Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 260 - 272 2019-03-15

Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi
Factors motivating tourists of who prefer cave tourism: Content analysis about the cave of Aynaligöl (Gilindire)

Mustafa Atsan [1] , Burçin Cevdet Çetinsöz [2]


Çalışmanın amacı alternatif turizm türü olan mağara turizmini tercih eden ziyaretçileri motive eden etmenleri belirlemektir. Araştırmada ziyaretçileri motive eden etmenlerin belirlenmesi için nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tercih edilmiştir. Ziyaretçilerin yorumları bağlamında en yaygın seyahat uygulaması olan www.tripadvisor.com sitesinde belirlenen olumlu ve olumsuz 167 yoruma içerik analizi uygulanmıştır. Veriler NVIVO11 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında ziyaretçileri motive eden çekici faktörler, doğal güzellik, sağlık, gastronomi, macera, tarihi ve hikayesi boyutları altında sınıflandırılırken, itici faktörler ise tanıtım eksikliği ve altyapı sorunları olarak belirlenmiştir. 

The aim of the study is to determine the factors motivating visitors who prefer cave tourism, which is an alternative kind of tourism. In the research, content analysis, which is one of the qualitative research methods, was preferred in order to find out the factors which motivate visitors. For visitors’ comments, content analysis was applied to positive and negative 167 comments obtained from the most commonly-used travel website, tripadvisor.com. Data were analyzed through NVIVO11. While visitors’ comments in the research findings were being classified under the categories of attractive factors that motivate visitors, natural beauty, health, gastronomy, adventure, history and story, demotivating factors were also determined such as, lack of advertisement and infrastructure problems. 

 • Akca, H., Sayili, M., & Cafri, R. (2016). Analysing Expenditure of Same-Day Visitors in Cave Tourism: The Case of Turkey. Tourism Economics, 22(1), 47-55. doi:10.5367/te.2014.0413
 • Akdağ, G. (2013). Bir ekoturizm aktivitesi olarak mağara turizmi: Mersin mağaralarienvanterçalişmasi. 2. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 19 Nisan 2013, 180-192.
 • Akoğlan Kozak, M. ve Bahçe, A. S. (2012). Özel ilgi turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Arpacı, Ö., Zengin, B., & Batman, O. (2012). Karamanın Mağara Turizmi Potansiyeli ve Turizm Açısından Kullanılabilirliği. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14(23), 59-64.
 • Asanizde, L., Tsikarishvili, K., & Bolashvili, N. (2010). Cave Tourism Potential in Georgia. Paper presented at the International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit, Edremit,Balıkesir.
 • Avcıkurt, C. (1997). Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk Turizmi Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, BAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Baker, A., & Genty, D. (1998). Environmental pressures on conserving cave speleothems: effects of changing surface land use and increased cave tourism. Journal of Environmental Management, 53(2), 165-175.
 • Baloğlu, Ş., Uysal, M. (1996). Market Segments of Push and Pull Motivations: A Canonical Correlation Approach, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8 (3), 32-38.
 • Benli S., Can, M. & Can, Ç.Ü. (2017). Profesyonel Mağaracıların Gözünden Mağara Sporu ve Mağaraların Turizmde Değerlendirilmesi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE) ÖS-IV: 95-110
 • Bradley, M. J. (2017). Visitor Perceptions of Sustainable Cave Tourism in Kentucky.
 • Brent W.R., Aaron T., Pam F. (2010). Understanding the Motivation and Travel Behavior of Cycle Tourists Using Involving Profiles, Journal of Travel & Tourism Marketing, 27 (4), 409-425.
 • Bridges, N. E. (2016). “Curious Caverns”: Cave Tourism in Nineteenth-Century Ireland. (Master of Arts in History), The University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada. Brohman, J. (1996). New directions in tourism for third world development. Annals of Tourism Research, 23(1), 48-70.
 • Caber, M., Albayrak, T. (2016). Push or Pull? Identifying Rock Climbing Tourists’ Motivations. Tourism Management, 55,74-84.
 • Çelik Uğuz, S. (2011). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Burhaniye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli. Marmara Coğrafya Dergisi(24), 332-353.
 • Dalgıç, A., Birdir, K. (2015). Yayla Turizmine Katılan Turistlerin Seyahat Motivasyonları, Algılanan Değer, Tatmin Düzeyleri ve Sadakatleri Üzerine Bir Araştırma.Journal of TourismandGastronomyStudies, 3 (3), 3-17.
 • Dann, G. (1981). TouristMotivation an Appraisal. Annals of TourismResearch, 8(2), 187-219.
 • Farmaki, A. (2012). An exploration of Tourist Motivation in Rural Settings: The Case of Troodos, Cyprus. Tourism Management Perspectives, 2-3, 72-78.
 • Garda, B., Karaçor, S. (2016). Yeni Turistik Eğilimler: Antalya İli Örneği. Yönetim ve Ekonomi, 23 (3), 605-622.
 • Gilindire Mağarası (2018). Gilindire “Aynalı Göl” Mağarası, Erişim Adresi: http://www.gilindiremagarasi.com/gilindire-magarasi.html, 01.06.2018.
 • Gülyuva, D. S., & Kızılırmak, İ. (2017). Ayvaini Mağarası Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Çalışma. Paper presented at the International West Asia Congress of Tourism (IWACT’17) The Book of Full Text.
 • Harman, S. (2014). Bağımsız Seyahat Eden Yerli Gezginlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma.Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (21), 107-128.
 • Karadeniz, V., Çelikoğlu, Ş., & Akpınar, E. (2009). Gökgöl Mağarası ve Turizm Potansiyeli. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4(8), 1621-1641.
 • Kaypak, Ş. (2010). Ekolojik Turizmin Sürdürülebilirliği. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2), 93-114.
 • Kim, S. S., Lee, C. K., Klenosky, D. B. (2003). TheInfluence of PushandPullFactors at KoreanNationalParks. Tourism Management, 24(2), 169-180.
 • Kim, S. S., Kim, M., Park, J., & Guo, Y. (2008). Cave Tourism: Tourists' Characteristics, Motivations to Visit, and The Segmentation of Their Behavior. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 13(3), 299-318.
 • Knežević, R., Žiković, R. G. (2011). Analysis of the Condition and Development Opportunities of Cave Tourism in Primorsko-Goranska County. Turizam, 15(1), 11-25. Kumar, V. (2014). Prospects of Cave Tourism in Meghalaya International Research Journal of Commerce Arts and Science, 5(8), 34-43.
 • Kurnaz, H.A. Çeken, H., Kılıç, B. (2013). Hüzün Turizmi Katılımcılarının Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 57-73.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, T. (2018a). Alternatif Turizm Türleri. Erişim Adresi:http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9872/alternatif-turizm-turleri.html
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, T. (2018b). Mağara Turizmi. Erişim Adresi:http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10335/magara-turizmi.html
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, T. (2018c). Müze ve Ören Yerleri 2017 Yılı Ziyaretçi İstatistikleri. Erişim Adresi:http://www.dosim.gov.tr/assets/documents/2017.pdf
 • Lauria, M., Long, M. (2017). Planning Experience and Planners’ Ethics. Journal of the American Planning Association, 83(2), 202-220. Mayle, S., & Bradley, M. J. (2016). Sustainable Cave Tourism: Visitor Perceptions of Cave Ecology & White Nose Syndrome.
 • Mutlu, İ., Yılmaz, B., Güngörmüş, H.A., Sevindi, T., Gürbüz, B. (2011). Bireyleri Rekreasyonel Amaçlı Egzersize Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması.Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (1), 54-61.
 • Öcal, T., Özcan, F. (2013). Çamlık Mağaraları ve Turizm Potansiyeli. Marmara Coğrafya Dergisi(28), 423-443. Polat, A. T., Önder, S. (2006). Karapınar İlçesi Ve Yakın Çevresi Peyzaj Özelliklerinin Ekoturizm Kullanımları Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(40), 53-64.
 • Rachmawati, E ., Sunkar, A., (2013), Consumer-Based Cave Travel and Tourism Market Characteristics in West Java, Indonesia, Tourism and Karst Areas, 6(1), 57-71.
 • Rızaoğlu, B. (2004). Turizm Davranışı.Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sajith, M., & Janardhanan, V. (2009). Cave Tourism in Kerala: With Special Reference to Edakkal Caves. South Asian Journal of Tourism and Heritage, 2(1), 90-97.
 • Sirisack, D.,Xayavong, S., Phongsavath, S.,Vongsanga, N. (2014). TheCharacteristicsandMotivations of ForeignTouristsWhoVisitLuangPrabangProvince, Lao PDR. International Journal of Business andSocialScience, 5 (9), 262-275.
 • Shavanddasht M., Karubi M.N. Sadry B. (2017). An Examination of The Relationship Between Cave Tourists’ Motivations and Satisfaction: The Case of Alisadr Cave, Iran. Geo Journal of Tourism and Geosites, 20, 165–176.
 • Song, L., Wei, X., & LIiang, F. (2000). The influence of cave tourism on CO2 and temperature in Baiyun Cave, Hebei, China. Int. J. Speleol, 1(4), 77-87.
 • Soykan, A., Efe, R., Sönmez, S., Cürebal, I. (2008). Balıkesir İlinin Mağara Turizm Potansiyeli. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 393-400.
 • Sugiri, A., & Putri, A. K. (2015). Equity Issues in Benefits Distribution: The Case of Kreo Cave Tourism in Semarang, Indonesia. Journal of Sustainable Development, 8(8). doi:10.5539/jsd.v8n8p171
 • Tetik, N. (2012). Turist Rehberlerinin Ekoturizm Alanındaki Yeterlilikleri: Doğu Karadeniz Örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TDK(2018).GüncelTürkçeSözlükErişimAdresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=MA%C4%9EARA
 • Tripadvisor.com (2018). Aynalıgöl (Gilindire) Mağarası, Erişim Adresi: https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g298000-d7615552-Reviews- Aynaligol_Gilindire_Magarasi-sin_Mersin_Icel_Turkish_Mediterranean_Coast.html, 05.06.2018
 • Weaver, D. (2001). Ecotourism. Australia: John Wiley & Sons.
 • Wasti, D., & Acharya, P. R. (2011). Cave Tourism An Emergent Opportunity: A Case Study in Caves Of Pokhara Sub Metropolitan City, Nepal. Paper presented at the Asian Trans-Disciplinary Karst Conference 2011, Yogyakarta/Indonesia.
 • Wu, M. Y., Pearce, P. L. (2014). Chinese Recreational Vehicle Users in Australia: An Ethnographic Study of Tourist Motivation. Tourism Management,43, 22-35.
 • Yang, M.-d., & Zhu, A. (2004). The Landscape Characteristics of Carst Cave in Cone Karst Area and Evaluation on the Tourism Resource Carsologica Sinica, 2, 5-10.
 • Yang, X., Xiang, X., Yuan, D., & Li, J.-b. (2007). Summary on karst cave tourism research. Carsologica Sinica, 26(4), 369-377.
 • Yılmaz, M. (2016). Mardin İlindeki Alternatif Turizm Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar. (Master), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6221-7342
Yazar: Mustafa Atsan (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1703-8067
Yazar: Burçin Cevdet Çetinsöz
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jttr526951, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {260 - 272}, doi = {10.24288/jttr.526951}, title = {Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi}, key = {cite}, author = {Atsan, Mustafa and Çetinsöz, Burçin Cevdet} }
APA Atsan, M , Çetinsöz, B . (2019). Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi. Journal of Tourism Theory and Research , 5 (2) , 260-272 . DOI: 10.24288/jttr.526951
MLA Atsan, M , Çetinsöz, B . "Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 260-272 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/526951>
Chicago Atsan, M , Çetinsöz, B . "Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 260-272
RIS TY - JOUR T1 - Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi AU - Mustafa Atsan , Burçin Cevdet Çetinsöz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.526951 DO - 10.24288/jttr.526951 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 260 EP - 272 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.526951 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.526951 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi %A Mustafa Atsan , Burçin Cevdet Çetinsöz %T Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.526951 %U 10.24288/jttr.526951
ISNAD Atsan, Mustafa , Çetinsöz, Burçin Cevdet . "Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (Mart 2019): 260-272 . https://doi.org/10.24288/jttr.526951
AMA Atsan M , Çetinsöz B . Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 260-272.
Vancouver Atsan M , Çetinsöz B . Mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörler: Aynalıgöl (Gilindire) mağarasına yönelik bir içerik analizi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 272-260.