Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

  1. Dergimizde Türkçe ve İngilizce yazılar yayınlanır. Yazılarda metnin başında Türkçe öz ve altında İngilizce başlık ve öz verilmelidir.

  2. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olmalıdır. Yazarların, imzalı dilekçelerine yazılarının daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal bir çalışma olduğu konusunda "Telif Hakkı Devri" formunu doldurmaları gerekmektedir.  Telif Hakkı Sözleşmesini makale başvurusunda eklemeyen yazarların çalışmaları değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

  3. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

  4. Makale içerisinde hiçbir yerde yazar(lar)ın kimlik bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak geçmemelidir. Çalışmanın tezden üretilmesi, proje destekli olması, kongrede sunulması gibi bilgilere -makale kabul edildiği takdirde" düzenleme aşamasında yer verilecektir.
  5. Değerlendirmek üzere gönderilecek makalelerin yazar tarafından herhangi bir intihal programı kullanılarak elde edilecek benzerlik oranı  en fazla %30  olmalıdır. Ön kontrol sürecinde yazım kurallarına uygunluk ve benzerlik kontrolünün ardından değerlendirilmek üzere 3 hakeme gönderilecektir. Makalelerin yayına kabul edilebilmeleri için en az 2 hakemin olumlu görüşü gereklidir. Yazılar 25 sayfayı geçmemelidir.

  6. Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır.

  7. Kaynağa yapılan atıf dışında, yapılacak açıklamalar, “Notlar” başlığı altında yazının sonunda, Kaynakça’dan önce, ayrı bir sayfada verilmelidir.

  8. Yararlanılan kaynaklar, eğer varsa notlardan sonra, ayrı bir sayfada “KAYNAKÇA” başlığı altında verilmelidir.

  9. Makalenin aşağıdaki kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir: 

1.      SAYFA YAPISI:

Yazılar, üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır. Metinde 1,25 paragraf girintisi kullanılmalıdır.

2.      BAŞLIKLAR:

Yazının Başlığı: Büyük harf, 11 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalı olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar küçük harf 11 punto, kalın, tek satır aralıklı ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. 

Özet: Yazının ilk sayfasında, yazar isim/lerinden sonra Türkçe/İngilizce özetler başlığı 10 punto, kalın ve ortalayarak, metin ise 10 punto yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler / keywords: Türkçe / İngilizce özet metinlerinin hemen alt satırında 10 punto, kalın ve sola hizalı yazılmalıdır.

Giriş: İngilizce anahtar kelimelerden sonra iki satır boşluk vererek, “GİRİŞ” başlığı 11 punto, kalın, büyük harfle ve istenirse numara verilerek yazılmalıdır.

Metin Yapısı: Yazılar, Times New Roman yazı tipinde, tek satır, paragraf öncesi 6 nk, paragraf sonrası 0 nk aralıklı ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Yazının başlıkları, rakam düzeninde numaralandırılmalıdır. 1., 2., 3. (3.1.) (3.1.1.) ... şeklinde ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Sonuç: “SONUÇ” başlığı 11 punto, kalın, büyük harfle ve istenirse numara verilerek yazılmalıdır.

3.      ÖZET (Abstract) :

Türkçe ve İngilizce olarak yazılacak özet (abstract) 200 kelime ile sınırlandırılmalıdır.

4.      ANAHTAR KELİMELER (Keywords) :

Türkçe/İngilizce olarak yazılacak anahtar kelimelerin (keywords) sayısı en çok 5 adet olmalıdır.

5.      MAKALENİN YAZARI/LARI:

Yazar adları, sağ tarafa hizalı, ad küçük, soyad büyük harflerle 10 punto ve normal (italik veya kalın yazılmayacak) yazı karakterinde yazılmalıdır. Soyad üzerine konulan dipnot (sayı ile) (parantez içine alınmadan) verilerek, yazarların akademik ünvan, üniversite, fakülte (yüksek okul), bölüm ve e-posta adresi sırasında, aralarına virgül konularak 8 punto ile yazılmalıdır.

İki ve daha fazla yazarlı makalelerde  yazar isimleri sağa dayalı ve alt alta önce ve sonra 0 nk paragraf aralıklı yazılmalıdır.

6.      FORMÜLLERİ NUMARALANDIRMA:

Metin içerisinde kullanılan formüllere (1), (2), ... şeklinde verilecek numaralar ilgili formülün en sağında yer almalıdır. Formüllere yapılan atıf formül numarası ile yapılmalıdır. Formül numarası verilirken, “aşağıdaki formül” ya da “yukarıdaki formül” gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. Formüller ya da denklemler “Equation Editor” ya da “MathType” ile yazılmalıdır.

7.      EKLER

Ekler, Kaynakça’ dan önce verilmelidir. Bunlara metin içindeki atıflar “EK Tablo: 1, EK Şekil: 7 ya da EK Grafik: 5” şeklinde yapılmalıdır.

8.     TABLO, ŞEKİL, GRAFİKLER:

Tablo, şekil, grafik ve resim için, eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Gösterilecek kaynak, tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında 10 punto, iki yana yaslı, tek satır aralıklı olmalı ve tablo, şekil, grafik ve resmin boyutunu aşmamalıdır. Alta yazılacak diğer bilgiler kaynaktan sonra yukarıdaki özelliklere uygun olmalıdır.

9. Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

Metin içi göndermeler

·         Tek Yazarlı: (Gray, 2005, s.14)

·         İki Yazarlı: (Lopez ve Rice, 2006, ss. 13-14)

·         Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk atıfta (Bradley, Ramirez, ve Soo, 1999, s. 27) diğer atıflarda (Bradley vd., 1999, s. 27)

·         Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.- (Akbulut ve Doğan, 2013, s. 5; Şencan, 2003, s. 16; Tonta, 2010, s. 2)

·         Aynı soyadlı iki yazar: Bu durumda yazarların adlarının baş harfleri soyadları ile birlikte verilir. –(R.D. Luce,1959 ve P.A. Luce, 1986)

·         Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması: Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması da var ise tarihin sonuna küçük harflerle sıralama yapılır. Sıralamada yazarın çalışmasının alfabetik sıralamasına göre harfler verilir. (Baheti, 2001a), (Baheti 2001b)…

·         İkinci bir kaynaktan alıntı: Metin içinde: Bacanlı’nın (1992) cümle (akt. Yüksel, 1996) , Seidenberg’s study (1996) cümle (as cited in Coltheart, 1993). Kaynakçada gösterirken ise yalnızca “aktaran” kaynakça listesinde verilir

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Kaynakça bölümü, çalışmanın en sonunda yer almalıdır. KAYNAKÇA başlığı sola hizalı yazılmalıdır. KAYNAKÇA başlığı 11, kaynaklar 9 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. İkinci satır sekmesi asılı 0,50 değerinde olacaktır.

Kaynakçada, kaynaklar alfabetik sırayla verilir. Yazarların soyadları aynı ise isimlerin baş harfleri dikkate alınır. Aynı yazar tarafından yazılmış kaynaklar da ise tarih olarak erken yayınlanmış olan önce verilir. Ancak, aynı yazarın aynı tarihli iki çalışması da var ise tarihin sonuna küçük harflerle sıralama yapılır. Yayınlar için Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmışsa DOI numarası sonuna eklenir. Eğer makaleye DOI atanmamış ise derginin ana sayfa adresi ve Erişim Tarihi kaynakça bilgisinin sonuna eklenir

-Güzel, A. (2010),

-Güzel, C. (2008),

-Baheti, J.R. (2001a),

-Baheti, J.R. (2001b),

Kitap, makale, derleme, çeviri eser ve resmi veya özel raporlar aşağıdaki gibi sunulur:

·         Tek yazarlı kitap:    Soyadı, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek:  Yalçın, A. (1979), Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul: Ayyıldız Matbaası.

·         Birden Çok yazarlı kitap: Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek: TOPUZ, T.V., ve KAVGAR, B. (2018), Stratejik Planlama ve Stratejik Pazarlama Planı Hazırlama Rehberi, İstanbul: Kriter Basım Yayın Dağıtım.

·         Kitap bölümü ve konferansların bildiri kitapçıkları:   SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.

Örnek:   Watson, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish (Ed.) içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.

Balkır,  Z. G. (2005), İşverenin Yönetim Hakkının Kullanılmasında Etik Sınırlar, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, 18–19 Kasım, Sakarya: Sakarya Üniversitesi, s. 197–209, http://www.Etiksempozyumu.sakarya.edu.tr/etik/2.2/ Balkir.pdf, Erişim Tarihi: 25.10.2007.

·         Dergi makalesi: Soyadı, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf.

Örnek: LUNDSTROM, W.J. (1976), The Marketing Concept: The Ultimate in Bait and Switch, Marquette Business Review, 20 (Fall), 214-30.

HOLMES, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-119, https://www.jstor.org/stable/ 25066275?seq=1#metadata_info_tab_contents, Erişim Tarihi: 25.10.2017.

·         Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezleri

Soyadı, A. (Yıl). Tezin adı (italik) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

Kaval, H. (1985). Banka İşletmelerinde Maliyet Bilgi Sistemi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

·         Gazete Yazısı Soyadı, A. (Yıl, Gün Ay), başlık (İtalik), gazetenin adı, sayfa.

Toker, Ç. (2015, 26 Haziran), Unutma Notları. Cumhuriyet, s. 13.

Tamer, M. (2014, 18 Haziran). E-Ticaret Hamle Yapmak İçin Tüketiciyi Bekliyor, Milliyet, İnternet Adresi: http://www.milliyet.com.tr/, Erişim Tarihi: 02.08.2016.