Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve farklı amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır. Aday makale başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiştir. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan ve özet metin olarak yayımlanmış olarak dergimize gönderilen eserlerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası bilgisi verilmelidir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı halde, belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin Türkiye içindeki telif hakkı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

İntihal (Aşırmacılık) Taraması
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’de yayına kabul edilen makaleler iThenticate yada benzer bir intihal programı tarafından yapılmış olan intihal taraması raporu ile gönderilmesi gerekir. Dergimizde yayımlanacak makalelerde benzerlik oranı %15’i geçemez ve intihal hiçbir oranda kabul edilemez. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, akademik aşırmacılık vb. bilimsel etik ihlali tespit edilen tüm aday makaleleri ön inceleme aşamasında ve sonrasında reddetme, ayrıca yazarlar hakkında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Yayımlama Ücreti
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, aday makale gönderiminde, değerlendirme sürecinde veya makalenin yayınlanma aşamasında yazarlardan herhangi bir gerekçe ile ücret talep etmemektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi açık erişimi destekleyen akademik bir dergidir.

Değerlendirme Süreci
Aday makalelerin değerlendirme süreci elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu sebeple aday makaleler makale şablonuna uygun düzenlendikten sonra, DergiPark (OJS) üzerinden gönderilmelidir. Aday makale başvuruları öncelikle editörlerimiz tarafından eksik belge, şekil, dil ve kapsam açısından incelendikten sonra alan editörlerimize yönlendirilmektedir.Alan editörü aday makaleyi inceledikten sonra değerlendirmeye değer bulması halinde, değerlendirme için, alanda doktora (PhD) derecesine sahip en az iki hakem atar. Aday makale, yazar isimleri ve künyesi olmayacak halde, 'Hakem Değerlendirme Formu' ile birlikte hakemlere gönderilerek değerlendirme sürecine alınır. Değerlendirme ve rapor için hakemlere en az 15 gün süre verilir. Hakemler aday makaleyi olduğu haliyle kabul edebilir; düzeltme isteyebilir veya reddedebilirler.Değerlendirme sonunda düzeltme istenen makaleler hakem yorumları ile birlikte yazara iletilir. Aday makale, iki hakem önerisi de 'yayımlanabilir' olduğu taktirde yayınlanabilir duruma gelir; hakemlerden biri olumlu, biri olumsuz olduğunda, üçüncü hakeme yönlendirilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sadece öneri niteliğinde olup, nihai karar editöre aittir. Dergimizin makale değerlendirme ortalama süresi 6 ay olup hakemlerin düzeltme talepleri ve yoğunluklarına göre farklılık gösterebilmektedir.