Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 16 2019-12-27

Interaction of Protection of Personel Data with Tax Confidentially
Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi

Yiğit YILDIZ [1]


As it is known, modern taxation systems are largely based on declarations. On the basis of the declaration, the Financial Administration uses certain data specific to the taxpayers as the basis for taxation. This is quite normal. The important point to be emphasized here is that the Financial Administration should keep these data obtained and, if necessary, share it in accordance with the law. With the entry into force of the Act Numbered 6698 on the Protection of Personal Data, the collection, transfer, preservation and destruction of the financial information obtained by the Tax Administration became very important. As a matter of fact, “Tax Confidentiality”, which is recognized as a right to taxpayers in Turkish Tax Law, has a very close relationship with data privacy. The aim of this study; is to reveal the tax uncertainties that may result from the failure to properly integrate the data protection law practices entered into the literature with the entry into force of law number 6698. In this study, it will be concluded that the current tax uncertainties are caused by the lack of a definition of financial data in the tax law texts and some suggestions will be made to eliminate these uncertainties.
Bilindiği üzere modern vergi sistemleri büyük ölçüde beyan esasına dayalıdır. Beyan esasında mali idare, vergilendirme işlemlerine esas olmak üzere mükelleflere özgü bazı verileri kullanır. Bu durum gayet olağandır. Burada üzerinde önemli durulması gereken konu ise mali idarenin elde ettiği bu verileri muhafaza etmesi ve icabında hukuka uygun şekilde paylaşmasıdır. “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nun yürürlüğe girmesiyle mali idarenin iktisap ettiği bilgilerin toplanması, uluslararası bilgi değişimi kapsamında iletilmesi, muhafazası, imhası son derece mühim bir hale bürünmüştür. Nitekim Türk Vergi Hukukunda mükelleflere bir hak olarak tanınan “Vergi Mahremiyeti”nin veri gizliliği ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Bu çalışmanın amacı; 6698 sayılı KVKK’ nın yürürlüğe girmesiyle literatüre giren veri koruma hukuku uygulamalarının, Türk Vergi Hukukuyla gerektiği gibi bütünleştirilmemesinin neden olabileceği vergisel belirsizlikleri ortaya koymaktır. Çalışmada, yapılan çözümlemelerle; mevcut vergisel belirsizliklerin vergi hukuku metinlerinde bir mali veri tanımının olmamasından kaynaklandığı sonucuna varılacak ve söz konusu belirsizliklerin giderilmesi konusunda bazı önerilerde bulunulacaktır.

 • Akgül, A. (2014). Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Akgül, A. (2016). Kişisel Verilerin Korunması. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Aktaş, D. (2015). Bilişim Alanındaki Gelişmeler Karşısında Vergi Mahremiyeti (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Arslan, Ç. (2013). Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu (VUK md.362). Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2) 2013, 15-29.
 • Aslan, M. (2008). Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Barringer B. (2010). Protecting Your Business’ Intellectual Property: Patents, Trademarks, Copyrights, and Trade Secrets. FT Press.
 • Bayraklı, H. H. (1999). Türk ve Alman Vergi Hukukunda Vergi Gizliliğine Uymama Suçu. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı.
 • Bilge M. E. (2005). Ticari Sırların Korunması. Ankara: Asil Yayın Dağ. Ltd. Şti.
 • Edizdoğan, N., Taş M. ve Çelikkaya A. (2007). Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Henkoğlu, T. (2015). Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Yetkin Yayınları
 • Gökbel, D. (2000). Mükellef hakları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karakoç, Y. (2014). Genel Vergi Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Karataş, N. (2017). Ticari Sırların ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Vergi Mahremiyeti. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 31, 371-409.
 • KGM, T. A. (2011). Ticari sır, Banka sırrı, Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı http://www.kgm.adalet.gov.tr/tasariasamalari/tbmmkms/tbmmkom/ticarisir.pdf adresinden alındı.
 • Landes, W. M. ve Posner R. A. (2003). The Economic Structure of Intellectual Property Law. The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Öncel, M., Kumrulu, A. ve Çağan, N. (2014). Vergi Hukuku. Ankara: Turhan Kitapevi.
 • Özdemir, H. (2009). Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Poroy R. ve Yasaman H. (2018). Ticari İşletme Hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
 • Seer, R. (2010) Almanya'da Vergi Yükümlülerinin Verilerinin Korunması (Oğuz Şimşek, Çev.): B. Öztürk ve F. Başaran Yavaşlar (Ed.) Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Sempozyum Kitabı, (s. 371-380) içinde, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Sonsuzoğlu, E. (2000). Çeşitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi. Vergi Sorunları Dergisi, 141, 116-134.
 • Şenyüz, D. (2015). Vergi Ceza Hukuku. Bursa: Ekin Yayınları.
 • Şimşek, O. (2008). Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Beta Yayınevi.
 • Taş, F. (2008). Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • Turanboy, A. (2006). Ticari Sır. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uğur, H. ve Elibol, M. (2016). Açıklamalı İçtihatlı Vergi Suçları. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Usluel A. G. (2009). Türk Özel Hukukunda Özellikle Anonim Şirketlerde Ticari Sırların Korunması. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
 • Ünsal, H. (2003). Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti, Sağladığı Yararlar ve Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(3), 27-48.
 • Yavaşlar, F.B. (2012). “ Vergi Kabahat ve Suçları”. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
 • 95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi
Birincil Dil tr
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7797-8240
Yazar: Yiğit YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 4 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kvkd629616, journal = {Kişisel Verileri Koruma Dergisi}, issn = {2667-6524}, eissn = {2667-8918}, address = {Nasuh Akar Mah. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {Kişisel Verileri Koruma Kurumu}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Yiğit} }
APA Yıldız, Y . (2019). Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi . Kişisel Verileri Koruma Dergisi , 1 (2) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvkd/issue/50609/629616
MLA Yıldız, Y . "Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi" . Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1 (2019 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvkd/issue/50609/629616>
Chicago Yıldız, Y . "Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1 (2019 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi AU - Yiğit Yıldız Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kişisel Verileri Koruma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 1 IS - 2 SN - 2667-6524-2667-8918 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kişisel Verileri Koruma Dergisi Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi %A Yiğit Yıldız %T Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi %D 2019 %J Kişisel Verileri Koruma Dergisi %P 2667-6524-2667-8918 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldız, Yiğit . "Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 1 / 2 (Aralık 2019): 1-16 .
AMA Yıldız Y . Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2019; 1(2): 1-16.
Vancouver Yıldız Y . Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2019; 1(2): 1-16.
IEEE Y. Yıldız , "Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi", Kişisel Verileri Koruma Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 1-16, Ara. 2019