About

Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) (ISSN:2147-8465) Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve toplantı duyurularına yer verme amacıyla yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. KAREFAD, çevrimiçi (online) ve basılı mecmua biçiminde, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

Yazarlarca dergiye gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış orijinal yazılar olması gerekir. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede bildiri olarak sunulan yazılarda kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Yazılar (çeviri olanlar hariç) başka bir dilden alınmış, düzenlenmiş veya çevrilmiş olmamalı ve yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde basılmış olmamalıdır.

Yazı dergiye ulaştıktan sonra, öncelikle içerik ve şekil uygunluğu yönüyle Yayın Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sonucunda şekil yönünden düzeltme yapılması gerekiyorsa, yazı, yazarına gerekli düzeltme bilgileri ile beraber geri gönderilir. Şekil yönünden düzeltme yapılması yazının kabul edildiği anlamını taşımaz. Şekil yönünden düzeltmeler yapıldıktan sonra, makale Yayın Kurulu tarafından içerik olarak değerlendirmeye alınır. Yayın Kurulu makaleyi 3 ay içinde değerlendirir. Yazar, bu süre içinde makalesini yayınlanmak üzere başka yerlere gönderemez. Eğer üç ay sonunda yayın kurulu süreçle ilgili herhangi bir bildirimde bulunmamışsa, yazar makalesini başka yerlerde yayınlamakta özgürdür.

Çalışmada etik kurallara dikkat edilmelidir. Aşırma ve dublikasyon kabul edilemez. Aktaran tarzı atıflardan olabildiğince sakınılmalı, konu olan esas kaynağa ulaşılmalıdır. Yararlanılan ve alıntı yapılan kaynaklar açıkça belirtilmelidir.

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen aday yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergiye gönderilecek yazılar IBM uyumlu bilgisayar ve Microsoft Word kelime işlemci programı kullanılarak Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Makale başlıkları (12 punto), kelimelerin ilk harfi hariç, küçük yazılmalı ve ortalanmalıdır. Makale başlığının altına yine ortalanmak suretiyle yazarın adı-soyadı (11 punto) yazılmalı ve yıldız işareti konularak dipnotta adres bilgileri (unvanı, çalıştığı kurum, e-posta, 10 punto) verilmelidir. “Özet”, “anahtar kelimeler”, “abstract” ve “key words” başlıkları 11 punto, içeriği ise 10 punto olmalıdır. Makalenin İngilizce başlığı Türkçe özet ve anahtar kelimelerden sonra Türkçe başlık gibi yazılmalıdır. Makalenin Türkçe başlığından açılacak bir dipnotla yazar gerek olması halinde çalışmanın daha önce konferans, sempozyumda bildiri olarak sunulduğunu belirtmelidir.

Makaleler Türkçe, İngilizce ya da yayın kurulunun uygun görmesi halinde diğer dillerde kabul edilebilir. Yayınlanacak İngilizce veya diğer dillerdeki makalelerin hem Türkçe, İngilizce hem de ilgili dilde başlığı olmalıdır. Her biri 250 kelimeden az, 500 kelimeden fazla olmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış “Özet” ve “Abstract”ı verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 6 – 8 arasında “Anahtar Sözcükler” ve “Keywords” verilmelidir. 

Yayın dili Türkçe olan makalelerin  (Abstract hariç) 7000-10000 kelime arasında olması, 10.000 kelimeyi geçmemesi arzu edilir. Yayın dili İngilizce veya diğer dillerdeki makalede ise makalenin tamamı 7000 kelimeyi geçmemelidir. Makalede referans ve kaynakça bilgileri akademik metodolojiye uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır.

Makaleler, A4 kağıdının ön yüzüne ve kenar boşlukları, sol 4,5 cm., sağ 4,5 cm., üst 5 cm. ve alt 5 cm. olarak, düz metin, satır sonu hecelenmeden ve 20 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablo, şekil, resim, grafik, çizelge ve benzerlerinin dergi sayfasının boyutlarının dışına taşmaması ve bunların hazırlanmasında 8 puntodan küçük yazı kullanılmaması gerekir. Metin içinde yer alacak şekil, tablo, grafik veya çizelgelere sıra ile numara ve başlık verilmelidir. Tablo ve çizelgelerin başlıkları üstte, şekil ve grafiklerin başlıkları ise altta yer almalıdır.

Makaleler  “Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition” (http://www.apa.org) adlı eserde belirtilen APA 6 kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale Giriş, Gelişme, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça bölümlerinden oluşmalı ve ilgili bölümlerin yazılmasında 11 punto Times New Roman yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir.

İmlâ ve noktalama işaretleri açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında Türk Dil Kurumu’nun en son tarihli Yazım Kılavuzu (www.tdk.gov.tr) esas alınmalıdır.

Makalelerin Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) şablonuna uygun olarak hazırlanmış olması ve yazar isim ve adresleri makale metnine yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


KAYNAKÇA VE GÖNDERME ÖRNEKLERİ

 

Makaleler:

Türkçe Tek Yazarlı Makale

Akkaya, M. A. (2015). Organizasyonlarda bilginin sürdürülebilirliği sürecinde yeni bir kavram olarak Bil-Ge (Bilgi Geliştirme). KAREFAD, 6 (3), 39-62.

Gönderme

(Akkaya, 2015, s. 40)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Makale

Şener, S. (2005). Images of the woman in Turkish drama as illustrated by the plays of Adalet Ağaoğlu. Journal of Turkish Literature, 1 (2), 85-92.

Gönderme

(Şener, 2005, s. 87)

Türkçe İki Yazarlı Makale

Tatlılıoğlu, K. ve Korkmaz, G. (2015). İlköğretim öğrencilerinin okul başarılarını olumsuz etkileyen nedenlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma (Konya örneği). KAREFAD, 6 (3), 93-116.

Gönderme

(Tatlılıoğlu ve Korkmaz, 2006, s. 110)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Makale

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref­lected in document delivery requests.Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56 (1), 84-94.

Gönderme

(Tonta ve Ünal, 2005, s. 87)

Türkçe Üç Yazarlı Makale

Polat, C., Akkaya, M. A. ve Binici, K. (2015). 07 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Bilgi ve Belge Yönetimi ve Kütüphanecilik. Türk Kütüphaneciliği 29 (2), 296-308.

İlk Gönderme

(Polat, Akkaya ve Binici, 2015, s. 299)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Polat ve diğerleri, 2015, s. 301)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Makale

Kovács, G. M., Rabb, P. ve Krähling, J. (2015). The Ottoman sultan’s albums at Budapest University of Technology and Economics. Turkish Historical Review, 6 (2), 138-150.

İlk Gönderme

(Kovács, Rabb ve Krähling, 2015, s. 144)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Kovács ve diğerleri, 2015, s. 144)

Türkçe Dört veya Beş Yazarlı Makale

Olkun, S., Çelebi, Ö., Fidan, E., Engin, Ö. ve Gökgün, C. (2014). Birim Kare ve Alan Formülünün Türk Öğrenciler İçin Anlamı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 119-134.

İlk Gönderme

(Olkun, Çelebi, Fidan, Engin ve Gökgün, 2014, s. 123)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Olkun ve diğerleri, 2014, s. 128)

Yabancı Dilde Dört veya Beş Yazarlı Makale

Silman, F., Özmatyatlı, İ. Ö., Birol, C. ve Çağlar, M. (2005). Organizational culture at high schools in TRNC: A Comparatıve case study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 356-366.

İlk Gönderme

(Silman, Özmatyatlı, Birol ve Çağlar, 2005, s. 362)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Silman ve diğerleri, 2006, s. 363)

Altı veya Daha Fazla Sayıda Yazarlı Makale

Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kaygı, E. ve diğerle­ri. (2003). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştır­ması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-117.

Gönderme

(Erkan ve diğerleri, 1993, s. 110)

Kitaplar:

Türkçe Tek Yazarlı Kitap

Beşirli, M. (2004). XIX. Yüzyılın başlarında bir âyanın yaşamından kesitler: Zile Âyanı İlbaşıoğlu Küçük Ahmed Ağa. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

Gönderme

(Beşirli, 2004, s. 42)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Kitap

Tydeman, W. (1986). English medieval theatre, 1400-1500. London: Routledge & K. Paul.

Gönderme

(Tydeman, 1986, s. 79)

Türkçe İki Yazarlı Kitap

Odabaş, H. ve Polat, C. (2015). Osmanlı İmparatorluğu'nda yazma eser ve ferman süsleme sanatı = Manuscript and ferman ornamentation art in the Ottoman Empire. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Gönderme

(Odabaş ve Polat, 2015, ss. 22-23)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Kitap

Sullivan, F. ve Wyatt, J. C. (2006). ABC of health informatics. Malden, Mass.: BMJ Books/Blackwell Pub.

Gönderme

(Sullivan ve Wyatt, 2006, s. 21)

Türkçe Üç Yazarlı Kitap

Günlübol, M., Sar, C. ve Esmer, A. Ş. (1974). Türk Dış Politikası (1919-1973). Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

İlk Gönderme

(Günlübol, Sar ve Esmer, 1974, s. 54)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Günlübol ve diğerleri, 1974, s. 67)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Kitap

Selwyn, N., Gorard, S. ve Furlong, J. (2006). Adult learning in the digital age: information technology and the learning society. London; New York: Rout-ledge.

İlk Gönderme

(Selwyn, Gorard ve Furlong, 2006, s. 19)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Selwyn ve diğerleri, 2006, ss. 23-24)

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kitap

Türk Tarih Kurumu. (1999). Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl (1491-1992). Ankara: TTK.

İlk Gönderme

(Türk Tarih Kurumu [TTK], 1999, s. 6)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(TTK, 1999, s. 16)

Çeviri Kitap

Bloomberg, M. ve Evans, G. E. (1989). Kütüphane teknisyenleri için teknik hiz­metlere giriş (N. Tuncer, Çev.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Ori­jinali 1985’te yayımlanmıştır).

Gönderme

(Bloomberg ve Evans, 1985/ 1989, s. 182)

Editörü Olan Kitap

Yıldızeli, A., Çakmak, T. ve Özel, N. (Yay. Haz.). (2012). ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Gönderme

(Yıldızeli, Çakmak, ve Özel, 2012)

Kitaptan Bir Bölüm

Bayram, Ö. (2007). Bilginin depolanması ve organizasyonuna giriş: Dijital kü­tüphane rafları. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz.). Bilgi…içinde (ss. 45-53). Ankara: Referans Yayınevi.

Gönderme

(Bayram, 2007, s. 47)

Yazarı Olmayan Kitap

Ansiklopedik ekonomi sözlüğü. (2006). (9. bs.). Istanbul: Dünya Kitapları.

Gönderme

(Ansiklopedik, 2006)

Yayımlanmış Bildiri

Polat, C. ve Binici, K. (2015). Kütüphane ve bilgi bilimi düşünsel altyapısının gelişimi: kelime bulutu yaklaşımı ile bir içerik analizi denemesi. H. Keseroğlu, A. Güneş,     G. Demir ve E. Bitri (Ed.). Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye içinde (ss. 470-483). İstanbul, HiperLink.

Gönderme

(Polat ve Binici, 2015, s. 479)

Elektronik Kaynaklar

Bağımsız Web Sayfası

Yee, I. H. (2003, 21 Ocak). Cataloging and metadata education: a proposal for preparing cataloging professionals of the 21st century. 26 Haziran 2005 ta­rihinde http://www.loc.gov/ catdir/bibcontrol/ adresinden erişildi.

Gönderme

(Yee, 2003)

Bir web sitesinde belirli bir sayfa

Soygüt, G., Çakır, Z. ve Karaosmanoğlu, A. (2008). Ebeveynlik biçimlerinin değerlendirilmesi: Young ebeveynlik ölçeği’nin psikometrik özelliklerine ilişkin bir inceleme. Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2008, 11 (22), 17-30. 29 Ekim 2012 http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/22/17-30.pdf adresinden erişildi.

Gönderme

(Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu, 2012)

Basılı Versiyonu Olan Elektronik Kitap

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Elektronik versiyon]. İstanbul: Milli Eğitim Ba­kanlığı.

Gönderme

(Başar, 1999, s.175)

Elektronik Makale

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tari­hinde http://www.meb.gov.tr/index800.htm adresinden erişildi.

Gönderme

(Altun, 2003)

Elektronik veri tabanlarından alınan makaleler

Saracho, O. N. (1999). A factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitive style. Educational Psychology, 19 (2), pp. 165-180. 8 Ocak 2000 tarihinde http://www.ebscho.com (EBSCO Academic Search Elite)  adresinden erişildi.

Elektronik Gazete Makalesi

Çongar, Y. (2006, 24 Aralık). Kütüphane kültürü. Milliyet. 26 Aralık 2006 tarihin­de http://www.milliyet.com.tr/2006/12/24/pazar/yazcongar. html adresinden erişildi.

Gönderme

(Çongar, 2006)

Elektronik Bildiri

Ergun, C. (2002, 19-21 Aralık). Metadata ve kütüphanelerde kullanımı. VIII. Tür­kiye’de Internet Konferansı’nda sunulan bildiri. 9 Aralık 2003 tarihinde http://inet-tr.org.tr/inet conf8/bildiri/86.doc adresinden erişildi.

Gönderme

(Ergun, 2002, s. 3)

Bir Haberleşme Listesine Gönderilen Elektronik Posta

Yar, M. A. (2007, 22 Ocak). Sesli kütüphane görme engellilerin gözü oldu. Kutup-L listesine gönderilen e-posta, http://mailman.metu. edu.tr/mailman/private/kutup-l/2007-January/msg00123.html adresinde arşivlenmiştir.

Gönderme

(Yar, 2007)

Diğer Yayın Türleri:

Ansiklopedi Maddeleri

Ersoy, O. (1973). Kağıt ve kağıtçılık. Türk Ansiklopedisi içinde (c. 21, ss.112­115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Gönderme

(Ersoy, 1973, s.113)

Raporlar

Türk Sanayicileri ve Iş Adamları Derneği. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması (Rapor No: TY/184/1999). İstanbul: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği.

 İlk Gönderme

(Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği [TÜSİAD], 1999, s. 32)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(TÜSİAD, 1999, s. 37)

Yayımlanmamış Tez

Candan, B. (2006). Türkiye’de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphaneci­lik etkileşimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Anka­ra.

Gönderme

(Candan, 2006, s. 61)

Resmi Gazete

Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete (17625, 6 Mart 1982).

Gönderme

(Kütüphane, 1982).

KAYNAKÇA VE GÖNDERME ÖRNEKLERİ

 

Makaleler:

Türkçe Tek Yazarlı Makale

Akkaya, M. A. (2015). Organizasyonlarda bilginin sürdürülebilirliği sürecinde yeni bir kavram olarak Bil-Ge (Bilgi Geliştirme). KAREFAD, 6 (3), 39-62.

Gönderme

(Akkaya, 2015, s. 40)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Makale

Şener, S. (2005). Images of the woman in Turkish drama as illustrated by the plays of Adalet Ağaoğlu. Journal of Turkish Literature, 1 (2), 85-92.

Gönderme

(Şener, 2005, s. 87)

Türkçe İki Yazarlı Makale

Tatlılıoğlu, K. ve Korkmaz, G. (2015). İlköğretim öğrencilerinin okul başarılarını olumsuz etkileyen nedenlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma (Konya örneği). KAREFAD, 6 (3), 93-116.

Gönderme

(Tatlılıoğlu ve Korkmaz, 2006, s. 110)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Makale

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref­lected in document delivery requests.Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56 (1), 84-94.

Gönderme

(Tonta ve Ünal, 2005, s. 87)

Türkçe Üç Yazarlı Makale

Polat, C., Akkaya, M. A. ve Binici, K. (2015). 07 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Bilgi ve Belge Yönetimi ve Kütüphanecilik. Türk Kütüphaneciliği 29 (2), 296-308.

İlk Gönderme

(Polat, Akkaya ve Binici, 2015, s. 299)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Polat ve diğerleri, 2015, s. 301)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Makale

Kovács, G. M., Rabb, P. ve Krähling, J. (2015). The Ottoman sultan’s albums at Budapest University of Technology and Economics. Turkish Historical Review, 6 (2), 138-150.

İlk Gönderme

(Kovács, Rabb ve Krähling, 2015, s. 144)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Kovács ve diğerleri, 2015, s. 144)

Türkçe Dört veya Beş Yazarlı Makale

Olkun, S., Çelebi, Ö., Fidan, E., Engin, Ö. ve Gökgün, C. (2014). Birim Kare ve Alan Formülünün Türk Öğrenciler İçin Anlamı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 119-134.

İlk Gönderme

(Olkun, Çelebi, Fidan, Engin ve Gökgün, 2014, s. 123)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Olkun ve diğerleri, 2014, s. 128)

Yabancı Dilde Dört veya Beş Yazarlı Makale

Silman, F., Özmatyatlı, İ. Ö., Birol, C. ve Çağlar, M. (2005). Organizational culture at high schools in TRNC: A Comparatıve case study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 356-366.

İlk Gönderme

(Silman, Özmatyatlı, Birol ve Çağlar, 2005, s. 362)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Silman ve diğerleri, 2006, s. 363)

Altı veya Daha Fazla Sayıda Yazarlı Makale

Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kaygı, E. ve diğerle­ri. (2003). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştır­ması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-117.

Gönderme

(Erkan ve diğerleri, 1993, s. 110)

Kitaplar:

Türkçe Tek Yazarlı Kitap

Beşirli, M. (2004). XIX. Yüzyılın başlarında bir âyanın yaşamından kesitler: Zile Âyanı İlbaşıoğlu Küçük Ahmed Ağa. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

Gönderme

(Beşirli, 2004, s. 42)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Kitap

Tydeman, W. (1986). English medieval theatre, 1400-1500. London: Routledge & K. Paul.

Gönderme

(Tydeman, 1986, s. 79)

Türkçe İki Yazarlı Kitap

Odabaş, H. ve Polat, C. (2015). Osmanlı İmparatorluğu'nda yazma eser ve ferman süsleme sanatı = Manuscript and ferman ornamentation art in the Ottoman Empire. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Gönderme

(Odabaş ve Polat, 2015, ss. 22-23)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Kitap

Sullivan, F. ve Wyatt, J. C. (2006). ABC of health informatics. Malden, Mass.: BMJ Books/Blackwell Pub.

Gönderme

(Sullivan ve Wyatt, 2006, s. 21)

Türkçe Üç Yazarlı Kitap

Günlübol, M., Sar, C. ve Esmer, A. Ş. (1974). Türk Dış Politikası (1919-1973). Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

İlk Gönderme

(Günlübol, Sar ve Esmer, 1974, s. 54)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Günlübol ve diğerleri, 1974, s. 67)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Kitap

Selwyn, N., Gorard, S. ve Furlong, J. (2006). Adult learning in the digital age: information technology and the learning society. London; New York: Rout-ledge.

İlk Gönderme

(Selwyn, Gorard ve Furlong, 2006, s. 19)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Selwyn ve diğerleri, 2006, ss. 23-24)

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kitap

Türk Tarih Kurumu. (1999). Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl (1491-1992). Ankara: TTK.

İlk Gönderme

(Türk Tarih Kurumu [TTK], 1999, s. 6)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(TTK, 1999, s. 16)

Çeviri Kitap

Bloomberg, M. ve Evans, G. E. (1989). Kütüphane teknisyenleri için teknik hiz­metlere giriş (N. Tuncer, Çev.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Ori­jinali 1985’te yayımlanmıştır).

Gönderme

(Bloomberg ve Evans, 1985/ 1989, s. 182)

Editörü Olan Kitap

Yıldızeli, A., Çakmak, T. ve Özel, N. (Yay. Haz.). (2012). ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Gönderme

(Yıldızeli, Çakmak, ve Özel, 2012)

Kitaptan Bir Bölüm

Bayram, Ö. (2007). Bilginin depolanması ve organizasyonuna giriş: Dijital kü­tüphane rafları. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz.). Bilgi…içinde (ss. 45-53). Ankara: Referans Yayınevi.

Gönderme

(Bayram, 2007, s. 47)

Yazarı Olmayan Kitap

Ansiklopedik ekonomi sözlüğü. (2006). (9. bs.). Istanbul: Dünya Kitapları.

Gönderme

(Ansiklopedik, 2006)

Yayımlanmış Bildiri

Polat, C. ve Binici, K. (2015). Kütüphane ve bilgi bilimi düşünsel altyapısının gelişimi: kelime bulutu yaklaşımı ile bir içerik analizi denemesi. H. Keseroğlu, A. Güneş,     G. Demir ve E. Bitri (Ed.). Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye içinde (ss. 470-483). İstanbul, HiperLink.

Gönderme

(Polat ve Binici, 2015, s. 479)

Elektronik Kaynaklar

Bağımsız Web Sayfası

Yee, I. H. (2003, 21 Ocak). Cataloging and metadata education: a proposal for preparing cataloging professionals of the 21st century. 26 Haziran 2005 ta­rihinde http://www.loc.gov/ catdir/bibcontrol/ adresinden erişildi.

Gönderme

(Yee, 2003)

Bir web sitesinde belirli bir sayfa

Soygüt, G., Çakır, Z. ve Karaosmanoğlu, A. (2008). Ebeveynlik biçimlerinin değerlendirilmesi: Young ebeveynlik ölçeği’nin psikometrik özelliklerine ilişkin bir inceleme. Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2008, 11 (22), 17-30. 29 Ekim 2012 http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/22/17-30.pdf adresinden erişildi.

Gönderme

(Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu, 2012)

Basılı Versiyonu Olan Elektronik Kitap

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Elektronik versiyon]. İstanbul: Milli Eğitim Ba­kanlığı.

Gönderme

(Başar, 1999, s.175)

Elektronik Makale

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tari­hinde http://www.meb.gov.tr/index800.htm adresinden erişildi.

Gönderme

(Altun, 2003)

Elektronik veri tabanlarından alınan makaleler

Saracho, O. N. (1999). A factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitive style. Educational Psychology, 19 (2), pp. 165-180. 8 Ocak 2000 tarihinde http://www.ebscho.com (EBSCO Academic Search Elite)  adresinden erişildi.

Elektronik Gazete Makalesi

Çongar, Y. (2006, 24 Aralık). Kütüphane kültürü. Milliyet. 26 Aralık 2006 tarihin­de http://www.milliyet.com.tr/2006/12/24/pazar/yazcongar. html adresinden erişildi.

Gönderme

(Çongar, 2006)

Elektronik Bildiri

Ergun, C. (2002, 19-21 Aralık). Metadata ve kütüphanelerde kullanımı. VIII. Tür­kiye’de Internet Konferansı’nda sunulan bildiri. 9 Aralık 2003 tarihinde http://inet-tr.org.tr/inet conf8/bildiri/86.doc adresinden erişildi.

Gönderme

(Ergun, 2002, s. 3)

Bir Haberleşme Listesine Gönderilen Elektronik Posta

Yar, M. A. (2007, 22 Ocak). Sesli kütüphane görme engellilerin gözü oldu. Kutup-L listesine gönderilen e-posta, http://mailman.metu. edu.tr/mailman/private/kutup-l/2007-January/msg00123.html adresinde arşivlenmiştir.

Gönderme

(Yar, 2007)

Diğer Yayın Türleri:

Ansiklopedi Maddeleri

Ersoy, O. (1973). Kağıt ve kağıtçılık. Türk Ansiklopedisi içinde (c. 21, ss.112­115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Gönderme

(Ersoy, 1973, s.113)

Raporlar

Türk Sanayicileri ve Iş Adamları Derneği. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması (Rapor No: TY/184/1999). İstanbul: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği.

 İlk Gönderme

(Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği [TÜSİAD], 1999, s. 32)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(TÜSİAD, 1999, s. 37)

Yayımlanmamış Tez

Candan, B. (2006). Türkiye’de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphaneci­lik etkileşimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Anka­ra.

Gönderme

(Candan, 2006, s. 61)

Resmi Gazete

Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete (17625, 6 Mart 1982).

Gönderme

(Kütüphane, 1982).

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DekanlığıBilimsel (hakemli) yazılar bölümünde yer alması amacıyla KAREFAD’a ulaşan yazılar, Yayın Kurulu tarafından içerik, şekil, yazım dili, kullanılan belge ve istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu açısından ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan çalışmalar iade edilir. Uygun görülen yazılar değerlendirilmek üzere, konu uzmanlarından oluşan iki “Yazı Değerlendirme Kurulu” üyesine (hakemler) isimsiz olarak gönderilir. Hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz görüş bildirmesi durumunda üçüncü bir hakeme gönderilir.  Hakemler, Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) hakem havuzundan seçilebileceği gibi, Yayın Kurulu üyeleri arasından ya da alanla ilgili diğer uzman kişilerden de seçilebilir. Editör hakem raporunu inceleyerek gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir.

Çalışmamın tüm yayın haklarını KAREFAD'a vermeyi kabul ediyorum.

Çalışmamın kendi çalışmam olduğunu, daha önce herhangi bir yerde elektronik ya da başka şekillerde yayımlanmadığını, yayın için başkaları tarafından kabul edilmediğini belirtirim.

Çalışmam, herhangi bir kişi ile ilgili iftira, karalama, onur kırma, vb. gibi ifadeler içermemektedir.

KAREFAD Yayın Kurulu’nun şekil, okunabilirlik ve uzunlukla ilgili olarak çalışmam üzerinde değişiklik yapmalarını kabul ediyorum.

KAREFAD, çalışmamın her türlü yayın hakkına sahip olduğunu, ismimim belirterek çalışmamı KAREFAD yetkilileri tarafından basabileceğini, yayabileceğini, farklı dillerde çoğaltabileceğini ve şu an bilinen ve ileride kullanılabilecek yolları kullanarak dağıtabileceğini kabul ederim.

Çalışmam KAREFAD’ın kapsam başlığı altında belirtilen edebiyat, kültür, sosyal ve beşeri bilimler alanına bir katkıdır. Bu çalışmamdan dolayı hiçbir ödeme talep etmemekteyim.

Makalem yayımlansın veya yayımlanmasın tekrar iade edilmesini talep etmiyorum.

Not: Makale gönderen sayın yazarlar bu yayın sözleşmesini kabul etmiş sayılır.