turizmdatabank.com/haber/2016-da-yesil-yildizli-otel-sayisi-364-adede-cikti adresinden 20.02.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Xing Han & Kara Chan (2013). Perception of Green Hotels Among Tourists in Hong Kong: An Exploratory Study, Services Marketing Quarterly, 34:4, 339-352.
 • Uçkun, S. (2006). Geleceğe yönelik pazarlama anlayışında reklam-çocuk ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Yaşa, E., ve Mucan, B. (2010). Tüketim ve Yaşlı Tüketiciler: Literatür Araştırması. Cag University Journal of Social Sciences, 7 (2).1-15.
 • Yıldız, A . (2012). Çevre Yönetimi Uygulayan Yeşil Otel İşletmelerinde Yeşil Müşteri Deneyimi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi SBE.
 • Yüksekbilgili, Z., ve Akduman, G. (2015). Kuşaklara Göre İşkoliklik. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015(19), 415-440.
 • Yüksekbilgili, Z. (2016). Tüketici Karar Verme Tarzlarının Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59).1392-1402.
 • Zhao, C. (2011). An analysis of hotels' green activities and its influence on hotels' projected image using a mixed methodology. Doctoral dissertation. Purdue University.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1568-5837
Yazar: Sevda Sahilli Birdir (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3170-6076
Yazar: Derya Toksöz

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Kemal Birdir

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @konferans bildirisi { jttr526476, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {123 - 133}, doi = {10.24288/jttr.526476}, title = {Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği}, key = {cite}, author = {Sahilli Birdir, Sevda and Toksöz, Derya and Birdir, Kemal} }
APA Sahilli Birdir, S , Toksöz, D , Birdir, K . (2019). Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği. Journal of Tourism Theory and Research , 5 (2) , 123-133 . DOI: 10.24288/jttr.526476
MLA Sahilli Birdir, S , Toksöz, D , Birdir, K . "Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 123-133 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/526476>
Chicago Sahilli Birdir, S , Toksöz, D , Birdir, K . "Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 123-133
RIS TY - JOUR T1 - Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği AU - Sevda Sahilli Birdir , Derya Toksöz , Kemal Birdir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.526476 DO - 10.24288/jttr.526476 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 133 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.526476 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.526476 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği %A Sevda Sahilli Birdir , Derya Toksöz , Kemal Birdir %T Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.526476 %U 10.24288/jttr.526476
ISNAD Sahilli Birdir, Sevda , Toksöz, Derya , Birdir, Kemal . "Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (Mart 2019): 123-133 . https://doi.org/10.24288/jttr.526476
AMA Sahilli Birdir S , Toksöz D , Birdir K . Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 123-133.
Vancouver Sahilli Birdir S , Toksöz D , Birdir K . Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 133-123.